Hľadaný výraz "sy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 175 výsledkov (2 strán)

 • sychnuria

  - sychnúria, časté močenie (polakizúria)

 • sycosis

  - sykóza, kožné ochorenie prejavujúce sa ohraničenými zápalovými ložiskami v koži

 • sym

  - s, spolu

 • symbiosis

  - symbióza, spolužitie dvoch alebo viacerých jedincov vo vzájomnom prospechu

 • symblepharon

  - symblefarón, zrastenie jedného alebo oboch viečok s očným bulbom

 • symbol

  - znak, znamenie; predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem; znamenie s hlbším alebo skrytým významom; znak matematickej veličiny; chemická značka prvku

 • symbolon

  - symbol, znak, znamenie

 • symbolophobia

  - symbolofóbia, chorobný strach z náhlych znamení a úkazov

 • symbrachydactylia

  - symbrachydaktýlia, deformácia prstov, krátke, zrastené prsty

 • symmelia

  - symmélia, jedince zrastené dolnými končatinami

 • symmelos

  - symmelus, jedinec so zrastenými dolnými končatinami

 • symmetria

  - symetria, úmernosť, súmernosť

 • symmetricus

  - symetrický, súmerný

 • sympathectomia

  - sympatektómia, preťatie, prerušenie sympatického nervstva, ktoré inervuje určitú oblasť

 • sympathia

  - sympatia, zhoda, náklonnosť, záľuba, príchylnosť, súcitenie, kladný vzťah k druhej osobe

 • sympathicoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathicoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathicogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathicolyticus

  - sympatikolytický, mierniaci dráždenie sympatického nervstva, blokujúci adrenergné reakcie, vyvolávajúci vazodilatáciu (a-sympatolytikum), spomaľujúci srdcovú frekvenciu (b-sympatolytikum)

 • sympathicomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympathiconeuritis

  - sympatikoneuritída, zápal nervov sympatika

 • sympathicopathia

  - sympatikopatia, porucha funkcie sympatického nervstva

 • sympathicotonia

  - sympatikotónia, zvýšená dráždivosť sympatického nervstva

 • sympathicotripsis

  - sympatikotripsa, operačné rozrušenie uzliny sympatického nervstva

 • sympathicotropus

  - sympatikotrópny, pôsobiaci na sympatické nervstvo

 • sympathicus

  - sympatikus, sympatický nervový systém, časť autonómneho nervstva (systém cervikotorakolumbálny)

 • sympathoblastoma

  - "sympatikoblastóm, sympatoblastóm, neuroblastóm sympatika, nádor z primitívnych neuroektodermových buniek, najmalígnejší nádor útleho detstva

 • sympathoblastos

  - sympatikoblast, sympatoblast, embryonálna nervová bunka sympatika

 • sympathogonia

  - sympatogónia, nezrelá nervová bunka sympatického nervstva

 • sympathogonioma

  - "sympatikogonióm, sympatogonióm, zhubný nádor zo sympatogónií (embryonálnych buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty)

 • sympathoma

  - gangliocellulare sympatóm gangliobukový, nádor zo zrelých nervových buniek sympatika, vyskytujúci sa najmä v dospelosti, nemá tendenciu metastázovať

 • sympathomimeticus

  - sympatikomimetický, sympatomimetický, vyvolávajúci adrenergné reakcie, stimulujúci sympatické nervstvo

 • sympatikolytikum

  - liek potláčajúci vplyv sympatika

 • sympatikomimetikum

  - liek povzbudzujúci vplyv sympatika

 • sympatikus

  - časť autonómneho (útrobného) nervovédo systému

 • sympatolytikum

  - liek potláčajúci vplyv sympatika

 • sympatomimetikum

  - liek povzbudzujúci vplyv sympatika

 • symphalangia

  - symfalangia, zrastené články prstov spolu s deformitou ruky, nohy

 • symphonallaxis

  - symfonalaxia, porucha reči, pri ktorej sa zamieňajú spoluhlásky

 • symphyocephalus

  - symfyocefalus, jedinec s dvoma trupmi a jednou hlavou (syncephalus)

 • symphysealis

  - symfýzový, týkajúci sa symfýzy (lonovej spony)

 • symphysectomia

  - symfyzektómia, chirurgické odstránenie symfýzy (lonovej spony)

 • symphyseolysis

  - symfyzeolýza, uvoľnenie spony

 • symphyseorrhaphia

  - symfyzeoráfia, chirurgické spojenie oboch častí lonovej spony

 • symphyseotomia

  - symfyzeotómia, operačné preťatie lonovej spony

 • symphysion

  - horný okraj symfýzy v strednej sagitálnej rovine

 • symphysis

  - "symfýza, zrastenie, spona, spôsob pevného spojenia dvoch kostí

 • symphysodactylia

  - symfýzodaktýlia, zrastenie prstov

 • symplasma

  - symplazma, mnohojadrová protoplazma vzniknutá atypickým delením buniek (syncytium)

 • sympodia

  - sympódia, jedinec so zrastenými dolnými končatinami, siréna

 • Symptóm

  - príznak

 • symptoma

  - symptóm, príznak, prejav

 • Symptomatická akútna rinitída

  - nádcha pridružená pri iných chorobách, nie je spôsobená vírusmi spôsobujúcimu nádchu

 • symptomaticus

  - symptomatický, príznakový, príznačný

 • symptomatikum

  - liek, ktorý ovplyvňuje prejavy choroby, ale nelieči ju

 • symptomatológia

  - náuka o príznakoch, prejavoch choroby

 • symptosis

  - "symptóza, zrútenie, miestne alebo celkové

 • sympus

  - jedinec so zrastenými dolnými končatinami, siréna (sympodia)

 • synadelphus

  - synadelfus, jedinec s jedným trupom a so zdvojenými končatinami

 • synaesthesia

  - synestézia, prejav poruchy citlivosti, pri ktorom je podnet vnímaný inak alebo správne, ale v inej lokalizácii (napr. podnet je pociťovaný súčasne v mieste aplikácie a na inom mieste)

 • synalbuminum

  - "synalbumín, látka, ktorá je súčasťou plazmatického albumíinu

 • synalgia

  - synalgia, pociťovanie bolesti v lokalizáciách, ktoré sú viac alebo menej vzdialené od miesta zdroja bolesti (napr. bolesti pri stenokardii podmienené ochorením srdca pacient cíti aj v ľavej hornej končatine)

 • synanthema

  - synantém, skupina kožných lézií rovnakého typu

 • synapsa

  - tesná konjugácia homologických chromozómov v profáze prvého meiotického delenia.

 • synapsalis

  - synapsálny, spájajúci nervové vlákna

 • synapsis

  - "synapsa, funkčné spojenie nervových vlákien

 • synaptolemma

  - synaptoléma, špecializovaná časť plazmolémy nervovej bunky v mieste kontaktu s druhým neurónom v synapse

 • synaptosoma

  - "synaptozóm, vzniknutý ultracentrifugáciou homogenátu nervového tkaniva

 • synarthrosis

  - synartróza, druh nepohyblivého spojenia kostí bez kĺbovej dutiny

 • syncarcinogenesis

  - synkarcinogenéza, vznik rakoviny vzájomným pôsobením rôznych faktorov karcinogenézy

 • syncarcinolysis

  - synkarcinolýza, vzájomné spolupôsobenie viacerých látok obmedzujúcich rast rakoviny

 • syncaryon

  - synkaryón, diploidné jadro zygoty vzniknuté spojením dvoch haploidných jadier gamét

 • syncephalus

  - syncefalus, jedince so zrastenými hlavami

 • synch(e)ilia

  - synch(e)ilia, vrodené alebo získané zrastenie pier

 • syncholia

  - synchólia, vylučovanie exogénnych substancií žlčou do tráviaceho ústrojenstva

 • synchondrosis

  - synchondróza, chrupavčité spojenie, pri ktorom je medzi spojovanými kosťami vložená chrupka

 • synchronicus

  - synchrónny, súčasný, vznikajúci v rovnakom čase, prebiehajúci v rovnakom čase

 • synchronisatio

  - synchronizácia, uvedenie nejakej činnosti do časovej jednoty

 • synchronismus

  - synchronizmus, súčasnosť, stav, pri ktorom sú rôzne deje uvedené do rovnakého chodu

