Hľadaný výraz "mo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 757 výsledkov (7 strán)

 • MO

  - Macao, skrátený názov Macao. Skratka štátu.
  - skratka pre molybdén z angl. molybdenum - chemický prvok s protónovým číslom 42
  - značka pre molybdén

 • MOA

  - Skratka učebného predmetu Minimum občana EÚ
  - vyhynutý druh pštrosa

 • moaré, moiré

  - charakteristická kresba, vzorovanie, štruktúra; jemná rušivá štruktúra na obrazovke alebo fotografii

 • MOB

  - Skratka učebného predmetu Medzinárodný obchod

 • mobiliár

  - zariadenie objektu; prenosné zariadenie

 • mobílie

  - hnuteľnosti, zvršky

 • mobilis

  - mobilný, pohyblivý

 • mobilisatio

  - mobilizácia, uvedenie do pohybu (napr. kĺbu)

 • mobilita

  - pohyblivosť, živosť; pohyb peňažných prostriedkov; schopnosť premeniť hospodárske hodnoty na peňažné

 • mobilitas

  - mobilita, pohyblivosť, hybnosť

 • mobiliter

  - hybne, rýchlo

 • mobilizácia

  - uvedenie vojsk do bojovej pohotovosti; pohotovostná príprava na nejakú činnosť, uvedenie do pohotovosti

 • mobilizmus

  - geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny pohyb pevnín po spodných vrstvách zemskej kôry

 • mobilný

  - pohyblivý; pripravený na použitie

 • moc

  - v záhorskom nárečí - veľmi

 • moch

  - v spišskom nárečí - mach

 • mocna

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - silná

 • mocno

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - veľmi

 • MOD

  - Skratka učebného predmetu Modelovanie

 • móda

  - dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba

 • modalita

  - spôsob diania, bytia, prevádzanie; okolnosti, možnosti, podmienky diania alebo činnosti; stupeň istoty nejakého súdu; uplatňovanie postoja hovoriaceho vo výpovedi, modálnosť; v hudbe spôsob skladby založený na inom ako dur-molovom systéme

 • modálny

  - spôsobový, účelový

 • mode

  - spôsob, režim, forma

 • model

  - vzor, príklad, predloha; návrh konštrukcie alebo výrobku v zmenšenom meradle; podklad pre zlievarenskú formu

 • modelácia

  - plastické formovanie povrchu, tvar, forma

 • modeling

  - predvádzanie modelov, práca modeliek; modelovanie

 • Modem

  - Zariadenie na prenos informácii pomocou počítača a telefónnej linky.
  - menič dátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne

 • moder

  - humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

 • moderabilis

  - mierny

 • moderácia

  - miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov

 • moderans

  - mierniaci, riadiaci, ovládajúci

 • moderate

  - umiernene, s mierou

 • moderatio

  - umiernenosť, miernenie, ovládanie sa

 • moderato

  - v hudbe: mierne, pokojne, umiernene

 • moderator

  - usmerňovač, látka brzdiaca reťazovú reakciu absorpciou neutrónov
  - sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér

 • moderatus

  - umiernený, mierny, zachovávajúci mieru

 • moderna

  - súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európskeho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia

 • modernista

  - propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu

 • modernizácia

  - vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia

 • modernus

  - moderný, nový

 • moderný

  - súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube

 • moderovať

  - mierniť, zmierňovať, obmedzovať

 • modestia

  - umiernenosť, kázeň

 • modestný

  - skromný, zdržanlivý, mierny

 • modice

  - mierne

 • modicus

  - mierny, primeraný

 • modificatio

  - modifikácia, úprava, prispôsobenie sa vonkajším vplyvom

 • modification

  - zmena, úprava, pozmeňovať, meniť

 • modifikácia

  - pozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v medziach bežného vývoja

 • modifikátor

  - látka regulujúca priebeh polymerácie

 • modiolus

  - kužeľovitá os slimáka kostného labyrintu vo vnútornom uchu

 • modistka

  - žena zhotovujúca klobúky

 • modliak

  - v bansko-štiavnickom nárečí - drevený valach do betlehema

 • modrec

  - v šarišskom nárečí - modrieť

 • modul

  - hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasť elektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii

 • modulácia

  - formovanie, obmieňanie, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej

 • modularita

  - skladobnosť, zostaviteľnosť

 • modulátor

  - funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos

 • modulus

  - miera, merítko

 • modus

  - "spôsob, pravidlo
  - spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru
  - spôsob, pravidlo

 • modus operandi

  - spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia

 • modus vivendi

  - dočasná zmluvná úprava vzťahov medzi dvomi suverénnymi štátmi, najčastejšie medzi daným štátom a Vatikánom; spôsob spolužitia, životný štýl

 • modylion

  - ozdobná podpera pod rímsou

 • MOE

  - Skratka učebného predmetu Manažment v ošetrovateľstve

 • MOF

  - Skratka učebného predmetu Manažment osobných financií
  - skratka z anglického "Matter Of Factly" - v skutočnosti/vlastne

 • mofeta

  - výron suchého oxidu uhličitého po ukončení vulkanickej činnosti; žriedlo plynov sopečného pôvodu; zdroj kysličníka uhličitého väčšiny zdrojov minerálnych vôd

 • mogilalia

  - mogilália, porucha výslovnosti, sťažená reč, zvlášť výslovnosť niektorých hlások
  - porucha výslovnosti

 • mogiphonia

  - mogifónia, poruchy hlasu rôzneho stupňa pri dlhodobej reči alebo speve

Pozri výraz MO v synonymickom slovníku slovenčiny.