Význam slova "ra" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 604 výsledkov (6 strán)

 • rab -a m. kniž. otrok;

 • rabat -u m. obch. zľava z ceny tovaru, kt. dodávateľ poskytuje stálym odberateľom

 • rabiát -a m. pejor. surovec, násilník, rabiátnik

 • rabiátnik -a mn. -ci m. pejor. surovec, násilník, rabiát

 • rabín -a m. vedúci žid. náb. spoločenstva: hlavný r.;

 • rabínsky príd.

 • rabovať nedok. expr.

  1. lúpiť, drancovať, plieniť: r. obchody, sklady;
  vojaci r-li po domoch

  2. nehospodárne ťažiť: r. lesy, bane

 • rabský príd.: r-é putá;

 • rabstvo -a s.

 • rachétľa, rakétľa -e -tieľ/-tlí ž. hovor. zastaráv. prskavka;

 • rachitický príd.: r-é dieťa

 • rachitída -y ž. lek. krivica;

 • rachitik -a mn. -ci m. človek postihnutý rachitídou

 • rachnúť -e -ú -chol dok. expr.

  1. spadnúť (význ. 1): r-l zo stoličky

  2. vydať silný zvuk, udrieť: neos. vonku r-o zahrmelo

  3. udrieť (význ. 1, 2), buchnúť: r. niekoho po hlave

  4. škol. slang. prepadnúť (význ. 7)

 • rachot -u m. rachotenie: r. výstrelov, automobilov, vlakov

 • rachotať -ce -cú, rachotiť nedok. expr.

  1. vydávať silný hrmivý zvuk, lomoziť, hrmotať: vlaky r-cú, r-ia

  2. spôsobovať silný hrmivý zvuk, lomoziť, hrmotať: r. stoličkami, riadom

 • račí príd. k 1: r-ie klepetá, r. krok;

 • ráčik -a m.

  1. zdrob. k rak

  2. druh hádanky

 • racionalista -u m. prívrženec racionalizmu;

 • racionalistický príd.: r. systém, r-á filozofia;

  racionalisticky prísl.

 • racionalistka -y -tiek ž.;

 • racionalizácia -ie ž. racionalizovanie: r. výroby, r. administratívnych prác;

 • racionalizačný príd.: r. proces, r. krok

 • racionalizátor -a m. kto racionalizuje: r. výroby;

 • racionalizátorský príd.: r-é úsilie

 • racionalizmus -mu m.

  1. filoz. smer, kt. pokladá rozum za jediný zdroj a záruku poznania: francúzsky r.

  2. racionálny postoj; názor pokladajúci schopnosti ľudského rozumu za rozhodujúce: r. jednoduchého človeka;

 • racionalizovať nedok. i dok. zavádzať, zaviesť opatrenia sledujúce racionálnejší, hospodárnejší spôsob práce, výroby: r. výrobu, technológiu

 • racionálne prísl.;

 • racionálnosť -i ž.

 • racionálny príd.

  1. založený na rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový, op. iracionálny: r. prístup k problému, r-a výchova;
  mat. r-e číslo kt. sa dá vyjadriť podielom 2 celých čísel;
  chem. r. vzorec skrátený štruktúrny vzorec

  2. hospodárny, účelný: r-a výroba, r-a organizácia práce;

 • ráčiť -i nedok.

  1. zastaráv. želať si, priať si, chcieť: r-te ešte niečo?

  2. vyj. zdvorilú výzvu al. otázku (obyč. s neurč.): r-čte si sadnúť;
  kam r-te cestovať? r-te! nech sa páči! Bože, ráč nás ochraňovať!

  jesť, piť, čo hrdlo, duša r-i podľa ľubovôle

  // ráčiť sa expr.

  1. neos. chcieť sa, páčiť sa: chodili, ako sa im r-lo

  2. znášať sa, vychádzať: so spolužiakmi sa veľmi ner-l;
  susedia sa akosi ner-ia

 • ráčkovať nedok. chybne, nezreteľne vyslovovať hlásku r: odučiť sa r.

 • rad2 -u m. vyššie (št.) vyznamenanie: R. bieleho dvojkríža I. triedy, R. Cyrila a Metoda;
  udeliť niekomu r.

  rad1 -u m.

  1. viac jednotlivcov al. vecí usporiadaných v 1 línii za sebou al. vedľa seba: r. cvičencov, ľudí, domov;
  sedieť v druhom r-e;
  obranný, útočný r.

