Hľadaný výraz "sťať" v Slovníku cudzích slov

nájdených 67 výsledkov (1 strana)

 • statampér

  - jednotka elektrického prúdu, značka sA

 • statarický

  - pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci

 • štatárium

  - stanné právo, obmedzenie niektorých občianskych práv

 • statcoulomb

  - jednotka elektrického množstva, značka sC

 • State Department

  - ministerstvo zahraničných vecí USA

 • statečnik

  - v spišskom nárečí - statočnosť, statočný človek

 • statečnosc

  - v spišskom nárečí - statočnosť, statočný človek

 • statement

  - príkaz, inštrukcia

 • statfarad

  - jednotka elektrickej kapacity, značka sF

 • stathenry

  - jednotka indukčnosti, značka sH

 • statiacusticus

  - statoakustický, polohovo sluchový, týkajúci sa rovnovážneho a sluchového ústroja (napr. nervus statoacusticus)

 • statický

  - stály, pevný, nehybný, nemenný, pokojný; vo fyzike týkajúci sa statiky

 • staticus

  - statický, pokojný, nehybný, nemenný, udržujúci rovnováhu, zaznamenávajúci polohu hlavy

 • statika

  - náuka o rovnováhe síl a hmôt v stavebníctve; časť mechaniky, ktorá sa zaoberá rovnováhou síl; pokoj, nehybnosť

 • statim

  - ihneď

 • statio

  - postoj, postavenie, sídlo

 • stationarius

  - stacionárny, miestny, ustálený, nepostupujúci, pevný, trvalý

 • štatista

  - vedľajšia postava drámy alebo filmu; člen komparzu; púhy nezúčastnený divák alebo pozorovateľ

 • štatistika

  - náuka o číselnom zisťovaní výskytu určitých javov na základe počtu pravdepodobnosti; číselné skúmanie spoločenských, ekonomických a iných javov alebo dejov

 • statív

  - podstavec, stojan fotografického alebo iného prístroja

 • stativus

  - stály

 • štátne kontrolné číslo

  - skratka ŠKČ sa prideľuje slovenským vínam na základe výsledkov certifikácie

 • štátnica

  - štátna skúška

 • Štátny rozpočet

  - Základný nástroj štátnej finančnej politiky, prostredníctvom ktorého sa získavajú alebo poskytujú prostriedky štátu.

 • statoconia

  - statokónia, drobné kryštáliky aragonitu v blanitom labyrinte vnútorného ucha, ktoré pri pohybe hlavy menia polohu a dráždia zmyslové bunky

 • statocysta

  - orgán rovnováhy niektorých živočíchov

 • statocyt

  - rastlinná bunka s obsahom škrobu

 • statohm

  - jednotka elektrického odporu

 • statolithi

  - statolity, statokónie vo vnútornom uchu

 • stator

  - nehybná časť elektrického dynama alebo podobného otáčavého stroja, napr. ventilátora

 • štatovať, aj statovať

  - vystupovať v divadle alebo vo filme ako štatista; niečoho sa pasívne zúčastniť ako púhy divák alebo pozorovateľ

 • statsiemens

  - jednotka elektrickej vodivosti, značka sS

 • statua

  - socha

 • statuárny

  - sošný, týkajúci sa sochy

 • Status

  - Súhrn všetkých informácii o stave zariadenia, programu

 • status

  - "postoj, stav, pomery, okolnosti
  - Súhrn všetkých informácii o stave zariadenia, programu
  - postavenie, stav; právny stav alebo pomery; stav chorého a protokol o ňom
  - postoj, stav, pomery, okolnosti

 • status nascendi

  - stav látky schopnej reakcie vo chvíli vzniku

 • status praesens

  - daný, okamžitý stav choroby

 • status quo

  - prítomný, súčasný stav, stav v tejto chvíli

 • status quo ante

  - predchádzajúci, minulý stav; stav pred určitou inou udalosťou

 • štatút

  - stanovy, pravidlá organizácie, firmy a pod.

 • štatutárny

  - stanovený zákonom alebo štatútom

 • statvolt

  - jednotka elektrického napätia, značka sV

 • A/S/L

  - skratka z anglického "Age/Sex/Location" - vek/pohlavie/miesto pobytu

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • S.M.A.R.T.

  - Self Monitoring Analysis and Reporting Technology; súčasť diskovej mechaniky, systém na sledovanie parametrov pevného disku, s úlohou upozorniť na možný vznik chyby

 • sáronská ruža

  - v prenesenom zmysle krásne dievča, podľa údolia Sáron v Izraeli

 • U.S.A.

  - skratka pre United States of Amerika slovensky - Spojené štáty americké

Pozri výraz SŤAŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.