Význam slova "bo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 254 výsledkov (3 strán)

 • bo spoj. podraď. poet. lebo, pretože: ja musím byť zbojník, bo krivda veliká (ľud. pieseň)

 • bôb -u m.

  1. strukovina pestovaná kvôli semenám, bot. Vicia

  2. jej plody; jedlo z nich

  3. obyč. mn. b-y veľké zrná niekt. úžitkových rastlín: sójové, kakaové b-y;

 • bobček -a m. zdrob.

 • bobkový príd.: b. list sušený list vavrína použ. ako korenina

 • bobok -bku m. trus menších prežúvavcov al. hlodavcov: zajačie, ovčie b-y;

 • bobor -bra mn. N a A -y m.

  1. vodný hlodavec s jemnou hnedou srsťou, zool. Castor

  2. kožušina z neho;

 • bobový príd.: b-á dráha

 • bôbový príd.: b-á polievka

 • bobrí, bobrový príd.: b. kožuch;
  b-ia, b-ová kožušina

 • bobuľa -e -búľ ž. dužinatý (šťavnatý) plod, obyč. guľovitého tvaru: b-e hrozna, egreša;

 • bobuľka -y -liek ž. zdrob.: čučoriedkové b-y

 • boby -ov m. pomn. (angl.) pretekárske sane s kormidlom: jazda na b-och;
  súťaž dvojsedadlových b-ov;

 • bochníček -čka m. zdrob.

 • bochník -a m.

  1. peceň chleba: voňavý b.

  2. čo má jeho podobu: b. syra;

 • bocian -a mn. N a A -y m. vták s dlhými nohami a dlhým zobákom žijúci na močaristých lúkach, zool. Ciconia

  b. im doniesol dieťa narodilo sa;

 • bocianí príd.: b-ie hniezdo, b-ie nohy

 • bocianica -e -nic ž. samica bociana;

 • bôčik -a m. tučné mäso z boku brava: údený b.

 • bočiť nedok.

  1. vyhýbať sa, strániť sa: b. od ľudí;
  b. od roboty

  2. odkláňať sa od priameho smeru; ísť bokom; odbočovať: cesta b-í do poľa

 • bočka -y -čiek ž. (menší) sud: b. vína

  expr. je ako b. tučný

 • bočne prísl.

 • bočnica -e -níc ž. bočná časť (náradia, nábytku, voza ap.)

 • bočný príd.

  1. súvisiaci s bokom: b-á poloha

  2. kt. je na boku, postranný: b-á izba, b-é dvere, b-é vrecko

  3. smerujúci zboku al. do boku: b. vietor, b-é prúdy, b. útok

  4. vedľajší, pobočný, druhoradý: b. zárobok;

  dost(áv)ať sa na b-ú koľaj prest(áv)ať byť dôležitý;
  odsunúť niečo na b-ú koľaj;
  (dozvedieť sa ap.) b-ými cestami, chodníkmi okľukou, nie priamo;

 • bod2 -u m. bodnutie (napr. v šerme)

  bod1 -u m.

  1. zákl. geom. prvok bez rozmerov, priesečník 2 priamok: dotykový b.

  2. priestorovo malé miesto al. malý časový úsek: najvyšší b. pohoria;
  svetelný b.;
  orientačný b. uľahčujúci orientáciu;
  b. varu, mrazu, novšie fyz. teplota varu, teplota mrznutia vody;
  oporný b.

  3. časť, zložka (celku, akcie): b. programu, rokovania;
  styčný b.;
  zhodovať sa vo viacerých b-och

  4. jednotka hodnotenia výkonu, dosiahnutého výsledku ap.: dosiahnuť maximálny počet b-ov;
  získať, stratiť b-y, trestné b-y;
  vyhrať na b-y

  uviaznuť na → mŕtvom b-e;

 • bodaj, expr. i bodajže čast. uvádza želaciu vetu, kiež: b. by si mal pravdu!

  b. to parom vzal! b. ho porantalo! zahrešenia;
  b. by nie dotvrdzuje výpoveď, pravdaže, akoby nie

 • bodák -a m. krátka bodná zbraň nasadzovaná na pušku

 • bodať nedok. zasahovať ostrým, končitým predmetom, pichať: b. nožom, palicou, b. koňa ostrohami;
  b-nie včiel štípanie;

 • bodavý príd. kt. bodá: b. hmyz;
  b-á bolesť;
  b. mráz štipľavý;

 • bodec -dca m. (okutý) hrot: b. kopije, kovový b.;
  pichnúť b-om

 • bodka -y -diek ž.

  1. malá kruhová plôška: b-y na tvári, na ovocí;
  šaty s bielymi b-mi

  2. graf. znak s rozlič. funkciami (píše sa napr. za oznamovacou vetou, za rad. čísl., za skr., nad písmenami i, j, označ. násobenie a i.): urobiť, dať b-u za niečím i fraz. skončiť to

  do (poslednej) b-y dôsledne

 • bodkastý, bodkavý príd. pokrytý bodkami, bodkovaný: b-á látka, šatka

 • bodkočiarka -y -rok ž. interpunkčné znamienko (;)

 • bodkovaný príd. pokrytý bodkami; urobený bodkovaním: b-á látka;
  b-á čiara

 • bodkovať nedok. robiť bodky, vzorkovať bodkami

 • bodľač -e ž. hromad. bodľačie

 • bodľačie -ia s. hromad. bodliakový porast, bodľač, bodliaky: záhrada zarastená b-ím, pichať ako b.

 • bodliačik -a m. zdrob.

 • bodliak -a m. pichľavá rastlina, bot. Carduus;

 • bodliakový príd.;

 • dok. bodnúť -e -ú -dol: neos. b-lo ho pri srdci

 • bodný príd.

  1. určený na bodanie: b-á zbraň

  2. spôsobený bodnutím: b-á rana

 • bodovací príd. založený na bodovaní: b. systém

 • bodovať nedok.

  1. hodnotiť počtom bodov: b-nie družstiev;
  b. výkony;
  šport. → kanadské b-nie

  2. i dok. šport. publ. získ(av)ať body: mužstvo b-lo;

 • bodovník -a m. hovor. bodovacia stupnica na posudzovanie odb. výkonov, napr. v zdravotníctve

 • bodový príd.

 • bodro prísl.;

 • bodrosť -i ž.

 • bodrý príd. čulý, živý, rezký, veselý: b. mladík, b-á myseľ;
  b. úsmev, b-á nálada;

 • bodyček -a/-u m. (angl.) šport. (v ľadovom hokeji) zastavenie súpera telom

 • boh, v kresť. chápaní pís. Boh -a D a L -u/-ovi V bože mn. -ovia m. (v jednobožstve) najvyššia, dokonalá a večne jestvujúca bytosť, stvoriteľ všetkého; (v mnohobožstve) jedna z vyšších bytostí: veriť v B-a;
  Pán B.;
  B. Otec;
  poďakovať sa Pánu B-u;
  b. slnka, vojny;
  obetovať b-om;

  náb., zjemn. (Pán) B. ho k sebe povolal, odovzdal dušu B-u zomrel;
  B. (sám) vie nik nevie, ktovie, bohvie;
  vďaka B-u, ďakovať B-u chvalabohu;
  B. mi je svedok/svedkom dotvrdenie výpovede zaverením;
  expr., hrub. ani za (živého) b-a, ani b-ovi (so zápor. slovesom) výrazy silného záporu;
  (Pane) Bože (na nebi)! Bože môj (dobrý)! a) povzdych b) výraz údivu;
  poručeno (Pánu) B-u, ako Pán (B.) dá výrazy odovzdanosti do Božej vôle;
  komu Pán B., tomu všetci svätí;
  pre živého b-a! pre b-a (živého)! výraz úpenlivej prosby;
  nech (ťa) B. chráni! a) výstraha b) vyslovenie obavy;
  pánu b-u za chrbtom na odľahlom mieste;
  pozerať, hľadieť pánu b-u do okien, do oblokov nič nerobiť, leňošiť;
  strieľať pánu b-u do okien zle triafať;
  ako ho B. stvoril nahý;
  nech ho b. skára! kliatba;
  sto, tisíc b-ov! zahrešenie;
  expr. to je pohľad pre b-ov niečo krásne, neobyčajné

 • bohabojne prísl.;

 • bohabojnosť -i ž.

 • bohabojný príd. (v kresť. morálke) nábožný, cnostný, mravný: b. človek, viesť b. život;

 • boháč -a m. bohatý človek: dedinský b.;

 • boháčka -y -čok ž.;

 • boháčsky príd.

 • bohapusto prísl.

 • bohapustý príd.

  1. nehanebný; bezbožný, hriešny: b. podvod, b-á lož;
  b-é reči

  2. expr. neviazaný, rozpustený: b. rev, smiech;

 • bohatier -a m. kniž. hrdina: národní b-i;

 • bohatiersky príd.: b-e piesne, spevy

 • bohatnúť -e -ú -tol nedok. stávať sa bohatším, bohatým: b. z práce iných

 • bohato prísl.: b. sa odmeniť;
  strom b. rodí;

 • bohatosť -i ž.

 • bohatstvo -a -tiev s.

  1. veľký majetok, zámožnosť: práca je zdrojom b-a

  2. veľké množstvo, hojnosť (niečoho kladného): prírodné, nerastné b.;
  b. myšlienok

 • bohatý príd.

  1. majúci veľký majetok; zámožný, majetný, op. chudobný: b. kupec, b-á krajina

  2. oplývajúci niečím (kladným), hojný, op. chudobný: krajina b-á na nerasty;
  b-á činnosť rozsiahla;
  b-é skúsenosti;

 • bohém -a m. človek (obyč. umelec) zámerne porušujúci spoloč. konvencie;

 • bohemista -u m. odborník v bohemistike;

 • bohemistický príd.

 • bohemistika -y ž. veda o čes. jazyku, literatúre a kultúre;

 • bohemistka -y -tiek ž.;

 • bohemizmus -mu m. lingv. čes. jazykový prvok v inom jazyku

 • bohémsky príd. i prísl.: b. život

 • bohorovne prísl.;

 • bohorovnosť -i ž.

 • bohorovný príd. expr. veľmi pyšný, namyslený, povýšený: b. postoj, b-á istota, b. pokoj;

 • bohoslovec -vca m. študent teológie;

 • bohoslovecký príd.: b-á fakulta

 • bohoslovie -ia s. teológia;

 • bohoslužba -y -žieb ž. náb. obrady;

 • bohoslužobný príd.: b. jazyk použ. pri bohoslužbách, liturgický

 • bohovať nedok. hovor. expr. kliať, hrešiť: nazlostený b-l a búchal do stola

 • bohovský príd. expr. hrub. výborný, neobyčajný, jedinečný, skvelý: b. nápad;

  bohovsky prísl.

 • bohumilý príd. kniž. dobrý (v duchu kresť. morálky), šľachetný, cnostný: b. skutok, b-á činnosť

 • bohuprisám, bohuprisahám

  I. čast. expr. dotvrdzuje platnosť výpovede zaverením, veru: pekné dievča, b.

  II. cit. vyj. rozlič. citové stavy (prekvapenie, sklamanie ap.): ej, b., ale ste mi dali!

 • bohužiaľ čast. vyj. ľútosť, žiaľ(bohu): pomoc prišla b. neskoro;
  b., nemôžem prísť

 • bohvie hovor. expr.

  I. vetná prísl. vyj. neistotu, nevedomosť, ktovie, čertvie: b., kedy sa to skončí;
  prečo sa nahneval? – b.

  II. čast. je súčasťou neurč. zám. bohviekde, bohviekade, bohviekedy, bohviekoľko, bohvieprečo, bohviektorý ap. (pís. i bohvie kde, bohvie kade, bohvie kedy ap.), kt. vyj. neurčitosť, neistotu, ktovie, čertvie: myšlienky jej blúdia bohviekde;
  vrátil sa bohviekedy v noci;
  nezarobil bohviekoľko;
  pracuje vo fabrike už bohvie odkedy

 • bohvieako zám. neurč. príslov. hovor. expr. ktovieako: netvári sa b. šťastne

 • bohvieaký zám. neurč. hovor. expr. ktovieaký: nie je b. silák

 • bohviečo zám. neurč. hovor. expr. ktoviečo: budú si o nás myslieť b.;
  neurobil b.;
  myslí si, že b. znamená

 • bohviekde zám. neurč. príslov. hovor. expr. nevedno kde, ktovie kde: myšlienky jej blúdia b.

 • bohviekedy zám. neurč. príslov. hovor. expr. nevedno kedy, ktovie kedy: vrátil sa b. v noci

 • bohviekoľko zám. neurč. číslov. hovor. expr. ktoviekoľko: blúdil b. hodín dosť dlho;
  nezarobil b. zarobil málo

 • bohviekto zám. neurč. hovor. expr. ktovie kto: myslí si, že je b. neobyčajný, významný človek

 • bohyňa -e -hýň ž. (v mnohobožstve) žen. bytosť spomedzi bohov: b. úrody, b. Venuša;

 • boj -a m.

  1. voj. ozbrojené stretnutie, bitka: ťažký, tuhý, víťazný b.;
  stretnúť sa, padnúť v b-i (za vlasť);
  zviesť b. na život a na smrť

  2. veľké úsilie o dosiahnutie istého cieľa, zápas: triedny, politický b.;
  b. o život, b. za slobodu, za mier;
  b. s prírodou, b. proti chorobám;
  filoz. b. protikladov;
  športový b.;
  publ. b. o zrno žatva;

 • bója -e ž. teleso na hladine označujúce isté (nebezpečné) miesto vo vode

 • bojachtivosť -i ž.

 • bojachtivý príd. kniž. bojovný;

 • bojar -a m. vys. šľachtic v cárskom Rusku

 • bojaschopnosť -i ž.

 • bojaschopný príd. schopný bojovať: b-é vojsko;

 • bojazlivec -vca m. bojazlivý človek

 • bojazlivo prísl.;

 • bojazlivosť -i ž.

 • bojazlivý príd. kt. sa bojí, nesmelý; svedčiaci o strachu: b. človek, b-é dieťa;
  b. hlas;

 • bojisko -a -jísk s. miesto boja: činnosť na b-u, správy z b-a

 • bojko -a mn. -ovia m. trocha expr. bojazlivec

 • bojkot -u m. forma hosp. al. polit. boja prejavujúca sa najmä v odmietaní obch. stykov, spolupráce ap.: vyhlásiť b.

 • bojkotovať nedok. postihovať bojkotom: b. dovezený tovar;
  b. vládu, voľby

 • bojler -a L -i mn. -y m. prietokový ohrievač vody: elektrický, plynový b.

 • bojovať nedok.

  1. zvádzať boj, bitku: b. za vlasť, za slobodu, proti nepriateľovi, s agresorom;
  b. v prvej línii;
  udatne b.;
  b. na život a na smrť

  2. viesť boj, zápas, usilovať sa: b. za pravdu, za mier, o lepšiu budúcnosť;
  b. proti fluktuácii;
  b. s lenivosťou

  kto sa dá do boja, na vojnu, musí b. prijatú úlohu treba plniť;
  b. proti → veterným mlynom

 • bojovne prísl.;

 • bojovníčka -y -čok ž.

 • bojovník -a mn. -ci m. kto bojuje (význ. 1, 2): frontový b.;
  b. za práva ľudu;
  hrob Neznámeho b-a;

 • bojovnosť -i ž.

 • bojovný príd. vyhľadávajúci boj, bojachtivý, výbojný, útočný; svedčiaci o tom: b. národ, b. duch, b-é mužstvo;
  b. pohľad, b-á pieseň;

 • bojovo, bojove prísl.

 • bojový príd.: b-á činnosť, b-á technika, b-é lietadlo;
  b-á morálka, b-á výzva;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ddz, msk, up, mta, hrv, ozn, ó, aep, selã ã ã ã ã, ž, mrl, cco, gát, cnc, s
Slovník skratiek: šíška, ã uã ã aã, icn, rozpo, s81, ur, i71, tgr, pmd, e261, mlc, pto, k, sbv,
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV