Hľadaný výraz "os" v Lekárskom slovníku

Nájdených 164 výsledkov (2 strán)

 • Os

  - značka osmia

 • oscedo

  - zívanie, často chorobné

 • oscheitis

  - oscheitída, zápal mieška

 • oscheocarcinoma

  - oscheokarcinóm, zhubný nádor mieška

 • oscheocele

  - oscheokéla, miešková prietrž

 • oscheoelephantiasis

  - oscheoelefantiáza, nadmerné zväčšenie mieška v dôsledku nahromadenia lymfy

 • oscheohydrocele

  - oscheohydrokéla, nahromadenie seróznej tekutiny medzi obalmi mieška

 • oscheolithos

  - oscheolit, kamienky v mazových žľazách mieška

 • oscheoma

  - oscheóm, nádor mieška

 • oscheotomia

  - oscheotómia, operačné preťatie mieška

 • oscilácia

  - kmitanie, chvenie, pohyb telesa; pravidelné striedanie biochemických a fyziologických funkcií organizmu

 • oscillatio

  - oscilácia, chvenie, kmitanie, kolísanie, striedavé zväčšovanie a zmenšovanie veličiny

 • oscillatorius

  - kmitajúci, kolísajúci

 • oscillogramma

  - oscilogram, grafický záznam, zachytenie tepovej krivky pri oscilografii

 • oscillographia

  - oscilografia, metóda, ktorá graficky zaznamenáva pulzácie na končatinách

 • oscillometria

  - oscilometria, meranie veľkosti výkyvov tepových vĺn

 • oscilloscopos

  - osciloskop, elektronický prístroj, ktorý umožňuje pozorovanie rýchlych, periodicky sa opakujúcich elektrických javov

 • oscillotonometria

  - oscilotonometria, meranie tepnových pulzácií pri určitých tlakoch krvi

 • oscitatio

  - oscitácia, chorobné zívanie

 • osculum

  - malé ústa

 • osifikácia

  - kostnatenie, tvorba kosti

 • osmidrosis

  - osmidróza, nadmerné potenie spojené s nepríjemným pachom

 • osmium

  - modrošedý kovový prvok zn. Os

 • osmo(re)ceptor

  - "osmo(re)ceptor, receptor vnímajúci vôňu, pach

 • osmodysphoria

  - osmodysfória, intenzívny odpor k určitým pachom

 • osmolagnia

  - osmolagnia, pohlavné podráždenie vyvolané vôňou, pachom

 • osmolalita

  - osmolalita, tlak osmoticky aktívnych látok, nachádzajúcich sa v 1 kg vody

 • osmolaritas

  - osmolarita, tlak osmoticky aktívnych látok, nachádzajúcich sa v 1 kg roztoku

 • osmologia

  - "osmológia, náuka o čuchu

 • osmophobia

  - osmofóbia, chorobný strach z vôní, pachov

 • osmoregulatio

  - osmoregulácia, udržiavanie osmotického tlaku telesných tekutín na hodnotách, ktoré sú optimálne pre život organizmu

 • osmosis

  - osmóza, samovoľné prenikanie rozpúšťadla cez membránu z riedeného roztoku do roztoku s vyššou koncentráciou

 • osmotherapia

  - osmoterapia, liečba založená na osmóze, napr. podávanie hypertonického roztoku manitolu pri edému mozgu

 • osphresiologia

  - osfreziológia, náuka o čuchu

 • osphresiophobia

  - osfreziofóbia, chorobný strach z vôní, pachov

 • osphyalgia

  - osfyalgia, bolesť v driekovej a bedrovej oblasti

 • osphyarthritis

  - osfyartritída, zápal bedrového kĺbu

 • osphyitis

  - osfyitída, zápal bedra, zápal svalov v bedrovej oblasti

 • osphyomyelitis

  - osfyomyelitída, zápal miechy v bedrovej oblasti

 • osphyotomia

  - osfyotómia, chirurgický výkon v bedrovej oblasti

 • Ossau Iraty

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Španielska

 • osseinum

  - ioseín, organická časť základnej kostnej hmoty

 • osseocartilagineus

  - oseokartilaginózny, týkajúci sa kosti a chrupky

 • osseofibrosus

  - oseofibrózny, týkajúci sa vláknitého tkaniva a kosti

 • osseomucoidum

  - mukoid nachádzajúci sa v kostnej hmote

 • osseus

  - kostený, kostný

 • ossiculectomia

  - osikulektómia, chirurgické vybratie sluchových kostičiek

 • ossiculum

  - kostička, kôstka

 • ossificans

  - osifikujúci, kostnatejúci, meniaci sa na kosť

 • ossificatio

  - osifikácia, kostnatenie, tvorba kosti, premena na kostné tkanivo

 • ossifluentia

  - osifluencia, zmäknutie kostného tkaniva

 • ossiformis

  - osiformný, kostného tvaru

 • ost(e)algia

  - ost(e)algia, bolesť kosti, bolesť vychádzajúca z kosti

 • ost(e)itis

  - ost(e)itída, zápal kosti

 • ost(eo)ectomia

  - osteoektómia, vybratie kosti alebo jej časti

 • ostaemia

  - ostémia, abnormálne hromadenie krvi v kosti

 • oste(o)anagenesis

  - oste(o)anagenéza, znovuvytvorenie kosti

 • ostealis

  - osteálny, kostný

 • ostempyesis

  - ostempyéza, hnisanie kostí, hnisavý zápal kosti

 • ostentatio

  - ukazovanie, vychvaľovanie

 • osteoacusis

  - osteoakúzia, prevod zvuku lebečnými kosťami do vnútorného ucha

 • osteoanabrosis

  - osteoanabróza, nedostatočný prísun stavebných látok do kostí

 • osteoarthritis

  - zápal kosti a kĺbu

 • osteoarthropatia

  - osteoartropatia, ochorenie kĺbu a priľahlých kostí súčasne

 • osteoarthrosis

  - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

 • osteoarthrotomia

  - osteoartrotómia, chirurgické preťatie alebo odstránenie časti kosti v kĺbe

 • osteoarticularis

  - osteoartikulárny, týkajúci sa kosti a kĺbu

 • osteoartritída

  - zápal kosti a kĺbu

 • osteoartróza

  - nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbu a jeho okolia

 • osteoblastoma

  - osteoblastóm, benígny nádor z kostného tkaniva

 • osteoblastos

  - osteoblast, bunka vytvárajúca kostné tkanivo

 • osteocampsis

  - osteokampsia, zakrivenie kosti bez vzniku fraktúry, napr. pri osteomalácii

 • osteocarcinoma

  - osteokarcinóm, rakovina kosti

 • osteochondritída

  - zápal kosti a chrupky súčastne

 • osteochondritis

  - osteochondritída, súčasný zápal kosti a chrupky

 • osteochondrodystrophia

  - osteochondrodystrofia, jeden z typov mukopolysacharidózy, tj. dedičného ochorenia s postihnutím spojivového tkaniva

 • osteochondrolysis

  - osteochondrolýza, rozklad, rozpúšťanie kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondroma

  - osteochondróm, zmiešaný nádor z kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondromatosis

  - osteochondromatóza, početné skostnatené kúsky chrupky volne uložené v kĺbnom pouzdre, výnimočne mimoklĺbne, mnohopočetné osteochondrómy

 • osteochondropathia

  - osteochondropatia, bolestivé postihnutie kostí v detskom veku charakterizované poruchou osifikácie

 • osteochondrosarcoma

  - osteochondrosarkóm, zhubný nádor z kostného a chrupavčitého tkaniva

 • osteochondrosis

  - osteochondróza, ochorenie vyskytujúce sa v detskom veku, charakterizované aseptickou nekrózou kosti a následnou osifikáciou

 • osteochondróza

  - ochorenie vyskytujúce sa v detskom veku, charakterizované aseptickou nekrózou kosti a následnou osifikáciou

 • osteoclasia

  - osteoklázia, vstrebávanie, odbúravanie kostného tkaniva

 • osteoclasis

  - osteoklázia, chirurgické znovuzlomenie kosti za účelom nápravy deformity

 • osteoclastoma

  - osteoklastóm, kostný obrovskobunkový nádor

 • osteoclastos

  - osteoklast, obrovská mnohojadrová kostná bunka odbúravajúca kostné tkanivo

 • osteocopia

  - osteokopia, silná bolesť kostí (napr. nočná bolesť kostí pri terciárnom lues)

 • osteocranium

  - osteokranium, kostená lebka

 • osteocystoma

  - osteocystóm, cystický nádor kosti

 • osteocytus

  - osteocyt, kostná bunka

 • osteodentinum

  - osteodentín, tkanivo majúce štruktúru kosti a dentínu

 • osteodesmosis

  - osteodesmóza, osifikácia šliach

 • osteodiastasis

  - osteodiastáza, oddeľovanie častí jednej kosti od sebe (bez pravej zlomeniny)

 • osteodynia

  - "osteodýnia, bolesť kosti

 • osteodysplasia

  - osteodysplázia, väčšinou dedičné rastové odchýlky postihujúce celý kostný systém alebo jeho časti v typickej kombinácii

 • osteodystrophia

  - osteodystrofia (fibrózna), generalizované ochorenie kostry spojené so zmenšením jej pevnosti a vznikom pokrivení a zlomenín, spôsobené poruchou regulačných mechanizmov, akými sú napr. vitamín D, hormón príštítných teliesok, kalcitonín

 • osteoectopia

  - osteoektopia, abnormálne uloženie kostí

 • osteofibrochondrosarcoma

  - osteofibrochondrosarkóm, zhubný nádor spojivového tkaniva obsahujúci nediferencované bunky kostí, väziva a chrupky

 • osteofibroma

  - osteofibróm, nezhubný nádor z kostného a väzivového tkaniva

 • osteofibrosis

  - osteofibróza, väzivová premena kostnej drene

 • osteofibróza

  - väzivová premena kostnej drene

 • osteogenes

  - osteogénny, kostného pôvodu

 • osteogenesis

  - osteogenéza, vývoj kostí

 • osteogenicus

  - osteogénny, schopný tvoriť kosť

 • osteographia

  - osteografia, popis kostí, vyšetrenie kostnej hustoty, odhad množstva minerálov v kosti s použitím gama-žiariča

 • osteohalisteresis

  - osteohalisteréza, mäknutie kostí kvôli nedostatočnej mineralizácii kostného tkaniva

 • osteoides

  - osteoidný, podobný kosti

 • osteoidum

  - osteoid, kostná matrix, doteraz nezvápenatené kostné tkanivo

 • osteolipoma

  - osteolipóm, tukový nádor obsahujúci kostné elementy

 • osteologia

  - osteológia, náuka o kostiach a ich chorobách

 • osteolysis

  - osteolýza, rednutie, rozrušenie kostného tkaniva

 • osteolyticus

  - osteolytický, týkajúci sa osteolýzy, uvoľňujúci, rozkladajúci, narušujúci kosť

 • osteolýza

  - rozklad kostného tkaniva

 • osteoma

  - osteóm, nezhubný nádor z kostného tkaniva

 • osteomalácia

  - zmäknutie kosti pri nedostatku vitamínu D

 • osteomatoides

  - osteomatoideus, osteomatoidný, podobný kostnému nádoru

 • osteomeros

  - osteomér, jeden z celku tvoreného kosťami podobnej stavby (napr. stavec)

 • osteomiosis

  - osteomióza, zmenšovanie, ubúdanie kosti

 • osteomyelalgia

  - osteomyelalgia, bolesť vychádzajúca z chorobného procesu postihujúceho kostnú dreň

Naposledy hľadané výrazy: