Hľadaný výraz "ind" v Slovníku cudzích slov

nájdených 71 výsledkov (1 strana)

 • IND

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.

 • indagácia

  - vyšetrovanie, pátranie

 • indebite

  - bez záväzkov

 • indeciso

  - v hudbe: nerozhodne, neurčito, váhavo

 • indefinitný

  - neurčitý

 • indemnita

  - odškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť

 • independent

  - autonómny, nezávislý

 • independenti

  - príslušníci puritánskeho hnutia v Anglicku za úplnú nezávislosť náboženských obcí; v USA náboženský smer nonkonformistov, kongregacionalisti

 • independentizmus

  - hnutie za nezávislosť

 • independentný

  - nezávislý, samostatný

 • inderit

  - vodnatý boritan horečnatý, nerast

 • indeterminizmus

  - učenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja

 • index

  - odlišujúci ukazovateľ pridaný dole ku znaku matematickej veličiny; register; zoznam; merítko, výkaz o štúdiu na vysokých a vyšších odborných školách, hodnotový ukazovateľ, ukazovateľ premenných javov v pomere k určitému základnému stavu

 • indícia

  - náznak, znak; nepriamy dôkaz, skutočnosť, z ktorej možno vyvodiť ďalšie skutočnosti

 • indiferencia

  - ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť, neúčinnosť

 • indiferentný

  - neurčitý, nerozhodný; nezúčastnený, ľahostajný, nečinný

 • indigénny

  - pôvodný, domáci

 • indigescia

  - porucha trávenia

 • indignácia

  - rozhorčenie, nevôľa, pohoršenie

 • indignovaný

  - rozhorčený, nahnevaný,; znesvárený

 • indigo

  - modré organické farbivo, kedysi získavané z indigovníka, dnes najčastejšie syntetické

 • indikácia

  - znak, znamenie; určenie, stanovenie liečebného postupu; signalizácia sledovaného stavu

 • indikatív

  - oznamovací spôsob

 • indikátor

  - látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky; ukazovateľ

 • indikcia

  - oznámenie, ohlásenie; cirkevná výzva; cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu

 • indikovaný

  - oznámený, udávaný, predpísaný

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby

 • indirektný

  - nepriamy

 • indiskrécia

  - nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva; netaktnosť; vtieravosť; nešetrnosť; dotieravosť

 • indiskrétnosť

  - porušenie dôvernosti; nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve; porušenie tajomstva

 • indisponibilita

  - nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom rozhodovať, nepohotovosť

 • indisponovaný

  - dočasne neschopný vyvíjať normálnu duševnú alebo telesnú aktivitu; neschopný normálneho výkonu; postihnutý okamžitou nevoľnosťou; mrzutý, rozladený

 • indispozícia

  - dočasná, náhla nespôsobilosť; nepriaznivý telesný alebo duševný stav

 • indium

  - kovový prvok zo skupiny hliníka, používaný pri výrobe polovodičov, značka In

 • individualita

  - osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností jedinca, ktorými sa odlišuje od ostatných

 • individualizmus

  - zdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca; výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov

 • indivíduum

  - jednotlivec, jedinec; samostatný živočích alebo rastlina

 • indoeuropeistika

  - vedný odbor, ktorý sa zaoberá porovnávaním indoeurópskych jazykov

 • indoeurópsky euroregión

  - funkčný územný celok v Európe v prihraničných oblastiach susedných štátov

 • indolencia

  - ľahostajnosť, nečinnosť; necitlivosť, bezstarostnosť; malátnosť; necitlivosť voči bolesti

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi, históriou a kultúrami indických národov

 • indoor

  - domáci, vnútorný; v športe halový, sálový

 • indosácia, indosament

  - prevodná doložka na rubu zmenky alebo cenného papiera; rubopis

 • indukcia

  - úvod, uvedenie; postup od zvláštneho k všeobecnému; úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému; vektorová veličina charakterizujúca elektrické, magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa; v biológii súčasť procesu vedúceho k diferenciácii buniek a tkanív; metóda matematického dôkazu
  - úvod, uvedenie; postup od zvláštneho k všeobecnému; úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému; vektorová veličina charakterizujúca elektrické, magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa; v biológii súčasť procesu vedúceho k diferenciácii buniek a tkanív; metóda matematického
  - úvod, uvedenie; postup od zvláštneho k všeobecnému; úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému; vektorová veličina charakterizujúca elektrické, magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa; v biológii súčasť proces

 • indukčnosť skalárová

  - veličina charakterizujúca schopnosť indukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie

 • induktor

  - ručný generátor striedavého elektrického prúdu

 • indulgencia

  - zhovievavosť, ohľaduplnosť; miernosť; odpustenie trestu; cirkevné odpustky

 • indult

  - súhlas, povolenie; poskytnutá lehota; odročenie; dočasné vyňatie zo všeobecne platného zákona; povolenie nepriateľským obchodným lodiam k opusteniu prístavu do určitého času po vyhlásení vojny

 • indurácia

  - zatvrdnutie
  - stvrdnutie tkaniva zmnožením väziva

 • industria

  - usilovnosť; činnosť, pracovitosť; priemyselná výroba, priemysel; súbor kamenných a kostných nástrojov a odpadov pri ich výrobe v jednotlivých pravekých kultúrach ako prejav ľudskej zručnosti

 • industrializácia

  - zavádzanie, rozvíjanie priemyslu

 • indze

  - v šarišskom nárečí - inde

 • indzej

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - inde

 • indzeľ

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - inde

 • indzi

  - v šarišskom nárečí - inde

 • indžimir

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - inžinier

 • džindžavina

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nechutná polievka

 • nabĺind

  - v šarišskom nárečí - naslepo

Pozri výraz IND v synonymickom slovníku slovenčiny.