Hľadaný výraz "ho" v Lekárskom slovníku

Nájdených 72 výsledkov (1 strana)

 • holandrický

  - spôsob dedičnosti génov lokalizovaných na chromozóme Y. Prenášajú sa z otca na všetkých synov, ale ani na jednu dcéru.

 • holarthritis

  - holartritída, zápal všetkých alebo veľkého počtu kĺbov

 • holoacardiacus

  - holoakardiak, jedinec s nevyvinutým srdcom, prípadne s nevyvinutými vnútornými orgánmi

 • holocrinus

  - holokrinný, spôsob sekrécie, kedy sa celá bunka stáva sekrečným produktom (napr. mazové kožné žľazy)

 • holoenzymum

  - holoenzým, aktívna forma enzýmu, skládajúca sa z apoenzýmu a koenzýmu

 • holorrhachischisis

  - holorachischíza, chybný uzáver chrbtového kanála v rozsahu celej chrbtice (vrodená deformácia chrbtice)

 • holoschisis

  - holoschíza, priame delenie buniek, amitotické delenie

 • holosystole

  - holosystola, dokonalá (celá) srdcová systola

 • holotonia

  - holotónia, rovnaký svalový tonus na celom tele

 • holotopia

  - holotopia, poloha určitého orgánu vo vzťahu k celému telu

 • Holter monitor

  - Holterovo monitorovanie, 24 hodinové monitorovanie EKG s vyhodnotením záznamu pomocou počítača

 • homeomorphia

  - homeomorfia, rovnaká podoba, tvar

 • homeopathia

  - homeopatia, spôsob liečenia, pri ktorom sa chorému podávajú v malom množstve lieky vyvolávajúce pri väčších dávkach u zdravých jedincov podobné chorobné príznaky ako liečená choroba, podobná sa lieči podobným

 • homeopatia

  - podávanie minimálnych dávok liečiv, ktoré vo vyšších dávkach vyvolávajú príznaky choroby

 • homeoplasia

  - homeoplázia, tvorenie nového tkaniva rovnakého charakteru, ako má tkanivo už v organizme existujúce

 • homeoplastike

  - homeoplastika, operačné nahradenie strateného tkaniva tkanivom jedinca toho istého druhu

 • homeostasis

  - homeostáza, stav dynamickej funkčnej rovnováhy v živom organizme, snaha udržať rovnováhu vnútorného prostredia, dôležitého pre zachovanie systému ( pH, telesná teplota apod.)

 • homeostaticus

  - homeostatický, udržujúci rovnováhu v rozmedzí určitých hodnôt

 • homeostáza

  - fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu

 • homeotherapia

  - homeoterapia, liečenie alebo prevencia vzniku chorôb použitím substancií podobných, nie však identických, s látkami vyvolávajúcimi ochorenie

 • homeothermalis

  - homeotermálny, rovnako teplý, nezávislý na vonkajšej teplote

 • homicidium

  - vražda, zabitie

 • homo

  - "človek. Homo sapiens ""človek rozumný"""

 • homocellularis

  - homocelulárny, rovnakobunkový, zložený z rovnakých buniek

 • homocentricus

  - homocentrický, so spoločným stredom, opticky sústredený

 • homochromia

  - homochrómia, rovnofarebnosť

 • homochronia

  - homochrónia, časová zhoda, súčasnosť

 • homocysteinum

  - homocysteín, aminokyselina, majúca o jednu CH2- skupinu viac, ako má cysteín

 • homocystinuria

  - homocystinúria, zvýšené vylučovanie disulfidu homocysteínu močom ( v rámci vrodenej metabolickej choroby)

 • homodontia

  - homodoncia, nerozlíšený chrup, zložený z rovnakých druhov zubov

 • homogamia

  - nenáhodné kríženie s výberom partnera na základe určitého genotypu. Môže byť pozitívna (uprednostňovanie partnera s rovnakým genotypom). alebo negatívna (uprednostňovanie partnera s iným genotypom).

 • homogenes

  - homogénny, rovnorodý, rovnakých vlastností

 • homogenitas

  - homogenita, rovnorodosť, rovnaké vlastnosti látky, tkaniva

 • homolateralis

  - homolaterálny, rovnostranný, týkajúci sa rovnakej polovice tela

 • homológia

  - odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom; náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov; zhoda orgánov rozličných organizmov
  - homológia, zhoda v pôvode niektorých orgánov líšiacich sa však funkciou, a tým i tvarom

 • homologické chromozómy

  - pár chromozómov (po jednom od každého z rodičov), ktoré majú rovnaké lókusy v rovnakom poradí.

 • homologus

  - "homológny, vývojovo rovnakého pôvodu

 • homolýza

  - homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály

 • homomorphia

  - homomorfia, rovnakotvarosť

 • homonymia

  - homonymia, súzvučnosť slov, súzvučné pomenovanie

 • homosexualitas

  - homosexualita, pohlavná náklonnosť k osobe toho istého pohlavia

 • homotransplantatio

  - homotransplantácia, prenesenie tkaniva (orgánu) z darcu na príjemcu toho istého druhu

 • homozygosis

  - "homozygóza, homozygocia, spojenie pohlavných buniek s rovnakými dedičnými znakmi

 • homozygot

  - jedinec, ktorý má na danom lokuse homologických chromozómov identické alely.

 • homozygoton

  - homozygot, organizmus, ktorého homológne chromozómy nesú identické alely určitého génu

 • honor

  - česť, pocta

 • honorabilis

  - úctyhodný

 • honoris causa

  - na počesť, čestný, akademický titul doctor h. c.

 • hora

  - hodina
  - archaické pomenovanie pre vinohrad

 • hordeolum

  - jačmeň, zápal mazovej žľazy na okraji viečka

 • horizontalis

  - horizontálny, vodorovný

 • hormonagogos

  - podporujúci tvorbu hormónov

 • hormonalis

  - hormonálny, týkajúci sa hormónu

 • hormonologia

  - hormonológia, náuka o vzniku a účinku hormónov

 • hormonopo(i)esis

  - hormónopoéza, tvorba hormónov

 • hormonotherapia

  - hormónoterapia, liečenie pomocou hormónov

 • hormonum

  - hormón, chemická zlúčenina tvorená žľazami s vnútornou sekréciou, vylučovaná do krvi a vyvolávajúca špecifický účinok v orgánoch alebo tkanivách

 • horopter

  - horopter, korešpondujúce body obidvoch sietníc, kam dopadá svetelný obraz, súhrn všetkých bodov v priestore zobrazovaných oboma očami na identických miestach sietnic

 • horribilis

  - hrozný. Horribile dictu hrozné vysloviť. Horribile visu hrozné na pohľad

 • horridus

  - hrozný, strašný

 • horripilatio

  - "horipilácia, vzpriamenie kožných chlpov (""husia koža"")"

 • horror

  - hrôza, strach. Horror vacui strach z prázdnoty

 • hospitalis

  - pohostinný. Domus hospitalis nemocnica

 • hospitalisatio

  - hospitalizácia, umiestenie chorého v nemocnici k diagnostickým a liečebným účelom

 • hospitalismus

  - hospitalizmus, patologický stav s negatívnou psychickou reakciou k hospitalizácii, vyvolaný dlhým pobytom v nemocnici

 • hostilitas

  - hostilita, nepriateľstvo

 • hostis

  - cudzinec, nepriateľ

 • hostiteľ

  - organizmus, z ktorého parazit získava potravu a úkryt, alebo oboje.

 • hotentotismus

  - hotentotizmus, tetizmus, porucha výslovnosti hlások (takmer všetky spoluhlásky sa vyslovujú ako t)

 • houssekeeping genes

  - gény, ktoré sú vzhľadom na svoju základnú funkciu vyjadrené (teoreticky) vo všetkých bunkách.