Hľadaný výraz "neuro" v Lekárskom slovníku

Nájdených 127 výsledkov (2 strán)

 • neuro(no)phagia

  - neuro(no)fágia, pohlcovanie porušených alebo zanikajúcich alebo rozpadnutých nervových buniek

 • neuro(no)phagus

  - neuro(no)fág, gliová bunka schopná pohlcovať porušené alebo rozpadnuté nervové bunky

 • neuroanastomosis

  - neuroanastomóza, operačné spojenie nervov

 • neuroanatomia

  - neuroanatómia, anatómia nervového systému

 • neuroarthropathia

  - neuroartropatia, ochorenie kĺbov spojené s ochorením nervového systému

 • neurobiologia

  - neurobiológia, biológia nervového systému

 • neuroblastoma

  - neuroblastóm, zhubný nádor z nezrelých nervových buniek (napr. neuroblastóm sympatického nervstva - sympatoblastóm)

 • neuroblastos

  - neuroblast, nezrelá nervová bunka

 • neurocardiacus

  - neurokardiálny, týkajúci sa nervového systému a srdca

 • neurochemia

  - neurochémia, chémia nervového systému

 • neurochirurgia

  - neurochirurgia, odbor zaoberajúci sa chirurgiou mozgu a nervového systému

 • neurochoroiditis

  - neurochoroiditída, zápal cievovky a zrakového nervu

 • neurochoroiretinitis

  - neurochoroiretinitída, zápal zrakového nervu, cievovky a sietnice

 • neurocirculatorius

  - neurocirkulačný, týkajúci sa nervového a obehového systému

 • neurocirkulačný

  - týkajúci sa nervového a cievneho systému

 • neurocranialis

  - neurokraniálny, týkajúci sa mozgovej časti lebky

 • neurocranium

  - neurokránium, mozgová časť lebky

 • neurocrinia

  - neurokrínia, schopnosť nervových buniek tvoriť a vylučovať niektoré látky

 • neurocutaneus

  - neurokutánny, týkajúci sa nervového systému a kože

 • neurocytus

  - nervová bunka, neurón

 • neurodermatitis

  - neurodermitis, neurodermatitída, neurodermitída, kožné ochorenie charakterizované úporným svrbením a tvorbou ohraničených ložísk

 • neurodermatosis

  - neurodermatóza, dermatoneuróza, kožné ochorenie nervového pôvodu

 • neurodynamia

  - neurodynamia, nervová sila, činnosť

 • neurodynamicus

  - neurodynamický, zlepšujúci psychické funkcie (nootropné látky)

 • neurodynia

  - neurodýnia, nervová bolesť, neuralgia

 • neurodystonia

  - neurodystónia, porucha v koordinácii jednotlivých systémov vegetatívneho nervstva

 • neuroectoderma

  - neuroektoderma, ektoderma, z ktorej vzniká nervové tkanivo

 • neuroectodermalis

  - neuroektodermálny, neuroektodermový, vo vzťahu k neuroektoderme

 • neuroencephalomyelopathia

  - neuroencefalomyelopatia, ochorenie mozgu, miechy a nervov

 • neuroendocrinopathia

  - neuroendokrinopatia, choroba vyvolaná nervovými a endokrinnými poruchami

 • neuroepithelialis

  - neuroepitelový, týkajúci sa nervstva a výstelky

 • neuroepithelioma

  - neuroepitelióm, súborné označenie pre nádory neuroepitelu

 • neuroepithelium

  - neuroepitel, špecializovaná výstelka, tvorená modifikovanými epitelovými, zmyslovými bunkami

 • neurofibra

  - nervové vlákno

 • neurofibrilla

  - neurofibrila, jemné nervové vlákenko (neurofilamentum) prebiehajúce v nervových bunkách a v ich výbežkoch

 • neurofibroma

  - neurofibróm, nezhubný nádor vychádzajúci z periferneho nervu, najčastejšie sa vyskytuje na koži a vyznačuje sa väzivovou proliferáciou, ktorá zasahuje do okolia nervu

 • neurofibromatosis

  - neurofibromatóza (Recklinghausenova), mnohopočetný výskyt neurofibrómov v rôznych oblastiach periférnych nervov s typickými svetlo hnedými škvrnami na koži

 • neurofilamentum

  - neurofilamentum, mikrofilamentum v cytoplazme nervovej bunky

 • neurogenes

  - neurogénny, nervového pôvodu

 • neurogénny

  - nervového pôvodu

 • neuroglandularis

  - neuroglandulárny, týkajúci sa nervu a žľazy

 • neuroglia

  - neuroglia, ektodermové podporné bunky nervového systému

 • neurographia

  - neurografia, anatómia nervového systému

 • neurohistochemia

  - neurohistochémia, vedný obor zaoberajúci sa chemickým dôkazom látok v mikroskopických štruktúrach nervového systému

 • neurohistologia

  - neurohistológia, histológia nervového systému

 • neurohormonalis

  - neurohormonálny, týkajúci sa neurohormónov

 • neurohypofýza

  - zadný lalok podmozgovej žľazy

 • neurohypophysialis

  - neurohypofýzový, týkajúci sa neurohypofýzy

 • neurohypophysis

  - neurohypofýza, zadný lalok podmozgovej žľazy

 • neuroinfectio

  - neuroinfekcia, infekčné ochorenie centrálneho nervového systému

 • neuroinfekcia

  - infekcia nervovej sústavy

 • neurolepticus

  - neuroleptický, schopný potlačiť psychotické symptómy

 • neuroleptikum

  - látka potláčajúca psychotické symptómy

 • neurolipomatosis

  - neurolipomatóza (bolestivá), bolestivé podkožné nádory z tukového tkaniva s nervovými poruchami (adipositas dolorosa)

 • neurologia

  - neurológia, náuka o nervových chorobách a ich liečení

 • neuroloimoma

  - neuroloimóm, tumorózne bujnenie hormonálne aktívnych buniek roztrúsených na slizniciach tráviaceho systému

 • neurolues

  - syfilis centrálneho nervstva, označenie postihnutia nervového systému pri syfilise

 • neurolympha

  - neurolymfa, mozgovomiešny mok

 • neurolysis

  - "neurolýza, operačné uvoľnenie nervov zo zjazvovatených zrastov

 • neuroma

  - neuróm, nádor z nervových vlákien alebo buniek

 • neuromalacia

  - neuromalácia, chorobné zmäknutie nervového tkaniva

 • neuromimesis

  - neuromiméza, predstieranie neurologického ochorenia (napr. pri hystérii)

 • neuromodulator

  - neuromodulátor, látka schopná zvyšovať alebo znižovať dráždivosť neurónov nervovej sústavy

 • neuromuscularis

  - neuromuskulárny, nervovo svalový

 • neuromyelitis

  - neuromyelitída (optická), zápal miechy a zrakových nervov (napr. pri sclerosis multiplex)

 • neuromyopathia

  - neuromyopatia, ochorenie svalov a nervov (všeobecne)

 • neuromyositis

  - neuromyozitída, zápal nervov a svalov súčasne

 • neuron

  - nervová bunka, základná jednotka nervového systému
  - nervová bunka špecializovaná na prenos slabých elektrických nervových vzruchov cez vláknitý axón.

 • neuronaevus

  - neuronévus (Massonov), névus neuroektodermového pôvodu

 • neuronyxis

  - neuronyxia, chirurgické nabodnutie nervu

 • neuroophthalmologia

  - neurooftalmológia, očné lekárstvo špecializujúce sa na nervový očný systém

 • neuropapillitis

  - neuropapilitída, zápal zrakového nervu a jeho papily

 • neuroparalysis

  - neuroparalýza, obrna pri poškodení nervového systému

 • neuropathia

  - neuropatia, ochorenie nervov (všeobecne)

 • neuropathicus

  - neuropatický, vzťahujúci sa k neuropatii

 • neuropathologia

  - neuropatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami nervového systému

 • neuropathophysiologia

  - neuropatofyziológia, náuka o prejavoch činnosti nervovej sústavy zmenenej chorobným vplyvom

 • Neuropatia

  - ochorenia nervov všeobecne

 • neuropharmacon

  - neurofarmakón, liek ovplyvňujúci nervový systém

 • neurophysiologia

  - neurofyziológia, fyziológia nervového systému

 • neuroplasma

  - plazma nervovej bunky

 • neuroplastike

  - neuroplastika, plastická operácia na nervovom systéme

 • neuroplegia

  - "neuroplégia, ochrnutie spôsobené poškodením nervového systému

 • neuroporus

  - neuroporus, vývojový otvor na koncoch neuzavretej medulárnej trubice

 • neuropsychiatria

  - neuropsychiatria, odbor zaoberajúci sa nervovo-duševnými poruchami

 • neuropsychický

  - týkajúci sa nervovej sústavy a psychických funkcií

 • neuropsychopathia

  - neuropsychopatia, duševné ochorenie s neurologickými prejavmi

 • neuropsychosis

  - neuropsychóza, neuróza v kombinácii s psychotickými prejavmi, psychóza

 • neuroregeneratio

  - neuroregenerácia, obnova nervu

 • neuroregulatio

  - neuroregulácia, riadenie a kontrola nervovej činnosti

 • neuroretinitis

  - neuroretinitída, zápal očnej papily zrakového nervu a sietnice

 • neuroretinopathia

  - neuroretinopatia, ochorenie sietnice a zrakového nervu (všeobecne)

 • neuroroentgenologia

  - neurorentgenológia, neuroradiológia, odbor röntgenológie zameraný na neurologickú diagnostiku

 • neurorrhaphia

  - neuroráfia, chirurgické zošitie nervu

 • neurosarcoma

  - neurosarkóm, neurogénny sarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z nervového a spojivového tkaniva

 • neurosecretio

  - neurosekrécia, tvorba sekrétu v nervových bunkách

 • neurosecretorius

  - neurosekrečný, produkujúci neurosekrét

 • neurosis

  - neuróza, psychická porucha bez dokázanej chorobnej zmeny nervstva

 • neurosoma

  - "neurozóm, telo nervovej bunky

 • neurospasmus

  - neurospazmus, kŕč svalstva nervového pôvodu

 • neurosutura

  - neurosutura, chirurgické zošitie nervu

 • neurotabes

  - neurotabes, ochorenie nervstva podobné tabes dorsalis, s postihnutím zadných povrazcov miechy a s prejavmi spinálnej ataxie

 • neurotendineus

  - týkajúci sa nervu a šľachy

 • neuroticismus

  - neuroticizmus, stav charakterizovaný emočným rozkolísaním, plachosťou, ochablosťou

 • neurotisatio

  - "neurotizácia, regenerácia nervu po jeho pretrhnutí

 • neurotizácia

  - chorobný proces utvárania neurotických príznakov pôsobením neurotizujúcich prvkov na organizmus

 • neurotmesis

  - neurotméza, úplné prerušenie nervu pri jeho pretrhnutí

 • neurotomia

  - neurotómia, operačné prerezanie nervu na odstránenie bolesti

 • neurotonia

  - neurotónia, napätie vegetatívneho nervstva

 • neurotonicus

  - neurotonický, týkajúci sa napätia nervu

 • neurotoxicosis

  - neurotoxikóza, patologické zmeny nervového systému pôsobením vonkajších alebo vnútorných jedov

 • neurotoxín

  - nervový jed, látka poškodzujúca nervový systém

 • neurotoxinum

  - neurotoxín, nervový jed, látka so škodlivým účinkom na nervový systém

 • neurotransmitter

  - neurotransmiter, hormón so zvláštnym vzťahom k nervovému systému, ktorý sa netransportuje krvou, ale informáciu prenáša na malú vzdialenosť (napr. biogénne amíny)

 • neurotransplantatio

  - neurotransplantácia, chirurgický prenos nervového tkaniva alebo nervu

 • neurotrauma

  - neurotrauma, poranenie, poškodenie nervov

 • neurotripsia

  - neurotripsia, rozdrtenie, rozmačkanie nervu

 • neurotrophia

  - neurotrofia, výživa nervového tkaniva

 • neurotropismus

  - neurotropizmus, nervová príťažlivosť, schopnosť prednostne sa viazať na nervový systém

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: wts, pmo, minã â, sda, t鎈, geo, sjr, predvstupovã â fondy, , nvr, cra, tlz, á, delã ã ã, hdt