Význam slova "ap" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • apanáž -e ž.

  1. ročný dôchodok členov panovníckych a šľachtických rodín, ktorým nepatrí rodinný majetok

  2. bezprácny pravidelný príjem člena rodiny

 • aparát -u m.

  1. prístroj: fotografický, premietací a.

  2. výkonný admin. orgán, úrad; jeho pracovníci: štátny, stranícky a.;
  byrokratický a.

 • aparátnik -a mn. -ci m. pejor. (prv) pracovník straníckeho aparátu; funkcionársky byrokrat: správa sa ako bývalý a.

 • aparatúra -y -túr ž. sústava prístrojov: rozhlasová a., prenosná a.

 • apartheid -u m. polit. rasová diskriminácia farebného obyvateľstva, rasová odlúčenosť

 • apartmán -u m. (hotelová) bytová jednotka s príslušenstvom

 • apatia -ie ž. ľahostajnosť, nevšímavosť;

 • apatickosť -i ž.

 • apatický príd.: a. výraz;

  apaticky prísl.: a. sa dívať;

 • apel -u L -i mn. -y m. kniž. výzva, vyzvanie; odvolanie sa: mierový a.;
  a. na disciplínu

 • apelácia -ie ž. apelovanie;

 • apelačný príd.: a. súd odvolací

 • apelatívny príd.: a-a slovná zásoba

 • apelatívum -va s. lingv. všeob. podst. meno, op. vlastné podst. meno;

 • apelovať nedok. kniž. obracať sa s výzvou, odvolávať sa: a. na rozum, na ľudí

 • aperitív [-t-] -u m. alkoholický nápoj použ. pred jedlom: podávať a.

 • apetít [-t-] -u m. hovor. chuť do jedla: mať dobrý a., jesť s a-om

 • apko, apík -a m. hypok.

 • aplauz -u m. potlesk (v divadle, na koncerte ap.): búrlivý a., po prejave zaznel a.

 • aplikácia -ie ž.

  1. aplikovanie: a. nových metód

  2. nášivka

  robiť a-ie aplikovať;

 • aplikačný príd.

 • aplikovať nedok. i dok.

  1. používať, použiť, uplatňovať, uplatniť; využívať, využiť, prispôsobovať, prispôsobiť: a. teoretické poznatky v praxi;
  a. získané skúsenosti na domáce pomery

  2. našívať, našiť aplikácie

 • apo -u mn. -ovia m. (maď.) hovor. otec;

 • apodiktickosť -i ž.

 • apodiktický príd. kniž. celkom istý, nezvratný, nepochybný: a-é tvrdenie;

  apodikticky prísl.;

 • apogeum -ea s. astron. najvzdialenejší bod na dráhe telesa obiehajúceho Zem, op. perigeum

 • apokalypsa -y ž. cirk.

  1. spis obsahujúci zjavenia o konečných osudoch ľudstva a sveta;

  2. posledná kniha Nového zákona, Zjavenie sv. Jána;

 • apokalyptický príd.:

  1. a. spis

  2. a-é vidiny hrôzostrašné

 • apokryf -u m.

  1. nepravý, podvrhnutý spis

  2. náb. nepravý bibl. spis, neprijatý do kánonu inšpirovaných kníh;

 • apokryfický, apokryfný príd.: a-á literatúra

 • apolitickosť -i ž.

 • apolitický príd. nevšímavý, ľahostajný k politike: a-á veda, a-é umenie;

  apoliticky prísl.;

 • apologetický príd.: a. spis

 • apologetika -y ž.

  1. obhajoba idey, myšlienky, učenia ap.

  2. odbor teológie dokazujúci vierohodnosť právd zjavených Bohom;

 • apológia -ie ž. obhajoba, ochrana istej myšlienky, učenia; obranná reč al. obranný spis: a. kresťanstva, a. vlasti;

 • apologický príd.

 • apoštol -a m.

  1. bibl. jeden z 12 Kristových učeníkov

  2. šíriteľ kresťanskej viery: slovanskí a-i sv. Cyril a Metod;
  laickí a-i

  3. kniž. hlásateľ, šíriteľ nejakej idey: a. humanizmu;

 • apoštolský príd.: a-á činnosť;
  A-é vyznanie viery, a-é požehnanie;
  a. list pápežský;
  A-á stolica Svätá stolica

 • apostrof -u m. znamienko označujúce vypustenie hlásky

 • apostrofa -y -rof ž. oslovenie neprítomnej osoby al. veci: básnická a., a. Tatier

 • apoteóza -y -óz ž. nadšená oslava, chválospev: a. domova

 • apretácia -ie ž. apretovanie, apretúra: a. textu;

 • apretačný príd.: a. prostriedok

 • apretovať nedok. i dok. (u)robiť konečnú úpravu výrobkov (papiera, kože, rukopisu ap.)

 • apretúra -y -túr ž. apretovanie; jeho výsledok: a. rukopisu;
  látka s dobrou a-ou

 • apríl -a L -i m. 4. mesiac v roku;

 • aprílový príd.: a-é počasie nestále;
  a. žart

 • apriórne prísl.: mať a. záporný postoj;

 • apriórnosť -i ž.

 • apriórny príd. nevyplývajúci zo skúsenosti, vopred daný; nezdôvodnený: a. predpoklad;
  a-e tvrdenie;

 • aprobácia -ie ž. odb.

  1. schválenie: a. spisu, plánu

  2. spôsobilosť vyučovať istý predmet na príslušnom st. školy: mať, získať a-iu;

 • aprobačný príd.: a. postup, a-é konanie

 • apropo, pôv. pís. à propos čast. kniž. mimochodom, aby som nezabudol: a., odkedy platí vyhláška?

 • aproximácia -ie ž. odb. priblíženie: práv. a. nášho práva právu EU

 • apsida -y -síd ž. odb. zvyčajne polkruhový priestor pre oltár, pričlenený ku chrámovej lodi

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV