Význam slova "cia������ �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 501 výsledkov (5 strán)

 • abdikácia -ie ž. kniž. odstúpenie (z úradu);

 • abreviácia -ie ž. skratka v písme;

 • absolutizácia -ie ž. absolutizovanie

 • adaptácia -ie ž.

  1. prispôsobenie, úprava: a. budovy;
  divadelná a. novely

  2. iba jedn. prispôsobovanie sa, prispôsobenie sa: a. organizmu na chlad;

 • adjustácia -ie ž. odb. vystrojenie všetkým potrebným, usporiadanie, usporadúvanie, úprava: admin. a. spisu;
  obch. a. tovaru;
  farm. a. lieku;

 • administrácia -ie ž. hosp.-tech. správa, najmä novín a časopisov

 • adopcia, adoptácia -ie ž. práv. prijatie (dieťaťa) za vlastné, osvojenie;

 • adorácia -ie ž. náb., kniž. prejavovanie úcty k Bohu, vzývanie Boha; zbožné uctievanie, poklona: a. Boha;

 • agitácia -ie ž. agitovanie, presviedčanie: predvolebná a.

  robiť a-iu agitovať;

 • aglomerácia -ie ž. odb. zoskupovanie, zoskupenie, nahromadenie: a. obyvateľstva, priemyselné a-ie;

 • akcelerácia -ie ž. odb. zrýchlenie, zrýchľovanie;

 • aklamácia -ie ž. hromadne prejavený súhlas: voliť, hlasovať a-ou;

 • aklimatizácia -ie ž. aklimatizovanie, zdomácnenie: a. rastlín, zvierat;

 • akomodácia -ie ž. odb. prispôsobenie (sa), prispôsobovanie (sa): a. organizmu;

 • akreditácia -ie ž.

  1. poverenie niekoho dipl. zastupovaním v inom štáte

  2. úr. oprávnenie vykonávať istú činnosť: a. fakulty, vysokej školy; uskutočniť a-iu;

 • aktualizácia -ie ž. aktualizovanie, oživenie: a. divadelnej hry;

 • akumulácia -ie ž. akumulovanie, (na)hromadenie: a. tepla;
  ekon. a. kapitálu;

 • alimentácia -ie ž. poskytovanie alimentov;

 • ambícia -ie ž. túžba vyniknúť, uplatniť sa, ctižiadosť: umelecké a-ie, mať vysoké a-ie;

 • amerikanizácia -ie ž. amerikanizovanie (sa)

 • amortizácia -ie ž. amortizovanie: a. dlhu, pôžičky;
  a. vkladnej knižky vyhlásenie za neplatnú (napr. pri strate);

 • amputácia -ie ž. amputovanie: a. nohy

 • anotácia -ie ž. krátka charakteristika knihy, článku ap.

 • anticipácia -ie ž. anticipovanie

 • apelácia -ie ž. apelovanie;

 • aplikácia -ie ž.

  1. aplikovanie: a. nových metód

  2. nášivka

  robiť a-ie aplikovať;

 • apretácia -ie ž. apretovanie, apretúra: a. textu;

 • aprobácia -ie ž. odb.

  1. schválenie: a. spisu, plánu

  2. spôsobilosť vyučovať istý predmet na príslušnom st. školy: mať, získať a-iu;

 • aproximácia -ie ž. odb. priblíženie: práv. a. nášho práva právu EU

 • argumentácia -ie ž. argumentovanie: logická, presvedčivá a.;

 • arizácia -ie ž. za nacizmu preberanie majetku Židov prívržencami vládneho režimu (árijcami)

 • artikulácia -ie ž. artikulovanie: vzorná a.;

 • asanácia -ie ž. asanovanie: a. obce, budovy;

 • asimilácia -ie ž.

  1. asimilovanie (sa): národnostná, jazyková, násilná a.;
  lingv. spodobovanie hlások podľa znelosti, miesta artikulácie ap.

  2. biol. prijímanie látok organizmami na výstavbu tela a na životné funkcie;

 • asociácia -ie ž.

  1. združovanie, združenie: psych. a. predstáv

  2. spojenie organizácií rovnakého druhu: medzinárodná a. právnikov;

 • ašpirácia -ie ž. kniž. úsilie dosiahnuť niečo, nároky na niečo: vedecké a-ie

  mať a-ie, robiť si a-ie ašpirovať

 • atestácia -ie -ií ž.

