Hľadaný výraz "diať" v Slovníku cudzích slov

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • diatermia

  - prehrievanie tela alebo orgánu vysokofrekvenčným elektrickým prúdom

 • diatéza

  - vrodená dispozícia k niektorým chorobám

 • diathermia

  - diatermia, liečebné lokálne prehrievanie, pretepľovanie pomocou vysokofrekvenčného elektrického prúdu

 • diathermocoagulatio

  - diatermokoagulácia, tepelná koagulácia pomocou vysokofrekvenčného elektrochirurgického noža

 • diathesis

  - diatéza, konštitučná náklonnosť organizmu k určitej chorobe, k chorobnej reakcii

 • diatonický

  - v hudbe striedanie piatich celých tónov a dvoch poltónov

 • diatyron

  - priestor pred dverami starogréckeho domu

 • crazy-komédia

  - bláznivá komédia

 • DIA

  - Skratka učebného predmetu Diagnostické zariadenia

 • dipódia

  - v poézii metrický celok s dvomi stopami

 • encyklopédia

  - náučný slovník, zborník náuk

 • etopédia

  - náuka o výchove a vzdelávaní sociálne narušenej mládeže

 • gonídia

  - riasa žijúca v symbióze s lišajníkmi

 • hypnopédia

  - výučba - najčastejšie cudzích jazykov - prebiehajúca v hypnotickom spánku

 • komédia

  - veselohra; každá hra, ktorá nemá vyslovene tragický ráz; smiešne, neprirodzené konanie

 • konídia

  - výtrus húb

 • kvadrupédia

  - pohyb po všetkých štyroch končatinách

 • leuco(dia)pedesis

  - leukodiapedéza, prenikanie leukocytov z kapilár do tkaniva

 • logopédia

  - náuka o fyziológii a patológii rečových orgánov; výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii

 • melódia

  - ľúbozvučný rad tónov, nápev; harmonická krása, súlad

 • mixoplódia

  - výskyt buniek s jadrami s nerovnakým počtom chromozómov

 • mizopédia

  - odpor k vlastným deťom

 • monódia

  - jednohlas so sprievodom; sólová pieseň; hudobná skladba s jednou vedúcou melódiou

 • monopódia

  - nevyvinutie jednej dolnej končatiny

 • nefrídia

  - jednoduchý vylučovací orgán niektorých bezstavovcov

 • ortopédia

  - odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá chorobami pohybového ústrojenstva; ortopedické oddelenie alebo klinika

 • paródia

  - zosmiešňujúce napodobňovanie vážneho diela; smiešne napodoňovanie pohybov a spôsobu reči známej osoby; čo je smiešne podobné niečomu inému

 • pédia

  - druhá časť zložených slov s významom výchova, nápravná výchova, liečba

 • perfídia, perfídnosť

  - vierolomnosť, predajnosť, hanebnosť, zrada, podlosť

 • prozódia

  - náuka o rytmickej, jazykovej a zvukovej stránke veršov; veda o zvukových vlastnostiach jazyka

 • psalmódia

  - spev žalmov v gregoriánskom chorále

 • psychopédia

  - odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá dôsledkami mentálneho postihnutia detí, ich výchovou a vzdelávaním

 • rapsódia

  - starogrécka epická báseň s bohatierskou tematikou; moderná lyrická báseň vznešeného obsahu; inštrumentálna skladba s dramatickým obsahom

 • somatopédia

  - náuka o výchove a vzdelávaní chorých a telesne postihnutých ľudí

 • štúdia

  - prípravné práce k väčšiemu umeleckému alebo vedeckému dielu; rozvrh diela; kratšia odborná práca

 • subsídia

  - podpora, peňažná pomoc, príspevok

 • sugestopédia

  - metódy učenia využívajúce telesné a psychické uvoľnenie

 • surdopédia

  - je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá rozvojom, výchovou a vzdelávaním osôb sluchovo postihnutých

 • tetrapódia

  - metrický celok zo štyroch úzko spätých stôp

 • tragédia

  - dramatické zobrazenie osudového konfiktu, ktorého jednotlivý alebo kolektívny nositeľ v boji prehráva; nešťastná udalosť, pohroma; neblahý konflikt, tragičnosť

 • tragikomédia

  - divadelná hra s tragickými a komickými prvkami, striedajúca tragické a komické situácie; udalosť vážneho rázu, ktorá v sebe ukrýva aj prvky komického charakteru

 • tyflopédia

  - alebo oftalmopédia alebo optopédia je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá rozvojom, výchovou a vzdelávaním osôb zrakovo postihnutých a ich profesným, spoločenským a životným uplatnením

Pozri výraz DIAŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.