Hľadaný výraz "el" v Lekárskom slovníku

Nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • elastasis

  - elastáza, enzým pripravený z pankreasu rozkládajúci elastín, zložku pružného spojiva organizmu

 • elasticitas

  - elasticita, pružnosť

 • elasticus

  - elastický, pružný, vláčny

 • elastinum

  - elastín, bielkovina obsiahnutá v elastických vláknach

 • elastoclasis

  - elastokláza, degeneratívny rozpad elastických vlákien

 • elastofibrosis

  - elastofibróza, fibroelastóza, nadmerný rast elastického a väzivového podporného tkaniva

 • elastoidosis

  - elastoidóza, kožné degeneratívne ochorenie elastického tkaniva sprevádzané tvorbou žltých uzlíkov

 • elastoidum

  - elastoid, substancia tvoriaca sa pri hyalínnej degenerácii elastických vlákien

 • elastolysis

  - elastolýza, rozklad, rozpad elastického tkaniva

 • elastoma

  - elastóm, nádor z elastického tkaniva (pseudoxanthoma)

 • elastopathia

  - elastopatia, ochorenie elastického tkaniva

 • elastorrhexis

  - elastorexa, roztrhnutie vlákien elastického tkaniva

 • elastosis

  - elastóza, degeneratívne ochorenie elastického tkaniva

 • elatio

  - elácia, uchvátenie, vytŕženie, vzrušenie

 • electio

  - elekcia, výber, voľba

 • electivus

  - elektívny, vyberajúci, výberový, daný k výberu

 • electricus

  - "elektrický, rýchlo prebiehajúci

 • electroacustica

  - "elektroakustika, náuka o premene zvukových vĺn na elektrické a naopak

 • electroanalysis

  - elektroanalýza, metóda analýzy elektrickým prúdom

 • electrobiologia

  - elektrobiológia, náuka o elektrických prúdoch, nábojoch a napätiach v živom organizme a ich prejavoch

 • electrobioscopia

  - elektrobioskopia, vyšetrovacia metóda umožňujúca pomocou špeciálnych prístrojov pohľad do rôznych dutín ľudského organizmu

 • electrocardiogramma

  - elektrokardiogram, záznam elektrických prúdov vznikajúcich pri činnosti srdcového svalu, registrácia bioelektrických potenciálov srdca, EKG

 • electrocardiographia

  - elektrokardiografia, vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca pomocou elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdcového svalu

 • electrocardiographon

  - elektrokardiograf, prístroj k prevádzaniu elektrokardiografie

 • electrocaustica

  - elektrokaustika, elektrokauterizácia, prevádzanie chirurgického výkonu elektrokauterom (napr. uzavretie ciev na zástavu krvácania), spálenie alebo prepálenie tkaniva pomocou kovovej slučky rozžeravenej elektrickým prúdom

 • electrocauter

  - elektrokauter, operačný prístroj k elektrokauterizácii, umožňujúci ničiť tkanivo teplom vznikajúcim pôsobením vysokofrekvenčného prúdu

 • electrochirurgia

  - elektrochirurgia, špeciálny odbor chirurgie využívajúci vysokofrekvenčný prúd k chirurgickým výkonom

 • electrocoagulatio

  - elektrokoagulácia, koagulácia tkaniva elektrickým prúdom, zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu

 • electrocontractilitas

  - elektrokontraktilita, (svalové) sťahy vyvolané elektrickým prúdom

 • electrocorticographia

  - elektrokortikografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov mozgovej kôry k diagnostickým účelom

 • electrodermatographia

  - elektrodermatografia, meranie a zaznamenávanie elektrického odporu kože

 • electrodiagnosis

  - elektrodiagnóza, zisťovanie choroby pomocou elektrického prúdu (napr. meraním elektrickej impedancie)

 • electrodiagnostica

  - elektrodiagnostika, vyšetrovanie využívajúce elektrický prúd, elektrickú dráždivosť alebo elektrickú impedanciu k rozpoznávaniu choroby

 • electroencephalogramma

  - elektroencefalogram, záznam bioelektrických potenciálov v mozgu prístrojom elektroencefalografom

 • electroencephalographia

  - elektroencefalografia, neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca mozgové potenciály a ich premeny v čase a priestoru, EEG

 • electroenterotomia

  - elektroenterotómia, elektrochirurgické otvorenie čreva

 • electrogastrographia

  - elektrogastrografia, zaznamenávanie elektrických potenciálov pri sťahu žalúdka

 • electrogymnastike

  - elektrogymnastika, vyvolanie automatických a rytmických svalových sťahov dráždením elektrickým prúdom

 • electroimpulsotherapia

  - elektroimpulsoterapia, liečba srdcových dysrytmií (porúch srdcového rytmu) elektrickým podnetom (kardioverzia, kardiostimulácia)

 • electrokymographia

  - elektrokymografia, zaznamenávanie pohybov srdca a veľkých ciev s použitím elektrokymografu

 • electrolysis

  - elektrolýza, rozklad elektrolytu prechodom jednosmerného elektrického prúdu

 • electrolytos

  - "elektrolyt, látka vedúca elektrický prúd, (vodič) druhého radu

 • electromyographia

  - elektromyografia, zaznamenávanie bioelektrickej aktivity svalového aparátu, EMG

 • electroneurographia

  - elektroneurografia, znázornenie bioelektrických potenciálov nervových vlákien

 • electronystagmographia

  - elektronystagmografia, metóda k vyšetreniu funkcie vestibulárneho ústroja, ktorej základom je registrácia rozdielov potenciálov, a to medzi kladným pólom rohovky a záporným pólom sietnice

 • electroosmosis

  - elektroosmóza, prevod vody pórovitou látkou pôsobením elektrického poľa

 • electropathologia

  - elektropatológia, náuka o chorobných reakciách organizmu na elektrické podráždenie

 • electrophoresis

  - elektroforéza, pohyb elektricky nabitých častíc v roztoku vplyvom vonkajšieho elektrického poľa medzi opačne nabitými elektródami, fyzikálne chemická separačná, deliaca metóda

 • electrophysiologia

  - elektrofyziológia, odbor fyziológie zaoberajúci sa elektrickými prejavmi živej hmoty a vplyvom elektrického prúdu na živú hmotu

 • electropunctura

  - "elektropunktúra, aplikácia elektrického prúdu v jednom kožnom bode, takže napodobňuje pichnutie ihlou

 • electroresectio

  - elektroresekcia, operačné odstránenie patologického tkaniva pomocou tzv. elektrického noža, elektroskalpela

 • electroretinogramma

  - elektroretinogram, záznam akčného elektrického potenciálu zo sietnice získaný po expozícii svetlom

 • electroretinographia

  - elektroretinografia, zaznamenávanie bioelektrických prúdov na sietnici pri svetelnej stimulácii

 • electrostimulatio

  - elektrostimulácia, využitie dráždivých prúdov v rôznych liečebných postupoch (napr. kardiostimulácia)

 • electrotaxis

  - elektrotaxia, pohyb organizmov alebo buniek vplyvom elektrického podráždenie

 • electrothanasia

  - elektrothanázia, smrť spôsobená elektrickým prúdom

 • electrotherapia

  - elektroterapia, elektroliečba, využívanie elektrickej energie k liečebným účelom (napr. iónoforéza)

 • electrotomia

  - elektrotómia, oddelenie tkaniva pomocou tepla vznikajúceho pôsobením vysokofrekvenčného prúdu

 • electrotonus

  - elektrotonus, zmena dráždivosti nervu alebo svalu pri prechodu elektrického prúdu

 • electrotrauma

  - elektrotrauma, zranenie vyvolané pôsobením elektrického prúdu

 • electroventriculogramma

  - elektroventrikulogram, záznam elektrických potenciálov v srdcových komorách, EVG

 • electuarium

  - lektvár, liečivý odvar

 • elektroanalýza

  - chemická analýza využívajúca elektrochemické reakcie a vlastnosti roztoku

 • elektrochémia

  - náuka o prebiehajúcich chemických reakciách vo vzťahu k premenám chemickej a elektrickej energie

 • elektroforéza

  - pohyb častíc v elektrickom poli; fyzikálno-chemické oddeľovanie na základe pohybu častíc v homogénnom elektrickom poli

 • elektrografia

  - chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie predmetov na fotografickú vrstvu pomocou elektrického poľa

 • elektrokardiografia

  - EKG, vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva a hodnotí elektrické prúdy vznikajúce činnosťou srdca

 • Elektrokauterizácia

  - odstraňovanie, zmenšovanie tkaniva elektrickým prístrojom

 • Elektrokoagulácia

  - zastavenie krvácania lokálnym elektrickým prúdom

 • element

  - látka pozostávajúca z rovnakých atómov . Chemické prvky sú napríklad uhlík, kyslík, dusík, železo alebo hliník.

 • elementarius

  - "elementárny, základný

 • elementum

  - element, základná zložka, súčásť, prírodná sila, živel

 • eleoma

  - eleóm, nádoru podobné zdurenie z olejovej injekcie do tkaniva

 • elephantiasis

  - elefantiáza, chorobné zdurenie kože a podkožného tkaniva, zvlášť na dolných končatinách, pri poruche odtoku miazgy, lymfy

 • elevácia

  - dvíhanie, zodvihovanie

 • elevatio

  - elevácia, zdvihnutie, zvýšenie, pohyb hore

 • elevator

  - "elevátor, zdvíhač, prístroj k vyzdvihnutiu vpadnutých častí, napr. vpáčených úlomkov lebečných kostí pri zlomenine lebky

 • elevatorium

  - páčidlo, nástroj k páčeniu, zdvihaniu (napr. časti kosti, k odstráneniu či odlúpnutiu okostice)

 • eliminatio

  - "eliminácia, vylúčenie, postupné vylučovanie jednotlivých javov až k objasneniu sledovaného cieľa

 • elinguatio

  - elingvácia, chirurgické znesenie jazyka

 • elixiria (medicinalia)

  - "elixíry, tzv. zázračné nápoje

 • ellipsoideus

  - elipsovitý, podobný elipse, uzavretej rovinnej krivke oválneho tvaru

 • ellipticus

  - eliptický, majúci tvar elipsy, oválny

 • elliptocytosis

  - eliptocytóza, ovalocytóza, nadmerné množstvo ovalocytov v krvi, dedičné krvné ochorenie

 • elliptocytus

  - eliptocyt, ovalocyt, oválna, elipsoidná červená krvinka

 • elocatio

  - elokácia, umiestenie na inom mieste

 • elongatio

  - elongácia, predĺženie, roztiahnutie do diaľky

 • elongatus

  - predĺžený, roztiahnutý do diaľky

 • eluatum

  - eluát, prečistený roztok, výluh kvapalinou

 • elutio

  - elúcia, vymývanie, vyluhovanie tuhej látky zo zmesi iných látok pomocou kvapaliny

 • elytritis

  - elytritída, zápal pošvovej sliznice (colpitis)

 • elytroblennorrhoea

  - elytroblenorea, hlieno(hniso)tok z pošvy

 • elytroplastica

  - elytroplastika, plastická operácia pošvy

 • elytroptosis

  - elytroptóza, zníženie pošvy (colpoptosis)

 • elytrorrhagia

  - elytrorágia, krvácanie z pošvy

 • elytrorrhaphia

  - elytrorafia, chirurgické zošitie pošvy

 • elytrostenosis

  - elytrostenóza, zúženie pošvy

 • elytrotomia

  - elytrotómia, chirurgické preťatie pošvy (colpotomia)

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: storage, scs, zal, des, e ide, job, , , resolution, dat, ã e, i o, čé, show, crs
Slovník skratiek: tjx, sdp, dzt, ľócha, otk, r01, zelã, e628, shd, čvn, t, v27, zaå, čvs, brl