Význam slova "��re" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 146 výsledkov (2 strán)

 • árešt -u m. zastar. väzenie, žalár: sedieť, byť v á-e

 • betonáreň -rne ž. zariadenie na výr. betónovej zmesi

 • bíreš -a m. v min. želiar;

 • bíreška -y -šiek ž.;

 • bírešský príd.

 • čakáreň -rne ž. miestnosť určená pre čakajúcich: č. pre cestujúcich, č. u lekára;

 • cementáreň -rne ž. továreň na výr. cementu

 • chlebáreň -rne ž. pejor. ústa: zavri (si) ch!

 • chýrečne prísl.

 • chýrečný príd. hovor. chýrny: ch-é víno;

 • čitáreň -rne ž. miestnosť na čítanie kníh, časopisov: verejná, mestská č.

 • cukráreň -rne ž. podnik, kde sa predávajú al. podávajú cukrár. výrobky a nápoje, cukrárstvo;

 • dolkáreň -rne ž. panvica s priehlbinami na vyprážanie doliek ap.

 • dreváreň -rne ž. miestnosť na uskladňovanie dreva

 • dusikáreň -rne ž. výrobňa dusíkatých zlúčenín: d. v Šali

 • elektráreň -rne ž. závod na výr. a rozvod elektriny: tepelná, vodná, atómová e.;

 • gumáreň -rne ž. továreň na výr. gumy a gumových výrobkov;

 • hlinikáreň -rne ž. továreň na výr. al. spracovanie hliníka

 • horáreň -rne ž. príbytok horára (obyč. pri/v hore)

 • hvezdáreň -rne ž. inštitúcia na pozorovanie a skúmanie hviezd, vesmíru, astron. observatórium; príslušná budova

 • hydináreň -rne ž. hydinárska farma

 • hydroelektráreň -rne ž. vodná elektráreň, hydrocentrála

 • írečito, írečite prísl.;

 • írečitosť -i ž.

 • írečitý príd. rázovitý, svojský; rýdzi, čistý, pôvodný: í-é oblečenie, í-é tradície;
  í-é slová;

 • kočikáreň -rne ž. miestnosť na odkladanie kočíkov

 • koksáreň -rne ž. závod na výr. koksu;

 • kolkáreň -rne ž. priestor, miestnosť, kde sa hrajú kolky

 • konzerváreň -rne ž. továreň na výr. konzerv;

 • kotláreň -rne ž. dielňa, závod na výr. kotlov;

 • králikáreň -rne ž. miesto s klietkami na chov králikov

 • lampáreň -rne ž. lampovňa

  expr. môže sa ísť sťažovať do l-e zbytočne by sa sťažoval, nemá sa kde sťažovať

 • lekáreň -rne ž. zdrav. inštitúcia na prípravu, uskladňovanie a vydávanie liečiv a liekov;

 • listáreň -rne ž. rubrika v tlači, rozhlase ap., v kt. sa odpovedá na listy čitateľov, poslucháčov ap.

 • magnezitáreň -rne ž. závod na spracovanie magnezitu

 • memoáre -ov m. pomn. pamäti: písať m.;

 • modeláreň -rne ž. miesto na zhotovovanie, výrobu modelov: obuvnícka m., automobilová m.

 • mostáreň -rne ž. továreň na výr. mostných konštrukcií

 • nárečie -ia s. štruktúrny jazykový útvar (ako forma národného jazyka), ktorým sa dorozumieva pôv. obyvateľstvo na menšom území, dialekt: západoslovenské, stredoslovenské, východoslovenské n-ia, rozprávať n-ím;

 • nárečovo, nárečove prísl.

 • nárečový príd.: n-é prvky;

 • nástrojáreň -rne ž. dielňa na výr. a údržbu nástrojov a náradia;

 • neúrečne prísl. neúrekom: n. vyrástol

 • neúrečný príd. hovor. expr. pekný, súci, vydarený: dieťa máte n-é, n-á úroda;

 • nocľaháreň -rne ž. ver. miestnosť, budova na hromadné prenocovanie: turistická n.

 • obrazáreň -rne ž. galéria (význ. 1)

 • odpočiváreň -rne ž. miestnosť na odpočinok

 • opraváreň -rne ž. dielňa na opravy;

 • ošipáreň -rne ž. stavba pre ošípané (obyč. pre väčšie množstvo): družstevná o.

 • palacinkáreň -rne ž. plytká panvica s rúčkou na pečenie palaciniek

 • paneláreň -rne ž. výrobňa stav. panelov

 • parketáreň -rne ž. výrobňa parkiet

 • pečiváreň -rne ž. výrobňa pečiva

 • pekáreň -rne ž. predajňa al. výrobňa chleba a pečiva, pekárstvo;

 • piváreň -rne ž. pohostinský závod, v kt. sa podáva predovšetkým pivo

 • plaváreň -rne ž. miesto, budova s bazénom na plávanie: otvorená, krytá p.;

 • plynáreň -rne ž. továreň na výr. plynu;

 • poslucháreň -rne ž. prednášková miestnosť na vys. škole

 • preglejkáreň -rne ž. výrobňa preglejok

 • reál -u L -i mn. -y m.

  1. film. pôv. interiér nestavaný v ateliéri

  2. telev. skutočné prostredie, skutočnosť; dianie v tomto prostredí

 • reálie -ií ž. mn. poznatky, údaje o živote a kultúre istého obdobia, prostredia (najmä národa): grécke r.

 • reálka -y -lok ž. star. typ strednej školy s prírodovedným zameraním

 • reálne prísl. k 1, 2: r. jestvovať;
  r. posudzovať;

 • reálnosť -i ž.

 • reálny príd.

  1. skutočne jestvujúci, skutočný, op. fiktívny, ireálny: r. svet, r-a skutočnosť;
  r-e nebezpečenstvo;
  mat. r-e číslo;
  ekon. r-a mzda, op. nominálna

  2. vychádzajúci zo skutočnosti, zodpovedajúci skutočnosti; vecný: r. plán, rozpočet, termín

  3. zastaráv. zameraný prírodovedne: r-e gymnázium (v min.);

 • reč -i ž.

  1. schopnosť človeka vyjadrovať myšlienky, názory, city ap.: porucha r-i;
  stratiť r. onemieť i fraz. dostať sa do pomykova

  2. jazyk (význ. 3): slovenská, česká, nemecká r.;
  materinská r.;
  ovládať nejakú r.

  3. rozprávanie, hovorenie, hovor, rozhovor: dať sa, pustiť sa s niekým do r-i;
  bola r. o Janovi

  4. spôsob hovorenia: plynulá, jasná, nesúvislá r.

  5. rečnícky prejav, prívet: slávnostná, smútočná r.;
  predniesť r.

  6. obyč. mn. nepodložená, nepravdivá správa: šíriť r-i

  7. spôsob výberu a využitia jazykových prostriedkov na istú funkciu, štýl: básnická, umelecká, odborná r.

  ísť na kus r-i na besedu;
  mať veľa, mnoho r-í veľa a zbytočne hovoriť;
  aby r. nestála aby rozhovor neviazol;
  to nestojí za r.;
  nie je to dôležité;
  (to je) moja r. (v replike) to je môj názor;
  r-i sa vravia a chlieb sa je nie všetko, čo sa povie, treba brať vážne;
  vtáka poznáš po perí a človeka po r-i;

 • rečičky -čiek ž. mn. zdrob. expr. plané, neužitočné rozprávanie: sladké r.;
  to sú iba r.

 • rečníčka -y -čok ž.;

 • rečnícky príd.: r-a tribúna;
  r. talent;
  r-a otázka;

 • rečníctvo -a s. rečnícke umenie; náuka o tomto umení, rétorika: cvičiť sa v r-e;
  štúdium r-a

 • opak. rečnievať -a

 • rečník -a mn. -ci m.

  1. kto reční pri význ. polit., prac. ap. príležitosti: slávnostný r.

  2. kto vie rečniť: dobrý, pohotový, rodený r.;

 • rečniť nedok.

  1. prednášať prejav, mať, držať reč: r. na politickom zhromaždení

  2. expr. plano, prázdno hovoriť, tárať: ner-i toľko;

 • rečňovanka -y -niek ž. riekanka: detská, ľudová r.

 • rečový príd.: r-é orgány, r-á chyba

 • reďkev -kvi ž. bot. reďkovka, Raphanus;

 • reďkovka -y -viek ž.

  1. rastlina s vretenovitým koreňom korenistej chuti, bot. reďkev

  2. koreň tejto rastliny použ. ako zelenina;

 • reďkovkový príd.: r. šalát

 • reďkvička -y -čiek ž. zdrob.;

 • reďkvičkový príd.

 • reďkvový príd.;

 • rešerš -e ž. odb.

  1. vyhľadávanie údajov na istú tému v publikovanej literatúre

  2. takýto prehľad údajov;

 • rešeršný príd.: r. systém

 • rešeto -a -šiet s. zastaráv. riečica

  deravý ako r.;
  pejor. staré r. nadávka neupravenej žene

 • rešpekt -u m. vážnosť, úcta (spojená so strachom): svojím správaním vzbudzuje r.

  mať r. pred niekým rešpektovať niekoho

 • rešpektovať nedok.

  1. mať v úcte, vo vážnosti, vážiť si, mať rešpekt pred niekým: r. učiteľku, vedúceho

  2. uznávať a spĺňať, dodržiavať; zachovávať: r. nariadenia, predpisy, príkazy

 • reštartovať nedok. i dok. inform. znova uvádzať, uviesť od začiatku do chodu, znovu naštartovať: r. počítač

 • reštaurácia1 -ie ž. pohostinský podnik, v kt. sa podáva strava: záhradná, diétna r.;

  reštaurácia2 -ie ž. reštaurovanie (význ. 1, 2): r. hradu, katedrály;
  r. monarchie;

 • reštauračný1 príd.: r-á miestnosť, r-á strava

  reštauračný2 príd.: r-é práce;
  r-é úsilie

 • reštaurátor -a m. kto reštauruje (význ. 1, 2): r. umeleckých pamiatok;
  r-i cudzej nadvlády;

 • reštaurátorský príd.: r-é práce;

 • reštaurátorstvo -a s.

 • reštaurovať nedok. i dok.

  1. uvádzať, uviesť do pôv. stavu, obnovovať, obnoviť: r. staré maľby

  2. obnovovať, obnoviť, nastoľovať, nastoliť (zvrhnutý režim, št. zriadenie): r. cisárstvo

 • reštitúcia -ie ž. odb.

  1. uvádzanie, uvedenie veci do predchádzajúceho stavu (vrátením al. nahradením odňatého majetku): r. starého právneho stavu; čiastočná r. konfiškátu; r. cirkevného majetku

  2. reštituovaný majetok: budova patrí medzi r-ie;

 • reštitučný príd.: r. zákon, r. proces, r. majetok

 • reštituent -a m. odb. ktonárok na reštitúciu: budovu si nárokujú viacerí r-i

 • reštituovať -uuje -uujú nedok. i dok. reštitúciou získ(av)ať: r. budovu

 • reštriktívny príd. kniž. al. odb. obmedzujúci, obmedzovací: r-a školská politika, r-e kroky vlády

 • reštringovať nedok. i dok. kniž. obmedzovať, obmedziť, znižovať, znížiť: r. počet zamestnancov, financie

 • reštrukturalizácia -ie ž. kniž. al. odb. zmena štruktúry na inú: r. národného hospodárstva;

 • reštrukturalizačný príd.: r-é opatrenia

 • reštrukturalizovať nedok. i dok. kniž. al. odb. d(áv)ať novú, inú štruktúru, štrukturáciu: r. poľnohospodárstvo, bankový systém, štátnu správu;
  r-ná ekonomika

 • reťaz -e ž.

  1. pohyblivo spojený rad článkov, obyč. kovových, použ. na spájanie, držanie al. ťahanie: železná, oceľová r., snehové r-e;
  zavrieť bránu na r.;
  uviazať psa na r.;
  dať niekoho do r-í sputnať ho

  2. sled osôb, vecí al. javov vo viac-menej súvislom páse: r. detí, poľovníkov;
  r. vrchov, r. automobilov;
  r. spomienok;
  utvoriť r. (ľudí) (pri podávaní tehál);
  živá r. súvislý rad ľudí držiacich sa za ruky s manifestačným cieľom

  držať niekoho (ako) na r-i obmedzovať ho;
  expr. je ako z r-e pustený bujný, neviazaný;

 • reťazec -zca m. odb. reťazovitý útvar;
  chem. atómový r., telev. snímací r.;
  odb. potravinový r. postupnosť krokov od výr. cez predaj po spotrebu potravín

 • reťazovitý príd. podobný reťazi: r. útvar

 • reťazový príd.: r. most zavesený na reťaziach;
  r-á píla;
  chem. r-á reakcia pri kt. 1 reakcia vyvoláva druhú, pren. publ. situácia, keď 1 udalosť vyvoláva druhú;

 • režijný príd.: r-é náklady;
  r. lístok pre zamestnancov v doprave a ich rodinných príslušníkov;
  r. zásah do textu

 • režim -u m.

  1. vládny systém al. spoloč. zriadenie: kapitalistický, demokratický r.;
  nastoliť nový r.

  2. presne vymedzený rozvrh života, práce ap.: internátny r., r. dňa, žiť podľa r-u

  3. odb. súbor opatrení nevyhnutných na sledovanie istého cieľa: r. hospodárnosti

  4. súhrn javov charakterizujúcich stav niečoho: vodný r.;
  meteor. r. počasia;

 • režimový príd.

 • režírovať nedok. vykonávať réžiu (význ. 2): r. film, muzikál

 • režisér -a m. umel. al. odb. vedúci, realizátor div. hry, filmu, relácie, prenosu ap.: televízny, filmový r.;

 • režisérka -y -rok ž.;

 • režisérsky príd.: r-a práca;

 • režisérstvo -a s.

 • šamotáreň -rne ž. továreň na výr. šamotu a výrobkov z neho

 • šampiňonáreň -rne ž. miestnosť, kde sa pestujú šampiňóny

 • skláreň -rne ž. podnik na výr. a spracovanie skla

 • skóre neskl. s. pomer gólov, bodov ap. v šport. zápase

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: op, žop, emeã, drr, op��, že, uav, cosemco, snr, tv, snk, hie, tpm, ovp, aum
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV