Hľadaný výraz "cia" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1142 výsledkov (10 strán)

 • CIAA

  - skratka pre Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l´UE - Konfederácia potravinárskych odvetví EÚ

 • ciacha

  - označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
  - označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnej hladiny vody

 • ciachovanie

  - overenie a potvrdenie presnosti údajov, prístrojov a zariadení

 • CIAP

  - skratka pre Climatic impact assessment program - Program zhodnotenia klimatických vplyvov

 • abdikácia

  - vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

 • abjudikácia

  - odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha

 • ablácia

  - odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie
  - odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie sietnice

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín

 • ablegácia

  - vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

 • abolícia

  - zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti

 • abortácia

  - zakrpatenie, chradnutie

 • abreviácia

  - skratka; skrátenie

 • abrogácia

  - zrušenie zákona novým zákonom; derogácia

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu; rozhrešenie, odpustenie hriechov

 • absolutizácia

  - nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často
  - nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často neoprávnené

 • acetylácia

  - zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
  - zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny

 • acidifikácia

  - okysľovanie
  - okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH; znečistenie vzduchu oxidom siričitým

 • acylácia

  - zavádzanie acylovej skupiny do organickej zlúčeniny

 • adaptácia

  - prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný

 • adícia

  - chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

 • adjudikácia

  - prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia

 • adjustácia

  - usporiadanie, úprava, zabalenie napr. tovaru; príprava na činnosť

 • administrácia

  - proces prevádzkovania, poskytovania podpory, údržby rôznych IT systémov, od počítačových systémov až po informačné systémy
  - riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu; kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar

 • admonícia

  - pokarhanie, výčitka

 • adnotácia

  - anotácia

 • adorácia

  - zbožné uctievanie, zbožňovanie

 • adulterácia

  - falšovanie, napr. mincí alebo rukopisu

 • adverbializácia

  - transformácia slova k príslovkám

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie; obhajoba, presadzovanie niečoho; činnosť advokáta

 • aerácia

  - vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou

 • aerotriangulácia

  - triangulácia s využitím leteckých snímkov

 • afektácia

  - neprirodzené, strojené správanie

 • aferentácia

  - prenos informácií z periférie do centra

 • afilácia

  - pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky firmy; samostatný, ale pritom podriadený podnik či iný subjekt

 • afiliácia

  - chorobné vyhľadávanie spoločnosti ľudí; osvojenie (prijatie za syna); prijatie do organizácie; nadväzovanie osobného kontaktu

 • afinácia

  - odstraňovanie menej ušľachtilých kovov zo vzácnych kovov, zjemňovanie vzácnych kovov

 • afirmácia

  - kladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie

 • afixácia

  - tvorenie slov predponami alebo príponami, prípadne súčasne

 • afrikanizácia

  - šírenie africkej kultúry; nové nadobudnutie africkej špecifičnosti

 • agitácia

  - ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí; v medicíne pohybový telesný nepokoj; premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie
  - ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí; v medicíne pohybový - telesný- nepokoj; premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie

 • aglomerácia

  - nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov; obvod veľkomestského typu; spekanie prachových rúd vyššími teplotami v špeciálnych peciach

 • aglutinácia

  - tvorenie slov a ich tvarov odlíšiteľnými príponami; zhlukovanie krviniek a baktérií v plazme; forma združovania predstáv; zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov

 • agnácia

  - príslušenstvo k tej istej rodine; pokrvné príbuzenstvo v mužskej línii

 • agnoskácia

  - zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho; identifikácia

 • agraciácia

  - odpustenie alebo zmiernenie trestu

 • agradácia

  - zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu

 • agrarizácia

  - aplikovanie agrárnych zásad v ekonomickej politike

 • agravácia

  - predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia; zámerné zveličovanie zdravotných problémov

 • agregácia

  - spájanie, zhlukovanie, aglomerácia
  - zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie

 • akácia

  - tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma

 • akcelerácia

  - zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas

 • akcentácia

  - zvýraznenie

 • aklamácia

  - verejné hlasovanie zdvihnutím ruky; verejný prejav súhlasu; hlasité pozdravovanie

 • aklimácia

  - zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu

 • aklimatizácia

  - prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu

 • akomodácia

  - schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti
  - prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia; schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností

 • akontácia

  - záloha, napr. pri lízingu, čiastočná platba predom

 • akrécia

  - rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane

 • akreditácia

  - poverenie,, splnomocnenie, schválenie; prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode

 • akronizácia

  - konzervovanie údenín, rýb a iných potravín naložením do konzervačnej látky

 • aktivácia

  - povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu; úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať; premena neaktívneho prvku na rádioaktívny; čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov

 • aktivizácia

  - obnovenie činnosti; uvedenie do prevádzky alebo činnosti; zintenzívnenie činnosti

 • aktualizácia

  - sprítomňovanie, urobenie niečoho časovým, prevádzanie niečoho vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o najnovšie údaje

 • akulturácia

  - vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien

 • akumulácia

  - zhromažďovanie, hromadenie
  - hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku; použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie

 • akumulácia energie

  - zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore

 • akuzácia

  - obžaloba, obvinenie, žaloba

 • akvizícia

  - prírastok; získaná vec; nábor; získanie nových kníh pre knižnicu

 • alegácia

  - citovanie zo zákona, z listín

 • alegorizácia

  - zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií

 • alfabetizácia

  - likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania

 • algoritmizácia

  - zostavovanie algoritmov na riešenie konkrétnych úloh

 • alienácia

  - duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu; porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva; prevod vlastníckeho práva na inú osobu

 • alimentácia

  - poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona; výživa, strava

 • aliminácia

  - odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania

 • alitácia

  - pokrývanie železa hliníkovou vrstvou, difúzne hliníkovanie

 • aliterácia

  - opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov

 • alkalizácia

  - zmena reakcie prostredia na alkalické

 • alkoholizácia

  - pridávanie alkoholu do dezertných vín

 • alkoholová fermentácia

  - - z lat. – biochemický rozklad sacharidov, ktorý prebieha pomocou enzýmov produkovaných kvasinkami v prostredí s obmedzeným prístupom kyslíka, pri vzniku etanolu a oxidu uhličitého a vedľajších produktov

 • alkylácia

  - zavádzanie alkylu do molekuly organickej zlúčeniny

 • alokácia

  - rozmiestenie, umiestenie, rozloženie

 • alokúcia

  - verejný prejav; oslovenie, slávnostný príhovor

 • alopécia

  - plešatosť
  - vypadávanie vlasov, holohlavosť, plešatosť, lysina

 • alterácia

  - porucha, poškodenie napr. organizmu; zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici; trápenie, problémy, ťažkosti; zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
  - porucha, poškodenie, zhoršenie

 • alternácia

  - nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie; v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami; striedanie práce zdravej a postihnutej paže; striedanie hlások v jednom slove

 • ambícia

  - ctižiadosť, snaha vyniknúť; veľkorysé plány

 • amerikanizácia

  - poameričťovanie; preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA

 • aminácia

  - zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny

 • amonifikácia

  - baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku

 • amonizácia

  - proces sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku

 • amortizácia

  - úradné umorenie listiny alebo dlhu; odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia; postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty; splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky

 • amplektácia

  - prvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu

 • amplifikácia

  - utvorenie viacerých kópií určitého úseku DNA
  - rozšírenie, rozmnoženie, zveľadenie, zdokonalenie

 • amputácia

  - chirurgické odňatie údu alebo jeho časti, alebo inej časti organizmu

 • anihilácia

  - zničenie, zmiznutie; zánik častice premenou na iné častice

 • animácia

  - oživovanie, oživenie; vyvolanie ilúzie pohybu postupným zachytením statických obrázkov idúcich po sebe; animovanie

 • animizácia

  - oduševnenie

 • anotácia

  - predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti; stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely; pripájanie poznámok k textu

 • anovulácia

  - menštruačný cyklus bez dozrievania vajíčka a jeho uvoľňovania

Pozri výraz CIA v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: re, zub, vad, som, vodo, kivi, kufor, hlavne, klobuk, minulost, piatý, zastupkyna, nadácia, sadať sa, remeselník
Ekonomický slovník: ã adiã, ztp, sim, tu, lvs, fta, ph, vy, ssu, ptx, obi, csfs, scs, ľist, afiå