Hľadaný výraz "dis" v Slovníku cudzích slov

nájdených 287 výsledkov (3 strán)

 • DIS

  - Skratka učebného predmetu Seminár z diplomacie

 • disable

  - zablokovať, znemožniť, vyradiť z prevádzky

 • disážio

  - rozdiel medzi skutočnou nižšou cenou cenného papiera a jeho menovitou hodnotou

 • dišč

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dážď
  - v šarišskom nárečí - dážď

 • discart

  - vyradit, vyhodiť

 • disciformis

  - disciformný, diskovitý, kotúčovitý

 • disciplina

  - učenie, vzdelanie, náuka, sústava, kázeň
  - dodržiavanie zásad, predpisov, nariadení; odvetvie športovej, vedeckej, pracovnej alebo inej činnosti

 • discissio

  - discízia, chirurgické rozšírenie úžin, medzier, operačné rozdelenie orgánu, tkaniva

 • discitis

  - discitída, zápal medzistavcových platničiek

 • discízia

  - rozrezanie, rozdelenie rezom

 • discoblastula

  - diskoblastula, diskoidný typ blastuly

 • discographia

  - diskografia, rontgenové znázornenie medzistavcových platničiek

 • discoidectomia

  - diskoidektómia, chirurgické odstránenie medzistavcových platničiek

 • discoides

  - diskoidný, disku podobný

 • disconnect

  - odpojiť, prerušiť spojenie

 • discontinuitas

  - diskontinuita, prerušenie súvislosti

 • discopathia

  - diskopatia, ochorenie medzistavcových platničiek

 • discordans

  - nezhodný, nezjednotený

 • discordia

  - nejednotnosť

 • discrepantia

  - diskrepancia, nezhoda, nesúlad, rozpor

 • discretus

  - "diskrétny, nesúvisiaci, rozdelený
  - diskrétny, nesúvisiaci, rozdelený

 • discriminatio

  - diskriminácia, rozlišovanie, vyraďovanie (zo spoločnosti), prenasledovanie

 • discriminator

  - diskriminátor, zariadenie registrujúce odchylky od danej nastavenej hodnoty (napr. energie žiarenia)

 • discus

  - kotúč, disk, platnička, doštička, winchester disk, hard disk, pevný disk, vonkajšia pamäť počítača

 • dišdžovnik

  - v šarišskom nárečí - pršiplášť

 • disekcia

  - vypreparovanie časti tela najmä na diagnostické účely

 • disekujúci

  - natrhajúci, rozdeľujúci

 • dišeľ

  - v spišskom nárečí - oje
  - v šarišskom nárečí - oje

 • diseminácia

  - rozsev
  - rozsev, rozptyl, rozšírenie, napr. nákazy; rozšírenie chorobných ložísk nákazy v orgáne alebo tele; vysemeňovanie rastlín

 • diseminovaný

  - roztrúsený

 • disent

  - skupina stúpencov iného zmýšľania, skupina odporcov, najmä režimu

 • DiSEqC

  - Digital Satellite Equipment Control - signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat. Používa sa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu natáčania paraboly

 • disfunkcia

  - nefunkčnosť, neúčelnosť

 • disgustovať

  - znechutiť

 • DISH

  - angl. diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) hyperostotická choroba

 • disharmónia

  - nesúlad, nesúzvuk

 • disident

  - odpadlík, odštiepenec, človek stavajúci sa proti štátnemu zriadeniu

 • disimilácia

  - rozlíšenie, rozloženie; rozklad organických látok v organizme na anorganické

 • disimulácia

  - zatajovanie, zapieranie, pretvarovanie sa; snaha nemocného zatajiť chorobu

 • disinfect

  - dezinfikovať, odstrániť počítačové výrusy

 • disipácia

  - rozptýlenie, strata časti energie nezvratnou premenou, napríklad na teplo

 • disipovať

  - premieňať energiu na teplo

 • disiunctio

  - disjunkcia, oddeľovanie, odlúčenie, rozloženie

 • disiunctio, disjunctio,

  - disjunkcia, oddeľovanie, odlúčenie, rozloženie

 • disiunctus

  - rozdelený, oddelený, odlúčený, rozložený

 • disiunctus, disjunctus

  - rozdelený, oddelený, odlúčený, rozložený

 • disjunctio

  - disjunkcia, oddeľovanie, odlúčenie, rozloženie

 • disjunctus

  - rozdelený, oddelený, odlúčený, rozložený

 • disjunkcia

  - rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza oddeľovania dcérskych chromozómov s pohybom k pólom deliaceho vretienka; v matematike prázdny prienik

 • disk array

  - diskové pole, technológia na zvýšenie bezpečnosti pri veľkých diskových kapacitách

 • diskant

  - najvyšší ženský a detský hlas, soprán

 • disketa

  - disketa, pružný magnetický disk, ktorý sa zasúva do počítača (vonkajšia pamäť počítača)
  - pružný magnetický kotúč na záznam údajov vo výpočtovej technike

 • diskinaesthesia

  - dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

 • diskofil

  - zberateľ gramoplatní

 • diskografia

  - súhrn diel nahraných na záznamovom médiu podľa nejakého hľadiska

 • diskomfort

  - pocit nepohodlia

 • diskont

  - úroková zrážka pri platení v hotovosti, obchod so zníženými cenami

 • diskontinuita

  - nesúvislosť, nespojitosť
  - prerušenie rozširovania rastlín alebo živočíchov; zmena zloženia a fyzikálnych vlastností zemského vnútra

 • diskordantný

  - v humánnej genetike označuje pár dvojčiat, z ktorých jedno má aspoň jeden znak neprítomný u druhého dvojčaťa.

 • diskotéka

  - zbierka hudobných nosičov; zábavný podnik s reprodukovanou hudbou

 • diskovka

  - druh lišajníka rastúci na stromoch

 • diskovník

  - lišajník rodu Physcia, ktorý rastie najčastejšie na skaliskách

 • diškrécija

  - v oravskom nárečí - odmena

 • diskreditácia

  - zníženie autority, podlomenie dôvery

 • diskrepancia

  - rozkol, nesúlad, nezhoda, rozpor, nezrovnalosť, veľký rozdiel

 • diskrétna množina

  - nespojitá matematická množina

 • diskrétnosť

  - mlčanlivosť, ohľaduplnosť, taktnosť, šetrnosť

 • diskrétny

  - nespojitý; mlčanlivý; taktný, ohľaduplný, schopný zachovať tajomstvo

 • diskriminácia

  - rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské a pod.); rozdielny prístup k rôznym skupinám

 • diskriminant

  - v matematike výraz rozhodujúci o koreňoch rovnice (časť vzorca na výpočet kvadratických rovníc); rozlišujúci prvok, kritérium

Pozri výraz DIS v synonymickom slovníku slovenčiny.