Hľadaný výraz "kon" v slovníku cudzích slov

nájdených 347 výsledkov (9 strán)

 • KON

  - Skratka učebného predmetu Konštrukcie
  - v trnavskom nárečí - kôň

 • kón

  - v trnavskom nárečí - kôň

 • kon-

  - prvá časť zložených slov s významom s, so, spoločne

 • kon-, con-

  - prvá časť zložených slov s významom s, so, spolu

 • konc

  - v záhorskom nárečí - celkom

 • koncedovať

  - robiť ústupky, ustupovať; dovoliť, súhlasiť, pripustiť

 • koncelebrácia

  - slúženie omše viacerými kňazmi

 • koncentrácia

  - sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku

 • koncentračný

  - sústreďujúci, zhusťujúci, izolujúci, internačný

 • koncentračný tábor

  - tábor na izoláciu a fyzickú likvidáciu odporcov režimu, príslušníkov národnostných menšín aj celých národov

 • koncentrát

  - zahustený roztok; kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy; zvyšok po odparení rozpúšťadiel

 • koncentrátor dát

  - vo výpočtovej technike združovacie zariadenie vytvárajúce dočasné dátové spojenia priestorovým alebo časovým delením na jednom dátovom okruhu

 • koncentrický

  - sústredený, majúci spoločný stred

 • koncentrovať

  - zahustiť, zhustiť roztok

 • koncepcia

  - predstava, poňatie, plán; počatie, oplodnenie

 • koncept

  - prvý návrh diela alebo textu; náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia

 • koncern

  - združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh

 • koncert

  - verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester

 • koncesia

  - ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech
  - ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech inej krajiny

 • koncha

  - ulita, lastúra, mušľa; skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov; polkruhová klenba

 • konchológia

  - náuka o schránkach mäkkýšov

 • koncil

  - poradné zhromaždenie; v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem

 • koncil ekumenický

  - svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža

 • konciliácia

  - zmierčie konanie; zmier, povoľnosť, znášanlivosť

 • konciliantný

  - znášanlivý, zmierlivý, povoľný, vľúdny

 • konciliarizmus

  - v katolíckej cirkvi hnutie vychádzajúce z myšlienky, že koncil je najvyššou cirkevnou autoritou

 • koncínny

  - urovnaný, uhladený, vycibrený, napr. sloh

 • koncipient

  - nižší správny úradník, pomocník advokáta alebo notára

 • koncipovať

  - navrhovať znenie písomného alebo ústneho prejavu; štylizovať

 • koncízny

  - stručný, krátky, výstižný, zhustený

 • kondaš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pastier svíň

 • kondemnácia

  - odsúdenie, prekliatie; vyradenie lode z prevádzky

 • kondenzácia

  - zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou

Pozri výraz KON v synonymickom slovníku.