Hľadaný výraz "gen" v Slovníku cudzích slov

nájdených 172 výsledkov (2 strán)

 • gén

  - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.
  - základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu; vloha; dedičný činiteľ

 • gena

  - líce, tvár

 • gencián

  - encián, horec

 • gene

  - v bansko-štiavnickom nárečí - ruda obsahujúca zlato

 • genealogia

  - genealógia, veda zaoberajúca sa štúdiom predkov (rodokmeňom) určitej rodiny
  - rodokmeň, rodopis; veda skúmajúca vzťah dvoch súvisejúcich javov alebo faktov; genetický výskum založený na štúdiu rodokmeňa jedinca

 • generácia

  - pokolenie; skupina osôb narodených v rovnakom časovom období; príslušnosť k typu technických zariadení určitej vývojovej etapy; vo fyzike jedna z troch skupín (elektrónová, miónová a tauónová), do ktorých sa zoskupujú či organizujú fundamentálne častice (kvarky a leptóny)
  - pokolenie; skupina osôb narodených v rovnakom časovom období; príslušnosť k typu technických zariadení určitej vývojovej etapy; vo fyzike jedna z troch skupín (elektrónová, miónová a tauónová), do ktorých sa zoskupujú či organizujú fundamentálne častice (k

 • generácia počítačov

  - klasifikácia počítačov založená najmä na elektronickej technológii používanej pri výrobe

 • generál

  - najvyššia vojenská hodnosť po maršalovi a generalissimovi; predstavený niektorých cirkevných rádov

 • General MIDI

  - norma založená na štandarde MIDI

 • general preferences

  - obecné nastavenia

 • generálie

  - všeobecné údaje; všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka

 • generalis

  - rodový, všeobecný, celkový, úplný, postihujúci celý organizmus

 • generalisatio

  - generalizácia, zovšeobecnenie, rozšírenie choroby na celý orgán alebo organizmus

 • generalisatus

  - generalizovaný, postihujúci celé telo

 • generalissimus

  - výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora

 • generalita

  - zbor generálov

 • generalizácia

  - zovšeobecňovanie; všeobecné tvrdenie; rozšírenie chorobnej zmeny v organizme na viac tkanív alebo organizmov

 • generálka

  - hlavná skúška napr. v divadle; generálna oprava; generálna mapa; žena generála; prehnane panovačná alebo energická žena

 • generálny

  - všeobecný, absolútny; úplný; hlavný

 • generatio

  - "generácia, pokolenie
  - generácia, pokolenie

 • generatívna bunka

  - pohlavná bunka

 • generatívna gramatika

  - súbor formálnych pravidiel, na základe ktorých možno vytvoriť, čiže generovať všetky geneticky správne vety daného jazyka

 • generatívny

  - pohlavný, rozmnožovací; súvisiaci s generovaním

 • generátor

  - stroj meniaci mechanickú energiu na elektrickú, generujúci stroj

 • generel

  - ucelený, kompaktný projekt, súhrn opatrení

 • generický

  - druhový, rodový

 • generiká

  - lacnejšie lieky dosahujúce rovnaké účinky ako pôvodné patentované lieky

 • generovať

  - vytvárať, vyrábať; vytvoriť podľa určitých pravidiel

 • generozita, generóznosť

  - veľkomyselnosť, veľkorysosť

 • genesis

  - genéza, vznik, pôvod, vývoj

 • genetica

  - genetika, veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov

 • genetická informácia

  - nevyhnutná podmienka na vytvorenie biologického jedinca, súbor dedičných prvkov v pohlavných bunkách rodičov

 • genetická prognostika

  - sprostredkovanie informácie o chorobe (ktorá môže byť podmienená geneticky) pacientovi alebo jeho rizikovým príbuzným. Informácia sa týka následkov ochorenia, pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na ďalšie generácie, ale aj možnosti prevencie a terapie.

 • genetická smrť

  - neschopnosť mutácie prejsť do ďalšej generácie vzhľadom na jej závažné fenotypové následky.

 • genetický

  - podmienený génmi. Nesmie sa zamieňať s termínom kongenitálny (vrodený).
  - vývojový, počiatočný; pôvodový

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • geneticky letálny

  - gén alebo geneticky podmienený znak, ktorý spôsobuje zlyhanie reprodukčnej schopnosti postihnutého jedinca.

 • genetický marker

  - znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.

 • genetický skríning

  - masový populačný skríning, ktorého cieľom je identifikovať jedincov ohrozených rizikom určitej choroby, resp. rizikom, že budú mať dieťa s určitou genetickou chorobou. Skríningové testy sa používajú len v prípadoch chorôb, pri ktorých je dostupná možnosť terapie alebo iného opatrenia.

 • geneticus

  - genetický, týkajúci sa pôvodu, vývoja

 • genetika

  - veda o génoch, DNA a dedičnosti, čiže prenose znakov z generácie na generáciu.
  - veda o dedičnosti

 • genetika somatickej bunky

  - skúmanie genetických javov na úrovni kultivovaných somatických buniek.

 • genéza

  - druhá časť zložených slov s významom vznik, pôvod, zrod
  - vznik, pôvod, zrod

 • Genezis, Genesis

  - v Starom zákone tzv. prvá kniha Mojžišova obsahujúca mýtus o stvorení sveta

 • gengľavi

  - v šarišskom nárečí - rozkývaný

 • gengľavy

  - v spišskom nárečí - slabý, neshopný

 • genglivy

  - v šarišskom nárečí - nemotorný, nešikovný

 • genialita

  - duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti

 • geniculatus

  - kolienkový, uzlovitý

 • geniculum

  - koleno, uzlík, záhyb, ohnutie

 • genioglossus

  - sval idúci od dolnej čeľuste k jazyku, ťahajúci jazyk dopredu a k brade

 • geniohyoideus

  - sval idúci od brady k jazylke, ťahajúci jazylku hore a dopredu

 • genioplastike

  - genioplastika, plastická operácia brady, tváre

 • geniospasmus

  - geniospazmus, kŕč svalstva brady

 • genitál

  - pohlavný orgán

 • genitalia

  - rodidlá, pohlavné orgány

 • genitálie

  - pohlavné orgány, rozmnožovacie orgány, rodidlá

 • genitalis

  - pohlavný, týkajúci sa pohlavných orgánov

 • genitív

  - druhý pád

 • genitofemoralis

  - genitofemorálny, patriaci k pohlavným orgánom a stehnu

 • genitoinguinalis

  - genitoingvinálny, patriaci k pohlavným orgánom a slabine

 • genitourinarius

  - genitourinárny, močopohlavný, vzťahujúci sa k pohlavným a močovým orgánom

 • genitovesicalis

  - genitovezikálny, týkajúci sa pohlavných orgánov a močového mechúra

 • genitrix

  - rodička, matka

 • genius

  - "najvyšší stupeň tvorivých schopností
  - starorímske ochranné božstvo; mimoriadny talent, genialita; mimoriadne nadaný jedinec
  - najvyšší stupeň tvorivých schopností

 • genius loci

  - v starovekom Ríme ochranný duch domu alebo miesta; duch vládnuci na určitom mieste; duch, atmosféra, kolorit určitého miesta

 • genlocalisatio

  - lineárne usporiadanie génov v chromozómoch bunkového jadra

 • génny

  - druhá časť zložených slov s významom pôvod, počiatok, pôsobiaci

 • geňo

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mužský ejakulát

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin proti ľudskosti

Pozri výraz GEN v synonymickom slovníku slovenčiny.