Hľadaný výraz "mo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 177 výsledkov (2 strán)

 • mobilis

  - mobilný, pohyblivý

 • mobilisatio

  - mobilizácia, uvedenie do pohybu (napr. kĺbu)

 • mobilitas

  - mobilita, pohyblivosť, hybnosť

 • mobiliter

  - hybne, rýchlo

 • moderabilis

  - mierny

 • moderans

  - mierniaci, riadiaci, ovládajúci

 • moderate

  - umiernene, s mierou

 • moderatio

  - umiernenosť, miernenie, ovládanie sa

 • moderator

  - usmerňovač, látka brzdiaca reťazovú reakciu absorpciou neutrónov

 • moderatus

  - umiernený, mierny, zachovávajúci mieru

 • modernus

  - moderný, nový

 • modestia

  - umiernenosť, kázeň

 • modice

  - mierne

 • modicus

  - mierny, primeraný

 • modificatio

  - modifikácia, úprava, prispôsobenie sa vonkajším vplyvom

 • modiolus

  - kužeľovitá os slimáka kostného labyrintu vo vnútornom uchu

 • modulus

  - miera, merítko

 • modus

  - "spôsob, pravidlo

 • mogilalia

  - mogilália, porucha výslovnosti, sťažená reč, zvlášť výslovnosť niektorých hlások

 • mogiphonia

  - mogifónia, poruchy hlasu rôzneho stupňa pri dlhodobej reči alebo speve

 • mogitocia

  - mogitócia, obtiažny, namáhavý pôrod. Mogitocia pelvica obtiažny pôrod pre úzku pánvu

 • mola

  - mola, beztvarý, chybný vývoj embrya, jeho obalov alebo placenty

 • molalitas

  - molalita, vyjadrenie koncentrácie roztoku počtom mólov rozpustenej látky v kg rozpúšťadla

 • molaris

  - "vzťahujúci sa ku stoličkám

 • molaritas

  - molarita, vyjadrenie koncentrácie látky počtom mólov obsiahnutých v jednom litri roztoku rozpúšťanej látky

 • molecula

  - molekula, najmenšia častica látky vytvorená spojením atómov

 • molecularis

  - molekulárny, molekulový, vzťahujúci sa k molekule

 • molekula

  - súbor atómov, korých pomer možno vyjadriť najmenšími celými číslami, skupina najmenej dvoch atómov spojených chemickou väzbou; najmenšia častica látky
  - dva alebo viac atómov spojených dohromady. Najmenšia možná časť látky, ktorá je ešte schopná nezávisle jestvovať a zachovať si pôvodné vlastnosti. Každá molekula kyslíka sa skladá z dvoch atómov kyslíka (O2 ). Každá molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka (H2O).

 • moles

  - hmota, zhluk, námaha

 • molestus

  - obtiažny, nepríjemný

 • molimen

  - námaha, úsilie, obtiaž

 • mollis

  - mäkký, jemný

 • mollitia

  - mäkkosť, mäknutie

 • molluscum

  - moluskum, mäkký nádor na koži, zvlášť na tvári a genitáliách. Molluscum atheromatosum moluskum ateromatózny, bradavčitý nádor kože vzniknutý nahromadením obsahu mazovej žľazy

 • momentum

  - "popud, podnet

 • monarthritis

  - monoartritída, zápal jedného kĺbu, zápal obmedzený na jeden kĺb

 • monarticularis

  - monoartikulárny, týkajúci sa jedného kĺbu

 • monaster

  - hviezdicovité usporiadanie dcérskych chromozómov buniek v určitom štádiu delenia jadra (metafáza)

 • monatomicus

  - mon(o)atomický, vzťahujúci sa k jednému atómu

 • monauralis

  - mon(o)aurálny, vzťahujúci sa k jednému uchu

 • Mondseer

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Soľnej komory - Rakúsko

 • monéry

  - jedna z hlavných skupín (ríš) organizmov. Monéra je jednobunková forma života, ktorá nemá jadro ohraničené membránou. Medzi monéry patria baktérie a sinice.

 • mongolismus

  - mongolizmus, vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja (nevhodný názov pre Downovu chorobu)

 • mongoloides

  - mongoloidný, podobajúci sa mongolizmu

 • monilethrichosis

  - "moniletrichóza, zrohovatenie vlasových vačkov, vlasy sú ""krátke"" a ""trčia"""

 • Monilia

  - monília, kandida, veľmi rozšírený druh huby, kvasinky

 • moniliasis

  - monilióza, múčnivka, ochorenie vyvolané kvasinkami (Candida albicans)

 • moniliformis

  - moniliformný, podobný múčnivke

 • monitor

  - monitor, špeciálny prístroj na sledovanie životne dôležitých funkcií (napr. srdcovú akciu)

 • monitoratio

  - monitorácia, sledovanie pomocou monitoru (srdcový rytmus, dýchanie, krvný tlak)

 • monoaminoxidasis

  - monoaminoxidáza, MAO, enzým rozkladajúci v tkanivách katecholamíny

 • monoandria

  - monandria, jednomužstvo (opak polyandrie), súžitie jednej ženy s jedným mužom

 • monoarticularis

  - monoartikulárny, jednokĺbový, týkajúci sa jedného kĺbu

 • monoblastos

  - monoblast, nezrelý monocyt

 • monobrachia

  - monobrachia, vrodená jednorukosť, vyvinutie len jednej ruky

 • monobrachius

  - človek s jednou hornou končatinou, rukou

 • monocellularis

  - monocelulárny, jednobunkový, týkajúci sa jednej bunky

 • monocentricus

  - monocentrický, s jedným stredom (centrom)

 • monocephalia

  - monocefália, monocefalus, jedinec s jednou hlavou a dvoma telami

 • monochoriatus

  - majúci jednu klkatú blanu. Gemelli monochoriati jednovaječné dvojčata majúce jednu spoločnú klkatú blanu (vonkajší zárodočný obal)

 • monochromasia

  - monochromázia, monochromatopsia, jednofarebnosť, vnímanie jednej farby, čiastočná farbosleposť

 • monochromaticus

  - monochromatický, jednofarebný

 • monochromator

  - monochromátor, optický prístroj k získaniu monochromatického svetla o jednej vlnovej dĺžke

 • monocrotia

  - monokrócia, normálny tvar tepovej krivky

 • monocularis

  - monokulárny, jednooký, týkajúci sa jedného oka

 • monocultura

  - "monokultúra, pestovanie jedného druhu organizmu

 • monoculus

  - "monokulus, človek s jedným vidiacim okom

 • monocytoides

  - monocytoidný, monocytu podobná bunka

 • monocytopenia

  - monocytopénia, nedostatok monocytov v krvi

 • monocytopo(i)esis

  - monocytopoéza, vývoj monocytu

 • monocytosis

  - monocytóza, zmnoženie monocytov v krvi

 • monocytus

  - monocyt, bunka bielej krvnej rady uplatňujúca sa ako makrofág

 • monodactylia

  - monodaktýlia, vývojová odchylka charakterizovaná vývinom jedného prstu na ruke alebo na nohe

 • monoembryonicus

  - jednozárodočný

 • monoestrosus

  - monoestrový, majúci jednu ruju za rok

 • monofibrillaris

  - monofibrilárny, týkajúci sa jedného vlákna

 • monogamia

  - monogamia, jednoženstvo, sobáš s jednou ženou

 • monogenes

  - "monogénny, jednorodý, vo vzťahu k dedičnosti znaku podmienený alelami jedného génu

 • monogenesis

  - monogenéza, nepohlavné rozmnožovanie

 • monogerminalis

  - monogerminálny, jednozárodočný

 • monoinfectio

  - monoinfekcia, choroba vyvolaná jedným infekčným činiteľom

 • monolateralis

  - monolaterálny, jednostranný, týkajúci sa len jednej strany

 • monolocularis

  - monolokulárny, jednomiestny, jednoložiskový

 • monomania

  - monománia, chorobné upnutie sa na jeden predmet, jednu myšlienku

 • monomolecularis

  - monomolekulový, vzťahujúci sa k jednej molekule

 • monomorphismus

  - monomorfizmus, jednotvárnosť, učenie o nemenlivosti baktérií

 • monomphalia

  - monomfália, jedinec ktorého časti sú spojené pupkom

 • monomyositis

  - monomyozitída, zápal jedného izolovaného svalu

 • mononeuritis

  - mononeuritída, zápal jedného izolovaného nervu

 • mononuclearis

  - mononukleárny, jednojadrový

 • mononucleosis

  - mononukleóza (infekčná), infekčné virusové ochorenie prejavujúce sa horúčkou, zdurením lymfatických uzlín a zmnožením bielych krviniek (monocytov)

 • monoostoticus

  - monoostotický, týkajúci sa jednej kosti

 • monoparesis

  - monoparéza, obrna jednej končatiny

 • monophagia

  - monofágia, návyk na jeden druh stravy

 • monophasia

  - monofázia, porucha reči, obmedzenie slovnej zásoby na jediné slovo alebo vetu

 • monophobia

  - monofóbia, chorobný strach pred samotou

 • monophthalmus

  - monoftalmus, vrodené vyvinutie len jedného oka

 • monophyodontia

  - monofyodoncia, nemenlivosť chrupu, jediný chrup po celý život

 • monoplegia

  - monoplégia, úplná strata hybnosti jednej končatiny, jednej skupiny svalov

 • monoplegicus

  - monoplégický, týkajúci sa ochrnutia jednej končatiny

 • monoploidea

  - monoploídia, výskyt jednej chromozómovej sady v bunke (haploídia)

 • monopus

  - monopódia, vrodené nevyvinutie jednej dolnej končatiny

 • monorchia

  - monorchia, stav, kedy je prítomný iba jeden semenník

 • monosacharidum

  - monosacharid, jednoduchý cukor

 • monosexualis

  - monosexuálny, majúci charakteristiku jedného pohlavia

 • monosomia

  - monozómia, chybanie jedného z párových chromozómov, chromozómová aberácia

 • monospasmus

  - monospazmus, kŕč jedného svalu, jednej svalovej skupiny, jednej končatiny

 • monospermia

  - monospermia, vniknutie jednej spermie do vajíčka

 • monosymptomaticus

  - monosymptomatický, ochorenie prejavujúce sa jediným príznakom

 • monoterapia

  - terapia jedným liekom

 • monovalens

  - monovalentný, univalentný, jednomocný

 • monovalentný

  - chemicky jednomocný

 • monoxidum

  - oxid, ktorý má v molekule jeden atóm kyslíka

 • monozómia

  - chorobný stav, pri ktorom chýba jeden z chromozómov páru, napr. monozómia X, Turnerov syndróm. Existujú aj parciálne monozómie.

 • monozygotné dvojčatá

  - identické dvojčatá, ktoré vznikli z jediného oplodneného vajíčka.

 • monstratio

  - poukaz, poukazovanie

 • monstripara

  - žena, ktorá porodila netvora

 • monstrositas

  - netvor, znetvorenie, obludnosť, zvrátenosť

 • monstrum

  - netvor, jedinec postihnutý najťažším stupňom vývojovej chyby

Naposledy hľadané výrazy: