Význam slova "t" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 2443 výsledkov (21 strán)

 • t [i té] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: t tona;
  t. r. tohto roku;
  t. č. toh(t)o času;
  t. j. to jest;
  T-železo s profilom v tvare T

  ť [i ťé] neskl. s. spoluhláska a písmeno

 • t. č. skr. tohto času

 • t. j. skr. to jest

 • t. m. skr. tohto mesiaca

 • t. r. skr. tohto roka

 • ta zám. ukaz. príslov. ukazuje na smer od podávateľa k cieľu, na to miesto, tam (význ. 2), op. sem: poďme ta, čosi ho ta priťahovalo, cesta ta a späť;
  sem a ta;
  anisem, ani ta;
  ta sa! choď(te)

 • tabačiar -a m. pestovateľ, výrobca tabaku;

 • tabačiarka -y -rok ž.;

 • tabačiarsky príd.;

 • tabačiarstvo -a s. pestovanie tabaku

 • tabačik -a/-čka m. zdrob. expr.

 • tabak -u m.

  1. priemyselná rastlina, bot. Nicotiana

  2. sušené listy tejto rastliny použ. ako fajčivo: fajkový t., bulharský t.

  to nestojí (ani) za fajku t-u to je bezcenné;
  to je (trocha) tuhý, silný t. to je neprimerané počínanie;

 • tabakizmus -mu m. lek. chronická otrava nikotínom

 • tabakovohnedý príd. hnedý ako tabak: t-á látka

 • tabakový príd.: t-é listy;
  t. priemysel;
  t-á farba tabakovohnedá;

 • tabakóza -y ž. lek. zaprášenie pľúc tabakovým prachom

 • tabatierka -y -rok ž. puzdro na cigarety al. na tabak

 • tabela -y -biel ž. prehľadná tabuľka: štatistické t-y;

 • tabelátor -a m. živ. odborník zostavujúci tabely;

  tabelátor -a L -e mn. -y m. neživ. stroj na snímanie a spracúvanie údajov z diernych štítkov

 • tabelista -u m. odborník pracujúci s tabelátorom;

 • tabelistka -y -tiek ž.

 • tabelový, tabelárny príd.: t-ová forma účtu;
  t. prehľad

 • tabla -y -biel ž.

  1. predmet v tvare dosky, tabuľa: t. stola;
  mramorová, sklená t., obločná t.

  2. doska na miesenie: vaľkať cesto na t-e

  3. plocha poľnohosp. pôdy: t. pšenice, kukurice;
  (ne)pokosená t.;

 • tabletka -y -tiek, odb. tableta -y -liet ž. liečivý prípravok zlisovaný obyč. do plochého tvaru: užívať t-y

 • tablica -e -líc ž. tabla, obyč. menších rozmerov: t-e zbožia;
  obločné t-e;
  miesiť na t-i

 • tablička -y -čiek ž. zdrob.: t. skla, t. čokolády

 • tablo -a -biel s. súbor fotografií viacerých osôb usporiadaný obyč. na spoločnom podklade: maturitné t.

 • tábor -a m.

  1. hromadné ubytovanie obyč. v prírode pod provizórnym prístreším: stanový t., vojenský, skautský, detský t.;
  tréningový t.;
  utečenecký t. dočasné ubytovanie pre utečencov

  2. hromadné väzenie v provizórnych ubikáciách: pracovný t., koncentračný, zberný, zajatecký t.

  3. skupina s rovnakou polit., záujmovou ap. orientáciou: konzervatívny, pravicový t.;
  t. fanúšikov;
  v min. socialistický, kapitalistický t.;

 • táborák -a m. hovor.

  1. táborový oheň, táborová vatra: sedieť pri t-u

  2. večerné posedenie pri ohni (s programom): ísť na t.;

 • táborákový príd.

 • táborisko -a -rísk s.

  1. miesto na táborenie: verejné t.;
  letné t.

  2. archeol. prechodné sídlo ľudí v praveku: diluviálne t.

