Hľadaný výraz "in" v Slovníku cudzích slov

nájdených 861 výsledkov (8 strán)

 • IN

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.
  - skratka pre inch
  - skratka pre indium z angl. indium - chemický prvok s protónovým číslom 49

 • in absentia

  - v neprítomnosti

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne

 • in bianco

  - na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti

 • in continuo

  - nepretržite, stále, súvisle, priebežne

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade

 • in contumatiam

  - v neprítomnosti, kontumačne

 • in corpore

  - hromadne, spoločne

 • in effigie

  - obrazne, symbolicky

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne; v prípade, že sa stane to či ono

 • in extenso

  - podrobne, obšírne

 • in favorem

  - v prospech, k dobru

 • in flagranti

  - pristihnutie pri čine

 • in genere

  - všeobecne, vôbec

 • in honorem

  - k pocte, na počesť

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne

 • in loco

  - v mieste, tu

 • in margine

  - na okraji, mimochodom

 • in medias res

  - k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta

 • in merito

  - v podstate; vo veci samotnej

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto peňazí)

 • in nuce

  - v jadre; krátko a stručne povedané

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v originále

 • in perpetuum

  - naveky, navždy

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe

 • in publico

  - verejne; pred verejnosťou

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ ide o toto

 • in situ

  - na pôvodnom mieste, vo svojej polohe

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci

 • in specie

  - zvlášť, najmä, menovite

 • in status quo

  - v terajšom stave

 • in toto

  - vcelku, vôbec

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda

 • in vitro

  - mimo živého organizmu
  - mimo živého tela

 • in vivo

  - v živom organizme
  - za živa, v živom alebo na živom tele

 • INA

  - Skratka učebného predmetu Inštalácia

 • inactive

  - neaktívny, pasívny

 • inadaptabilita

  - neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu

 • inadekvátny

  - neprimeraný
  - neprimeraný, nezodpovedajúci

 • inakše

  - v šarišskom nárečí - iné

 • inakši

  - v šarišskom nárečí - iný, rozdielny

 • inaktivácia

  - uvedenie do nečinného stavu
  - nečinnosť, neúčinnosť, nepôsobivosť; obmedzenie alebo zrušenie účinnosti, napr. mikroorganizmov

 • inaktivácia chromozómu X

  - inaktivácia génov chromozómu X v somatických bunkách samičiek cicavcov počas včasného embryonálneho vývoja.

 • inaktivácia mikroorganizmov

  - zásahy vedúce k likvidácii účinnosti mikroorganizmov

 • inaktivita

  - nečinnosť, neúčinnosť

 • inanícia

  - vysilenie, schudnutie z nedostatku výživy

 • INAO

  - vo Francúzsku, skratka pre Institut National des Appellations d´Origine - Národný ústav pre označovanie kontrolovaného pôvodu

 • inaparentný

  - v medicíne: skrytý

 • inaugurácia

  - slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti

 • inauguračná adresa

  - pamätný spis, programové vyhlásenie

 • inauguračný

  - vstupný, zahajujúci

 • inbríding

  - Kríženie pokrvne blízkych príbuzných. Potomstvo blízkych príbuzných sa označuje ako inbredné.

 • incentíva

  - motivácia, popud, pohnútka, podnet

 • incest

  - krvismilstvo, pohlavný styk medzi príbuznými; kríženie

 • inch

  - britsko-americká jednotka dĺžky, palec (2,54 cm), skratka in

 • incidencia

  - počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu, zhoda, súvis
  - v matematike vzájomná poloha dvoch útvarov so spoločnou časťou alebo prvkom alebo v sebe vzájomne obsiahnutých; výskyt dvoch ochorení naraz

 • incident

  - príhoda, prípad, nemilá udalosť menšieho rozsahu

 • incidovať

  - vrezávať, robiť zárez

 • incinerácia

  - spopolnenie

 • incipientný

  - začínajúci, počiatočný
  - v medicíne: začínajúci

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých knihách počiatočné slovo pred menom autora a názvom knihy, začiatok diela či textu

 • incízia

  - rez
  - chirurgický rez tkanivom

 • incizúra

  - ryha, medzera, rez

 • Include

  - Príkaz používaný vo väčšine programovacích jazykov slúžiaci na načítaní informácií pri behu programu.

 • incoming message

  - došlá správa

 • incompatibility

  - nezlučiteľnosť

 • incomplete

  - neúplný

 • incorporated

  - označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skratka
  - označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skratka Inc.

 • incorrect

  - nesprávny, chybný

 • incorrect number of parameters

  - nesprávny počet parametrov

 • Incoterms

  - skratka výrazu International Commercial Terms, Medzinárodná obchodná doložka, v zahraničnom obchode dodacie podmienky

 • increase

  - vzrast

 • incremental

  - prírastok

 • IND

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.

Pozri výraz IN v synonymickom slovníku slovenčiny.