Význam slova "��in" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 102 výsledkov (1 strana)

 • čin -u m. skutok; konanie: hrdinský, revolučný, vlastenecký, umelecký č.;
  spáchať trestný č., prichytiť niekoho pri č-e

  muž č-u rozhodný, energický;
  mať sa k č-u konať;
  takým(to) č-om tak(to);
  nejakým č-om nejako;
  nijakým č-om nijako;
  so všetkým č-om so všetkým, úplne

 • činčila -y -číl ž.

  1. druh juhoamer. hlodavca so vzácnou kožušinou, zool. Chinchilla

  2. hovor. kožušina z neho;

 • činčilový príd.: č. kožuch

 • činžiak -a m. hovor. nájomný dom: bývať v č-u

 • družinár -a m. hovor.

  1. žiak chodiaci do škol. družiny

  2. učiteľ v škol. družine;

 • družinárka -y -rok ž.;

 • družinársky príd.: d-e deti

 • džin, pôv. pís. gin -u m. obilný destilát s príchuťou a arómou borievky

 • iľjušin -a m. typ rus. lietadla (podľa konštruktéra rovnakého mena)

 • in memoriam [-mó-] prísl. na pamäť (o posmrtnej pocte): udeliť titul in m.

 • ináč, inak, inakšie

  I. zám. vymedz. príslov.

  1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
  predstavoval si ju i.;
  je známy i. ako jeho otec

  2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

  II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

  III. čast.

  1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

  2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

 • inšie zám. vymedz. označ. predmet, jav ako odlišný oproti pôv., očakávanému ap., iné: robí fujary, črpáky a všeličo i.;
  nezostávalo i., iba mlčať;
  myslí už na i.

 • inšpekcia -ie ž.

  1. úr. dozor, úr. kontrola: obchodná, dopravná, školská i., konať i-iu

  2. dozorný al. kontrolný orgán: čakať i-iu;

 • inšpekčný príd.: i-á cesta;
  i-á služba (v lekárni, nemocnici) pohotovostná

 • inšpektor -a m. kto koná inšpekciu (význ. 1); označenie niekt. úradníkov: i. hygieny práce;
  školský, dopravný i.;

 • inšpektorát -u m. dozorný al. kontrolný úrad: dopravný i.

 • inšpektorka -y -riek ž.;

 • inšpektorský príd.

 • inšpicient [-i-e-] -a m. pomocník režiséra (v divadle, televízii ap.);

 • inšpicientka -y -tiek ž.;

 • inšpicientský príd.;

  inšpicientsky prísl.

 • inšpirácia -ie ž. inšpirovanie (sa): básnická i., i. folklórom;

 • inšpiračný, inšpiratívny príd.: i-čný zdroj;
  i-vna tradícia

 • inšpirátor -a m. kto inšpiruje: i. hudby;
  i. vojny;

 • inšpirátorka -y -riek ž.;

 • inšpirátorský príd.

 • inšpirovať nedok. i dok.

  1. d(áv)ať popud na (umel.) tvorbu: i. na napísanie básne;
  hudba i-ná poéziou;
  náb. nadprirodzene pôsobiť na autorov bibl. spisov pri ich písaní, vnukať, vnuknúť

  2. podnecovať, podnietiť: i. k pokusu vyhrať

  // inšpirovať sa získavať popudy na tvorbu, činnosť: i. sa životom (k tvorbe);
  i. sa vzormi

 • inštalácia -ie ž.

  1. inštalovanie: i. plynovodu;
  inform. i. hardvéru, i. tlačiarne;
  galerijná i.;
  i. rektora

  2. inštalované vybavenie: pokazená i.;

 • inštalačný príd.: i-é práce;
  i-á reč

 • inštalatér -a m. kto inštaluje (význ. 1) al. opravuje stavebnú inštaláciu;

 • inštalatérsky príd.: i-e práce;
  i-e zariadenia

 • inštalátor -a m. kto inštaluje (význ. 2, 3): i. výstavy;
  i. rektora

 • inštalovať nedok. i dok.

  1. (na)montovať nejaké tech. vybavenie, zavádzať, zaviesť: i. vodovod, plynovod;
  i. stroj;
  inform. i. textový editor zaviesť do počítača a pripraviť na používanie

  2. verejne predstavovať, predstaviť exponátmi; umiestniť ako exponát: i. výstavu kresieb;
  i. obraz na výstave

  3. uviesť do funkcie: i. rektora

 • inštancia -ie ž. úrad, orgán, úr. činiteľ na istom st. (obyč. súd): najvyššia, posledná i.;
  postúpiť vec vyššej i-ii;

 • inštančne prísl.;

 • inštančnosť -i ž.

 • inštančný príd.: i. postup;

 • inštinkt -u m.

  1. pud (význ. 1): obranný, rodičovský i.

  2. neuvedomené nutkanie (vy)konať niečo; tušenie, predpoklad: ženský i., triedny i.;
  spravovať sa i-om;

 • inštinktívne prísl.: i. konať, cítiť

 • inštinktívny príd.: i. pohyb;
  i. odpor;

 • inštitúcia -ie ž.

  1. súbor osôb, organizačných foriem, materiálnych prostriedkov určený na verejnoprospešnú činnosť, ustanovizeň: osvetová, vedecká, právna i.

  2. súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami: i. manželstva;

 • inštitučný, inštitucionálny príd.: i-čný systém vzdelávania;
  i-álne vzťahy

 • inštitút -u m.

  1. ústav (význ. 1): fyzikálny i.

  2. v min. typ vys. školy: pedagogický i.

  3. kniž. al. odb. inštitúcia (význ. 2): i. rodiny

 • inštrukcia -ie ž. návod, pokyn, poučenie, smernica: dostať i-ie, konať podľa i-ií

  dávať, dať i-ie inštruovať;

 • inštrukčný, inštruktívny príd.: i-čná snímka, i-vny výklad

 • inštruktáž -e ž. inštruovanie: vstupná, masová i.;
  poskytnúť i.

  d(áv)ať i. inštruovať;

 • inštruktážny príd.: i. film, i-a príručka

 • inštruktor -a m. kto inštruuje: lyžiarsky i., i. amatérskeho krúžku;

 • inštruktorka -y -riek ž.;

 • inštruktorský príd.: i. zbor

 • inštrument -u m. nástroj: i. hudobníka;
  hovor. stavbárske i-y

 • inštrumentácia -ie ž. rozpísanie hud. skladby na jednotlivé nástroje orchestra: džezová i.;

 • inštrumentačný príd.: i-é umenie

 • inštrumentál -u L -i mn. -y m. gram. 7. pád (v skloňovaní);

 • inštrumentálny príd. týkajúci sa (hud.) nástrojov, nástrojový: i-a hudba predvádzaná na hud. nástrojoch, op. vokálna

 • inštrumentálový príd.: i-á prípona

 • inštrumentár -a m. kto podáva operujúcemu lekárovi nástroje;

 • inštrumentárka -y -rok ž.

 • inštruovať -uuje nedok. i dok. d(áv)ať inštrukcie: i. brigádnikov, účastníkov kurzu

 • iný

  I. zám. vymedz.

  1. označ. predmet, jav, vlastnosť ako odlišnú oproti pôv., očakávanej ap., nie ten, druhý; nie taký(to), odlišný; inakší: čakali jeho, prišiel i.;
  prísť na iné myšlienky;
  my sme už celkom iní;
  niet i-ho východiska, iba ...;
  to je niečo iné, to je iná vec konštatovanie zmenenej situácie

  2. v dvojici jedni, niektorí – iní al. pri vyratúvaní ostatní, ďalší, druhí: jedni prichádzajú, iní odchádzajú;
  husle, basy a iné strunové nástroje

  3. expr. lepší, dokonalejší: to je celkom i. človek ako ty

  byť v inom stave ťarchavá;
  i. kraj, i. mrav

  II. iný m. druhý človek: vydala sa za i-ho

 • inžinier -a m. vysokoškolsky vzdelaný odborník tech., poľnohosp. a pod. smeru; akademický titul absolventa vys. školy takéhoto smeru, skr. Ing.: stavebný i.;
  hlavný i.;
  i. architekt (akademický titul Ing. arch.);

 • inžinierka -y -rok ž.;

 • inžiniersky príd.: i. diplom;
  i-e stavby súhrnné pomenovanie dopr., vodohosp. a iných špeciálnych stavieb;
  i-a sieť objekty rozvodu vody, plynu, elektr. prúdu ap.;

 • inžinierstvo -a s. rozlič. tech. odbory: chemické i.