 • táboriť nedok. prechodne bývať v prírode, obyč. pod stanom, stanovať: t. pri rieke;
  t. pod holým nebom bivakovať

 • táborníčka -y -čok ž.;

 • tábornícky príd.: t. život;
  t-e krúžky;

 • táborníctvo -a s. činnosť spojená s táborením

 • táborník -a mn. -ci m. obyvateľ rekreačného tábora; táboriaci výletník: stanári a t-i;

 • táborový príd.: t. oheň, t. život

 • tabu neskl. s. niečo zakázané a nedotknuteľné; niečo, o čom sa z morálnych, spoloč. al. iných dôvodov nehovorí; pôv. (u polynézskych kmeňov) posvätný, nedotknuteľný predmet použ. pri náb. úkonoch: hovoriť o chorobe je preňho t.;

 • tabuizovať nedok. i dok. (u)robiť z niečoho tabu: t. proces privatizácie;
  t-ná téma

 • tabuľa -e -búľ ž.

  1. (tmavá) doska na písanie kriedou: školská t.

  2. doska na rozličné oznamy a iné údaje: vývesná t., orientačná t., reklamná, firemná t.;
  t. cti;
  pamätná t.

  3. predmet v tvare dosky z rozlič. materiálu: kamenná, mramorová, kovová t.;
  sklená, obločná t.

  4. zastaráv. stôl, obyč. slávnostne prestretý: bohatá, slávnostná t.

  5. tabla (význ. 3): t. ďateliny;

 • tabula rasa [ráza] neskl. ž. (lat.) psych. predpokladaný stav vedomia po narodení, bez dojmov a predstáv;

 • tabulátor -a m. tech. súčiastka kancelárskych strojov umožňujúca písanie do stĺpca

 • tabuľka -y -liek ž.

  1. zdrob. k tabuľa 1 – 3: t. s nápisom;
  orientačná, turistická t.;
  t. skla;
  t. čokolády tablička

  2. prehľadné usporiadanie istých údajov: štatistické, logaritmické, astronomické t-y;
  ligová t.;
  zostaviť t-u;

 • tabuľkový príd.: účt. t-á súvaha

 • tabuľový príd.: t-á maľba;
  t-é sklo, t. plech

 • tabuový príd.: lingv. t-é slovo ktorému sa používatelia jazyka vyhýbajú

 • taburet -u m., taburetka -y -tiek ž. nízka (čalúnená) stolička bez operadla

 • tachometer -tra L -i mn. -e m. prístroj na meranie rýchlosti al. počtu obrátok

 • tackať sa nedok. neisto, kolísavo kráčať: opitý sa t-á, t. sa od slabosti

 • tackavo prísl.: t. ísť, kráčať

 • tackavý príd. (o chôdzi) neistý (význ. 2), kolísavý;

 • táčky -čok ž. pomn. fúrik: voziť štrk na t-ach

 • tácňa -e, tácka -y -cok ž. podložka na podávanie pokrmov, podnos: drevená, kovová t.;
  poukladať poháre na t-u;
  podávať chlebíčky, ovocie na t-ni, na t-ke

  podať (ako) na t-ni, na t-ke veľmi prístupne;

 • tácnička -y -čiek ž. zdrob.

 • tade zám. ukaz. príslov. ukazuje al. odkazuje na smer al. miesto, ktorým prechádza dej (často súvzť. kade – t.): tu je otvor, t. sa vkladá súčiastka;
  t. zablúdiš;
  vždy t. rád chodieval;
  kade chodí, t. si spieva

 • tadeto zám. ukaz. príslov. ukazuje na blízke miesto, cez kt. prechádza dej, al. smer vôbec, tadiaľto: t. povedie železnica

 • tadiaľ zám. ukaz. príslov. tade: denne t. prejde veľa ľudí

 • tadiaľto zám. ukaz. príslov. tadeto: t. sa nesmie prechádzať

 • taft -u m. lesklá, obyč. hodvábna tkanina;

 • taftový príd.: t-é šaty

 • tágo -a tág s. biliardová palica

 • ťah -u m.

  1. ťahanie, napínanie; práca konaná ťahaním;
  tech. zaťaženie spôsobené ťahaním: schopnosť ť-u (pri ťažných zvieratách ap.);
  skúška ť-om, pevnosť v ť-u;
  šport. vzpieranie ť-om

  2. súvislý pohyb konaný ťahaním predmetu (po povrchu niečoho); čiara, črta takto vznikajúca: ť. štetcom, ť-y sláčika, ť. na šachovnici, urobiť niekoľko ť-ov ceruzkou, pevné ť-y umelca

  3. zisťovanie výhercu žrebovaním: ť. lotérie, ť. športky

  4. prúdenie vzduchu: komín, pecdobrý ť.

  5. vdych, vtiahnutie (a vypustenie) dymu pri fajčení, potiahnutie: prvé ť-y z fajky

  6. hromadný pohyb v istom zoskupení, istým smerom: ť. vtáctva, ť. vojska;
  ť. na bránu súpera

  7. zámerný postup, čin, krok: diplomatický, propagandistický ť., dobre premyslený ť.;
  byť na ť-u (v šachu ap.) i fraz. stáť pred urobením (očakávaného) kroku

  8. črta (v tvári): jemné ť-y tváre

  9. dopr. tepna (význ. 2): železničný ť., ť. severjuh, ť. do Tatier

  urobiť niečo jedným ť-om, robiť niečo v jednom ť-u bez prerušenia;
  expr. byť v ť-u byť preč, stratiť sa;

 • ťahač -a m. cestné vozidlo určené na ťahanie vlečných vozidiel, návesov ap.: dopravný ť.;

 • ťahací príd. určený na ťahanie, ovládaný ťahaním: ť. mechanizmus;
  ť-ia harmonika rozťahovacia

 • ťahačka -y -čiek obyč. mn. ž. hovor.

  1. expr. zdĺhavé vybavovanie niečoho, zdĺhavý spor ap., naťahovačky, ťahanice, opletačky: mať ť-y s úradmi;
  nekonečné škriepky a ť-y

  2. silová hra, preťahovanie, obyč. prstov: ť-y na, za prsty

 • ťahačový príd.

 • ťahadlo -a -diel s. stroj. súčasť mechanizmov na prenášanie pohybu a sily: ť. brzdy;
  drôtové ť. (mechanického návestidla)

 • ťahák -a m. hovor.

  1. expr. kniha, film ap., kt. vyvoláva neobyčajný záujem verejnosti

  2. nedovolená pomôcka pri škol. úlohách

 • ťahanica -e -níc obyč. mn. ž. hovor. expr. ťahačky (význ. 1), naťahovačky, opletačky: úradné ť-e

 • ťahaný príd.

  1. vyrobený ťahaním: ť. drôt, ť-é oceľové rúry;
  kuch. ť. závin

  2. naberaný, zberaný: ť-á sukňa, látka

 • ťaháreň -rne ž. dielňa, objekt na spracúvanie kovov ťahaním: ť. drôtu

 • ťahať nedok.

  1. držiac napínať (smerom k sebe): ť. lano (pri preťahovaní), neť-j, pretrhneš to!, ť. za vlasy poťahovať;
  deti sa ť-li za ruky;
  odb. ť. rúry, drôt zhotovovať predlžovaním

  2. silou posúvať za sebou, premiestňovať al. ináč niečím pohybovať; konať takúto prácu: ť. sánky, čln;
  kôň nechce ť., ť. hore vrchom (na bicykli);
  ť. vodu pumpovať;
  ť. nohu za sebou pri chôdzi neohýbať v kolene;
  (nechcel ísť,) nasilu ho ť-li nútili ísť

  3. hovor. expr. s vypätím pracovať, drieť: ť. za troch, nevládze ť. od rána do večera

  4. namáhať, napínať (zrak): svetlo, farba, vzorka ť-á oči

  5. posúvaním po povrchu viesť istým smerom: ť. sláčik, štetec, rovno ť-né čiary;
  ť. pešiakom

  6. vyťahovať (význ. 1), vyberať: ť. žreb, kartu, otázku;
  ť. zub

  7. prúdiť (význ. 2), viať, preťahovať: z hory ť-á príjemný chlad;
  neos.: zavri, ť-á! v peci dobre (ne)ť-á (nie) je dobrý ťah

  8. vdychovať (význ. 1), vťahovať: ť. z fajky;
  expr. ť. rovno z fľaše hltavo piť

  9. expr. preťahovať (význ. 8), predlžovať: ť. rokovanie donekonečna;
  (na plese) ť-li až do rána

  10. lákať (význ. 1), vábiť: neos. ť-á ho domov;
  ide, kde ho srdce ť-á kde túži ísť

  11. (rozvláčne) spievať, vyťahovať: falošne ť.

  ť. za jeden povraz vzájomne sa podporovať, pomáhať si;
  expr. ť. niekoho za nos klamať;
  ť. → nohy za sebou;
  ť. sa s niekým za prsty mať spory, nedorozumenia;
  ť. za kratší koniec byť v nevýhode;
  ť. niekoho z bryndze, z kaše pomáhať mu z nepríjemnej situácie;
  ť. za niekoho (horúce) → gaštany z ohňa;
  ť. rozumy z niekoho vyzvedať sa, vypytovať sa;
  ť. z niekoho niečo (ako) kliešťami ťažko sa dozvedať;

 • opak. ťahávať -a

  // ťahať sa

  1. byť posúvaný (ťahom), vláčiť sa, vliecť sa: ť-á sa za ňou vlečka, závoj

  2. expr. mať spor, naťahovať sa, dohadovať sa: nebudem sa s tebou ť.

  3. expr. namáhať sa, naťahovať sa: ť. sa s kufrom

  4. rozprestierať sa (po dĺžke): dolina sa ť-á smerom na sever

  5. popínať sa, vinúť sa: po múre sa ť-á vinič

  6. byť vláčny: med, cesto, lep sa ť-á

  7. expr. vliecť sa (význ. 2): ť-á sa z práce ustatý

  8. expr. preťahovať sa, vliecť sa (význ. 3): proces sa ť-á už druhý rok

  niečo sa ť-á ako červená → niť niečím;
  ť-á sa s tým ako smola dlho mu to trvá, je pomalý;

 • opak. k 1 – 3, 5 – 7 ťahávať sa

 • ťahavo prísl.: ť. spievať;

 • ťahavosť -i ž.

 • ťahavý príd.

  1. zdĺhavý, rozvláčny; (o speve) pomalý: t-á reč;
  ť. spev, ť-á pieseň;
  ť. zvuk dlho znejúci

  2. (o rastlinách) popínavý: ť-é ruže;

 • ťahový príd. k 1: tech. ť-é napätie, ť-á skúška

 • ťahúň -a mn. N a A -e m. ťažné zviera;

 • taj -u m. tajomstvo: preniknúť do t-ov prírody, vesmíru;

 • ťaj, ťáj, ťajaj cit. vyj. nadšenie, nevôľu, údiv ap., ej, jaj, ajaj: ť., ale ma vyhrialo!

 • tajbrejk, pôv. pís. tiebreak -u m. (angl.) šport. v tenise skrátená hra pri nerozhodnom výsledku setu, keď sa každé podanie počíta ako hra, skrátená hra: vyhrať v t-u

 • tajfún -a m. orkán vo východoázijskej oblasti;

 • tajfúnový príd.

 • tajga -y tájg ž. hustý sibírsky les;

 • tajgový príd.

 • tajiť -í -a nedok.

  1. (čo), v zápore i tajiť sa (s čím) skrývať pred pozornosťou iných, zatajovať: t. zločin, t. chorobu, net. sa s chorobou;
  t. svoje zámery;
  nemám (ti) čo t.;
  ani sa s tým net-í;
  načo t., darmo t. treba priznať;
  všetko t. pred súdom

  2. iba v spoj. tajiť dych zadržiavať, zastavovať

  3. obsahovať, skrývať: vec t-í v sebe nebezpečenstvo

  // tajiť sa:

  1. (o dychu) byť zadržiavaný: dieťaťu sa t-l dych od prekvapenia

  2. skrývať sa: t-í sa v ňom veľká sila

 • tajne prísl.: t. dúfať, t. pripravovaný plán

  II. tajný m. hovor. príslušník tajnej polície

 • tajnička -y -čiek ž. heslo, poučenie ap., kt. sa zistí vylúštením krížovky

 • tajnosť -i ž.

  1. stav niečoho skrývaného, zatajovaného, tajomstvo: zachovať, držať všetko v t-i

  2. niečo skrývané, zatajované, tajomstvo: prezradiť t., nemať pred nikým nijaké t-i

  3. niečo známe iba blízkym ľuďom: zasvätiť okolie do svojich t-í

 • tajnostkár -a m. človek, kt. rád udržiava veci v tajnosti;

 • tajnostkárka -y -rok ž.;

 • tajnostkársky príd. i prísl.;

 • tajnostkárstvo -a s.

  1. vlastnosť tajnostkára

  2. tajenie, zatajovanie

 • tajný

  I. príd.

  1. skrývaný pred pozornosťou iných, zatajovaný: t. úmysel, plán, t-á láska

  2. známy iba zasväteným, kompetentným, op. verejný: t-á organizácia, t-á schôdzka, t-á polícia, t-á vysielačka, t-á zbraň;
  t-é hlasovanie;
  t-á cirkev št. mocou nepovolená činnosť príslušníkov kat. cirkvi na Slovensku v r. 1948 – 1989

  v najtajnejšom kúte, záhybe srdca v intímnej citovej sfére;

 • tajomne prísl.: t. pôsobiť;

 • tajomníčiť -i nedok. hovor. vykonávať funkciu tajomníka: t. na okresnom úrade

 • tajomníčka -y -čok ž.;

 • tajomnícky príd.: t-a funkcia;

 • tajomníctvo -a s. funkcia, úrad tajomníka

 • tajomník -a mn. -ci m.

  1. úradník al. funkcionár vybavujúci najmä agendu: t. ministra, riaditeľa;
  t. redakcie, vedecký t.;
  tlačový t.

  2. vysoká polit. al. štátna funkcia v niekt. organizáciách al. štátoch: generálny t. OSN;
  t. okresného výboru, t. odborovej organizácie;
  štátny t. člen vlády al. námestník ministra; v USA minister zahraničia;

 • tajomnosť -i ž.

 • tajomný príd. plný tajomstiev, tajuplný, záhadný; mystický: t-á sila, moc;
  t-á postava;
  t. úsmev;

 • tajomstvo -a -tiev s.

  1. niečo neznáme, nepreskúmané: t. prírody, t. (vzniku) života

  2. niečo skrývané pred verejnosťou, čo sa musí udržať v tajnosti: úradné, štátne, vojenské t., výrobné t., listové t.;
  t. úspechu;
  prezradiť, odhaliť t.

  verejné t. všeobecne známa vec

 • tajuplne prísl.;

 • tajuplnosť -i ž.

 • tajuplný príd. tajomný: t-é zvuky, slová, t-á atmosféra;

 • tak

  I. zám. ukaz. príslov.

  1. ukazuje na spôsob al. mieru deja, stavu: je to t., neklaď to t. (krivo);
  prečo ideš t. neskoro? ako môžeš t. klamať? naozaj to t. veľmi chceš?

  2. odkazuje na príznak deja, stavu a na jeho mieru (vyjadrený obyč. vedľ. vetou;
  často súvzť. t. – ako, ako – t., t. – že, t. – aby;
  v dvojici t. – takto označ. vzdialenejší príznak, v dvojici t. – onak označ. bližší príznak): dobre mu t.;
  bude t., ako si želáš;
  t. ustal, že nevládal ďalej;
  rozdeľ to t., aby sa ušlo všetkým;
  nebolo to dobre ani t., ani takto;
  raz hovorí t., raz onak

  3. (vo zvol. vetách) má citový význ.: t. sa dať oklamať!

  4. ako – t. (pri opakovanom prís.) vyj. a) že činnosť sa vykonáva s istým úsilím: ako sa tisne, t. sa tisne dnu b) neurčitosť, akokoľvek: ako je, t. je, ale je to pravda

  5. len, iba tak zdôrazňuje al. obmedzuje obsah výrazu, ku kt. patrí: biela blúzka len t. žiarila na slnku;
  povedal to len, iba t. zo žartu

  6. (pred príd. menami), správ. taký: t. pekný, správ. taký pekný, t. dobrý, správ. taký dobrý, t. starý, správ. taký starý

  t. a t. istým, bližšie neurčeným spôsobom, nejako;
  t. či onak akokoľvek, hocijako;
  ani t., ani onak nijako;
  t. či t. aj tak; jednako

  II. spoj.

  A. priraď.

  1. i a tak vyj. dôsledkový vzťah: mám trochu času, (a) t. čítam

  2. aj, i tak vyj. vysvetľovací vzťah, beztak: poďme, aj t. iba zavadziame

  3. nie tak – ako vyj. stupňovací vzťah: nie t. jeho zjav, ako (skôr) slová upútali

  4. tak – ako (aj, i) vyj. slabý stupňovací vzťah: každý je potrebný, t. starý, ako (aj, i) mladý

  5. tak ako – aj, i vyj. priraď. vzťah prirovnaním: t. ako v prvom prípade, aj...

  B. podraď.

  1. tak ako vyj. prirovnanie: prejde ho to, t. ako mnohých iných

  2. len tak uvádza príslov. vetu miery (s význ. účinku): plakala, len sa t. triasla

  III. čast. hovor.

  1. nadväzuje na situáciu a uvádza vety s rozlič. modálnosťou; no, teda, nuž;
  t. vidíš, čo sa robí;
  t. ty si Peter? t. už dosť!

  2. uvádza výraz prinášajúci novú informáciu, povedzme, napríklad: nebolo by zle, keby t. dačo ponúkli

  3. má hodnotiaci význ., asi, napríklad: t. okolo šiestej, najviac t. 30-ročný

  4. tak-tak vyj. krajnú mieru; sotva (, že): t.-t., že to stihli

  5. i taák, táák vyj. a) súhlas, áno: t., t., to je ono b) počudovanie, rozhorčenie ap.: táák, ešte sa budeš protiviť?

 • tákať -a nedok. vydávať zvuky podobné slabike ták: kačice t-jú

 • takisto, pís. i tak isto

  I. zám. vymedz. vyj. totožnosť al. podobnosť dejov, vlastností al. kvantity, práve tak, rovnako: urobil to t.;
  t. dôležitý, t. dávno

  II. spoj. priraď. takisto ako – aj, i vyj. priraď. vzťah prirovnaním: t. ako pri tomto roztoku, aj...

  III. iba takisto čast. upozorňuje na výraz, ku kt. patrí, taktiež, rovnako: ty nesieš zodpovednosť t. ako ostatní;
  t. ako pri tomto roztoku, aj inde

 • takmer čast. obmedzuje platnosť modifikovaného výrazu, skoro, bezmála, temer: t. (vôbec) nespal, t. (nič) nejedol;
  hovorilo sa t. výlučne o politike;
  počet zredukovaný t. na polovicu

 • takpovediac čast. slovo, ktorým hovoriaci komentuje svoj vlastný výraz, inými slovami povedané; vlastne, respektíve, teda: článok sa dotýka podstaty, t. samého jadra problému

 • takrečeno čast. takmer, skoro, bezmála: situácia sa zmenila t. zo dňa na deň

 • takt2 -u m. ohľaduplné správanie, ohľaduplnosť, jemnocit: spoločenský t.;
  prejaviť t.;
  pristupovať k ľuďom s t-om

  takt1 -u m. rytmický celok, rytmus: vyklepávať t.;
  pohybovať sa do t-u;
  hud. pravidelne sa opakujúca rytmická jednotka: trojštvrťový t.;
  tech. rytmicky sa opakujúca časť pohybu;

 • taktička -y -čiek ž.

 • taktickosť -i ž.

 • taktický príd. uplatňujúci taktiku: t. postup, ťah, manéver;
  t-á chyba z hľadiska taktiky;
  voj. t. výcvik;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: úra, koa, rd, psx, zu, htc, ltc, pqe, pih, eea, hte, tcn, tzg, noo, deip
Slovník skratiek: ha, ccv, ppd, ôk, ofival, onilait, cob, rd, ccb, sk, vu, apo, prã ã ã, huľ, ã â mã â
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV