Hľadaný výraz "par" v Lekárskom slovníku

Nájdených 354 výsledkov (3 strán)

 • par

  - rovný, rovnaký

 • par(a)uretericus

  - paraureterický, ležiaci vedľa močovodu

 • par(a)urethralis

  - parauretrálny, ležiaci vedľa močovej trubice

 • par(a)urethritis

  - parauretritída, zápal tkaniva okolo močovej trubice

 • para

  - podľa, mimo, pri, u, vedľa, susediaci, na oboch stranách, podobný, odchylný

 • para(a)naesthesia

  - para(a)nestézia, obojstranné znecitlivenie

 • para(a)nalgesia

  - para(a)nalgézia, obojstranná necitlivosť

 • para(a)ppendicitis

  - parapendicitída, zápal tkaniva v okolí červovitého výbežku - appendixu

 • para-

  - prvá časť zložených slov s významom vedľa, spolu, pri; v lekárskych názvoch vo význame odlišný, nenormálny; v chemických názvoch odvodený; parašutistický

 • paraanalis

  - paraanálny, ležiaci pri análnom (ritnom) otvore

 • paraaorticus

  - paraaortický, ležiaci pri srdcovnici

 • paraarteriitis

  - paraarteriitída, zápal v riedkom spojive okolo tepny

 • paraarticularis

  - paraartikulárny, ležiaci pri kĺbe, v okolí kĺbu

 • paraballismus

  - parabalizmus, prudké, často sa opakujúce trhavé pohyby končatín

 • parabiosis

  - "parabióza, zrastenie alebo (operačné) spojenie dvoch organizmov toho istého druhu k spoločnému životu

 • parablastos

  - parablast, iné označenie pre mezodermovú bunku, z ktorej sa vytvára angioblast

 • parablepsis

  - parablepsia, porucha zrakového vnímania

 • parabulia

  - parabúlia, chorobné potlačenie slobodného konania

 • paracardialis

  - parakardiálny, ležiaci pri srdci, týkajúci sa okolia srdca

 • paracentesis

  - paracentéza, otvorenie, prepichnutie dutého orgánu alebo telovej dutiny vyplnenej tekutinou (napr. ušného bubienka pri zápale stredoušnej dutiny, brušnej dutiny pri vypustení ascitu)

 • paracentralis

  - paracentrálny, ležiaci pri, vedľa stredu

 • paracephalus

  - paracefalus, jedinec alebo parazitické dvojča s nedokonale vyvinutou hlavou a defektmi na trupe a končatinách

 • paracerebralis

  - paracerebrálny, vzťahujúci sa k bočným častiam mozgu

 • paracervix

  - paracervix, pokračovanie parametria do oblasti hrdla maternice

 • paracholia

  - parachólia, porucha sekrécie žlče, priamy prechod súčastí žlče do krvi pri poškodení pečeňových buniek

 • parachordalis

  - parachordálny, nachádzajúci sa vedľa chordy

 • parachroma

  - parachroma, abnormálne sfarbenie kože

 • parachromia

  - parachrómia, chorobné, odchylné sfarbenie tkaniva, kože

 • parachylia

  - "parachýlia, sklovitý edém pri vniknutí pankreatickej šťavy do interstícia pankreasu

 • paracoele

  - postranná mozgová komora

 • paracolicus

  - parakolický, ležiaci pri tračníku (pri hrubom čreve)

 • paracolitis

  - parakolitída, zápal tkaniva okolo hrubého čreva

 • paracolpitis

  - parakolpitída, zápal tkaniva okolo pošvy

 • paracolpium

  - parakolpium, väzivové tkanivo obklopujúce pošvu

 • paracrinus

  - parakrinný, pôsobiaci na bunky v blízkom okolí

 • paracusia

  - parakúzia, porucha sluchového vnímania, porucha sluchu

 • paracyesis

  - paracyéza, parakyéza, mimomaternicové tehotenstvo

 • paracystitis

  - paracystitída, zápal tkaniva okolo močového mechúra

 • paracystium

  - väzivové tkanivo obklopujúce močový mechúr

 • paradenitis

  - paradenitída, zápal tkaniva okolo žľazy

 • paradentalis

  - paradentálny, týkajúci sa okolia zubu, nachádzajúci sa okolo zuba

 • paradentitis

  - paradentitída, zápal tkaniva okolo zuba

 • paradentium

  - paradencium, tkanivo okolo zuba

 • paradidymis

  - obojstranne slepé krátke kanáliky nad hlavou nadsemenníka

 • paradigma

  - príklad, vzor

 • paradoxia

  - sexualis paradoxia sexuálna, pohlavná aktivita mimo obvyklého obdobia (v detstve, v starobe)

 • paradoxos

  - "paradoxný, podivný, nezmyselný

 • paradoxus

  - paradoxný, proti očakávaniu, nezmyselný

 • paraduodenalis

  - paraduodenálny, nachádzajúci sa v okolí dvanástnika

 • paradysenteria

  - paradyzentéria, ľahšia forma črevnej dyzentérie, červienka

 • paraendocrinius

  - paraendokrinný, týkajúci sa chorôb, pri ktorých sú postihnuté aj žľazy s vnútornou sekréciou, alebo tkanív s endokrinnou aktivitou, v ktorých sa normálne hormóny netvoria

 • paraepiglotticus

  - paraepiglotický, ležiaci pri hrtanovej príklopke

 • paraepilepsia

  - paraepilepsia, záchvatovité ochorenie pripomínajúce epilepsiu

 • paraerythroblastus

  - paraerytroblast, erytroblast s rôznymi tvarovými odchýlkami bunkovej štruktúry

 • paraesthesia

  - parestézia, porušenie vnímania pocitov v koži, porucha cítenia (svrbenie, mravenčenie)

 • parafascicularis

  - parafascikulárny, ležiaci pri snopci nervových vlákien

 • paraffinoma

  - parafinóm, bujnenie väzivového tkaniva okolo parafínu vpraveného do tela z liečebných alebo kozmetických dôvodov

 • paraffinum

  - parafín, zmes nasýtených tuhých uhľovodíkov získaných z ropy

 • parafloculus

  - paraflokulus, prídavný vačok, závit

 • parafollicularis

  - parafolikulárny, ležiaci vedľa folikulu (parafolikulárna bunka štítnej žľazy)

 • parafunctio

  - parafunkcia, kvalitatívne zmenená činnosť

 • paragammacismus

  - paragamacizmus, porucha výslovnosti hlások g a k zámenou za d a t

 • paraganglioma

  - paraganglióm, novotvar vzniknutý z chromafinnýích buniek

 • paraganglion

  - uzlíky, tvorené chromafinnými bunkami, uložené pozdĺž prednej steny aorty

 • paragastralis

  - paragastrálny, nachádzajúci sa vedľa žalúdka

 • parageusis

  - parageúzia, porucha vnímania chuti

 • paragglutinatio

  - paraglutinácia, zhlukovanie určitých kmeňov baktérií (napr. Escherichia coli) špecifickým antisérom proti iným kmeňom baktérií (napr. salmonely)

 • paraglobulinum

  - paraglobulín, globulín nachádzajúci sa v krvnej plazme, v lymfe a v spojivovom tkanive

 • paraglossia

  - paraglózia, zápal tkaniva okolo jazyka

 • paragnosis

  - paragnóza, predvídanie, poznávanie prostredníctvom zvláštnych schopností

 • paragomphosis

  - paragomfóza, vklinenie hlavičky plodu v panve

 • paragonimiasis

  - paragonimóza, ochorenie vyvolané cudzopasnou pľúcnou motolicou Paragonimus westermani

 • paragranuloma

  - paragranulóm, menej zhubná forma alebo začiatok vývoja malígneho lymfogranulómu, Hodgkinovej choroby

 • paragraphia

  - paragrafia, porucha schopnosti písať, zámena, prestavovanie hlások, slov, skomolenie písomného prejavu

 • parahaemophilia

  - parahemofília, krvácavá choroba podmienená vrodeným nedostatkom akcelerínu (V. faktor)

 • parahepatitis

  - parahepatitída, zápal štruktúr ležiacich okolo pečene

 • parahidrosis

  - parahidróza, označenie pre abnormálne vylučovanie potu

 • parahippocampalis

  - parahipokampálny, nachádzajúci sa pri hipokampe

 • parahypnosis

  - parahypnóza, nenormálny, prerušovaný spánok

 • parainfectio

  - parainfekcia, choroba vzniknutá pri inom infekčnom ochorení

 • parainfectiosus

  - parainfekčný, nepriamo infekčný, vzniknutý po ochorení na inú infekčnú chorobu

 • parainfluenza

  - parainfluenza, vírusové ochorenie podobné chrípke

 • parakeratosis

  - "parakeratóza, nedokonalé rohovatenie dlaždicového epitelu

 • parakinesis

  - parakinéza, porucha svalovej koordinácie

 • paralalia

  - paralália, nesprávna výslovnosť (správna hláska je nahradzovaná inou)

 • paralambdacismus

  - "paralambdacizmus, porucha výslovnosti hlásky ""l"""

 • paraleucoblastos

  - paraleukoblast, atypický predstupeň bielej krvinky

 • paraleucoblastosis

  - paraleukoblastóza, nádorové krvné ochorenie pre ktoré je charakteristické zmnoženie paraleukoblastov

 • paralexia

  - paralexia, porucha čítania, zamieňanie čítaných slov za iné

 • paralg(es)ia

  - paralg(éz)ia, porucha vnímania bolesti, bolestivé pocity sú vnímané ako príjemné

 • parallelus

  - paralelný, rovnobežný, súbežný, súčasne prebiehajúci

 • parallergia

  - paralergia, stav, keď je organizmus senzibilizovaný rôznymi nešpecifickými podnetmi

 • paralogia

  - paralógia, chybné nesprávne zdôvodnenie

 • paralues

  - neskoré nešpecifické prejavy syfilisu, tzv. štvrté štádium, metasyfilis

 • paralymphoblastos

  - paralymfoblast, nezrelá atypická miazgová bunka pri nádorovom bujnení krviniek lymfatického rádu

 • paralysis

  - paralýza, ochrnutie, obrna.

 • paralytický

  - postihnutý paralýzou, ochrnutý

 • paralyticus

  - postihnutý paralýzou, ochrnutý

 • paralyzátor

  - chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu

 • paramammarius

  - paramamárny, nachádzajúci sa vedľa pŕs

 • paramastitis

  - paramastitída, zápal tkaniva okolo prsnej žľazy

 • paramastoideus

  - nachádzajúci sa pri bradavkovom výbežku

 • paramastoiditis

  - paramastoiditída, zápal v okolí bradavkového výbežku

 • paramedianus

  - ležiaci vedľa stredu, situovaný pri strednej čiare

 • paramenia

  - paraménia, porucha, nepravidelnosti menštruačného cyklu

 • paramesonephricus

  - paramezonefrický - vývod prebiehajúci pozdĺž mezonefros a jeho vývodu (Müllerov vývod)

 • parametritis

  - parametritída, zápal parametria, maternicových väzov

 • parametrium

  - väzivo medzi peritoneálnymi listami ligamentum latum a v okolí maternice

 • parametron

  - parameter, základný, hodnotiaci údaj, popisná miera

 • parametropathia (spastica)

  - parametropatia, patologické zmeny väziva okolo maternice

 • paramimia

  - paramímia, neschopnosť vyjadrovať emócie príslušnou mimikou

 • paramnesia

  - paramnézia, porucha pamäti, vzpomínanie si na neexistujúce udalosti

 • paramolaris

  - paramolár, nadbytočný zub podobný stoličkám

 • paramorfóza

  - nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zložením; zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia

 • paramorphia

  - paramorfia, nenormálny tvar a štruktúra

 • paramucinum

  - paramucín, abnormálny mucín, typ glykoproteínu, ktorý bol nájdený v niektorých vaječníkových cystách

 • paramyeloblastos

  - paramyeloblast, abnormálny typ myeloblastu, ktorý sa vyskytuje pri nediferencovaných leukózach

 • paramyeloblastosis

  - paramyeloblastóza, nediferencovaná leukóza charakterizovaná výskytom paramyeloblastov v krvi

 • paramyloidosis

  - paramyloidóza, ukladanie látky podobnej amyloidu v tkanivách

 • paramyloidum

  - paramyloid, atypický amyloid

Naposledy hľadané výrazy: