Hľadaný výraz "dem" v Slovníku cudzích slov

nájdených 92 výsledkov (1 strana)

 • DEM

  - Skratka učebného predmetu Dentálne materiály

 • demagnetizácia

  - odmagnetizovanie magnetických látok

 • demagóg

  - vodca ľudu v antickom Grécku; človek využívajúci demagógiu a klamstvá na získanie moci

 • demagógia

  - nesvedomité, nevyberanými prostriedkami docieľované úsilie o získanie priazne, prehnaná argumentácia

 • demand

  - požiadavka

 • demarcatio

  - "demarkácia, vymedzenie, ohraničenie
  - demarkácia, vymedzenie, ohraničenie

 • demarkácia

  - vytýčenie hraníc, rozhraničenie; v medicíne ohraničenie chorobného ložiska v tele pacienta

 • demarkačný

  - vymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný

 • demarš

  - zakročenie, zákrok, diplomatický protest

 • demaskovať

  - odmaskovať, strhnúť masku, odhaliť, ukázať pravú podobu

 • dematerializácia

  - odhmotnenie, odtelesnenie

 • demekológia

  - populačná ekológia skúmajúca vzťahy medzi prostredím a populáciou

 • demencia

  - slabomyseľnosť, pomätenosť
  - získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive

 • dementi

  - úradné prehlásenie o nepravdivosti správy alebo údaju; vyvrátenie falošnej, klamlivej správy alebo tvrdenia

 • dementia

  - demencia, tuposť, zblbnutosť, odchylka od rozumového jednania, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive

 • dementovať

  - vyhlásiť niečo za nepravdivé, poprieť pravdivosť nejakého tvrdenia

 • Demeter

  - v starogréckom bájosloví bohyňa úrody, roľníctva a občianskeho poriadku

 • demi-

  - prvá časť zložených slov s významom pol, polovičný, polo

 • demigratio

  - demigrácia, odsťahovanie, vysťahovanie

 • demikat

  - v spišskom nárečí - rascová polievka s chlebom

 • demilitarizácia

  - zákaz udržovania a rozširovania vojenskej sily na určitom území

 • demineralisatio

  - demineralizácia, úbytok minerálnych látok v tkánivách (napr. v kostiach)

 • demineralizácia

  - zníženie hladiny minerálnych solí v organizme; odstránenie minerálnych solí napr. z vody

 • deminuens

  - zmenšujúci sa, oslabujúci sa

 • deminutio

  - deminúcia, zmenšenie, úbytok

 • deminutívum

  - zdrobnelina

 • deminutus

  - zmenšený, oslabený, stenčený

 • demisec

  - polosuché víno

 • demisia

  - odstúpenie z úradu alebo funkcie, vzdanie sa funkcie

 • demiurg

  - stvoriteľ, pán sveta; starogrécky remeselník

 • demižon, demižón

  - vydutá sklenená nádoba, najčastejše chránená opleteným prútím alebo prúžkami plastu

 • demo

  - slangový výraz pre predbežnú, demonštračnú ukážku, demoverziu
  - prvá časť zložených slov s významom ľud, ľudový

 • demobilizácia

  - prevedenie vojnových síl do mierového stavu, zrušenie vojnového stavu armády

 • democentrum

  - predvádzacie - demonštračné - stredisko

 • democentrum - predvádzacie - demonštračné

  - stredisko

 • démodé

  - vyšlý z módy, staromódny, nemoderný

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného (modulovaného) signálu

 • demofóbia

  - chorobný strach z ľudí

 • demografia

  - veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk

 • demographia

  - demografia, spoločenská veda skúmajúca na základe štatistických údajov počet, štruktúru, zamestnanie a pohyb obyvateľstva

 • demokartografia

  - príprava máp s uvedením demografických údajov

 • demokracia

  - vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny

 • demokratický

  - ľudový; založený na zásadách demokracie

 • demokratizácia

  - presadzovanie a rozvíjanie demokratických zásad

 • demolácia, demolícia

  - búranie stavby

 • démon

  - zlý alebo dobrý duch; v náboženstve zlý duch, diabol

 • demonetizácia

  - zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla; znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu

 • démonický

  - diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným kúzlom

 • demonopolizácia

  - zrušenie, odstránenie monopolov

 • demonštrácia

  - názorná ukážka, názorný výklad; okázalé vyjadrenie mienky; verejný masový prejav názorov a požiadaviek; sústredenie vojenských síl pri hranici iného štátu na demonštrovanie sily

 • demonstratio

  - demonštrácia, ukazovanie, predvádzanie

 • demonstration

  - ukážka, predvedenie

 • demonštratívny

  - názorný, demonštračný

 • demontáž

  - rozobratie stroja alebo zariadenia

 • demoralizácia

  - úpadok mravov, uvoľnenie disciplíny a mravov; ochabnutie bojového ducha

 • démos

  - v starovekom Grécku ľud, opak aristokracie; obyvateľstvo určitého územia alebo správnej jednotky

 • demoskopia

  - prieskum verejnej mienky

 • démotický

  - ľudový, napr. jazyk

 • demotivácia

  - zníženie, úpadok, strata záujmu, motivácie

 • demucosatio

  - demukozácia, odstránenie sliznice alebo jej častí

 • demulcens

  - mierniaca, brániaca dráždeniu

 • demultiplexor

  - zariadenie obnovujúce výstupné signály zlúčené predchádzajúcim multiplexorom

 • demutisatio

  - demutizácia, odstránenie nemoty

 • demyelinatio

  - demyelinizácia, deštrukcia myelínových pošiev nervových vlákien

 • demyelinatio, demyelinisatio

  - demyelinizácia, deštrukcia myelínových pošiev nervových vlákien

 • demyelinisatio

  - demyelinizácia, deštrukcia myelínových pošiev nervových vlákien

 • demyelinizácia

  - zánik pošvy nervového vláka

 • vádemékum

  - poď so mnou; príručka, sprievodca, rukoväť, knižný radca, informačná publikácia

Pozri výraz DEM v synonymickom slovníku slovenčiny.