  1. preverenie odb. spôsobilosti ved. pracovníkov (skúškami); skúška na získanie kvalifikácie odb. lekára v istom lek. odbore

  2. písomné potvrdenie, osvedčenie, atest;

 • automatizácia -ie ž. (z)automatizovanie: a. výroby;

 • balkanizácia -ie ž. publ. pejor. zavádzanie balkánskych pomerov; vnášanie nestability;

 • besemerácia -ie ž. tech. spracovanie surového železa na kujné al. na oceľ

 • bonifikácia -ie ž.

  1. zľava (z ceny tovaru, pri platení ap.), zvýhodnenie (športovca za istý výkon ap.): vývozná b.; dostať b-iu 20 sekúnd

  2. b. pôdy skvalitnenie, skvalitňovanie

 • centralizácia -ie ž. centralizovanie, op. decentralizácia: c. výroby, kapitálu;

 • certifikácia -ie ž.

  1. potvrdzovanie, potvrdenie

  2. certifikát;

 • charakterizácia -ie ž. charakterizovanie;

 • chemizácia -ie ž. zavádzanie chem. výsledkov a postupov: ch. poľnohospodárstva

 • chronologizácia -ie ž. usporadúvanie, usporiadanie podľa časovej postupnosti

 • ciaška -y -šok ž. zdrob.

 • cirkulácia -ie ž. cirkulovanie: c. vzduchu, krvi, peňazí;

 • citácia -ie ž.

  1. citovanie

  2. citát: doslovná c.

 • civilizácia -ie ž. vyšší st. rozvoja spoločnosti, najmä v oblasti tech. pokroku; kultúra takejto spoločnosti: európska c.;

 • decentralizácia -ie ž. rozloženie, rozkladanie medzi viaceré zložky systému, organizácie, likvidácia centralizácie, op. centralizácia: d. štátnej správy, d. hospodárstva;

 • deetatizácia -ie ž. odb. zbavenie štátu výhradného práva riadiť ekon. al. iné oblasti, odštátnenie

 • definícia -ie ž. vymedzenie obsahu pojmu: vedecká d.;
  podať d-iu

 • deflácia -ie ž. ekon. zvyšovanie hodnoty peňazí znižovaním množstva obeživa, op. inflácia;

 • deformácia -ie ž. zmena, porušenie tvaru, podoby, znetvorenie: d. tela;
  d. charakteru;

 • defraudácia -ie ž. spreneverenie: d. peňazí

 • degenerácia -ie ž. vývojový úpadok: d. orgánu, d. dobytka;

 • degradácia -ie ž. zníženie hodnoty, postavenia ap., znehodnotenie: d. čatára na desiatnika;
  d. pôdy, d. kultúry

 • degustácia -ie ž. ochutnávanie: d. vína

 • dehumanizácia -ie ž. zbavenie humánneho rázu, ľudského rozmeru, odľudštenie: d. života

 • dehydratácia -ie ž. odb. dehydrovanie;

 • deklamácia -ie ž. prednes (obyč. umel.), recitovanie, recitácia: d. textu;

 • deklarácia -ie ž. vyhlásenie (polit. zásad); dokument takého rázu: slávnostná d.;
  Martinská d. (30. X. 1918);
  D. SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. VII. 1992);

 • deklinácia -ie ž.

  1. lingv. skloňovanie

  2. fyz. (magnetická) d. uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom;

 • dekolonizácia -ie ž. odstránenie, odstraňovanie kolonializmu;

 • dekompozícia -ie ž. rozloženie, rozklad: d. románovej formy

 • dekorácia -ie ž.

  1. ozdoba, výzdoba: renesančná d. (miestnosti)

  2. scénická výprava, kulisy: operná d.;

 • delegácia -ie ž. vyslaní zástupcovia: vládna d.;
  d. parlamentu, vedúci d-ie, vyslať d-iu;

 • delimitácia -ie ž. rozhraničovanie, rozhraničenie, vymedzovanie, vymedzenie: d. činnosti, úloh, d. poľnej a lesnej pôdy;

 • demilitarizácia -ie ž. odstraňovanie, odstránenie voj. potenciálu, voj. rázu z istej oblasti: d. krajiny, d. kozmu;

 • demobilizácia -ie ž.

  1. prevádzanie, prevedenie ozbrojených síl a hospodárstva štátu z vojnového stavu na mierový: d. armády

  2. oslabovanie, oslabenie činnosti, aktivity: d. protiatómového hnutia, ekologickej organizácie;

 • demokratizácia -ie ž.

  1. budovanie na zásadách demokracie: d. krajiny, štátneho aparátu

  2. sprístupnenie vrstvám ľudu: d. umenia, školstva;

 • demonštrácia -ie ž.

  1. hromadné ver. prejavenie (polit.) postoja: masová d. roľníkov;
  zorganizovať d-iu proti vojne

  2. prejav nesúhlasu: jeho odchod pochopili ako d-iu

  3. názorné predvedenie, ukážka: materiál na d-iu výkladu;

 • demoralizácia -ie ž. úpadok mravov, morálny rozklad, rozvrat: d. mládeže;
  predísť d-ii;

 • denudácia -ie ž. geol. obnažovanie nezvetraných hornín rozrušovaním a odnášaním povrchových hornín;

 • depilácia -ie ž. lek. miestne odstraňovanie chĺpkov a vlasov;

 • deportácia -ie ž. násilné (vy)sťahovanie: masová d. robotníkov, d. zajatcov do koncentračných táborov

 • deputácia -ie ž. delegácia tlmočiaca zodpovedným činiteľom žiadosť, stanovisko ap.: memorandová d.;
  vyslať d-iu

 • deratizácia -ie ž. ničenie škodlivých hlodavcov (potkanov, myší)

 • derivácia -ie ž.

  1. mat. číslo udávajúce smernicu dotyčnice zostrojenej ku grafu funkcie v bode

  2. odb. odchýlenie;
  fyz. odchýlka letiacej strely vpravo al. vľavo od zvislej roviny prechádzajúcej osou hlavne

  3. lingv. odvodzovanie, odvodenie: d. slovies príponami;

 • destabilizácia -ie ž. destabilizovanie;
  op. stabilizácia: d. vlády, pomerov;

 • destilácia -ie ž. destilovanie: d. nafty;
  rozkladná d. (dreva);

 • determinácia -ie ž. odb. determinovanie: historická d. určenosť;
  gram. determinatívny, podraďovací vzťah;

 • detonácia -ie ž. zvukový efekt pri výbuchu: d-ie kanónových výstrelov;

 • devalvácia -ie ž. devalvovanie: d. meny, libry;

 • devastácia -ie ž. devastovanie: d. lesov;

 • deviácia -ie ž. odchýlka od normy (fyzikálnej, spoločenskej), úchylka: sexuálna d.

 • dezinformácia -ie ž.

  1. dezinformovanie: klamanie a d. obyvateľstva

  2. nesprávna, zlá informácia: šírenie d-ií

 • dezintegrácia -ie ž. kniž. rozklad, rozpad, op. integrácia: d. kultúry;
  publ. d. Slovenska narušenie jeho celistvosti;

 • dezinterpretácia -ie ž. kniž. (úmyselne) chybná, skresľujúca interpretácia: d. prípadu

 • dezorganizácia -ie ž.

  1. dezorganizovanie: úsilie o d-iu štátnej moci

  2. nedostatok organizácie, neporiadok, chaos, zmätok: povojnová d.;
  vniesť d-iu do činnosti

 • dezorientácia -ie ž.

  1. dezorientovanie: nedovoliť d-iu mládeže

  2. strata orientácie, dezorientovanosť, bezradnosť, zmätenosť: hodnotová d. umenia

 • diferenciácia -ie ž. diferencovanie: sociálna d. na dedine, štýlová d. jazyka;

 • digitalizácia -ie ž. inform.

  1. prevod informácií na digitálne (číslicové) vyjadrenie: d. zvukového záznamu

  2. zavádzanie mechanizmov, postupov na digitálnom princípe: d. telefónnej siete

 • disimilácia -ie ž. odb. rozlíšenie, odlíšenie, op. asimilácia;
  biol. rozklad prebiehajúci v živej hmote pri metabolizme;

 • diškrécia -ie ž. hovor. expr. malá odmena (za službu ap.): dal chlapcovi d-iu

 • diskriminácia -ie ž. diskriminovanie: obchodná, rasová d.;
  politika d-ie;

 • diskvalifikácia -ie ž. diskvalifikovanie: občianska, odborná d. partnera (v polemike);
  d. športovca (za priestupok)

 • dislokácia [-zl-] -ie ž. rozmiestnenie, rozmiestňovanie, rozloženie: d. pracovných síl, vojsk;

 • dispozícia -ie ž.

  1. možnosť použiť: mať, dať k d-ii údaje, literatúru;
  byť k d-ii niekomu

  2. obyč. mn. vlohy, predpoklady, schopnosti: duševné a telesné d-ie;
  d-ie na funkciu;
  d-ie na cukrovku náklonnosť

  3. pokyn, smernica, úprava, príkaz: písomná d.;
  postupovať podľa d-ií

  4. odb. rozvrhnutie, rozdelenie, plán: d. prízemia

  mať k d-ii disponovať;

 • distribúcia -ie ž.

  1. distribuovanie (tovaru al. iných hodnôt): d. zeleniny, učebníc, d. národného dôchodku

  2. hosp. útvar zaisťujúci rozdeľovanie: nastúpiť do d-ie;
  práca d-ie;

 • diverzifikácia -ie ž. publ. rozrôznenie, rozčlenenie: d. poľnohospodárskej výroby; d. kapitálu

 • dizertácia -ie ž. vedecká rozprava: doktorská d., obhájiť d-iu;

 • dokumentácia -ie ž.

  1. dokumentovanie: d. výpovede svedka

  2. získavanie a spracúvanie odb. literatúry na poskytovanie informácií: pracovať v d-ii

  3. podkladový (písomný) materiál na ďalšie konanie: technická d.;
  zhromaždiť d-iu;

 • donácia -ie ž. ver. darovanie majetku (obyč. inštitúcii, spolku), nadácia;

 • dotácia -ie ž. ver. (peňaž.) príspevok, podpora: vládna d., dostať d-iu;

 • dramatizácia -ie ž.

  1. úprava do dramatickej formy: d. rozprávky, novely

  2. takto utvorené dielo: vypočuť si d-u poviedky

  3. dramatizovanie (význ. 2): zbytočná d. udalosti

 • edícia -ie ž.

  1. vydanie, vydávanie (lit., hud. diel): nová e. Bernolákových spisov

  2. séria diel s jednotnou úpravou: e. Tvorba národov;

 • edukácia -ie ž. výchova a vzdelávanie v zodpovedajúcich ustanovizniach;

 • ekologizácia -ie ž. vnášanie, vnesenie ekologických prístupov do konania a myslenia človeka; uplatňovanie takýchto prístupov pri úprave rozlič. systémov s cieľom predchádzať ich neželateľnému vplyvu na životné prostredie: e. školskej výučby;
  e. dopravy;

 • elektrifikácia -ie ž. elektrifikovanie: e. dopravy, výroby, e. kopaníc;

 • elektroinštalácia -ie ž. zavádzanie súboru elektr. vedení;

 • eliminácia -ie ž. kniž. eliminovanie: e. rušivých prvkov;

 • emancipácia -ie ž. emancipovanie sa: e. žien;
  úsilie o e-iu;

 • emigrácia -ie ž.

  1. vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo

  2. nútený pobyt v cudzine, vyhnanstvo, emigrantstvo: žiť v e-ii

  3. hromad. emigranti: politická e.;
  návrat e-ie;

 • emócia -ie ž. pohnutie, vzrušenie, cit: silné e-ie;

 • enumerácia -ie ž. vypočítavanie, výpočet;

 • epilácia -ie ž. odstraňovanie, odstránenie chĺpkov (z pokožky);

 • erudícia -ie ž. kniž. vzdelanie, skúsenosť, šikovnosť vo vednom al. umel. odbore: vedecká, literárna e.

 • eskalácia -ie ž. publ. stupňovanie, zvyšovanie: e. cien;
  vojnová e.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: et, grá, van, aci, zou, dpx, pca, ipv, epx, ccs, az, , vho, kar, mly
Slovník skratiek: bes, mne, pen, vm, zna, to, rez, ščat, eli, rjk, eap, óris, hyg, ã useã ë, ksv
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV