Význam slova "ci" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 427 výsledkov (4 strán)

 • či

  I. spoj.

  A. podraď. uvádza vetu

  1. predmetovú: pýtal sa, či prídem;
  neviem, či do rána dožije

  2. podmetovú: nie je isté, či bude schôdzka

  3. prívlastkovú: kladieme si otázku, či časopis plní svoje poslanie

  4. príslov. dôvodovú: zľakol sa, či si otec neublížil

  5. účelovú: pozeral, či sa nevracia;
  zastavil sa u nás, či sme doma

  6. prípustkovú v dvojčl. výraze uvedenom spojkami či – či, či – alebo: či sa nám to páči, či nie/alebo nie, musíme ta prísť

  B. priraď.

  1. často vo výraze a či al. v dvojčl. spoj. či či, či – alebo vyj. vylučovací vzťah: tak či tak, onak;
  bude sa páčiť piva (a) či vína?

  2. je súčasťou dvojčl. spoj. či – či, kt. vyj. zlučovací vzťah, i – i, aj – aj: či v zime, či v lete;
  či piatok, či sviatok stále

  3. vyj. zlučovací vzťah s význ. eventuality al. vysvetlenia: na brehoch veľkých riek či jazier;
  stretávam priateľov či známych;
  šesť či sedem minút

  II. čast. uvádza vetu

  1. opytovaciu: či som ti nevravel?

  2. zvolaciu: či nám len bude sveta žiť!

  3. hovor. expr. že či v odpovedi na otázku vyj. dôrazné prisviedčanie, pravdaže: máš ju rád? že či!

  4. či nie? zdôrazňuje platnosť výpovede: veď je to jednoduché, či nie?

  III. cit. je súčasťou výrazu či čo?, kt. vyj. pochybnosť, neistotu (obyč. v otázke): potratil si rozum, či čo?

 • čí, čia, čie k m. a s. G a A čieho D čiemu L o čom I čím, k ž. G, D, L čej A čiu I čou mn. m. čí, ž. a s. čie zám. opyt.

  1. expr. i číže vyj. otázku týkajúcu sa vlastníka al. pôvodcu: čie je to dieťa? čia zásluha? s čou pomocou;
  číže ste vy?

  2. uvádza vzťaž. vetu, najmä predmetovú

  nevie, čí je a) je zmätený b) nemá pevné presvedčenie

 • ciacha -y ciach ž.

  1. úr. zn. potvrdzujúca správnosť mier, váh, meracích prístrojov ap.

  2. zn. rozlič. druhu;

 • ciachovať nedok. označovať ciachou: c-né váhy;
  c-nie mier a váh

 • ciachovné s. poplatok za ciachovanie, úr. kontrolu váh, akosti drahých kovov ap.

 • ciachový príd.: c. úrad;

 • ciageľ -gľa m. cencúľ: zo strechy visia dlhé c-e;
  z konárov trčali ľadové c-e

 • čiahať -a nedok. siahať (význ. 1, 2): č. po fľaši, za jablkom;
  voda č-a po kolená;

 • dok. čiahnuť -e -u -hol: č. si na ranu

 • čiapať -e -u nedok. expr. biť, udierať, cápať: č. niekoho hlava-nehlava

 • čiapka -y -pok ž. mäkká pokrývka hlavy, čapica: kožušinová, pletená, vojenská č., nosiť č-u;

 • čiapočka -y -čiek ž. zdrob.: detská č.

 • čiara -y čiar ž.

  1. súvislý rad bodov: rovná, krivá, prerušovaná č.;
  zlomková č. v zlomku;
  poznámky pod č-ou;
  postranná č. (na ihrisku)

  2. myslený rad bodov, línia: demarkačná, vzdušná č.;
  hraničná č. hranica;
  deliaca č. rozhranie

  robiť č-y čiarať

  urobiť, spraviť niekomu č-u cez rozpočet prekaziť mu zámery;
  na celej č-e (prehrať, zlyhať, sklamať ap.) úplne;

 • čiarať, čiarkať -a nedok. robiť čiary, čiarky: č. ceruzou po papieri, klincom po stene;

 • čiarka -y -rok ž.

  1. krátka čiara: robiť si č-y (pri evidencii)

  2. interpunkčné znamienko: desatinná č., č. v súvetí

  nenapísať ani č-u nič;

 • čiarkovane prísl.: vyznačiť niečo č.

 • čiarkovaný príd. vyplnený čiarkami: č-á plocha;

 • dok. čiarnuť, čiarknuť -e -u -r(k)ol

 • čiaročka -y -čiek ž. zdrob.

 • čiarový príd.: č. rozhodca (v hokeji);
  č. kód číselný systém na identifikáciu druhov tovaru, jeho výrobu ap.

 • ciaška -y -šok ž. zdrob.

 • čiaška -y -šok ž.

  1. zdrob. k čaša

  2. bot. lôžko kvetu v podobe misky, pohára

 • čiastka -y -tok ž.

  1. časť z celku: č-y bunky, č-y roka

  2. podiel z majetku: č. z domu, zriecť sa svojej č-y

  3. vhodnejšie suma (peňazí): zaplatiť značnú č-u;

 • čiastkový príd.: č-é úlohy, výsledky, úspechy, op. komplexné;

 • čiastočka -y -čiek ž. zdrob.: malé č-y prachu, vody

 • čiastočne prísl.: č. poškodený, č. vyhovujúci;

 • čiastočnosť -i ž.

 • čiastočný príd. týkajúci sa časti istého celku, neúplný, op. úplný: č-é zlepšenie, č. efekt;
  č-á mechanizácia;
  č-é zatmenie mesiaca;

 • cíb -a m. dutá byľ cibule, cesnaku;

 • cíbik -a m. zdrob.: expr. vyzerá ako c.

 • cibórium -ria s. liturg. nádoba na uschovávanie hostií (vo svätostánku)

 • cibriť nedok. zdokonaľovať cvičením, pestovaním, zošľachťovať: c. (si) rozum, vkus, jazyk, štýl;
  c. dieťa výchovou

  // cibriť sa: c. sa v prednese

 • čibuk -a m. krátka tur. fajka: fajčiť z č-a

 • cibuľa -e -búľ ž.

  1. zelenina pestovaná pre podzemnú dužnatú aromatickú guľovitú časť použ. ako pochutina, bot. Allium

  2. podobná podzemná časť iných rastlín: c. tulipánu, cesnaku

  3. vec podobná cibuli: c. veže kopula;
  pomn. cibule hovor. (vreckové) hodinky

  naobliekaný ako c. veľmi;

 • cibuľka -y -liek ž. zdrob.: vajíčka na c-e

 • cibuľnatý príd. majúci cibuľu (-e), cibuľovitý

 • cibuľovitý príd.

  1. podobný cibuli: c. tvar, c-á veža

  2. cibuľnatý: c-é rastliny

 • cibuľový príd.: c-á vôňa;

 • cic cit. vyj. volanie na mačku

 • cica -e cíc ž. hypok. mačka;

 • cicať, cucať -ia nedok.

  1. iba cicať ústami, papuľou vťahovať mlieko z materinských mliečnych žliaz: dojča, mláďa, teľa c-ia

  2. podobným spôsobom vyťahovať tekutinu z niečoho, vyciciavať: c. si krv z rany;
  hmyz c-ia medovinu z kvetov

  3. cumľať, cmúľať: c. si palec, cucať cukrík

  expr.: cicať niekomu krv a) vyčerpávať, ničiť ho b) vykorisťovať ho;
  c. si múdrosti z prsta vymýšľať si

 • cicavčí príd.

 • cicavec -vca mn. N a A -e m. zool. stavovec, ktorého mláďatá sa živia materinským mliekom;

 • cicavý príd. slúžiaci na cicanie: c-é orgány

 • cícer -a L -i mn. -y m. strukovina podobná hrachu, bot. Cicer

 • cícerkom prísl. tenkým prúdom: pot sa mu leje, tečie z neho c. i fraz. veľmi sa potí, namáha;
  krv mu tečie c. i fraz. veľmi krváca

 • cícerok -rka m. tenký, slabý prúd tekutiny: c-y sĺz, potu, krvi

 • ciciačik -a mn. -y, živ. -ovia m. zdrob. expr.

 • ciciak -a mn. N a A -y m. cicajúce mláďa (obyč. prasa): kúpiť c-y;

 • čičíkať -a nedok. expr.

  1. hojdaním tíšiť, uspávať (dieťa): č. vnúča

  2. robiť pokojným, utišovať, chlácholiť: č. niekoho sľubmi, č. si svedomie

 • čičíkavo prísl.

 • čičíkavý príd. expr. utišujúci, chlácholivý: č. hlas, č-é reči;

 • cicka -y -ciek ž. zdrob.

 • cickať, cuckať nedok. expr. cicať, cucať, cumľať: dieťa si c-á palček

 • čičrať, čičrať sa -e -ú nedok. expr. hrabať (sa) (význ. 5); paprať (sa): č. (sa) palicou v zemi;
  č. sa v blate, v jedle

 • cieľ -a m.

  1. miesto, kt. sa niekto usiluje dosiahnuť: c. cesty;
  dobehnúť, doraziť do c-a, prejsť c-om

  2. predmet, kt. sa má zasiahnuť, terč: strieľať do c-a, streľba na pohyblivé c-e;
  bomby zasiahli vojenské c-e

  3. účel; zámer, úmysel: humánne, vedecké, politické, umelecké c-e;
  c. práce, výroby, hnutia, života;
  sledovať osobné c-e;
  dosiahnuť vytýčený c.;
  postaviť, klásť (si) (za) c.;
  mať za c. preskúmať niečo;
  chodiť bez c-a

  minúť sa c-a;
  na ten(to) c. nato;
  c. svätí, posväcuje → prostriedky;

 • cieľavedome prísl.: c. postupovať;

 • cieľavedomosť -i ž.

 • cieľavedomý príd.

  1. kt. má pred sebou jasný cieľ: c. človek

  2. premyslený podľa určeného cieľa, účelný, plánovaný: c-á práca, c. postup, c-é úsilie;

 • cielene prísl.;

 • cielenosť -i ž.

 • cielený príd. kt. niekam plánovito smeruje: c. výskum, postup;

 • cielik -a m. zdrob. expr.

 • cieliť -i -ľ! nedok.

  1. mieriť na cieľ: c. do terča, c. puškou na protivníka;
  vystreliť bez c-enia

  2. smerovať niekam: c. domov, do budúcnosti

 • čielko -a -lok, čelíčko -a -čok s. zdrob.

 • cieľový príd.: c-á páska, rovina;
  c-é prémie za splnenie úlohy;

 • cieľuprimerane prísl.;

 • cieľuprimeranosť -i ž.

 • cieľuprimeraný príd. kniž. zodpovedajúci cieľu, účelný, vhodný: c-é prostriedky;

 • cieňa, cieň -e ž. hosp. stavisko na úschovu vozov, náradia, kôlňa, šopa: uložiť drevo v c-i

 • čierňava -y ž. niečo (hrozivo) tmavé: č. lesa, č. noci, č. vlasov;
  nad mestom visí č. mrákava;

 • čierniť -i nedok. farbiť načierno: č. si mihalnice

 • čierno prísl.: č. oblečený;
  vidieť niečo č.

 • čierno-biely príd. čierny a biely: č-e pruhy

 • čiernobiely príd. biely s odtienkami dočierna: č-a fotografia, č. film, op. farebná (-ý)

 • čiernohnedý príd. hnedý dočierna: č-á farba

 • čiernomorský príd. k Čierne more: č-é pobrežie

 • čiernooký príd. majúci čierne oči: č-é dievča

 • čiernosivý príd. sivý dočierna: č-é mračná

 • čiernouhoľný príd. súvisiaci s čiernym uhlím: č-é bane, č. decht

 • čiernovláska -y -sok ž. čiernovlasá žena

 • čiernovlasý príd. majúci čierne vlasy: č-é dievča

 • čiernozem, černozem -e ž. veľmi úrodná humusová pôda tmavej farby;

 • čiernozemný, černozemný príd.: č-á pôda, č-á oblasť

 • čierny černejší príd.

  1. majúci farbu ako uhlie, sadze, op. biely: č-a farba, č-e oči, vlasy, č-e šaty;
  chodiť v č-om nosiť čierny odev na znak smútku;
  č-e uhlie kamenné;
  č. Peter kartová hra;
  publ.: č-e zlato uhlie;
  hovor. č. šerif príslušník mestskej al. súkromnej bezpečnostnej služby nosiaci čiernu uniformu;
  hovor. č-a skrinka obsahujúca údaje o lete lietadla, palubný zapisovač

  2. majúci tmavé zafarbenie, op. svetlý, biely: č. chlieb, č-a múka;
  č-a káva bez mlieka, op. biela;
  č-e pivo, op. svetlé;
  č-e hrozno, č-e ríbezle;
  č. ako Cigán, ako černoch a) tmavej pleti b) opálený;
  robiť č-u robotu a) špinavú b) málo produktívnu;
  poľov. č-a zver diviaky

  3. smutný, chmúrny, nešťastný: č-e dni, č. rok;
  mať č-e myšlienky pesimistické;
  č-a kronika rubrika o nehodách

  4. zlý, nečestný, nemorálny: č. úmysel, čin, mať č-e svedomie;
  č-a duša zlý človek;
  č. humor nepríjemný

  5. zakázaný, nedovolený, pokútny; tajný, nelegálny: č. obchod, č-e ceny, č-a jazda;
  č. pasažier;
  č. poslucháč neplatiaci;
  č-a listina i fraz. zoznam previnilcov, zakázaných vecí ap.;
  č-a ekonomika prinášajúca nelegálne zisky

  6. černošský: č-e plemeno, č. otrok

  7. v odb. názvoch: lek. č. kašeľ detská choroba;
  bot. baza č-a, borovica č-a;
  zool. drozd č.;
  kuch. č-e korenie;
  geogr. Č-e more;
  astron. č-a diera vesmírny objekt s nekonečným gravitačným poľom, odkiaľ nič nemôže uniknúť

  expr. č. ako noc, ako žúžoľ veľmi;
  č-e Vianoce bez snehu;
  mať, držať č-u hodinku sedieť, besedovať potme;
  (mať niečo) č-e na bielom písomne potvrdené;
  trafiť do č-eho vystihnúť podstatu;
  kresliť niečo č-mi farbami, vidieť niečo v č-om svetle opisovať pesimisticky;
  expr.: znosiť niekoho pod č-u zem veľmi skritizovať;
  č-a → ovca (rodiny);
  držať č-ho Petra byť v položení ohrozenom prehrou;

 • čierťaž -e ž. arch. hraničná čiara, hranica

 • cieva -y ciev ž.

  1. rúrka v organizme rozvádzajúca krv, miazgu: kôrnatenie, vápenatenie ciev

  2. bot. rúrka v rastline rozvádzajúca výživné látky;

 • cievka -y -vok ž.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. dutý valcový predmet na navíjanie priadze, drôtu ap.: indukčná c.

  3. katéter: zavádzať cievku do tela;

 • cievkový príd.;

 • cievny príd.: c-e choroby;
  c. systém;

 • cievočka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • ciferník -a m. číselník (na hodinách)

 • ciferný príd.

 • cifra1 -y -fier ž. číslica: napísať c-u;

  cifra2 -y -fier ž. hovor. ozdoba (na maľbe, na šatách, pri tanci, v hudbe ap.): výšivka je samá c.

  robiť c-y cifrovať;

 • cifrička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • cifrovane prísl.: c. tancovať

 • cifrovaný príd. hovor. ozdobený ciframi: c. medovník, c-é písmo;

 • cifrovať nedok. hovor.

  1. ozdobovať, parádiť: c. sa pred zrkadlom, c. tortu

  2. robiť figúry v tanci, v hudbe: c. nohami na mieste, husle c-li

 • cigája -e -í ž. druh ovce s jemnou vlnou

 • cigán -a m. (v etnickom zmysle Cigán)

  1. príslušník spoloč. skupiny ind. pôvodu žijúci miestami ešte potulným životom, novšie Róm: valaskí c-i;

  2. mn. c-i hovor. cigánska kapela

  žart. c-i mu v bruchu vyhrávajú, klince kujú od hladu mu škvrčí v bruchu;

  cigáň -a m. hovor. klamár, luhár: c. cigánsky nadávka;

  cigáň mn. N a A -e m. zviera tmavej al. čiernej farby (napr. kôň, pes);

 • cigánča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec (v etnickom zmysle Cigánča) s. cigánske dieťa;

 • cigánčatko -a -tiek s. (v etnickom zmysle Cigánčatko) zdrob. expr.

 • cigánčina1 -y ž. cigánsky jazyk; rómčina

  cigánčina2 -y -čin ž. hovor. klamstvo, lož

 • cigánik -a mn. -ci m. zdrob. expr. (v etnickom zmysle Cigánik);

 • cigániť -i nedok. hovor. klamať, luhať: prečo c-š?

  // cigániť sa maznavo sa túliť k niekomu, líškať sa

 • cigánka1 -y -nok (v etnickom zmysle Cigánka) ž.;

  cigánka2 -y -nok ž.;

 • cigánočka -y -čiek ž. zdrob. expr. (v etnickom zmysle Cigánočka)

 • cigánsky1 príd. i prísl.: c. jazyk, c. tábor;
  c-a kapela;

  cigánsky2 príd.;

 • cigánstvo -a -tiev s. lož; klamstvo, luhárstvo

 • cigara -y -gár ž. valcovitý zvitok tabakových listov na fajčenie: pripáliť si c-u;

 • cigareta -y -riet ž. tabakom naplnená rúrka z tenkého papiera určená na fajčenie: fajčiť, zapáliť si c-u;

 • cigaretka -y -tiek ž. zdrob. expr.

 • cigaretľa -e -tieľ ž. subšt. cigareta

 • cigaretový príd.: c. dym, papier, tabak;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rsn, snm, fyrom, fifg, hpi, ucu, lfz, ptb, asvã â, gav, pch, ierigz, v, gad, ??vs
Slovník skratiek: inm, pqh, s ã ã, plr, odz, l43, ďalší, l8r, soo, g81, e1200, vgm, erdf, e520, mpk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV