Hľadaný výraz "rev" v Slovníku cudzích slov

nájdených 82 výsledkov (1 strana)

 • REV

  - Skratka učebného predmetu Rečová výchova

 • revaccinatio

  - revakcinácia, opakované očkovanie, preočkovanie rovnakou látkou v určitom období

 • revakcinácia

  - preočkovanie

 • revakcinovať

  - preočkovať

 • revalidisatio

  - revalidizácia, proces zbavujúci (úplne alebo čiastočne) invalidity

 • revalorizácia, revalvácia

  - zhodnotenie meny, zvýšenie jej hodnoty

 • revalvácia

  - prehodnotenie, zhodnotenie, zvýšenie výmenného kurzu meny

 • revanš

  - odveta, odplata, pomsta

 • revanšizmus

  - hnutie usilujúce o odvetu za prehranú vojnu; tendencia odplácať, hlásanie a presadzovanie odplaty, pomstychtivosť

 • revascularisatio

  - revaskularizácia, obnovenie krvného zásobenia

 • revaskularizácia

  - obnovenie krvného zásobenia

 • revehens

  - vracajúci sa späť

 • revelácia

  - odhalenie, prejavenie; zjavenie

 • revellens

  - odtrhujúci, vytrhujúci, odhaľujúci, objasňujúci

 • reverberatio

  - reverberácia, krúženie vzruchov v určitej oblasti a ich návrat k vychádzajúcemu miestu

 • reverencia

  - vzdávanie pocty, uctievanie; prejav úcty, poklona, úklon; dôstojnosť, vážnosť

 • reverend

  - dôstojný pán; anglosaský titul duchovného

 • reverenda

  - dlhý zvrchný odev kňazov, úradníkov a učencov

 • revéria

  - snenie; zádumčivá skladba

 • reversibilis

  - "reverzibilný, vratný, návratný
  - reverzibilný, vratný, návratný

 • reversibilitas

  - reverzibilita, schopnosť prebiehať opačným smerom, návratnosť deja

 • reversio

  - reverzia, návrat, obrat, otočenie, objavenie sa určitých charakterových vlastností alebo povahových zvláštností po vzdialenom predkovi, pri čom tieto povahové rysy neboli u príbuzných v ďalších generáciách manifestné

 • reversum

  - "reverz, písomný súhlas chorého s liečebným výkonom
  - reverz, písomný súhlas chorého s liečebným výkonom

 • reverz

  - písomný súhlas s liečebným postupom, s rozhodnutiami lekárov; prehlásenie o vzdaní sa práv alebo nárokov za určitých podmienok;rub mince alebo medaile
  - písomný súhlas s liečebným postupom, s rozhodnutiami lekárov; prehlásenie o vzdaní sa práv alebo nárokov za určitých podmienok; rub mince alebo medaile

 • reverzia

  - návrat, obrat, otočenie; nedovolený návrat vyhnaného alebo vyhosteného

 • reverzibilita

  - schopnosť prebiehať opačným smerom, vratnosť do predchádzajúceho stavu

 • reverzibilný

  - vratný, schopný prebiehať opačným smerom
  - vratný, schopný spätného procesu

 • reverzná transkriptáza

  - enzým, ktorý katalyzuje syntézu DNA podľa templátu RNA.

 • reverzný

  - vratný, zvratný, návratný, schopný pracovať v opačných smeroch; rubový

 • revident

  - titul alebo hodnosť niektorých verejných, štátnych alebo súkromných úradníkov

 • revidovať

  - preskúmať, prehliadnuť, skúšať, prevádzať revíziu

 • review

  - recenzia, kritika; správa, prehľad; revue

 • revír

  - okrsok, územie (poľovnícke, policajné a pod.), teritórium

 • revirement

  - presun rozpočtových položiek; vyrovnanie a účtovné prenášanie vzájomných záväzkov

 • revisio

  - revízia, opätovná prehliadka, prešetrenie, najmä pooperačné

 • revitalisatio

  - revitalizácia, zotavovanie, obnovovanie síl po prekonaní choroby

 • revitalizácia

  - obnova životných funkcií, oživenie, vzpruha, posilnenie

 • revival

  - oživenie, obnova, obroda, renesancia; nové vydanie, uvedenie

 • revivificatio

  - revivifikácia, oživovanie, obnovovanie životných funkcií

 • reviviscentia

  - reviviscencia, oživenie, obnovenie základných životných funkcií
  - reviviscencia, oživenie, obnovenie základných životných funkcií

 • revízia

  - prehliadka; preskúmanie, preskúšanie, kontrola; oprava

 • revizionizmus

  - oprava alebo úprava daného stavu alebo názoru; v robotníckom hnutí úsilie o revíziu marxistickej teórie

 • revocatio

  - revokácia, odvolanie, opakovanie

 • revokácia

  - zrušenie alebo odvolanie predchádzajúceho rozhodnutia

 • revolta

  - odpor, povstanie, vzbura, odboj

 • revolúcia

  - prechod skokom zo starej kvality do novej; prechod, spravidla za použitia násilia, od jednej spoločenskej formácie k druhej, spravidla pokrokovejšej; prevrat

 • revolutio

  - revolúcia, spätné otáčanie, obracanie, prevrat

 • revolver

  - ručná streľná zbraň s otáčavým bubienkom; revolverový sústruh, obrábací stroj s otáčavou hlavou; otáčavý nosič

 • revolving

  - otáčajúci sa, rotačný, otočný

 • revue

  - prehliadka; výpravná scénická prehliadka hudby, spevu a tanca; druh obrázkového časopisu s informáciami z určitej oblasti života; dramatický žáner zostavený zo samostatných výstupov spojený do zdanlivého celku

 • revulsio

  - revulzia, vytrhnutie, prerušenie choroby, obmedzenie lokálneho zápalu (hyperémia) užitím dráždidiel na inom mieste

 • revulsivus

  - revulzívny, (liek) vyvolávajúci prerušenie chorobných prejavov na jednom mieste užitím rozmanitých dráždidiel na inom mieste, najčastejšie na povrchu tela

 • revulzia

  - prerušenie choroby použitím dráždidiel na inom mieste; odvedenie

 • pačrev

  - v oravskom nárečí - zlomyselné decko

Pozri výraz REV v synonymickom slovníku slovenčiny.