Hľadaný výraz "tý" v slovníku cudzích slov

nájdených 538 výsledkov (5 strán)

 • sultanát

  - územie spravované sultánom; titul, vláda sultána

 • superfosfát

  - fosforečné hnojivo

 • superstrát

  - zanikajúci jazyk podmaniteľskej národnosti rozplývajúci sa v jazyku podrobenej národnosti

 • supremácia, supremát

  - najvyššia vládna moc; zvrchovanosť; nadradenosť, nadvláda; prevaha

 • surogát

  - náhrada; podstrčená vec; vec, ktorá nahrádza z moci zákona inú vec

 • syndikát

  - obchodná organizácia; pred 2. svetovou vojnou v Španielsku a vo Francúzsku forma robotníckej odborovej organizácie; kedysi názov záujmovej organizácie niektorých zamestnaneckých skupín, napr. syndikát novinárov a pod.

 • t

  - skratka pre astát z angl. astatine - chemický prvok s protónovým číslom 85
  - značka pre tonu; značka pre čas
  - značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

 • T T

  - značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu

 • táčky

  - v trnavskom nárečí - fúrik

 • tálium

  - prvok zo skupiny vzácnych kovov, značka Tl

 • talmud-tóra

  - škola pre židovských chlapcov orientovaná na výučbu talmudu a tóry

 • tára

  - rozdiel medzi hrubou a čistou hmotnosťou tovaru, hmotnosť obalu

 • tárogató

  - cigánsko-maďarský drevený dychový nástroj, zvukom podobný saxofonu

 • tartrát

  - soľ kyseliny vínnej; vínan

 • té, thé

  - čaj, bylinkový čaj

 • tégel

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pohár

 • tégl, téglik

  - v záhorskom nárečí - kvetináč

 • téglik

  - laboratórna nádobka na tavenie kovov alebo práškovanie

 • téka

  - druhá časť zložených slov s významom zbierka; schránka

 • téma

  - predmet činnosti alebo úvahy; námet, hlavná myšlienka; v jazykovede východisko výpovede; kmeňotvorná prípona, príznak

 • témbr, timbre

  - odtieň, sfarbenie, farba

 • též

  - v záhorskom nárečí - aj

 • téza

  - dokázateľné alebo dokazované tvrdenie; poučka, zásadná myšlienka; prízvučná slabika v stope

 • tím

  - družstvo, skupina, kolektív

 • típí

  - indiánsky kužeľovitý stan s kolovou kostrou

 • tľapčisti

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sformovaný do rovnošaty

 • tľapkac

  - v šarišskom nárečí - tlieskať

 • tóga

  - starorímsky vrchný zriasený mužský odev v podobe prehozu; dlhý vrchný odev

 • tómia

  - druhá časť zložených slov s významom rezanie, chirurgický zákrok

 • tónika

  - prvý, základný tón stupnice; základný akord tóniny

 • tónina

  - príslušnosť tónového materiálu hudobnej skladby k určitej stupnici; odtieň reči

 • tóra

  - päť kníh Mojžišových; židovský kultový predmet s ich zápisom, vlastný židovský náboženský zákon, Pentateuch

 • tórium

  - rádioaktívny sivý mäkký ťažný kov používaný vo vákuovej elektrotechnike, značka Th

 • traktát

  - vedecké pojednanie; stredoveké učené pojednanie o náboženských otázkach; nudný a rozvláčny prejav alebo spis

 • transplantát

  - prenášané tkanivo alebo orgán pri transplantácii

 • transsudát

  - nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok

 • transudát

  - nezápalový výron krvnej tekutiny do telových dutín, tekutina nahromadená v telovej dutine, výpotok

 • trasát

  - ten, kto má zaplatiť cudziu zmenku

 • tribunát

  - hodnosť a funkcia starorímskeho tribúna

 • tribút

  - daň, poplatok, clo; starorímska daň z hlavy; vynútená daň predpísaná víťazom podrobenej krajine

 • trinitrát

  - dusičnan

 • triumvirát

  - v antickom Ríme vláda troch osôb so spoločnou konzulskou a súdnou právomocou; vláda troch, trojvládie, spojenectvo troch ľudí

 • túcit

  - v záhorskom nárečí - tícť

 • túlium

  - vzácny kov, značka Tm

 • uaknút sa

  - v záhorskom nárečí - zľaknúť sa

 • unikát

  - jediné vyhotovenie diela, jediný jestvujúci exemplár; jediná vec svojho druhu, unikum

 • urát

  - soľ kyseliny močovej

 • vakát

  - chýba; je voľný; v knihe prázdna, nepotlačená strana; neobsadený úrad

 • valát

  - v kartách hra, pri ktorej jedna strana získava všetky zdvihy

 • vestibulárny aparát

  - orgán rovnováhy v uchu, vestibulum

 • vikariát

  - vikárstvo; úrad, funkcia vikára; cirkevný správny obvod

 • xenotransplantát

  - štep od darcu, ktorý partí k inému druhu ako príjemca.

 • zapomenút

  - v záhorskom nárečí - zabudnúť

 • zbehnút

  - v trnavskom nárečí - vzdať sa niečoho, odvolať zasnúbenie zo strany dievčaťa

 • zdechnút

  - v trnavskom nárečí - zdochnúť

Pozri výraz TÝ v synonymickom slovníku.