Hľadaný výraz "het" v Lekárskom slovníku

Nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • heteroagglutinatio

  - heteroaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek jedného organizmu sérom iného organizmu

 • heterocellularis

  - heterocelulárny, zložený z buniek rôzneho druhu

 • heterochromaticus

  - heterochromatický, rôznofarebný

 • heterochromatinum

  - heterochromatín, úsek alebo celý chromozóm tmavo farbiteľný v interfáznom jadre bunky a obsahujúci výrazne špiralizovanú DNA

 • heterochromia

  - heterochómia (dúhovky), nerovnaké zafarbenie dúhovky

 • heterochromosoma

  - heterochromozóm, pohlavný chromozóm (X alebo Y)

 • heterochronia

  - "heterochrónia, nerovnaký začiatok či časový vývoj tkaniva, orgánov

 • heterodidymus

  - heterodidymus, podvojný jedinec, ktorého menšia časť je prirastená k hrudnej stene väčšej časti

 • heterodontia

  - heterodoncia, rôznotvárnosť zubov, chrupu

 • heterodystrophia

  - heterodystrofia, porucha výživy pri zmene stravy, napr. u dojčaťa pri prechodu z dojčenia na umelú výživu

 • heterogametes

  - heterogaméty, gaméty, ktoré sa líšia pohlavnými chromozómami (X a Y)

 • heterogamia

  - heterogamia, splývanie gamét rôznej veľkosti

 • heterogenes

  - "heterogénny, rôznorodý, rôzneho pôvodu

 • heterogenesis

  - heterogenéza, nerovnomerný, nerovnaký, odlišný, narušený vývoj tkaniva či orgánu

 • heterogenita

  - fenotyp (alebo veľmi podobné fenotypy), ktorý môže byť podmienený viacerými genetickými mechanizmami, je geneticky heterogénny.

 • heterogenitas

  - heterogenita, rôznorodosť, nerovnorodosť (opak homogenita)

 • heterogonia

  - heterogónia, striedanie rôznych foriem rozmnožovania

 • heteroinfectio

  - heteroinfekcia, infekcia získaná zo zdroja mimo organizmus (opak autoinfekcia)

 • heterokaryón

  - bunka s dvoma jadrami, ktorá vznikla fúziou dvoch geneticky odlišných buniek.

 • heterolalia

  - heterolália, chorobná neusporiadanosť reči, zmätená reč, vyslovovanie iných slov, ako mal postihnutý v úmysle

 • heterolateralis

  - heterolaterálny, druhostranný, rôznostranný

 • heterologia

  - heterológia, chorobné tvarové a funkčné odchylky organizmu od normy

 • heterologus

  - heterológny, odlišný, cudzorodý

 • heterolysis

  - heterolýza, rozpad buniek pôsobením enzýmov iného tkaniva alebo inej bunky (opak autolýza)

 • heterolýza

  - heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu

 • heteromericus

  - heteromerický, zložený z častí rôzneho druhu

 • heterometaplasia

  - heterometaplázia, premena tkaniva vedúca k vytvoreniu nového tkaniva s inou štruktúrou, ako má pôvodné tkanivo

 • heterometria

  - heterometria, meranie odchylky zloženia tkaniva od normy ako znak určitých chorobných zmien

 • heterometropia

  - heterometropia, rôznozrakosť, nerovnaká lomivosť oboch očí

 • heteromorfizmus

  - normálna variabilita chromozómov, označovaná aj ako polymorfizmus.

 • heteromorphia

  - heteromorfia, schopnosť niektorých chemických látok vyskytovať sa v rôznych kryštalických útvaroch (uhlík ako diamant a tuha)

 • heteromorphopsia

  - "heteromorfopsia, zraková porucha

 • heteromorphosis

  - "heteromorfóza, vývoj tkaniva z tkaniva odlišného druhu

 • heteronomia

  - heteronómia, vykonávanie rovnakej funkcie orgánmi líšiacimi sa tvarom i pôvodom

 • heteropagus

  - heteropagus, podvojný jedinec skládajúci sa z väčšej a menšej časti, ktoré sú spolu zrastené v brušnej krajine

 • heterophagicus

  - heterofágický, pohlcujúci cudzorodé častice

 • heterophoria

  - heterofória, porušená rovnováha očných svalov, skryté škúlenie

 • heterophrasia

  - heterofrázia, preriekavanie sa

 • heteroplasia

  - "heteroplázia, prítomnosť tkaniva v abnormálnej lokalizácii

 • heteroplastica

  - heteroplastika, chirurgické prenesenie tkaniva na jedinca iného živočíšneho druhu

 • heteroploides

  - heteroploidný, líšiaci sa počtom chromozómov od normálnej (diploidnej) bunky

 • heteroploidia

  - heteroploídia, odlišný počet sád chromozómov v bunke
  - akýkoľvek iný počet chromozómov, než normálny.

 • heteroproteinum

  - heteroproteín, zložená bielkovina s nebielkovinovou látkou

 • heteropsia

  - heteropsia, nerovnomerné videnie, rozdielna zraková schopnosť jednotlivých očí

 • heterosexualitas

  - heterosexualita, normálny pohlavný vzťah jedného pohlavia k druhému, rôznopohlavnosť

 • heterosis

  - heteróza, zvýšenie životnosti u krížencov, prejavujúca sa rýchlejším vzrastom, väčšiou odolnosťou apod.

 • heterosmia

  - "heterosmia, porucha čuchového vnímania

 • heterotaxis

  - heterotaxia, uloženie orgánov na opačnej strane, ako je v organizme obvyklé

 • heterotherapia

  - heteroterapia, liečenie s použitím prostriedkov potláčujúcih hlavné prejavy ochorenia, symptomatické liečenie

 • heterotonia

  - heterotónia, kolísanie napätia alebo tlaku

 • heterotopia

  - heterotopia, vznik tkaniva na neobvyklom mieste, odchylné umiestenie (napr. zuba), tkanivový odštep

 • heterotopicus

  - heterotopický, uložený na neobvyklom mieste

 • heterotransfusio

  - heterotransfúzia, prevod krvi inej skupiny, podanie inkompatibilnej krvnej konzervy

 • heterotransplantatio

  - heterotransplantácia, prenesenie tkaniva (orgánu) z jedného druhu (jedinca) na iný

 • heterotrichosis

  - heterotrichóza, odlišný vzrast a farba vlasov, chlpov

 • heterotrophia

  - heterotrofia, výživa ústrojnými (organickými) látkami, ktoré pochádzajú z iných organizmov

 • heterotropia

  - heterotropia, strabizmus, zjavné škúlenie, stav, kedy očné osy pri pohľade dopredu, do diaľky, nie sú rovnobežné

 • heterotypicus

  - heterotypický, odlišný, líšiaci sa tvarom a stavbou

 • heterovaccinum

  - heterovakcína, očkovacia látka, vakcína z bakteriálneho kmeňa nepochádzajúceho od chorého, ktorému je podávaná

 • heterozygot

  - jedinec, ktorý má na danom lokuse homologických chromozómov dve rozličné alely, pričom jedna z nich je normálna alela. Termín sa môže použiť aj na označenie prenášateľa vyváženej chromozómovej translokácie.

 • heterozygotia

  - heterozygócia, spojenie pohlavných buniek s rozdielnymi dedičnými znakmi

 • heterozygoton

  - heterozygot, organizmus majúci nerovnaké alely určitého génu následkom splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: subject, ã ã s, erc, epirb, stra, digit, �o, s t, s, mask, o, overwrite, rad, rýľ, pif
Slovník skratiek: é ka, tat, iwc, vdk, , faoty, jpo, fnpppt, mi, e622, xpa, hraã, opm, zpb, ry