Hľadaný výraz "kon" v Slovníku cudzích slov

nájdených 347 výsledkov (3 strán)

 • KON

  - Skratka učebného predmetu Konštrukcie
  - v trnavskom nárečí - kôň

 • kón

  - v trnavskom nárečí - kôň

 • kon-

  - prvá časť zložených slov s významom s, so, spoločne

 • kon-, con-

  - prvá časť zložených slov s významom s, so, spolu

 • konc

  - v záhorskom nárečí - celkom

 • koncedovať

  - robiť ústupky, ustupovať; dovoliť, súhlasiť, pripustiť

 • koncelebrácia

  - slúženie omše viacerými kňazmi

 • koncentrácia

  - sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku

 • koncentračný

  - sústreďujúci, zhusťujúci, izolujúci, internačný

 • koncentračný tábor

  - tábor na izoláciu a fyzickú likvidáciu odporcov režimu, príslušníkov národnostných menšín aj celých národov

 • koncentrát

  - zahustený roztok; kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy; zvyšok po odparení rozpúšťadiel

 • koncentrátor dát

  - vo výpočtovej technike združovacie zariadenie vytvárajúce dočasné dátové spojenia priestorovým alebo časovým delením na jednom dátovom okruhu

 • koncentrický

  - sústredený, majúci spoločný stred

 • koncentrovať

  - zahustiť, zhustiť roztok

 • koncepcia

  - predstava, poňatie, plán; počatie, oplodnenie

 • koncept

  - prvý návrh diela alebo textu; náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia

 • koncern

  - združenie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh

 • koncert

  - verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester

 • koncesia

  - ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech inej krajiny
  - ústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech

 • koncha

  - ulita, lastúra, mušľa; skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov; polkruhová klenba

 • konchológia

  - náuka o schránkach mäkkýšov

 • koncil

  - poradné zhromaždenie; v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem

 • koncil ekumenický

  - svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža

 • konciliácia

  - zmierčie konanie; zmier, povoľnosť, znášanlivosť

 • konciliantný

  - znášanlivý, zmierlivý, povoľný, vľúdny

 • konciliarizmus

  - v katolíckej cirkvi hnutie vychádzajúce z myšlienky, že koncil je najvyššou cirkevnou autoritou

 • koncínny

  - urovnaný, uhladený, vycibrený, napr. sloh

 • koncipient

  - nižší správny úradník, pomocník advokáta alebo notára

 • koncipovať

  - navrhovať znenie písomného alebo ústneho prejavu; štylizovať

 • koncízny

  - stručný, krátky, výstižný, zhustený

 • kondaš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pastier svíň

 • kondemnácia

  - odsúdenie, prekliatie; vyradenie lode z prevádzky

 • kondenzácia

  - zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou

 • kondenzát

  - produkt kondenzácie

 • kondenzátor

  - výmenník tepla chladiaceho zariadenia; zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom

 • kondenzor

  - šošovková sústava sústreďujúca svetlo do zväčšovacieho alebo projekčného objektívu

 • kondenzovať

  - skvapaľňovať

 • kondícia

  - podmienka; duševný a telesný stav; súkromné doučovanie

 • kondiciogram

  - výhľadový kalendár duševného a fyzického stavu na základe biorytmov

 • kondicionál

  - podmieňovací spôsob slovesa

 • kondicionalizmus

  - názor o krajnej relatívnosti poznania

 • kondicionálny

  - podmienený, podmienečný

 • kondicionér

  - upravovač, prostriedok alebo prísada na zlepšenie stavu; stabilizátor kvality vlasov

 • kondikcia

  - žaloba pre bezdôvodné obohatenie sa

 • kondir

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrniec

 • kondlík

  - v nitrianskom nárečí - kanva

 • kondolencia

  - prejavenie sústrasti

 • kondóm

  - mužský antikoncepčný prostriedok; prezervatív

 • kondomínium

  - spoluvláda, spoločné držanie nejakého štátneho územia dvomi alebo viacerými štátmi pod spoločnou zvrchovanosťou

 • kondor

  - veľký dravý juhoamerický vták pripomínajúci supa

 • kondotiér

  - v stredovekom Taliansku veliteľ žoldnierov

 • kondukcia

  - vedenie, napríklad kondukcia tepla – vedenie tepla vodičom; nervové podráždenie
  - vedenie, napríklad kondukcia tepla - vedenie tepla vodičom; nervové podráždenie

 • kondukt

  - sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný; v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov; u organu vzduchové prúdenie do píšťal

 • konduktivita

  - veličina charakterizujúca elektrický odpor látky v jednotlivých bodoch, merná vodivosť

 • konduktomer

  - prístroj na meranie elektrickej vodivosti roztokov

 • konduktometria

  - meranie elektrickej vodivosti roztokov

 • konduktor

  - v spišskom nárečí - sprievodca

 • kondvier

  - v horno-nitrianskom nárečí - kanva na mlieko

 • kondyl

  - kĺbový hrboľček, výbežok

 • kondylóm

  - kožný výrastok podobný bradavici
  - chorobný útvar, bradavičnatý výrastok na koži alebo sliznici

 • koňec

  - v šarišskom nárečí - koniec

 • konektor

  - spojovacia súčiastka, spoločný názov pre elektrickú zásuvku a vidlicu

 • konexie

  - vplyvné známosti, vplyvné spojenie, styky

 • konfabeľ

  - v šarišskom nárečí - kumpán, spoločík

 • konfabulácia

  - porucha pamäti, pomätenosť
  - rozprávanie výmyslov, chorobná obrazotvornosť

 • konfederácia

  - súštátie; spojenie, spolok, združenie

 • konfekcia

  - hromadná výroba odevov normálnych veľkostí

 • konferencia

  - porada, schôdza, zjazd, zhromaždenie

 • konfesia

  - vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla náboženské; vyznanie viery

 • konfety

  - pestrofarebné papieriky rozhadzované pri oslavách; drobné cukrárske výrobky

 • konfidencia

  - dôvera, dôvernosť; dôverné oznámenie; udanie

 • konfident

  - udavač, donášač, dôverník

 • konfigurácia

  - usporiadanie, zoskupenie, útvar; deformácia orgánu, najmä hlavy plodu pri pôrode; zoskupenie, útvar, usporiadanie; v astronómii nápadné zoskupenie objektov na oblohe; v chémii usporiadanie atómov v molekule, konformácia

 • konfinácia

  - úradné obmedzenie pohybu a pobytu

 • konfínium

  - hranica, hraničný kameň alebo územie

 • konfirmácia

  - potvrdenie; overenie, potvrdenie listiny; v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi; v katolíckej cirkvi obrad birmovania; v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa; vzájomné potvrdenie objednávky a dodávky tovaru
  - potvrdenie; overenie, potvrdenie listiny; v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi; v katolíckej cirkvi obrad birmovania; v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa; vzájomné potvrdenie objednávky

 • konfiškácia

  - zabavenie majetku; zhabanie celého nákladu tlače alebo jeho časti

 • konflagrácia

  - vzplanutie, výbuch; vypuknutie ozbrojeného konfliktu

 • konflikt

  - prudší spor, zrážka; rozkol, nezhoda; ozbrojená zrážka, vojna

 • konfluencia

  - splynutie, splývanie; v geológii sútok

 • konformácia

  - usporiadanie atómov v molekule, konfigurácia

 • konformita

  - zhoda, súhlas, prispôsobivosť, v matematike rovnakouhlosť

 • konformizmus

  - prispôsobivosť, najmä názorová a často bezzásadová

 • konformný

  - zhodný, súhlasný, zodpovedajúci

 • konfrontácia

  - porovnávanie, postavenie tvárou v tvár; stret názorov; stretnutie znepriatelených vojsk, konfliktný stav

 • konfucianizmus

  - názory a súhrn učenia Konfucia (žil 551-479 pred n.l.), neskôr čínske oficiálne náboženstvo, konfuciánstvo

 • konfutácia

  - vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie viery

 • konfúzia

  - zmätok, neporiadok; roztržitosť; splynutie oprávnenej osoby a povinnej osoby

 • konfúzny

  - zmätený, neusporiadaný

 • kongelifrakcia

  - rozpad hornín spôsobený mrazom

 • kongeliturbácia

  - v geológii výraz označujúci porušenie pôdy mrazom

 • kongenialita

  - spriaznenosť duchom, myšlienkami a názormi, duševná rovnocennosť

 • kongeniálny

  - súrodý, duchom spriaznený, duševne rovnocenný, rovnako nadaný, primeraný

 • kongenitálny

  - vrodený
  - manifestný už v čase pôrodu, nie nevyhnutne geneticky podmienený.

 • kongescia

  - prekrvenie orgánu

 • konglomerát

  - nesúrodá zmes, zlepenec, zmiešanina; v geológii zlepenec v hornine

 • konglutinácia

  - zhlukovanie červených krviniek

 • kongregácia

  - náboženská obec, cirkevný zbor, zhromaždenie duchovných; rehoľa, mníšsky rád; spojenie niekoľkých kláštorov spoločným predstaveným

Pozri výraz KON v synonymickom slovníku slovenčiny.