  2. skupina jednotlivcov al. vecí spojených spoločnými záujmami, vlastnosťami al. tvoriacich isté spoločenstvo: patriť do r-ov bojovníkov za zákaz jadrových zbraní;
  robotnícke r-y sa upevnili;
  chem. skupina zlúčenín s podobným usporiadaním atómovej väzby al. odvodených od spoločnej zákl. látky: uránový r.;
  mat. aritmetický, geometrický r.

  3. neurčitý, obyč. väčší počet niečoho, množstvo: r. rokov;
  celý r. otázok

  4. poradie podľa časového al. príčinného sledu, podľa hodnoty ap.: byť na r-e;
  kedy príde r. na mňa? vývinový r.

  v prvom r-e príslov. výraz kniž. najprv, najskôr, predovšetkým: v prvom r-e treba zistiť ...;
  r. (za) r-om postupne;
  kniž. opustil naše r-y zomrel

  rád3

  I. rada, rado mn. m. živ. radi, neživ., ž. a s. rady radšej iba v N príd., obyč. v plat. prísl.

  1. s radosťou, s potešením, ochotne: r. spí, je;
  r. ta chodí, r. ich vidí;
  r. si vypil;
  ner-i to robia

  2. obyčajne, spravidla: rana r-a hnisá;
  v apríli r-o prší

  3. v spoj. s podm. spôs. má želací význam, chcieť: r. by sa okúpal;
  (ne)r. by to urobil;
  r. by vedieť

  4. mať rád mať v obľube, obľubovať, ľúbiť, milovať: mať r. matku, ženu, deti, vlasť;
  mať r. hudbu;
  majú sa r-i

  5. byť rád mať radosť, tešiť sa: (nie) je r., že ...;
  budem radšej, keď odídete;
  som r. na svete;
  to som (naozaj) r. výraz spokojnosti

  r-o sa stalo ochotne som to urobil;
  čo by ste r.? čo si želáte? expr. môžete ma mať r.;
  majte ma r. nezáleží mi na vás

  II. radšej – ako, než, ale spoj. priraď. vyj. vylučovací vzťah s uprednostňovaním prvého člena: to už r. odísť, ako ho ustavične počúvať

  III. čast.

  1. v 2. a 3. st. zdôrazňuje želanie (obyč. s čast. keby, bodaj al. s rozk.): keby ste radšej mlčali;
  radšej poďme!

  2. hovor. vyj. súhlas: prídeš? – r.!

  rád1 -u m. združenie ľudí spojené istými pravidlami, obyčajne cirkevnými, rehoľa;

  rád2 -u m. odb. zaradenie podľa istej hodnoty: mat. jednotky prvého r-u;
  geom. útvar druhého r-u;

 • rad-radom, radom prísl. jeden za druhým, do radu, zaradom: bral všetko r.-r., r.

 • rada -y rád ž.

  1. návod na konanie, poučenie, odporúčanie: priateľská, otcovská, praktická r.;
  požiadať niekoho o r-u

  2. rozhovor, pri kt. niekto niekomu radí al. sa radia viacerí: ísť na r-u k priateľke

  3. skupina osôb ako poradný al. riadiaci orgán istej inštitúcie, organizácie: redakčná r. časopisu;
  vedecká r. fakulty;
  Národná r. Slovenskej republiky ústavodarný a zákonodarný orgán SR;
  R. Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie;
  R. ministrov Poľskej republiky vláda;
  R. vzájomnej hospodárskej pomoci v min. organizácia pre hosp. spoluprácu soc. krajín;
  R. bezpečnosti vedúci orgán OSN

  dať r-u poradiť;
  dávať r-y radiť

  dobrá r. nad zlato;
  komu niet r-y, tomu niet pomoci;
  vedieť si (s niečím, s niekým) r-y vedieť, čo robiť;
  nevie si r-y je bezradný;
  niet mu r-y nedá si pomôcť

 • radar -u m. rádiolokátor: obrazovka r-u

 • radca -u mn. -ovia m.

  1. kto dáva rady: bol mu priateľom a r-om

  2. vys. al. vyšší št. úradník; jeho titul (u nás v min.): vládny, súdny r., obchodný r.;
  kráľovský r.;
  dipl. veľvyslanecký r.;

 • radcovský príd.

 • radiácia -ie ž. fyz. vyžarovanie, (rádioaktívne) žiarenie;

 • radiačný príd.

 • radiálne prísl.

 • radiálny príd. odb. idúci, prebiehajúci v smere polomeru: r-a doprava lúčovitá;
  r-a turbína;
  r-a pneumatika;

 • radián -u/-a m. fyz. jednotka uhlovej miery (pomocná zákl. jednotka sústavy SI), zn. rad

 • radiátor -a m. vyhrievacie teleso ústredného vykurovania: liatinový r.;

 • radiátorový príd.: r. ventil, systém

 • opak. radievať -a

  // radiť sa1

  1. vymieňať si názory, mať poradu: r. sa o návrhu plánu

  2. žiadať o radu: r. sa s odborníkom, r. sa právnika;

 • opak. radievať sa

 • radikál -a m. radikalista (význ. 1, 2)

 • radikalista -u m.

  1. stúpenec radikalizmu, radikál

  2. radikálny človek, radikál;

 • radikalistický príd.;

  radikalisticky prísl.

 • radikalizmus -mu m. polit. smer usilujúci sa o radikálne riešenie problémov; radikálny postup: politický, študentský r.;

 • radikalizovať nedok. i dok. (u)robiť radikálnym: r. mládež;
  r-ní demonštranti

  // radikalizovať sa st(áv)ať sa radikálnym: masy sa r-jú

 • radikálne prísl.;

 • radikálnosť -i ž.

 • radikálny príd.

  1. usilujúci sa o rýchle a podst. zmeny (v polit. smere): r-i socialisti, demokrati;
  r-e hnutie

  2. rázny, energický, rozhodný: r. zákrok, r-e opatrenia, r-a náprava;

 • rádio -ia D a L -iu s.

  1. rozhlasový prijímač: tranzistorové r., zapnúť r.

  2. hovor. rozhlas (význ. 1): počúvať r.;
  hlásilo to r.

  3. rozhlasová stanica, rozhlas (význ. 2) (často ako súčasť názvu): r. Twist;
  Vydavateľstvo r-ia Bratislava

  4. hovor. rádiotelefónia, rádiotelegrafia: udržiavať spojenie r-om;

 • rádioaktivita -y ž. samovoľný rozpad niekt. prvkov sprevádzaný žiarením: umelá r., r. ovzdušia;

 • rádioaktívne prísl.;

 • rádioaktívnosť -i ž.

 • rádioaktívny príd.: r-e látky;
  r-e žiarenie;

 • rádioamatér -a m. kto sa amatérsky zaoberá rádiotechnikou

 • rádiogram -u m.

  1. rádiotelegram

  2. röntgenová snímka

 • rádioizotop -u m. chem. rádioaktívny izotop

 • rádioliečba -y ž. rádioterapia

 • rádiológ -a mn. -ovia m. odborník v rádiológii;

 • rádiológia -ie ž. veda zaoberajúca sa ionizačným žiarením;

 • rádiologický príd.: r. ústav

 • rádiolokácia -ie ž. oznam. tech. určovanie polohy a vzdialenosti predmetov pomocou elektromagnetických vĺn

 • rádiolokátor -a L -e mn. -y m. prístroj na rádiolokáciu, radar

 • rádiomagnetofón -u m. rozhlas. prijímač a magnetofón v spoločnej skrinke

 • rádiomechanik -a mn. -ci m. mechanik zaoberajúci sa rozhlas. prijímačmi

 • rádionka -y -niek, rádiovka -y -viek ž. hovor. baretka

 • rádioprijímač -a m. rozhlasový prijímač

 • rádiotechnička -y -čiek ž.;

 • rádiotechnický príd.

 • rádiotechnik -a mn. -ci m. odborník v rádiotechnike;

 • rádiotechnika -y ž. veda o tech. využití rádiotelegrafie a rádiotelefónie; odvetvie elektrotechniky, kt. sa tým zaoberá;

 • rádiotelefónia -ie ž. oznam. tech. odvetvie telekomunikácie zaoberajúce sa prenosom zvukov pomocou rádiových vĺn;

 • rádiotelefonický príd.

 • rádiotelegrafia -ie ž. oznam. tech. odvetvie telekomunikácie zaoberajúce sa prenosom znakov pomocou rádiových vĺn;

 • rádiotelegrafický príd.;

  rádiotelegraficky prísl.

 • rádiotelegrafista -u m. kto obsluhuje rádiotelegrafické zariadenie;

 • rádiotelegram -u m. telegram poslaný rádiotelegraficky, rádiogram

 • rádioterapia -ie ž. liečenie ožarovaním, rádioliečba

 • rádiový1 príd.: r-é vysielanie, spojenie

  rádiový2 príd.

 • radista -u m. voj. spojár obsluhujúci rádiovú stanicu

 • radiť1 nedok.

  1. dávať radu: dobre, zle niekomu r., r-l nám pri stavbe domu

  2. odporúčať (význ. 1): lekár mu r-í ísť do kúpeľov;
  r-l mu, aby prestal piť;

  radiť2 nedok.

  1. usporadúvať podľa istého poriadku, zaraďovať: r. knihy do knižnice

  2. kniž. zaraďovať, začleňovať: r-l ho medzi dobrých pracovníkov

  // radiť sa2:

  1. cvičenci sa r-li jeden vedľa druhého

  2. kniž. Krasko sa r-í k najväčším básnikom

 • rádium -ia D a L -iu s. chem. rádioaktívny prvok, zn. Ra;

 • rádius -ia D a L -iu m. geom. polomer;
  odb. akčný r. (plavidla) plavba bez doplnenia paliva;

 • radkyňa -e -kýň ž.;

 • radlica -e -líc ž. zaostrená časť náradia, ktorou sa obracia pôda: buldozérová r.;

 • radlička -y -čiek ž. zdrob.

 • radlo -a -diel s. starý jednoduchý nástroj na oranie

 • radnica -e -níc ž. v min. budova, sídlo mestskej správy: Stará r. (v Bratislave);

 • radničný príd.: r-é hodiny

 • radno vetná prísl. vyj. potrebu, vhodnosť ap. konať pripojený dej, hodno: nebolo r. ta ísť

 • radný

  I. príd. vzťahujúci sa na obecnú al. mestskú radu: r-í páni

  II. radný m. člen obecnej al. mestskej rady

 • radodajne prísl.;

 • radodajnosť -i ž.

 • radodajný príd. hovor. kt. rád (roz)dáva, štedrý: r. človek;

 • radok -dka m. zákos (význ. 2)

 • radosť

  I. -i ž.

  1. príjemný duševný stav, radovanie sa, potešenie, op. žiaľ, smútok: veľká, úprimná r.;
  r. zo života, z detí;
  smiať sa, vyskakovať od r-i

  2. čo spôsobuje potešenie: dieťa je jej jedinou r-ou;
  dobré jedlo bolo jeho r-ou

  mať r. radovať sa, tešiť sa;
  urobiť r. potešiť

  mladosť – r., staroba – choroba;
  jedna r. vyj. uspokojenie

  II. vetná prísl. (je) potešujúce, príjemné: r. pozrieť na ňu;
  bolo r. žiť tam

 • radostne prísl.: r. niekoho vítať, r. sa usmievať

 • radostník -a m.

  1. koláč pečený na svadbu al. krstiny

  2. zastaráv. krstiny

 • radostný príd.

  1. spôsobujúci, vyvolávajúci radosť, op. smutný: r-á udalosť, zvesť, r-é chvíle

  2. svedčiaci o radosti, veselý, op. smutný: r-á pieseň, r. smiech, r-á nálada

  3. expr. milý, drahý, premilený (v oslovení): syn môj r.!

 • radovánky -nok ž. pomn. zabávanie sa, veselosť, zábava: prázdninové r. detí

 • radovať sa nedok. mať radosť, tešiť sa, op. smútiť: r. sa z víťazstva, z výhry;
  r-je sa, že neprší, r. sa slnečným lúčom

 • rádovo prísl.

 • radový príd.

  1. usporiadaný, zoskupený do radu: r-á zástavba obce;
  r. tanec;
  lingv. r-á číslovka kt. vyj. poradie

  2. obyčajný, jednoduchý, prostý: r. pracovník, r. vojak bez hodnosti

  rádový1 príd.

  rádový2 príd.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: stã, awu, str, u, pnč, ger, hul, tew, kb, š, praã, fco, mtú, ttt, ppu
Slovník skratiek: hyp, um, kr, mbl, sn, p, sah, , fco, maa, e2, zaj, , t52, enp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV