Hľadaný výraz "ele" v Slovníku cudzích slov

nájdených 233 výsledkov (2 strán)

 • ELE

  - Skratka učebného predmetu Elektronika

 • eleaté

  - grécka filozofická škola založená na učení o jedinom nemennom bytí

 • ELEC

  - skratka pre European League for Economic Cooperation - Európska liga pre hospodársku spoluprácu

 • electio

  - elekcia, výber, voľba

 • electivus

  - elektívny, vyberajúci, výberový, daný k výberu

 • electricus

  - "elektrický, rýchlo prebiehajúci
  - elektrický, rýchlo prebiehajúci

 • electroacustica

  - "elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak
  - elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak

 • electroanalysis

  - elektroanalýza, metóda analýzy elektrickým prúdom

 • electrobiologia

  - elektrobiológia, náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v živom organizme a ich prejavoch

 • electrobioscopia

  - elektrobioskopia, vyšetrovacia metóda umožňujúca pomocou špeciálnych prístrojov pohľad do rôznych dutín ľudského organizmu

 • electrocardiogramma

  - elektrokardiogram, záznam elektrických prúdov vznikajúcich pri činnosti srdcového svalu, registrácia bioelektrických potenciálov srdca, EKG

 • electrocardiographia

  - elektrokardiografia, vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca pomocou elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdcového svalu

 • electrocardiographon

  - elektrokardiograf, prístroj k prevádzaniu elektrokardiografie

 • electrocaustica

  - elektrokaustika, elektrokauterizácia, prevádzanie chirurgického výkonu elektrokauterom (napr. uzavretie ciev na zástavu krvácania), spálenie alebo prepálenie tkaniva pomocou kovovej slučky rozžeravenej elektrickým prúdom

 • electrocauter

  - elektrokauter, operačný prístroj k elektrokauterizácii, umožňujúci ničiť tkanivo teplom vznikajúcim pôsobením vysokofrekvenčného prúdu

 • electrochirurgia

  - elektrochirurgia, špeciálny odbor chirurgie využívajúci vysokofrekvenčný prúd k chirurgickým výkonom

 • electrocoagulatio

  - elektrokoagulácia, koagulácia tkaniva elektrickým prúdom, zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu

 • electrocontractilitas

  - elektrokontraktilita, (svalové) sťahy vyvolané elektrickým prúdom

 • electrocorticographia

  - elektrokortikografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov mozgovej kôry k diagnostickým účelom

 • electrodermatographia

  - elektrodermatografia, meranie a zaznamenávanie elektrického odporu kože

 • electrodiagnosis

  - elektrodiagnóza, zisťovanie choroby pomocou elektrického prúdu (napr. meraním elektrickej impedancie)

 • electrodiagnostica

  - elektrodiagnostika, vyšetrovanie využívajúce elektrický prúd, elektrickú dráždivosť alebo elektrickú impedanciu k rozpoznávaniu choroby

 • electroencephalogramma

  - elektroencefalogram, záznam bioelektrických potenciálov v mozgu prístrojom elektroencefalografom

 • electroencephalographia

  - elektroencefalografia, neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca mozgové potenciály a ich premeny v čase a priestoru, EEG

 • electroenterotomia

  - elektroenterotómia, elektrochirurgické otvorenie čreva

 • electrogastrographia

  - elektrogastrografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov pri sťahu žalúdka

 • electrogymnastike

  - elektrogymnastika, vyvolanie automatických a rytmických svalových sťahov dráždením elektrickým prúdom

 • electroimpulsotherapia

  - elektroimpulsoterapia, liečba srdcových dysrytmií (porúch srdcového rytmu) elektrickým podnetom (kardioverzia, kardiostimulácia)

 • electrokymographia

  - elektrokymografia, zaznamenávanie pohybov srdca a veľkých ciev s použitím elektrokymografu

 • electrolysis

  - elektrolýza, rozklad elektrolytu prechodom jednosmerného elektrického prúdu

 • electrolytos

  - "elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu
  - elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu

 • electromyographia

  - elektromyografia, zaznamenávanie bioelektrickej aktivity svalového aparátu, EMG

 • electroneurographia

  - elektroneurografia, znázornenie bioelektrických potenciálov nervových vlákien

 • electronystagmographia

  - elektronystagmografia, metóda k vyšetreniu funkcie vestibulárneho ústroja, ktorej základom je registrácia rozdielov potenciálov, a to medzi kladným pólom rohovky a záporným pólom sietnice

 • electroosmosis

  - elektroosmóza, prevod vody pórovitou látkou pôsobením elektrického poľa

 • electropathologia

  - elektropatológia, náuka o chorobných reakciách organizmu na elektrické podráždenie

 • electrophoresis

  - elektroforéza, pohyb elektricky nabitých častíc v roztoku vplyvom vonkajšieho elektrického poľa medzi opačne nabitými elektródami, fyzikálne chemická separačná, deliaca metóda

 • electrophysiologia

  - elektrofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa elektrickými prejavmi živej hmoty a vplyvom elektrického prúdu na živú hmotu

 • electropunctura

  - "elektropunktúra, aplikácia elektrického prúdu v jednom kožnom bode, takže napodobňuje pichnutie ihlou
  - elektropunktúra, aplikácia elektrického prúdu v jednom kožnom bode, takže napodobňuje pichnutie ihlou

 • electroresectio

  - elektroresekcia, operačné odstránenie patologického tkaniva pomocou tzv. elektrického noža, elektroskalpela

 • electroretinogramma

  - elektroretinogram, záznam akčného elektrického potenciálu zo sietnice získaný po expozícii svetlom

 • electroretinographia

  - elektroretinografia, zaznamenávanie bioelektrických prúdov na sietnici pri svetelnej stimulácii

 • electrostimulatio

  - elektrostimulácia, využitie dráždivých prúdov v rôznych liečebných postupoch (napr. kardiostimulácia)

 • electrotaxis

  - elektrotaxia, pohyb organizmov alebo buniek vplyvom elektrického podráždenie

 • electrothanasia

  - elektrothanázia, smrť spôsobená elektrickým prúdom

 • electrotherapia

  - elektroterapia, elektroliečba, využívanie elektrickej energie k liečebným účelom (napr. iónoforéza)

 • electrotomia

  - elektrotómia, oddelenie tkaniva pomocou tepla vznikajúceho pôsobením vysokofrekvenčného prúdu

 • electrotonus

  - elektrotonus, zmena dráždivosti nervu alebo svalu pri prechodu elektrického prúdu

 • electrotrauma

  - elektrotrauma, zranenie vyvolané pôsobením elektrického prúdu

 • electroventriculogramma

  - elektroventrikulogram, záznam elektrických potenciálov v srdcových komorách, EVG

 • electuarium

  - lektvár, liečivý odvar

 • elefant

  - slon

 • elefantiáza

  - chorobné stučnenie, zdurenie kože a podkožného tkaniva na niektorých častiach tela

 • elegancia

  - vkus, ladnosť pohybu, uhladenosť, vkusné obliekanie, vybraný, vycibrený vkus

 • elégia

  - žalospev v literatúre alebo hudbe

 • elegický

  - bolestný, trúchlivý

 • eleison

  - grécky zmiluj sa, časť kresťanskej modlitby

 • elekcia

  - voľba, výber

 • eľekrička

  - v šarišskom nárečí - električka

 • elektrifikácia

  - rozširovanie elektrickej rozvodnej siete

 • eľektrika

  - v šarišskom nárečí - elektrika
  - vo fyzike označenie prístroja na výrobu statickej elektriny

Pozri výraz ELE v synonymickom slovníku slovenčiny.