Význam slova "mor" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • mor -u m.

  1. infekčná choroba prejavujúca sa ťažkým zápalom pľúc al. zdurením miazgových uzlín; v min. epidemická choroba vôbec: nakazený m-om;

  2. vírusová choroba zvierat: m. hydiny, dobytka

  expr. šíriť sa ako m. rýchlo;

 • mora, mura -y môr, múr ž.

  1. démonická bytosť podľa povery trápiaca ľudí v spánku;

  2. názov rozlič. motýľov, zool. Noctua, Amathes ap.

  dlávi, tlačí ho m.pocit úzkosti

 • moralista -u m.

  1. kto sa zaoberá otázkami morálky

  2. kto moralizuje; hlásateľ prísnych mravov, moralizátor;

 • moralistický príd.;

  moralisticky prísl.

 • moralistka -y -tiek ž.;

 • moralizátor -a m. moralista (význ. 2);

 • moralizátorský príd.;

  moralizátorsky prísl.;

 • moralizátorstvo -a s.

 • moralizovať nedok. posudzovať al. poúčať z hľadiska prísnej až prepiatej morálky: prázdne m-nie

 • morálka -y -lok ž.

  1. chápanie ľudského správania z hľadiska rozlišovania dobra a zla; sústava zásad a noriem správania sa ľudí v spoločnosti, mravnosť, etika; v kresť. chápaní odbor teológie, kt. sa zaoberá ľudskými činmi z hľadiska dosiahnutia večného cieľa

  2. svedomitosť v dodržiavaní povinností: zlepšiť (pracovnú) m-u

 • morálne prísl.;

 • morálnosť -i ž.

 • morálny príd.

  1. týkajúci sa morálky; vyhovujúci morálke, mravný: m-e zásady;
  m. čin, prístup

  2. duchovný, op. materiálny: m-a pomoc, sila;

  m-a facka výčitka, zahanbenie; prehra;

 • moratórium -ia D a L -iu s.

  1. ekon. odklad platenia dlhov al. zastavenia výplat vkladov

  2. publ. odklad istej činnosti vôbec (napr. skúšania jadrových zbraní)

 • moravsko-slovenský príd. týkajúci sa Moravy a Slovenska: m-á hranica

 • moravský príd. k Morava: m-é piesne, m. kroj

 • morbídne prísl.;

 • morbídnosť -i ž.

 • morbídny príd. kniž. chorobný, nezdravý, umárajúci: m. cit;

 • morča2 -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. mláďa morky

  morča1 -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. malý hlodavec použ. na laboratórne pokusy;

 • morčacina -y ž. mäso z morky

 • morčí2, morčací2 príd.: m-ie mäso;
  expr. pehavý ako m-acie vajce

  morčí1, morčací príd.

 • morčiatko -a -tok s. zdrob.;

 • mordovačka -y -čiek ž. hovor. expr. úmorná práca, mordovisko

 • mordovať nedok. hovor. expr.

  1. moriť, trápiť, trýzniť, sužovať: kašeľ ho m-je

  2. zried. zabíjať: m-nie detí

  // mordovať sa trápiť sa, namáhať sa; sužovať sa: m. sa s robotou, s problémom;
  prečo sa m-š?

 • mordovisko -a s. hovor. expr. trápenie; úmorná práca, mordovačka

 • more -a s.

  1. mohutná masa slanej vody vypĺňajúca priestory medzi kontinentmi: pokojné, rozbúrené, šíre m.;
  za m-om v Amerike;

  2. hovor. expr. má význ. neurč. čísl. veľa, mnoho, hrúza: je tam m. ľudí, m. otázok, sĺz, m. času

  je to akokvapka v m-i;
  liať vodu do m-a;
  stratil sa, zmizol, akoby ho bol do m-a hodil bez stopy;

 • moréna -y -rén ž. geol. skalný nános unášaný ľadovcom;

 • morénový príd.

 • morený príd. upravený moridlom: m. nábytok;
  m-é osivo

 • moreplavec -vca m. kto vykonáva cesty loďou po mori (najmä v star. časoch): španielski m-i;
  cestovatelia a m-i

 • móres -u m. hovor.

  1. dobré spôsoby, slušné správanie: vedieť, čo je m., nemať (ani trocha) m-u

  2. obyč. mn. spôsob správania vôbec, obyčaj: čo sú to za m-y? panské m-y

  naučiť niekoho m., m-om pokarhať;
  mať čudné m-y nevedieť sa správať

 • morféma -y -fém ž. lingv. najmenšia časť slova, kt. má vecný al. gram. význam;

 • morfémový, morfematický príd.

 • morfiový príd.: m-á injekcia

 • morfium -ia s. alkaloid ópia majúci omamné účinky;

 • morfológia -ie ž. veda o tvaroch;
  lingv. tvaroslovie;
  zool., bot.: živočíšna, rastlinná m.;

 • morfologický príd.: m-é odchýlky, vlastnosti;

  morfologicky prísl.

 • morfondírovať nedok. hovor. expr. vymýšľať (význ. 1), vyhutovať: nad čím m-š? zbytočné m-nie

 • moriak -a mn. N a A -y m. samec morky;

  expr.: (v tvári) červený ako m. veľmi;
  najedovaný ako m. veľmi

 • moridlo -a -diel s. prostriedok na morenie (koží, osiva ap.)

 • moriť2 nedok. namáčaním v rozlič. roztokoch al. napúšťaním rozlič. látkami upravovať, konzervovať: m. osivo (proti chorobám);
  m. drevo, kožu

  moriť1 nedok. veľmi vyčerpávať, trápiť, sužovať: choroba, žiaľ, strach, zima ho m-í;
  m. niekoho smädom;
  mor ho! nič ho, hub ho!

  // moriť sa

  1. trápiť sa, sužovať sa: m. sa ťažkými myšlienkami

  2. ťažko pracovať, namáhať sa, mordovať sa: m. sa s robotou, m. sa v bani;
  celý deň sa m-í

 • morka -y -riek ž. veľký kurovitý vták chovaný ako hydina na mäso; samica moriaka;

 • morový príd.: m-á nákaza;
  m. stĺp pamätník obetí moru a jeho konca

 • morózne prísl.: m. hľadieť;

 • moróznosť -i ž.

 • morózny príd. kniž. mrzutý, neprívetivý, nevľúdny: m. človek, pohľad;

 • Morse [mórs] -a, [morze] -ho m.: M-eova, M-eho abeceda systém značiek pre hlásky a čísla

 • morský príd.: m-á voda, m-é ryby;
  m-é oko tatranské jazero;
  m-á choroba spôsobená hojdavým pohybom (lode, lietadla ap.)

  expr. m. vlk skúsený námorník, skúsený človek

 • moruša -e -rúš/-í ž.

  1. pôv. cudzokrajný listnatý strom, bot. Morus

  2. jeho biely al. tmavobelasý plod podobný jahode

 • morzeovka -y ž. hovor. Morseova abeceda

 • moržovať nedok. hovor. odzrňovať: m. kukuricu

 • hámor -mra/-mru L -i mn. -e m. za feud. dielňa na spracúvanie kovov kutím: medené h-e;

 • úmor -u m.

  1. únava, vyčerpanosť: expr. (robiť) do ú-u do úplného vysilenia;
  byť na ú. smrteľne chorý

  2. peňaž. umorenie (význ. 2), umorovanie, amortizácia

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: viå, bir, tnn, zmk, jop, kia, śe, cus, , srt, fo, čáve, jja, tgm, pse
Slovník skratiek: pité, mosz, , zru, ansó, jzl, auk, p č, zak, vbt, cct, dokã æ ã, vyn, fmt, c03
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV