Hľadaný výraz "inģ" v Slovníku cudzích slov

nájdených 103 výsledkov (1 strana)

 • ING

  - Skratka učebného predmetu Inžinierska geológia

 • Ing.

  - skratka akademického titulu inžinier, z francúzskeho slova ingénieur

 • ingeniózny

  - vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný

 • ingerencia

  - vplyv, zásah, zasahovanie; okruh vplyvu; rozsah pôsobnosti alebo vody
  - vplyv, zásah, zasahovanie; okruh vplyvu; rozsah pôsobnosti

 • ingescia

  - prehĺtanie, príjem potravy; prenos infekcie konzumáciou potravín
  - prehĺtanie, príjem potravy; prenos infekcie konzumáciou potravín alebo vody

 • ingot

  - odliatok kovu v podobe ihlana alebo kužeľa; blok; kov stuhnutý v kokile

 • ingrediencia

  - prísada, súčasť, diel

 • ingres

  - prístup, vstup, právo vstupu

 • inguina

  - trieslo, slabina, oblasť triesel, slabín

 • ingvinalis

  - slabinový

 • ingvinálny

  - slabinový

 • check-in, čekin

  - odbavenie cestujúceho pred odletom

 • činčila

  - juhoamerický hlodavec so vzácnou kožušinou; jeho kožušina

 • činžák

  - v trnavskom nárečí - panelák

 • contradictio in adjecto

  - rozpor s prívlastkom; záporná negácia dvoch zložiek výrazu

 • drop-in

  - protidrogové zariadenie

 • džin

  - duch

 • i-, in-

  - predpona s významom záporu, ne-

 • IN

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.
  - skratka pre inch
  - skratka pre indium z angl. indium - chemický prvok s protónovým číslom 49

 • in absentia

  - v neprítomnosti

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne

 • in bianco

  - na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti

 • in continuo

  - nepretržite, stále, súvisle, priebežne

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade

 • in contumatiam

  - v neprítomnosti, kontumačne

 • in corpore

  - hromadne, spoločne

 • in effigie

  - obrazne, symbolicky

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne; v prípade, že sa stane to či ono

 • in extenso

  - podrobne, obšírne

 • in favorem

  - v prospech, k dobru

 • in flagranti

  - pristihnutie pri čine

 • in genere

  - všeobecne, vôbec

 • in honorem

  - k pocte, na počesť

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne

 • in loco

  - v mieste, tu

 • in margine

  - na okraji, mimochodom

 • in medias res

  - k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta

 • in merito

  - v podstate; vo veci samotnej

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto peňazí)

 • in nuce

  - v jadre; krátko a stručne povedané

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v originále

 • in perpetuum

  - naveky, navždy

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe

 • in publico

  - verejne; pred verejnosťou

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ ide o toto

 • in situ

  - na pôvodnom mieste, vo svojej polohe

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci

 • in specie

  - zvlášť, najmä, menovite

 • in status quo

  - v terajšom stave

 • in toto

  - vcelku, vôbec

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda

 • in vitro

  - mimo živého organizmu
  - mimo živého tela

 • in vivo

  - v živom organizme
  - za živa, v živom alebo na živom tele

 • inflagranti, in flagranti

  - pri čine, pristihnutie pri čine

 • inšaki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - inaký

 • inši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - iný

 • inšo

  - v šarišskom nárečí - iné

 • inšpekcia

  - prehliadka, dozor, dohľad; v medicíne vyšetrovanie pacienta

 • inšpektor

  - úradný dozorca, kontrolór

 • inšpícia

  - dozor nad divadelným predstavením

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia

 • inšpirácia

  - podnet, vnuknutie, náhly nápad, podnet k umeleckej tvorbe

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v budove (elektrických, vodovodných a pod.); zariadenia; organizovanie, uvedenie do prevádzky; uvedenie do funkcie

 • inštancia

  - stupeň riadenia spoločenského orgánu; príslušný orgán štátnej a inej verejnej správy

 • inštinkt

  - prirodzený pud, vrodená reakcia živočícha na vonkajšie alebo vnútorné podráždenie, podnet; tušenie, vnuknutie

 • inštitúcia

  - zariadenie, ústav, orgán

 • inštitucionalizmus

  - ekonomický a sociologický smer, ktorý vidí základ vývoja spoločnosti v inštitúciach a inštitútoch

 • inštitút

  - ústav, vedecké alebo školské zariadenie

 • inštrukcia

  - poučenie, návod, pokyn; predpis, príkaz; udelenie pracovných alebo iných príkazov

 • inštruktáž

  - krátke zaškolenie, predvedenie inštrukcií

 • inštruktívny

  - názorný, poučný

 • inštrument

  - nástroj, prostriedok, pomôcka

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie prístrojov

 • inštrumentál

  - siedmy pád skloňovania

 • inštrumentalista

  - hráč na hudobný nástroj

 • inštrumentárka

  - zdravotná sestra, ktorá pri operácii podáva chirurgovi nástroje, stará sa o ich sterilitu a nepoškodenosť

 • inštruovať

  - dávať návod, poučovať, prikazovať

 • konkludentný čin

  - z ktorého možno usudzovať na skutočné myslenie jednajúceho

 • made in

  - “vyrobené v” označenie krajiny pôvodu tovaru
  - vyrobené v.... - označenie krajiny pôvodu tovaru

 • mľin

  - v šarišskom nárečí - mlyn

 • ne vis in idem

  - nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva, že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovať znovu

 • periculum in mora

  - nebezpečenstvo z omeškania

 • plug-in

  - prídavný modul programu, ktorý ropzširuje jeho možnosti

 • requiescat in pace

  - nech odpočíva v pokoji (nápis na hroboch)

 • rooming in

  - nemocničný pobyt matky s novorodencom po pôrode v jednej miestnosti

 • ujčiná

  - v trnavskom nárečí - teta z otcovej strany

 • Vičin mange

  - V rómštine - Zavolaj mi

 • zoom in

  - Priblíženie k pozorovanému objektu.

 • zoom in/out

  - zväčšiť/zmenšiť

Pozri výraz INĢ v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: era, ieee, oné, inch, lev, nod, fit, emo, rny, and, arti, poly, dlm, intr, mask
Ekonomický slovník: pvt, nj, ej, tcs, merc, kerť, eas, pxv, cnr, p, íro, adã, vyv, množ, klaã
Slovník skratiek: z48, ä sao, ilc, īn, pty, r79, x6, a a, ksy, ef sz, nab, hsa, mis, t73, kvy