 • latinčinár -a m. odborník v lat. jazyku; učiteľ al. poslucháč latinčiny;

 • latinčinárka -y -rok ž.;

 • latinčinársky príd.

 • maďarčinár -a m. odborník v maďarčine; učiteľ al. poslucháč maďarčiny;

 • maďarčinárka -y -rok ž.

 • mašinéria -ie ž. pejor. zložitá, mechanicky fungujúca sústava: byrokratická, hlasovacia m.

 • nečin -u m. expr. špina, neporiadok; haraburdie: mať n. v byte

 • nemčinár -a m. odborník v nemčine; učiteľ al. poslucháč nemčiny;

 • nemčinárka -y -rok ž.;

 • nemčinársky príd.

 • odpočinúť si -ie -ú dok. oddýchnuť si (význ. 1): ísť si na chvíľu o., o. si od detí;
  o-tý kôň svieži

 • plošinár -a m. pretekár na plochej dráhe;

 • plošinársky príd.: p. motocykel

 • počin -u m. kniž. skutok, čin: významný, progresívny p.

 • pošinúť -ie -ú dok. posunúť (význ. 1): p. niečo dopredu, klobúk p-tý na ucho;

 • prečin -u m. kniž. previnenie, priestupok: dopustiť sa p-u;
  práv. trestný čin ťažší ako priestupok a ľahší ako zločin

 • priečin -u m. záčin

 • šinúť sa -ie -ú nedok. expr. plynulo (obyč. pomaly) sa pohybovať: vlak sa š-ie po koľajniciach, dav sa š-l k východu

 • slovenčinár -a m. odborník v slovenčine; učiteľ al. poslucháč slovenčiny; slovakista;

 • slovenčinárka -y -rok ž.;

 • slovenčinársky príd.

 • španielčinár -a m. odborník v špan. jazyku; učiteľ al. študent španielčiny;

 • španielčinárka -y -rok ž.

 • spočinúť -ie -ú dok. kniž.

  1. zaujať miesto a (istý čas) zostať na ňom: s. v náručí matky, ruka mu s-la na pleci

  2. zrakom sa pristaviť, uprieť zrak: pohľadom s-l na jej tvári, oči mu s-ú na malebnom kraji;

 • súčin -u m. výsledok násobenia: s. množín;

 • taliančinár -a m. odborník v taliančine; učiteľ al. poslucháč taliančiny;

 • taliančinárka -y -rok ž.

 • ujčiná -ej mn. -é -čín ž. ujcova manželka; teta;

 • ukrajinčinár -a m. odborník v ukrajinčine; učiteľ al. poslucháč ukrajinčiny;

 • ukrajinčinárka -y -rok ž.

 • výčin -u obyč. mn. m.

  1. svojvoľný, násilný čin: v-y dobyvateľov

  2. vyvádzanie (význ. 2), vystrájanie, huncútstvo: chlapčenské v-y

 • vyšinúť -ie -ú dok. spôsobiť vysunutie z normálnej polohy: náraz v-l vozík z dráhy

  // vyšinúť sa vysunúť sa (samovoľne) z normálnej polohy: vlak sa v-l z koľají vykoľajil sa;

 • záčin -a/-u m. priestor v humne na uskladňovanie obilia ap. (v min.), priečin, záprava: zhadzovať seno do z-a;

 • žinčica -e ž. prevarená srvátka z ovčieho mlieka: sladká, kyslá ž., variť, piť ž-u

 • žinôčka -y -čok ž. zdrob.

 • zločin -u m. ťažké previnenie proti práv. poriadku: krvavý, vojnový z.;
  organizovaný z. zločinná činnosť vo väčšom meradle;
  z. proti ľudskosti;
  dopustiť sa z-u, spáchať z., odsúdiť niekoho za z.

 • zošinúť sa -ie -ú dok. zosunúť sa, skĺznuť sa: z. sa nabok

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: repeater, rlan, ft, škč, triã, ã ip, å or, odde ova, from, b2b, eme, , korekcia, cd r, macintosh
Ekonomický slovník: ib, ä apaå, hpg, ceep, tjp, ppl, siv, re, eapa, å vi, ye, fe, bas, tuš, cart
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV