Hľadaný výraz "mon" v Slovníku cudzích slov

nájdených 290 výsledkov (3 strán)

 • monocytus

  - monocyt, bunka bielej krvnej rady uplatňujúca sa ako makrofág

 • monodactylia

  - monodaktýlia, vývojová odchylka charakterizovaná vývinom jedného prstu na ruke alebo na nohe

 • monódia

  - jednohlas so sprievodom; sólová pieseň; hudobná skladba s jednou vedúcou melódiou

 • monoécia

  - vytváranie samčích aj samičích kvetov na tej istej rastline

 • monoembryonicus

  - jednozárodočný

 • monoestria

  - pripravenosť samice páriť sa jediný raz v roku

 • monoestrosus

  - monoestrový, majúci jednu ruju za rok

 • monofág

  - živočích živiaci sa jedným druhom potravy

 • monofibrillaris

  - monofibrilárny, týkajúci sa jedného vlákna

 • monofóbia

  - chorobný strach z osamelosti

 • monoftong

  - samohláska

 • monoftongizácia

  - premena dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

 • monofyzitizmus

  - učenie o jedinej (božskej) prirodzenosti Ježiša Krista

 • monogamia

  - monogamia, jednoženstvo, sobáš s jednou ženou
  - jednoženstvo; párové spolužitie dvoch jedincov rôzneho pohlavia

 • monogenes

  - "monogénny, jednorodý, vo vzťahu k dedičnosti znaku podmienený alelami jedného génu
  - monogénny, jednorodý, vo vzťahu k dedičnosti znaku podmienený alelami jedného génu

 • monogenesis

  - monogenéza, nepohlavné rozmnožovanie

 • monogenéza

  - nepohlavné rozmnožovanie

 • monogerminalis

  - monogerminálny, jednozárodočný

 • monografia

  - vedecké dielo o jedinom predmete; životopis jedinej osoby

 • monogram

  - začiatočné písmená mena a priezviska, z nich vytvorená skratka

 • monoinfectio

  - monoinfekcia, choroba vyvolaná jedným infekčným činiteľom

 • monokarpia

  - schopnosť rastlín vytvárať plody len raz (jednoročné a dvojročné rastliny)

 • monokel

  - optická šošovka len na jedno oko; výraz pre modrinu na oku

 • monoklínia

  - obojpohlavnosť kvetov

 • monokracia

  - samovláda, vláda jednotlivca

 • monokryštál

  - jedinec s kryštálovou mriežkou zachovávajúci rovnakú orientáciu voči vonkajšiemu smeru

 • monokultúra

  - pravidelné pestovanie jediného rastlinného druhu na tom istom pozemku

 • monokulus

  - človek vidiaci len na jedno oko; obväz len na jedno oko

 • monolateralis

  - monolaterálny, jednostranný, týkajúci sa len jednej strany

 • monolit

  - kamenný stĺp vytesaný z jedného kusa; architektonický alebo plastický útvar z jedného kusa

 • monolocularis

  - monolokulárny, jednomiestny, jednoložiskový

 • monológ

  - samovrava; dlhší prejav jedného človeka

 • monomachia

  - súboj dvoch jedincov

 • monomania

  - monománia, chorobné upnutie sa na jeden predmet, jednu myšlienku
  - chorobné zaujatie, posadnutosť jedinou myšlienkou

 • monomér

  - nízkomolekulárna látka, stavebný prvok makromolekúl

 • monometalizmus

  - peňažný systém založený na existencii jedného drahého kovu ako základu peňažného obehu

 • monomolecularis

  - monomolekulový, vzťahujúci sa k jednej molekule

 • monomorphismus

  - monomorfizmus, jednotvárnosť, učenie o nemenlivosti baktérií

 • monomphalia

  - monomfália, jedinec ktorého časti sú spojené pupkom

 • monomyositis

  - monomyozitída, zápal jedného izolovaného svalu

 • mononeuritis

  - mononeuritída, zápal jedného izolovaného nervu

 • mononuclearis

  - mononukleárny, jednojadrový

 • mononucleosis

  - mononukleóza (infekčná), infekčné virusové ochorenie prejavujúce sa horúčkou, zdurením lymfatických uzlín a zmnožením bielych krviniek (monocytov)

 • mononukleárny

  - jednojadrový; obsahujúci len jedno jadro

 • mononukleóza

  - vírusové infekčné ochorenie so zdurením lymfatických uzlín

 • monoostoticus

  - monoostotický, týkajúci sa jednej kosti

 • monoparesis

  - monoparéza, obrna jednej končatiny

 • monoparéza

  - obrna jednej ruky alebo jednej nohy

 • monophagia

  - monofágia, návyk na jeden druh stravy

 • monophasia

  - monofázia, porucha reči, obmedzenie slovnej zásoby na jediné slovo alebo vetu

 • monophobia

  - monofóbia, chorobný strach pred samotou

 • monophthalmus

  - monoftalmus, vrodené vyvinutie len jedného oka

 • monophyodontia

  - monofyodoncia, nemenlivosť chrupu, jediný chrup po celý život

 • monoplán

  - jednoplošník

 • monoplegia

  - monoplégia, úplná strata hybnosti jednej končatiny, jednej skupiny svalov
  - ochrnutie jednej končatiny

 • monoplegicus

  - monoplégický, týkajúci sa ochrnutia jednej končatiny

 • monoploidea

  - monoploídia, výskyt jednej chromozómovej sady v bunke (haploídia)

 • monopódia

  - nevyvinutie jednej dolnej končatiny

 • monopol

  - výhradné právo na výrobu alebo predaj niečoho; združenie výrobcov za účelom ovládnutia trhu určitým výrobkom alebo druhom výroby či služby

 • monopus

  - monopódia, vrodené nevyvinutie jednej dolnej končatiny

 • monorchia

  - monorchia, stav, kedy je prítomný iba jeden semenník

 • monosacharid

  - jednoduchý cukor

 • monosacharidum

  - monosacharid, jednoduchý cukor

 • monosexualis

  - monosexuálny, majúci charakteristiku jedného pohlavia

 • monoskop

  - jednoduchá televízna snímacia elektrónka; skúšobný alebo signálový televízny obraz, obrazec

 • monosomia

  - monozómia, chybanie jedného z párových chromozómov, chromozómová aberácia

 • monospasmus

  - monospazmus, kŕč jedného svalu, jednej svalovej skupiny, jednej končatiny

 • monospermia

  - monospermia, vniknutie jednej spermie do vajíčka
  - oplodnenie jedinou spermiou

 • monosylabizmus

  - jednoslabičnosť

 • monosymptomaticus

  - monosymptomatický, ochorenie prejavujúce sa jediným príznakom

 • monoteizmus

  - jednobožstvo, viera v jediného boha

 • monotematický

  - majúci jednu tému, o jednej téme

 • monoterapia

  - terapia jedným liekom

 • monotónia, monotónnosť

  - jednotvárnosť; nudnosť, únavnosť, zdĺhavosť

 • monotónny

  - jednotvárny

Pozri výraz MON v synonymickom slovníku slovenčiny.