Význam slova "šva" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 78 výsledkov (1 strana)

 • šváb -a mn. N a A -y m. veľký čierny hmyz živiaci sa odpadkami z jedál ap., zool. Blatta: zo škár vyliezli š-y

  je ako š. dotieravý;
  zaliezť ako š. dobre sa skryť

 • švabach -u m. lomené gotické písmo použ. v min. aj u nás;

 • švabachový príd.

 • švác cit. naznač. úder alebo hodenie: š. ho po líci;
  š. kameň do vody

 • nedok. švácať -a

  // švacnúť sa

  1. š. sa o skalu

  2. š. sa do postele;

 • nedok. švácať sa

 • sváčik -a, sváčko -a mn. -ovia m. hypok.

 • švacnúť -e -ú -col dok. hovor. expr.

  1. udrieť (význ. 1, 2), švihnúť: š. niekoho po hlave

  2. hodiť (význ. 1), vrhnúť: š. tanier o zem, š. kameň do vody;

 • svadba -y -dieb ž.

  1. súhrn obradných úkonov a zvykov pri vstupe do manželstva, sobáš: deň s-y, mať s-u v kostole, na obecnom úrade;
  → strieborná, → zlatá s.

  2. hostina pri príležitosti sobáša, svadobná veselica: vystrojiť bohatú s-u

  3. hovor. sprievod svadobčanov: stretnúť s-u

  mať s-u sobášiť sa

  najesť sa ako na s-e veľa, dobre;

 • svadobčan -a mn. -ia m. účastník svadby, svadobník;

 • svadobčianka -y -nok ž.

 • svadobníčka -y -čok ž.;

 • svadobnícky príd.

 • svadobník -a mn. -ci m. svadobčan;

 • svadobný príd. sobášny: s-á hostina, s-é šaty, s. dar, s-é oznámenie, s-á cesta

 • švagor -gra mn. -ovia m. manželov al. manželkin brat, sestrin manžel;

 • švagrík -a mn. -ci, švagorko -a mn. -ovia m. zdrob. hypok.

 • švagriná -ej mn. -é -rín ž. manželova al. manželkina sestra, bratova manželka;

 • švagrinka -y -niek ž. zdrob. hypok.

 • švagrovci -ov m. mn. manželia vo švagrovskom vzťahu s inou manželskou dvojicou

 • švagrovský príd.: š. vzťah;

 • švagrovstvo -a s.;

 • svah -u m. naklonená časť terénu, stráň, úboč, breh: horský s., strmý s., s. násypu, ísť hore, dolu s-om;

 • svahovitý príd. majúci svah(y): s. terén

 • svahový príd.

 • svák, hovor. sváko -a mn. -ovia m.

  1. tetin manžel

  2. iba sváko oslovenie al. pomenovanie dospelého muža (obyč. deťmi na vidieku);

 • sval -u m. pohybový ústroj tela zložený z tkaniva schopného zmrašťovať sa: brušné s-y, pevné, tvrdé s-y, napnúť s-y;

 • svalisko -a -lísk s., v jedn. i m. zvel.

 • svalnatieť -ie -ejú nedok. stávať sa svalnatým: nohy pri tréningu s-jú

 • svalnatý príd. kt. má (dobre) vyvinuté svaly: s. atlét, s-é telo

 • svalovec -vca mn. N a A -e m. neživ. larva červa cudzopasiaceho v svalstve, zool. Trichina;

  svalovec -vca m. živ. expr., často iron. svalnatý muž

 • svalovina -y ž. svalová hmota; svalstvo: srdcová s.

 • svalový príd.: s-é tkanivo;
  s-á horúčka;

 • svalstvo -a s. hromad. svaly: krčné s., uvoľniť s.

 • švanda -y švánd ž. subšt. zabavenie (význ. 1), huncútstvo, pestvo, psina: urobiť, zažiť š-u;
  rozprávať š-y veselé historky, vtipy

 • švandovný príd. subšt. zábavný (význ. 2), smiešny: š-á príhoda, pieseň;
  švandovne prísl.

 • švandra -y -dier ž. pejor. pobehlica

 • svár -u m. kniž. spor (význ. 2), hádka, zvada, škriepka; nezhoda

  jablko s-u

 • sváriť sa -i nedok. kniž. vadiť sa, hádať sa, prieť sa, škriepiť sa

 • svárlivo prísl.;

 • svárlivosť -i ž.

 • svárlivý príd. kniž. hádavý, neznášanlivý, škriepny, hašterivý: s. človek;

 • švárny príd. pekný (význ. 1), driečny: š. mládenec, š-e dievča

 • svat -a mn. -i/-ovia m. tesť a svokor medzi sebou a vo vzťahu jedného z nich k manželke druhého;
  starý s. starejší

 • svätá ž. svätica

 • svätec -tca m.

  1. cirk. kto bol vyhlásený za svätého, svätý: obrazy s-ov

  2. expr. kto vyniká spravodlivosťou, mravnosťou, je martýr ap.: bol to dobrý človek, s.;

 • svätenička -y -čiek ž. nádoba na požehnanú (svätenú) vodu

 • svätený príd. posvätený al. požehnaný cirk. úkonom: s-á voda požehnaná

  expr.: báť sa niekoho, niečoho ako čert s-ej vody veľmi;
  nepomôže mu ani s-á voda celkom nič

 • svätica -e -tíc ž.

 • opak. svätievať -a

 • svätiť nedok.

  1. cirk. obradom robiť posvätným, posväcovať, posviacať: s. vodu (novšie) požehnávať

  2. uctievať, oslavovať: s. pamiatku solúnskych bratov

  3. ustáleným spôsobom (odpočinkom, náb. obradmi, zvykmi ap.) prežívať: s. nedele, sviatky

  cieľ, účel s-í → prostriedky;

 • svatka -y -tiek ž. testiná a svokra medzi sebou a vo vzťahu jednej z nich k manželovi druhej

 • sväto, sväte prísl. k 3, 5 – 7: s. sa tváriť, s. veriť;

 • svätodušný príd. vzťahujúci sa na cirk. sviatky zoslania Sv. Ducha, turíčny: S-á nedeľa, s-é sviatky

 • svätojánsky príd.

  1. vzťahujúci sa na sv. Jána Krstiteľa al. jeho sviatok, jánsky: s-a noc z 23. na 24. júna opradená ľud. povesťami a poverami;
  s-e ohne pálené v predvečer sviatku sv. Jána

  2. v rozlič. názvoch: s-a muška hmyz so svetielkujúcimi ústrojmi, zool. svietivka s-a;
  s. chlieb vždyzelený stredomorský strom, bot. rohovník Ceratoria;
  usušený jedlý plod tohto stromu v podobe zhrubnutého struku

 • svätokrádež -e ž. náb. znesvätenie al. zneuctenie sviatostí al. osôb, predmetov, miest zasvätených Bohu: dopustiť sa s-e;

 • svätokrádežne prísl.

 • svätokrádežný príd.: s. čin;

 • svätokupectvo -a s. hist. kupovanie al. predávanie duchovných skutočností

 • svätopeterský príd. vzťahujúci sa na sv. Petra: s-é kľúče;
  S. chrám bazilika vo Vatikáne

 • svätorečenie -ia s. cirk. kanonizácia

 • svätosť -i ž.

  II. svätý m. svätec: sochy s-ých;
  cirk. Sviatok všetkých s-ých, Všetkých s-ých 1. novembra

  expr.: stáť ako s. za dedinou bezradne;
  ani s. mu nepomôže nik;
  → videl všetkých s-ých;
  trocha hrub. ani s-ému! nie (silný zápor);
  traja z(a)mrznutí s-í;
  komu Pán Boh, tomu všetci s-í;

 • svätostánok -nku m. cirk. schránka, v kt. sa (v kat. kostoloch) uschováva hostia

 • svätoštefanský príd. vzťahujúci sa na sv. Štefana, najmä na uhorského kráľa Štefana I., al. jeho sviatok: S. dóm známy gotický kostol vo Viedni;
  hist. S-á koruna uhorská ríša za panovania kráľa Štefana I., Uhorsko

 • svätosväte prísl.: byť o niečom s. presvedčený, s. sľubovať

 • svätosvätý príd. expr. celkom istý, zaručený, skalopevný: to je s-á pravda;

 • svätováclavský príd. vzťahujúci sa na sv. Václava al. jeho sviatok: s-é legendy

 • svatovci -ov m. mn. rodičia syna vo vzťahu k rodičom jeho ženy a naopak

 • svätovojtešský príd. vzťahujúci sa na sv. Vojtecha al. jeho sviatok: s. kult;
  s. kalendár tradične vydávaný Spolkom sv. Vojtecha

 • svätožiara -y -žiar ž. kruhová žiara okolo hlavy al. celej postavy (v zobrazení Boha, svätcov); symbol svätosti, slávy, aureola, gloriola;

 • svätuškár -a m. pejor. prepiato al. pokrytecky nábožný al. mravný človek, pobožnostkár: pokrytecký s.;

 • svätuškárka -y -rok ž.;

 • svätuškársky príd. i prísl.: s. výzor;
  s. sa tváriť;

 • svätuškárstvo -a s.

 • svätvečer -a m. kniž. Štedrý večer

 • svätý

  I. príd.

  1. náb. o kt. cirkev slávnostne vyhlásila, že hrdinsky praktizoval cnosti, a dala ho veriacim za vzor (a orodovníka), skr. sv.: s. Cyril a Metod, s. Svorad

  2. súvisiaci s náb. predstavami a úkonmi: s-á omša;
  s-é obrázky s náb. námetmi;
  S-é písmo, Písmo s-é Biblia;
  S-á zem Palestína;
  S-á stolica a) najvyššia správa kat. cirkvi na čele s pápežom b) Vatikánsky mestský štát;
  S. Otec pápež

  3. expr. vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou: žiť s-ým životom;
  (ten veru) nie je s.

  4. expr. nedotknuteľný, posvätný, drahý: rodina mu je s-á

  5. kniž. vznešený (význ. 1), slávnostný, veľký: s-á chvíľa

  6. expr. vzbudzujúci vážnosť svojou silou; oprávnený, spravodlivý: s. hnev, s-é nadšenie;
  s. boj za spravodlivosť

  7. expr. úplný (význ. 2), dokonalý, absolútny: s-é ticho;
  s-á pravda i fraz. áno (zdôraznený súhlas)

  expr. robiť sa, tváriť sa s-ým predstierať nevinnosť;
  mať s niekým, niečím s. pokoj a) nemať nič spoločné b) skoncovať;
  mať s niekým s-ú trpezlivosť byť veľmi trpezlivý;
  nič mu nie je s-é všetko znevažuje;
  iron. s-á nevinnosť! a) tvári sa ako nevinný b) je naivný;

 • svätyňa -e -týň ž.

  1. obyč. budova určená na náb. obrady, kostol, chrám; modlitebnica: pohanská, kresťanská s.

  2. posvätné miesto, kde sa pripomína nejaká mimoriadna udalosť, vec ap.: lurdská s.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV