Význam slova "ad" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • ad acta [adakta] (skr. a. a.) prísl. admin. do spisov (zn. na vybavenom spise): dať, uložiť a. a.

 • ad hoc [hók] prísl. kniž. (lat.) len na daný cieľ: obhajobná komisia ad h.

 • adagio [-ádžo] (tal.) hud.

  I. prísl. pomaly, zvoľna

  II. adagio -ia L -ie mn. -ia s. hud. skladba al. časť skladby v tomto tempe

 • Adam -a m. bibl. meno prvého človeka

  začať od A-a od začiatku;
  byť ako A. nahý;
  expr. A-ovo rebro žena;
  A-ovo jablko výstupok na prednej strane hrtana, ohryzok

 • adaptabilnosť -i ž.

 • adaptabilný príd. kniž. schopný adaptácie;

 • adaptácia -ie ž.

  1. prispôsobenie, úprava: a. budovy;
  divadelná a. novely

  2. iba jedn. prispôsobovanie sa, prispôsobenie sa: a. organizmu na chlad;

 • adaptačný príd.: a-é práce

 • adaptér -a L -i mn. N a A -y m. prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie

 • adaptovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť, upravovať, upraviť: a. budovu, a. text

  // adaptovať sa: oko sa a-je na tmu

 • adekvátne prísl.;

 • adekvátnosť -i ž.

 • adekvátny príd. kniž. zodpovedajúci, primeraný, zhodný: a. výraz, a. preklad;

 • adept -a m. začiatočník (vo vede, umení, v praktickej činnosti);

 • adeptka -y -tiek ž.

 • adieu [aďiö], adié cit. (franc.) zbohom: lúčime sa, a.

 • adjektívne prísl.;

 • adjektívnosť -i ž.

 • adjektívny príd.;

 • adjektívum -va -tív s. lingv. prídavné meno;

 • adjunkt -a m. v min. pomocný úradník;

 • adjunktka -y -tiek ž.;

 • adjunktský príd.: a. plat

 • adjustácia -ie ž. odb. vystrojenie všetkým potrebným, usporiadanie, usporadúvanie, úprava: admin. a. spisu;
  obch. a. tovaru;
  farm. a. lieku;

 • adjustačný príd.

 • administrácia -ie ž. hosp.-tech. správa, najmä novín a časopisov

 • administratíva -y ž. správa, riadenie, vybavovanie ver. vecí štátu, podniku ap.; orgány vykonávajúce túto činnosť: pracovať v a-e; prezidentova a.;

 • administratívne prísl.

 • administratívnoprávny príd. týkajúci sa administratívneho (správneho) práva

 • administratívnosprávny príd. týkajúci sa administratívnej správy: a-a jednotka

 • administratívny príd.: a. pracovník, a-e opatrenie;

 • administrátor -a m.

  1. správca administrácie

  2. správca farnosti;

 • administrátorka -y -riek ž.

 • admirál -a m. veliteľ vojnového loďstva

 • admiralita -y ž.

  1. úrad veliteľstva vojnového loďstva; jeho budova

  2. hromad. admiráli

 • adolescencia -ie ž. odb. obdobie od skončenia puberty do obdobia dospelosti;

 • adolescenčný príd.: a. vek

 • adolescent -a m. odb. dospievajúci človek v období adolescencie;

 • adolescentka -y -tiek ž.;

 • adolescentský príd.

 • adopcia, adoptácia -ie ž. práv. prijatie (dieťaťa) za vlastné, osvojenie;

 • adopčný, adoptačný príd.: a-á zmluva

 • adoptívny príd.

  1. kt. prijal dieťa za vlastné

  2. kt. bol prijatý za vlastného: a. otec;
  a. syn

 • adorácia -ie ž. náb., kniž. prejavovanie úcty k Bohu, vzývanie Boha; zbožné uctievanie, poklona: a. Boha;

 • adoračný príd.

 • adrenalín -u m. odb. hormón drene nadobličiek

  stúpa mu a. je rozčúlený

 • adresa -y -ries ž.

  1. meno príjemcu (osoby, inštitúcie) a miesto určenia na liste, zásielke; údaj o mieste bydliska al. pôsobiska: presná a.;
  a. pracoviska;
  zmýliť si a-u i fraz. obrátiť sa na nepravú osobu

  2. inform. kód odkazujúci na uloženie dát v počítačovej pamäti: súbor a-s, volič a-s;
  → e-mailová a.

  3. písomný ver. prejav ako vyjadrenie vďaky ap. niekomu: pozdravná a.

  povedať niečo na a-u niekoho vo vzťahu k niekomu;
  obrátiť sa na nepravú a-u na nepovolaného;

 • adresár -a L -i mn. -e m. zoznam adries: vreckový a.;
  počítačový a. zoznam adries (význ. 2)

 • adresát -a m.

  1. osoba, ktorej je určená zásielka

  2. osoba, ktorej je určený prejav: nájsť a-a i fraz. dostať sa k príslušnej osobe;

 • adresátka -y -tok ž.

 • adresne prísl.;

 • adresnosť -i ž.

 • adresný príd. určený niekomu, majúci adresáta: a-á kritika;

 • adresovať dok. i nedok.

  1. opatriť, opatrovať adresou: a. list na pracovisko

  2. určiť, určovať niekomu; obrátiť sa, obracať sa na niekoho: otázky a-né poslucháčom

 • adresový príd.

 • adut -a m. kart. tromf

 • advent -u m. cirk. liturg. obdobie so 4 nedeľami ako príprava na Vianoce;

 • adventista -u m. stúpenec adventizmu;

 • adventistický príd.

 • adventistka -y -tiek ž.;

 • adventizmus -mu m. náb. v USA vzniknuté protestantské hnutie zdôrazňujúce zachovávanie Svätého písma a očakávajúce nový Kristov príchod na zem;

 • adventný príd.: a-é obdobie, a. veniec

 • adverbiálny príd.: a. význam

 • adverbium -ia s. lingv. príslovka;

 • advokát -a m. práv. zástupca, obhajca: práv. ustanoviť niekomu a-a;

  robiť niekomu a-a obhajovať ho;

 • advokátka -y -tok ž.;

 • advokátsky príd.: a-a poradňa;

 • advokátstvo -a s. povolanie advokáta

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV