Význam slova "��to" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • čo-to zám. neurč. hovor.

  1. niečo, voľačo; všeličo: dozvedela sa č. o ňom, treba č. kúpiť

  2. trocha, málo, čosi: vedel č. po slovensky

 • dláto -a dlát s. nástroj na dlabanie, vŕtanie ap.: rezbárske d., pneumatické d.;

 • koľko-toľko koľkých-toľkých obyč. neskl. zám. neurč. má význ. malého množstva, niekoľko; trocha, mál(ičk)o: aspoň k. kláskov máme;
  keby ešte vládal, aspoň k.

 • koľký-toľký zám. neurč. aspoň nejaký, aký-taký, malý: k. úžitok

 • ľúto vetná prísl. v neos. vetách je, prišlo mu ľ.

  1. ľutuje niekoho, súcití s niekým: je mu ľ. chorého otca

  2. mrzí, trápi ho: prišlo mu ľ., že odíde;
  je mi (veľmi) ľ. (veľmi) ľutujem (ospravedlnenie)

  3. je mu clivo, banuje: je mu ľ. za mladosťou

  4. ľutuje (stratu, námahu ap.): je mu ľ. peňazí (na cestu), roboty

 • mátožiť nedok. expr.

  1. strašiť, mátať: nočné tiene m-li;
  čosi tu m-í;

  2. znepokojovať, mátať: m-í ho zlá predtucha;
  v hlave mu m-í otázka

 • mátožne prísl.: m. sa kolísať;
  expr. m. hrať

 • mátožný príd.

  1. vzbudzujúci hrôzu, strašidelný, hrôzostrašný: m. zjav, sen, m-á vidina

  2. expr. malátny (význ. 1), chabý: m. výkon;

 • mláto -a mlát s. zvyšok pivovarského sladu, vylisované hrozno ap. použ. ako krmivo

 • mýto -a mýt s.

  1. poplatok za používanie ciest a mostov: vyberať, platiť m.

  2. miesto, kde sa vyberá tento poplatok;

 • napäto, napnuto, napnute prísl: lano n. visí;

 • nátoň -a m.

  1. klát na rúbanie dreva

  2. miesto na rúbanie dreva

 • odtiaľto zám. ukaz. príslov. ukazuje al. odkazuje na východisko deja v blízkosti podávateľa, stadiaľto: poďme o. preč! o. je do mesta veľmi ďaleko

 • pištoľ, pištoľa -e ž.

  1. ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou: opakovacia p.

  2. vec tvarom podobná pištoli: vsunúť p. do nádrže (pri čerpaní benzínu);
  striekacia p. prístroj na nanášanie farieb;

 • pištoľník -a mn. -ci m. strelec (z pištole) dávajúci sa najímať za peniaze;
  pejor. ozbrojený násilník: p-i z podsvetia

 • pištoľový príd.: p. súboj

 • potiaľto zám. ukaz. príslov.

  1. ukazuje na koncovú hranicu v priestore, potiaľ, potade: vtedy sme prišli až p.

  2. ukazuje al. odkazuje na mieru, do tej miery, potiaľ, natoľko: p. je vec v poriadku

 • smútočne prísl.: s. vyzdobený, oblečený

 • smútočný príd. súvisiaci so smútkom (obyč. pri pohrebe, smrti): s. obrad, pochod, s-á reč;
  s-í hostia zúčastnení na pohrebe;
  s-é šaty, zasadnutie;

 • späto prísl.;

 • stadiaľto zám. ukaz. príslov. odtiaľto, stadeto: s. neodídem;
  poďme s. (preč)!

 • štočkový príd.

 • štočok -čka m. typ. kovová platňa s negatívom obrazu použ. na tlač;

 • sväto, sväte prísl. k 3, 5 – 7: s. sa tváriť, s. veriť;

 • svätoštefanský príd. vzťahujúci sa na sv. Štefana, najmä na uhorského kráľa Štefana I., al. jeho sviatok: S. dóm známy gotický kostol vo Viedni;
  hist. S-á koruna uhorská ríša za panovania kráľa Štefana I., Uhorsko

 • svätožiara -y -žiar ž. kruhová žiara okolo hlavy al. celej postavy (v zobrazení Boha, svätcov); symbol svätosti, slávy, aureola, gloriola;

 • sýto prísl.: s. sa najesť;
  hlas znie s.;

 • sýtočervený príd. červený so sýtym odtienkom: s-á ruža

 • tadiaľto zám. ukaz. príslov. tadeto: t. sa nesmie prechádzať

 • takýto zám. ukaz.

  1. ukazuje al. odkazuje na vlastnosti, stavy spomínané bezprostredne, taký: t. tovar (ne)pôjde na odbyt;
  aj my máme takéto auto také isté;
  od rána je t. mrzutý;
  v takomto prípade, za takýchto okolností;
  zajtra o takomto čase v rovnakom

  2. expr.citový význ. (vo zvol. vetách): takáto hanba! takéto niečo, čosi! výraz prekvapenia

 • tamto ten, tamto tá, tamto to zám. ukaz. (dôraznejšie) tamten: hranicu tvoria t. tie vrchy

 • tátoš -a mn. N a A -e m. rozprávkový kôň;

 • tátošík -a mn. N a A -y m. zdrob. expr.

 • ten istý, tá istá, to isté zám. vymedz. vyj. totožnosť al. podobnosť osôb, vecí, javov; v porovnávacích vetách v súvzť. dvojiciach t. i. -ktorý, t. i. – čo, t. i. – ako;
  pri dôraze v spoj. jeden a t. i.: bol to t. i. človek, viezol sa v tom istom vozni, robí tie isté chyby, ešte v tom istom roku;
  bola to tá istá pieseň, ktorú hrali včera;
  videl to isté čo oni, ako oni;
  stále tvrdí jedno a to isté

 • ten, tá, to m. a s. G toho D tomu A m. živ. toho, neživ. ten, s. to L tom I tým ž. G, D a L tej AI tou mn. m. živ. tí, neživ., ž. a s. tie G tých D tým A m. živ. tých, neživ., ž. a s. tie L tých I tými zám. ukaz.

  1. ukazuje na prítomnú osobu, vec: čo tu chce t. človek? je to tá blondína v čiapke;
  to slovo prečiarkni

  2. odkazuje na osobu, vec a) už spomínanú al. známu zo súvislosti; v dvojici t. – tento označ. vzdialenejšiu osobu, vec, v dvojici t. – onen bližšiu z dvoch osôb, vecí: hlavné znaky sa nemenia, tie ostávajú;
  s tým prípadom som skončil;
  jemu sa nepáčili ani tí, ani títo;
  zvolí t. alebo onen spôsob b) pomenúvanú vo vytýčenom vetnom člene al. spojením s 3. st. príd.: otec, t. je už raz taký;
  nestrpí ani t. najmenší odpor c) ktorej označenie je bližšie určené prísudkovou al. prívlastkovou vetou (má význ. zám. taký): nie je t., čo býval;
  nepatrí k tým (ľuďom), čo veľa rozprávajú;
  som tej mienky, toho názoru, že treba už začať

  3. ukazuje na práve prebiehajúci čas al. odkazuje na časový úsek spomínaný v kontexte: tej noci si už neoddýchne;
  v tom roku bolo veľmi sucho;
  od tých čias, čo, ako odišli odvtedy;
  v tom čase, keď študoval vtedy;
  za ten čas, čo, kým boli preč zatiaľ

  4. pri dôraze je synonymné so zám. on al. ho nahrádza (pri odkaze na veci): zvedavý je, čo žena, čo tá povie na to;
  umy obloky, nechaspoň tie čisté

  5. expr.citový význ., pričom a) vyj. nespokojnosť, neľúbosť, počudovanie, nadšenie (obyč. vo zvol. vetách): čo bude s tým obedom?! tá potvora! a tých kvetov! ten výhľad! b) zastupuje osob. zám. 3. os.: neboj sa, t. sa nestratí, ten má smelú povahu

  6. je súčasťou spojkových a príslov. výrazov: z toho dôvodu, z tej príčiny, s tým cieľom, aby preto;
  pri tej príležitosti pritom;
  tým spôsobom tak

  7. iba to a) všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje al. odkazuje na osobu, vec, jav: kto je to? si to naozaj ty? kedy to bolo? to je pekný kabát;
  to všetko je vaše;
  teraz príde to hlavné;
  hovor. robiť, to sa mu nechce;
  uspokoj sa s tým, čo máš;
  čo tým sleduješ? hovor. expr. čo ťa do toho! b) expr.citový význ., vyj. nadšenie, nevôľu, opovrhnutie: to je nádhera! koho to obhajuješ! nevie to nič a ide ťa poúčať! c) hovor. má spájaciu funkciu: uviedol pár faktov, to ako na vysvetlenie;
  opakované to to (pri vymenúvaní) má význ. raz – raz, i – i: to jeden, to druhý pribehol;
  stále je robota, to variť, to prať, to okolo detí;
  je súčasťou spájacích výrazov miesto toho, aby;
  napriek tomu, že;
  vďaka tomu, že

  ten alebo onen ktokoľvek;
  to alebo ono všeličo;
  ten a ten istá, bližšie neurčená osoba, niekto, ktosi;
  to a to istá, bližšie neurčená vec, niečo, čosi;
  je → tam toho;
  dosť na tom;
  už má toho → dosť

 • ten-ktorý, tá-ktorá, to-ktoré zám. neurč. kniž. označ. osobu, vec, o kt. ide, príslušný: najvýznamnejšie dielo toho-ktorého autora

 • tento, táto, toto G m. a s. tohto ž. tejto mn. m. živ. títo, neživ. ž. a s. tieto zám. ukaz.

  1. ukazuje na osobu, vec v blízkosti hovoriaceho; v dvojici t. – ten, t. – tamten ukazuje al. odkazuje na bližšiu z dvoch osôb, vecí, príp. vyj. ich odlišnosť: spýtajme sa týchto ľudí, toto jablko je kyslé;
  neber si tamtie šaty, daj si tieto nové;
  napokon odmenili obidvoch, tohto za prácu, tamtoho za hrdinstvo;
  v dôraze zosilnené zámenami tu, tuto: viac obchodov niet, iba t. tu

  2. ukazuje na čas, kt. práve prebieha: o tomto čase už býva tma, tohto roku končí (štúdiá)

  3. expr. vyj. kladné al. zápor. citové hodnotenie: títo mladí, len samý žart a smiech

  4. iba toto súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje na osoby, veci, javy v blízkosti podávateľa: t. sú moji hostia, čie sú t. veci? t. je ťažký prípad

  5. hovor. toto, tento vyj. rozpaky hovoriaceho, onô: keby ste dačo ... toto ... potrebovali ...

  (obstarať) toto a hento jedno-druhé, to i ono;
  expr. ale toto! no toto! výrazy prekvapenia;
  t. svet pozemský život, op. druhý, onen

 • tenže, táže, tože G m. a s. tohože, ž. tejže zám. ukaz. kniž. zastaráv. ten istý: v tomže prípade

 • títo [t-] N mn. č. zámena tento (živ.)

 • to

  I. zám. ukaz. → ten

  II. to jest spoj. priraď. uvádza vysvetlenie, skr. t. j.: chceli pracovať po novom, to jest najnovšími metódami

  III. čast. hovor.

  1. nadväzuje na kontext, situáciu a uvádza vetu: to vietor tak zavýja? to on len žartoval;
  to musíš tak kričať?

  2. expr. i to, to vyj. dôrazné prisviedčanie, veru áno, veru: mali by si zametať pred vlastným prahom – to, to!

 • toč -a m. tel. kruhový pohyb tela na náradí: t. na hrazde

 • točene prísl.

 • točený príd.

  1. vyrobený na točovke al. na hrnčiarskom kruhu: t-é ozdoby z dreva

  2. kt. má rotačný pohyb: t-á lopta;

 • točiť nedok.

  1. krútiť (význ. 1), otáčať: t. koleso, t. kľukou;
  včel. t. med vytáčať

  2. zhotovovať na točovke al. na hrnčiarskom kruhu

  3. hovor. nakrúcať (význ. 2), natáčať: t. film, t. na Kolibe

  4. nalievať (význ. 2), čapovať: t. víno, pivo

  expr. t. s niekým ovládať ho

  // točiť sa krútiť sa (význ. 1 – 4): Zem sa t-í;
  cesta sa t-í napravo;
  t. sa okolo sporáka;
  reč sa t-la okolo výletu

  t-í sa mu → hlava;
  svet, všetko sa s ním t-í má závrat;
  (ne)vedieť, ako sa → svet t-í

 • točitý príd. špirálovito stočený: t-é schody

 • točka -y -čiek ž. kohútik, obyč. na sude: sudová t.;
  pivo preteká t-ou

 • točňa -e ž.

  1. zastaráv. zemský pól: severná, južná t.

  2. odb. otáčacie zariadenie;
  žel. konštrukcia na otáčanie vozňov al. lokomotív;
  div. mechanizmus na otáčanie časti javiska

  (je tam) ako na severnej t-i veľká zima;

 • točňový príd. k 2: t-á koľaj

 • točovka -y -viek ž. sústruh;

 • točovkovať nedok. sústružiť, sústruhovať, točiť

 • točovkový príd.

 • toľko

  I. neskl. zám. ukaz. číslov.

  1. ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja al. odkazuje na kvantitu (vyjadrenú obyč. vedľ. vetou;
  často súvzť. t. – koľko, koľko – t.): t. mi stačí, odkiaľ máš t. peňazí? čo t. vytrubuje! mne to t. netrvalo tak dlho;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobné množstvo;
  zásob bolo t., že stačilo pre všetkých;
  to je t. ako nič;
  dones len t., koľko treba;
  koľko domov, t. obyčajov

  2. obyč. v spoj. len toľko poukazuje (obmedzujúco) na mieru, aspoň to: len t. ti poviem, rozmysli si to ešte

  t. a t. istý, bližšie neurčený počet, množstvo, niekoľko;
  ani t., čo za necht vojde vôbec nič

  II. len toľko čo spoj. podraď. len čo: len t. čo si posadali, už sa vlak pohol

  III. len toľko že čast. len-len že, tak-tak: pošmykol sa, len t. že nespadol

 • toľkokrát, toľko ráz neskl. zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na násobenosť dejov, vlastností (často súvzť. t. – koľkokrát, koľko ráz): už t. zvíťazil;
  t. väčší;
  bol tam už t., že by trafil aj potme;
  zopakoval to t., koľkokrát, koľko ráz mu kázali

 • toľkoraký zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na počet rozlič. druhov: t-é možnosti ho prekvapili

 • toľkoto zám. ukaz. (zdôraznene) ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja, toľko, tak veľa: ešte t. ostalo, t. na úvod;
  jeden má t. a druhý nič

 • toľký zám. ukaz.

  1. ukazuje na kvantitu bližšie určenú situáciou al. odkazuje na ňu; v prirovnaniach v spoj. s čísl. označ. kvantitatívny pomer vecí (často súvzť. t. – koľký, koľký – t., t. že): t. kus treba odrezať;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobný;
  úroda je raz t-á ako vlani dvojnásobná;
  koľká námaha, t. úžitok;
  balík bol t., že sa nezmestil do auta

  2. ukazuje na veľkú kvantitu: kde vzal t-ú silu? takú veľkú;
  kde si bol t. čas tak dlho;
  pri t-ých deťoch sú starosti pri takom veľkom počte

  3. expr.citový význ.: t-á škoda! po t-ých rokoch práce!

 • toľký raz zám. ukaz. číslov. odkazuje na počet opakovaných dejov, príznakov;
  expr. má význ. neurč. čísl.: počujem to už t. raz

 • toľkýto zám. ukaz. ukazuje na kvantitu niečoho blízkeho, taký veľký: t. kaleráb sa zriedka urodí

 • toť hovor.

  I. čast. upozorňuje na nasledujúci výraz, tu hľa: t. Jano to urobí;
  spýtajme sa t. týchto ľudí

  II. prísl.

  1. nedávno, pred chvíľou: len t. si hovoril, že ...

  2. tu, neďaleko: t. je jeden strom, hádam aj storočný

 • totiž, totižto

  I. čast. pripája vysvetlenie, doplnenie, spresnenie: t. aby ste rozumeli, všetko bolo inak;
  poznáme sa, sme t. krajania;
  nepricestoval, t. nie v ten deň

  II. spoj. priraď. má vysvetľujúci význ.: neprišli sme včas, t. meškal vlak

 • upäto prísl.;

 • útočisko -a -čísk, útočište -a -číšť s. miesto al. osoba poskytujúca ochranu v ťažkostiach, v nebezpečenstve; útulok: posledné ú., hľadať, nájsť ú.;
  matka je jeho jediné ú.

 • útočiť nedok.

  1. uskutočňovať voj. útok: ú. na predné pozície

  2. napadať (fyzicky, v tlači ap.): dravec začal ú.;
  ú. na protivníka nevyberanými výrazmi;

 • útočne prísl.;

 • útočníčka -y -čok ž.;

 • útočnícky príd. i prísl.

 • útočník -a mn. -ci m. kto útočí: nebezpečný ú.;
  stredný ú.;

 • útočnosť -i ž.

 • útočný príd.

  1. kt. útočí al. je založený na útoku, agresívny: ú. oddiel, ú-á vojna, ú-á politika;
  ú-á kritika;
  ú-á hra ofenzívna

  2. určený na útok, použ. pri útoku: ú-á zbraň;
  ú. rad, ú-á tretina v niekt. šport. hrách;

 • vypäto prísl.: v. stáť;

 • vzhľadom na to, že spoj. podraď. kniž. vyj. zreteľ, keďže: v. na to, že konferencia nebude, treba ubytovanie odvolať;

 • zátočina -y -čín ž. zátoka: morská z.;
  kúpať sa v z-e

 • zaútočiť dok. začať útok, napadnúť: lev z-l;
  z. na nepriateľa, z. proti presile

 • zmätočne prísl. k zmätočný: pôsobí z.

 • zmätočný príd. kt. nie je v súlade s niečím, kt. spôsobuje nesúlad, kt. mätie: z. návrh, zákon, z-é vyhlásenie;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zuu, cvmp, pvve, kz, smu, irs, nt, ggc, nah, pg, sie, fsis, ã atiã, aso, cvy
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV