Hľadaný výraz "bio" v Slovníku cudzích slov

nájdených 179 výsledkov (2 strán)

 • BIO

  - Skratka učebného predmetu Biológia
  - prvá časť zložených slov s významom život

 • bio-

  - prvá časť zložených slov s významom život

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových vôd

 • bioakustika

  - náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov, súčasť biológie

 • biocatalysator

  - biokatalyzátor, látka, ktorá už v nepatrnej koncentrácii urýchľuje látkovú premenu v živých organizmoch

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch spoločenstiev organizmov v prírode

 • biocenóza

  - ekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov obývajúcich určitý priestor, cenóza

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
  - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.

 • biochemický

  - týkajúci sa chemických dejov a reakcií, ktoré sa odohrávajú v živých organizmoch.

 • biochemicus

  - biochemický, týkajúci sa biochémie

 • biocíd

  - chemická látka používaná proti škodcom

 • biocoenosis

  - biocenóza, spôsob vzájomného spolužitia organizmov rôznych druhov na určitom mieste

 • biocyclus

  - biocyklus, biologický obeh, opakujúci sa striedaním biologických funkcií v bunkách a orgánoch

 • biodiverzita

  - vlastnosť všetkých živých systémov vykazovať rozdielnosť, odlišnosť

 • biodromalis

  - biodromálny, týkajúci sa priebehu života, biodromálna psychológia, obor zaoberajúci sa psychickým vývojom človeka v životu ako celku

 • biodynamicus

  - biodynamický, životne silný

 • biodynamika

  - náuka o životných funkciách organizmu

 • bioecologia

  - bioekológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa vzťahmi medzi živými organizmami, vzťahmi organizmov k prostrediu a výmenou energie (potravinovým reťazcom) vo vnútri ekosystému

 • bioelektrina

  - elektrická energia vznikajúca pri životných pochodoch, napr. v nervoch a svaloch

 • bioethica

  - bioetika, etika vzťahujúca sa k živej prírode, zaoberajúca sa predovšetkým mravnou oprávnenosťou vedeckých pokusov, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ľudského druhu (klonácia ľudského embrya)

 • biofág

  - organizmus živiaci sa na úkor iných živých organizmov

 • biofaktor

  - účinná látka ovplyvňujúca rast rastlín

 • biofília

  - pud sebazáchovy

 • biofilter

  - zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom čistiť odpadové vody

 • biofyzika

  - odbor študujúci biologické sústavy fyzikálnymi metódami a poznatkami

 • biogenes

  - biogénny, zúčastňujúci sa životných javov, vyvolaný životnými pochodmi

 • biogenesis

  - biogenéza, vznik a vývoj živých organizmov, jedna z hypotéz vysvetľujúca vznik života na Zemi

 • biogenéza

  - vznik živého jedinca z iného živého jedinca alebo jeho časti; vznik zložitých zlúčenín z jednoduchých

 • biogénia

  - veda o vzniku a vývoji živých organizmov

 • biogeografia

  - veda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinnýchvspoločenstiev, flóry a fauny
  - veda o geografickom rozšírení živočíšnych a rastlinných spoločenstiev, flóry a fauny

 • bioglyf

  - stopy po činnosti organizmov

 • biograf

  - kino; životopisec

 • biografia

  - životopis

 • biohelmint

  - cudzopasný červ, ktorého vývoj prebieha so striedaním hostiteľov

 • biokatalyzátor

  - látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.

 • biokinetika

  - náuka o pohyboch organizmov a zmenách s nimi súvisiacich

 • bioklíma

  - súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom

 • bioklimatologia

  - bioklimatológia, náuka o vplyvoch podnebia na život a vývoj živého organizmu
  - štúdium vplyvov prostredia na životné procesy v živých organizmoch

 • biolit

  - hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín; insekticídny prípravok

 • biologia

  - biológia, veda o životných dejoch, o živote organizmov vôbec, o ich vývoji a vzťahoch k okolitému prostrediu
  - veda zaoberajúca sa štúdiom života a živých organizmov. Jej súčasťou sú aj také vedy ako veda o živočíchoch (zoológia), správaní živočíchov (etológia), rastlinách (botanika), bunkách (cytológia), dedičnosti (genetika), vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím (biológia) a ďalšie.
  - veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života avvývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživouvprírodou
  - veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživou prírodou

 • biologicus

  - biologický, vzťahujúci sa k biológii

 • bioluminiscencia

  - svetielkovanie, spontánna luminiscencia niektorých živých organizmov

 • biolysis

  - biolýza, narušenie základných životných pochodov organizmu, rozrušenie organickej hmoty ako výsledok pôsobenia živých organizmov

 • biom

  - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • biomechanika

  - náuka o štruktúre a mechanickom chovaní živých organizmov

 • biomedicina

  - biomedicína, nekonvenčný spôsob liečby používajúci len prirodzené, telu vlastné látky

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia zemskej atmosféry na organizmy

 • biometria

  - biometria, biometrika, štatistická analýza dát z oblasti biológie, bioštatistika

 • biometrika

  - využívanie metód matematickej štatistiky pri štúdiu premenlivosti živých organizmov, bioštatistika

 • biomorphosis

  - biomorfóza, životné premeny organizmu od narodenia až po smrť

 • biomotor

  - biomotor, prístroj k zavedeniu umelého dýchánia (pľúcny ventilátor)

 • BION

  - skratka z anglického "Believe It Or Not" - ver či never

 • bionika

  - odbor využívajúci znalosť stavby a funkcie živých organizmov na riešenie technických problémov

 • bionike

  - bionika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a technikou používajúci technické metódy pri biologickom bádanie

 • bionomia

  - bionómia, vedný odbor zaoberajúci sa životom organizmu z hľadiska jeho ovplyvnenia rôznymi zákonitosťami,

 • biont

  - organizmus

 • biophysica

  - biofyzika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou, študujúci vplyv faktorov prostredia na živé organizmy z hľadiska fyzikálnych zákonitostí a metód

 • bioplasma

  - bioplazma, základná živá bunková hmota

 • bioplazma

  - živá hmota v bunkách aj mimo nich, protoplazma

 • bioplyn

  - kalový plyn, plynné splodiny vznikajúce pri vyhnívaní kalu; zmes plynov vznikajúca pri biologických procesoch, napr. Prebiehajúcich v živočíšnych odpadoch a pod.

 • biopolymér

  - prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula

 • biopotenciál

  - elektrické napätie medzi dvomi bodmi tkaniva vytvorené jeho činnosťou, napr. biopotenciál mozgu

 • biopotraviny

  - potraviny vyprodukované bez použitia chémie

 • biopredpoveď

  - predpoveď vplyvu počasia na meteorosenzitívnych ľudí

 • biopreparáty

  - biologické látky používané na prevenciu a diagnostiku chorôb

 • bioprodukt

  - produkt ekologického poľnohospodárstva fungujúceho v súlade s prirodzenými životnými podmienkami

 • biopsia

  - odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho mikroskopické vyšetrenie
  - mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva zo živého organizmu

 • BIOREP

  - skratka pre Biotechnology Research Projects in the EEC - Biotechnologické výskumné projekty v EHS

 • biorheusis

  - bioreúzia, priebeh životných pochodov, označenie pre prirodzený proces starnutia a s ním spojených zmien v organizme

 • biorhytmus

  - biorytmus, biologický vrodené striedanie určitých dejov alebo stavov

 • biorizácia

  - metóda pasterizácie mlieka

 • biorytmus

  - pravidelné striedanie životných dejov

 • BIOS

  - Je pamäť typu ROM v , ktorej sú uložené základné nastavenia počítača. Veľkosť a typ HDD, nastavenia operačnej pamäti , nastavenia portov, špeciálnych nastavení a ďalších nastavení. V novších BIOSoch aj nastavenia procesorov.

Pozri výraz BIO v synonymickom slovníku slovenčiny.