Hľadaný výraz "ort" v Slovníku cudzích slov

nájdených 122 výsledkov (2 strán)

 • ORT

  - Skratka učebného predmetu Ortopedická protetika

 • orthoarteriotonus

  - ortoarteriotonus, normálny krvný tlak

 • orthobiosis

  - ortobióza, správny, riadny, normálny život

 • orthocephalia

  - ortocefália, normálna veľkosť hlavy

 • orthochromaticus

  - ortochromatický, vo vzťahu ku tkanivu, bunke, ktoré sa farbia obvyklým spôsobom

 • orthochromia

  - ortochrómia, normálna koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách

 • orthocranium

  - ortokránium, lebka s normálnymi rozmermi

 • orthocrasia

  - ortokrázia, stav, keď organizmus normálne reaguje na príjem liekov, potravy apod. (opak idiosynkrázie)

 • orthocytosis

  - ortocytóza, prítomnosť normálnych zrelých krviniek v krvi

 • orthodiagramma

  - ortodiagram, ortorentgenogram, röntgenový záznam získaný ortodiagrafiou

 • orthodiagramma,

  - ortodiagram, ortorentgenogram, röntgenový záznam získaný ortodiagrafiou

 • orthodiagraphia

  - ortodiagrafia, röntgenové znázornenie obrysov vnútorných orgánov s možnosťou posúdiť ich skutočné rozmery

 • orthodiametria

  - ortodiametria, priame meranie telesných orgánov zobrazených pomocou röntgenových lúčov na röntgenovom štíte

 • orthodiascopia

  - aortodiaskopia, presné vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou ortodiaskopu

 • orthodontia

  - ortodoncia, náuka o nepravidelnosti chrupu (čeľustí) a o ich liečbe

 • orthoepia

  - ortoepia, správna výslovnosť jednotlivých výrazov, náuka o spisovnej výslovnosti

 • orthofunctionalis

  - ortofunkčný, normálne pracujúci

 • orthogenesis

  - ortogenéza, doktrína hlásajúca, že vývoj je určený len vnútornými neovplyvniteľnými faktormi

 • orthognathia

  - aortognácia, normálne uloženie čeľusti, normálny skus

 • orthographia

  - pravopis, spisovné jazykové normy

 • orthomelia

  - ortomélia, korekcia deformít končatín

 • orthomesometrialis

  - ortomezometriálny, správne umiestnená peritoneálna duplikatúra medzi maternicou a bočnou stenou panvy

 • orthometron

  - ortometer, prístroj na určenie retrakcie alebo protrúzie očného bulbu

 • orthomolecularis

  - ortomolekulárny, spôsob liečby zdôrazňujúci potrebu správnej koncentrácie látok v organizme

 • orthomorphia

  - ortomorfia, chirurgická alebo mechanická náprava úchylky od prirodzeného tvaru

 • orthoopticus

  - ortooptický, týkajúci sa rovnováhy okohybných svalov

 • orthop(a)edia

  - "ortopédia, náuka o chybách pohybového systému
  - ortopédia, náuka o chybách pohybového systému

 • orthophonia

  - ortofónia, náuka o správnej tvorbe hlasu

 • orthophoria

  - ortofória, správna poloha očných bulbov - obe zrakové osi prebiehajú paralelne - stav úplnej funkčnej symetrie očného aparátu

 • orthopnoea

  - ortopnoe, pokojová dušnosť, ktorá je výraznejšia v ľahu a v sede alebo v stoji ustupuje

 • orthopraxia

  - ortopraxia, ortopraxa, úprava, náprava telesných deformít

 • orthopsychiatria

  - ortopsychiatria, odbor medicíny zaoberajúci sa liečbou porúch správania, hlavne detí

 • orthoroentgenogramma

  - ortorentgenogram, röntgenový snímok vnútorných orgánov v ich skutočnej veľkosti

 • orthoroentgenographia

  - ortorentgenografia, znázornenie vnútorných orgánov pomocou röntgenových lúčoch v ich skutočných veľkostiach

 • orthos

  - priamy, rovný, správny

 • orthoscopia

  - ortoskopia, vyšetrovanie oka pomocou ortoskopu

 • orthosis

  - ortóza, úprava deformity (ortomorfia)

 • orthostasis

  - ortostáza, vzpriamené držanie tela

 • orthostaticus

  - ortostatický, vzťahujúci sa k vzpriamenej polohe

 • orthostereoscopia

  - ortostereoskopia, radiografické priestorové vyšetrovanie

 • orthotherapia

  - ortoterapia, náprava nesprávneho držania tela

 • orthotonus

  - ortotonus, strnulosť, zvláštna forma tonických kŕčov, pri ktorých je celé telo v rovnej polohe

 • orthouria

  - ortoúria, normálne vylučovanie moča

 • ortieľ

  - rozsudok; nemilosrdné zhodnotenie

 • ortit

  - kremičitan obsahujúci cér, nerast

 • orto-, ortho-

  - prvá časť zložených slov s významom správny, priamy, rovný

 • ortocentrum

  - priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov

 • ortodiagrafia

  - meranie veľkosti orgánov pri röntgenovom vyšetrení

 • ortodoncia

  - oblasť medicíny zameraná na štúdium a liečbu nepravidelností chrupu

 • ortodoxia

  - pravovernosť, absolútna oddanosť cirkevnému alebo inému učeniu

 • ortodoxný

  - pravoverný, prísne dodržiavajúci cirkevnú alebo inú doktrínu; pravoslávny

 • ortodróma

  - najkratšia spojnica dvoch miest na guľovej ploche

 • ortoepia

  - súhrn pravidiel správnej výslovnosti; správna výslovnosť

 • ortofka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - motyka

 • ortofónia

  - náuka o spisovnej výslovnosti hlások

 • ortogamia

  - oplodňovanie samičích gamét samčími gamétami toho istého obojpohlavného jedinca; opelenie piestika peľom pochádzajúcim z rovnakého kvetu, samoopelenie

 • ortogenéza

  - vývoj trvalo ovplyvňovaný okolitým prostredím; priamy vývoj, ktorý nie je určovaný prírodným výberom

 • ortognácia

  - normálne uloženie čeľustí

 • ortogonalita

  - pravouhlosť, kolmosť

 • ortogonálny

  - pravouhlý, kolmý

 • ortografia

  - pravopis

 • ortoklas

  - hlinitokremičitan draselný, vyvretý nerast

 • ortomyxovírus

  - pôvodca chrípky ľudí aj zvierat

 • ortopéd

  - odborník v ortopédii

 • ortopédia

  - odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva; ortopedické oddelenie alebo klinika

 • ortopnoe

  - najvyšší stupeň záduchu, pokojový záduch
  - namáhavé dýchanie

 • ortoptika

  - cvičenia na nápravu škuľavosti

 • ortorula

  - kryštalická bridlica

 • ortosilikát

  - ortokremičitan, prírodný silikát

 • ortoskopia

  - zobrazenie bez skreslenia

 • ortostatický

  - vzťahujúci sa na polohu v stoji

 • ortostáza

  - vzpriamené držanie tela

Pozri výraz ORT v synonymickom slovníku slovenčiny.