 • synchysis

  - "corporis vitrei

 • syncinesis

  - "synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

 • synclitismus

  - synklitizmus, stav, pri ktorom je hlavička plodu na rovnakej úrovni ako panva

 • syncopa

  - synkopa, prechodná a krátkodobá strata vedomia následkom nedostatočného prietoku krvi mozgom

 • syncretio

  - zrastenie

 • syncytialis

  - syncytiálny, týkajúci sa syncýtia

 • syncytium

  - syncýtium, masa cytoplazmy s mnohými jadrami, bez tendencie k deleniu na jednotlivé bunky

 • syndactylia

  - syndaktýlia, vrodené zrastenie dvoch alebo viacerých prstov

 • syndectomia

  - syndektómia, chirurgické odstránenie prúžka spojivky okolo rohovky (peridektómia)

 • syndesis

  - syndéza, spojenie, priloženie a spojenie homológnych chromozómov počas meiotickej profázy

 • syndesmectomia

  - syndezmektómia, chirurgické odstránenie väziva (väzov)

 • syndesmectopia

  - syndezmektopia, abnormálne uloženie väzov

 • syndesmitis

  - syndezmitída, zápal väzov

 • syndesmographia

  - syndezmografia, popis väzov

 • syndesmologia

  - syndezmológia, náuka o väzoch, väzivových spojeniach

 • syndesmoma

  - syndezmom, nádor zo spojivového tkaniva

 • syndesmopexis

  - syndesmopexie, chirurgické spevnenie alebo spojenie väziva

 • syndesmophyton

  - "syndezmofyt, z väziva vybiehajúci kostný výrastok

 • syndesmoplastica

  - syndezmoplastika, plastická operácia väziva (väzov)

 • syndesmorrhaphia

  - syndezmoráfia, chirurgické zošitie väziva (väzov)

 • syndesmosis

  - syndezmóza, väzivové spojenie kostí

 • syndesmotomia

  - syndezmotómia, chirurgické preťatie väziva

 • Syndróm

  - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie
  - typický súhrn znakov, ktoré pravdepodobne súvisia aj kauzálne.

 • syndroma

  - syndróm, súbor, skupina príznakov charakterizujúcich chorobný stav

 • syndromologia

  - syndromológia, náuka o syndrómoch

 • synechenterotomia

  - synechenterotómia, chirurgické uvoľnenie črevných zrastov

 • synechia

  - synechia, spojenie, chorobné zrasty, často vzniknuté po zápaloch

 • synechotomia

  - synechotómia, operačné preťatie, uvoľnenie zrastov pomocou špeciálneho prístroja - synechotómu

 • synencephalia

  - synencefália, jedinec s dvoma trupmi a jednou hlavou

 • synencephalocele

  - synencefalokéla, vydutina mozgu spojená adhéziami s okolitými štruktúrami

 • synergeticus

  - synergetický, súčinný, napomáhajúci, spolupôsobiaci (synergický)

 • synergia

  - synergia, súčinnosť, spolupôsobenie, spoluovplyvňovanie, posilňovanie

 • synergický

  - súčinný, spolupôsobiaci

 • synergismus

  - "úmerné zosilovanie účinku lieku kombinovaním dvoch alebo aj viacerých liečiv približne rovnako pôsobiacich (opak antagonizmu), súčinnosť, zosilovanie

 • syngamia

  - syngamia, spojenie buniek, pohlavné rozmnožovanie

 • syngenes

  - syngénny, vo vzťahu ku geneticky identickému jedincovi, syngénna kostná dreň, kostná dreň získaná na transplantáciu, kde darca a príjemca sú jednovaječné dvojčatá

 • syngenesis

  - syngenéza, súčasný, spoločný vznik (napr. niekoľkých vrodených chýb)

 • synizesis

  - synizéza, uzáver

 • synkinesis

  - synkinéza,mimovôľový pohyb, ktorý je príčinne závislý od iného pohybu (napr. pohyb rúk pri chôdzi)
  - "synkinéza, spolupohyb, združenie vôľových a mimovôľových pohybov

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rošňú, rtx, pp, jdf, vzh, hsd, tkm, omä, xcd, šľina, ã ã kr, ike, se, kriä, kbi