Hľadaný výraz "dy" v Lekárskom slovníku

Nájdených 146 výsledkov (2 strán)

 • dýchanie

  - proces získavania energie z energeticky bohatých molekúlvo využiteľnej podobe. Bunková respirácia zahŕňa biochemické deje odohrávajúce sa v bunkea vyžaduje si kyslík. Slovo respirácia sa používa aj na označenie vonkajšieho dýchania (napríklad pľúcami). Túto výmenu plynov predstavuje výmena kyslíka za oxid uhličitý v pľúcach alebo podobných orgánoch suchozemských živočíchov.

 • Dychová frekvencia

  - počet dychov za určitý čas (napr. za 1 minútu)

 • dynamicus

  - dynamický, silový, pohybový, prejavujúci silu, pohyb

 • dynamismus

  - "dynamizmus, názor zdôrazňujúci existenciu a pohyb hmoty, závislý na nehmotnej sile

 • dynamogenesis

  - dynamogenéza, vznik, vývoj určitého stupňa sily (duševnej i telesnej), aktivity, energie

 • dynamographia

  - dynamografia, meranie a zaznamenávanie (svalovej) sily

 • dynamometria

  - dynamometria, meranie stupňa sily pomocou dynamometra, silometra

 • dynamometron

  - dynamometer, prístroj k meraniu svalovej sily, silomer

 • dynamoscopia

  - dynamoskopia, priame pozorovanie funkcií, činnosti orgánov (napr. svalových sťahov)

 • dys(h)idrosis

  - "dyshidróza, porucha vylučovania potu

 • dys-

  - "grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu

 • dysabilitas

  - dyzabilita, neschopnosť, forma (stupeň) funkčnej poruchy

 • dysacusia

  - dyzakúzia, nedoslýchavosť, porucha sluchového vnímania, chorobná precitlivelosť na určité tóny

 • dysaesthesia

  - dyzestézia, porucha citlivosti (zvlášt na dotyk)

 • dysaphia

  - dyzafia, porucha vnímania dotyku

 • dysarteriotonia

  - dyzartériotónia, porucha napätia stien tepien vedúca k zmenám krvného tlaku

 • dysarthria

  - dyzartria, porucha výslovnosti lne niektorých hlások, nedokonalá artikulácia

 • dysarthrosis

  - dyzartróza, kĺbová malformácia, ochorenie kĺbu, chybná poloha kĺbu

 • dysartria

  - chybná výslovnosť správne utvorených slov

 • dysautonomia

  - vrodená porucha autonómneho vegetatívneho nervového systému spôsobená nedostatkom dopamín-beta-hydroxylázy

 • dysbacteria

  - dysbaktéria, porucha zloženia bakteriálnej flóry v čreve

 • dysbasia

  - dysbázia, porucha chôdze, porucha udržania rovnováhy pri stoji a v chôdzi, sťažená chôdza

 • dysbiosis

  - dysbióza, narušená rovnováha medzi jednotlivými druhmi črevných baktérií

 • dysbulia

  - dysbúlia, porucha vôle, narušené voľové chovanie

 • dyscaryosis

  - dyskaryóza, anomália bunkového jadra

 • dyschesia

  - dyschézia, zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

 • dyschiria

  - dyschíria, porucha rozpoznávania pravej a ľavej strany pri dotyku pri neporušenom taktilnom cítení

 • dyscholia

  - dyschólia, abnormálne zloženie žlče

 • dyschondroplasia

  - dyschondroplazia, vrodená vývojová chyba chrupavky a skeletu vedúca k poruche rastu (chondrodystrophia fetalis)

 • dyschromatopsia

  - dyschromatopsia, porucha v rozpoznávaní farieb, čiastočná farbosleposť

 • dyschromia

  - dyschrómia, abnormálne sfarbenie kože, prebytok alebo nedostatok pigmentu

 • dyscinaesthesia

  - dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

 • dyscinesia

  - dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

 • dyscoordinatio

  - dyskoordinácia, porucha súhry voľných pohybov

 • dyscoria

  - dyskória, nepravidelná, abnormálna zrenica

 • dyscorticismus

  - dyskorticizmus, porucha funkcie kôry nadobličky

 • dyscrania

  - dyskrania, deformácia lebky pri poruche rastu kostí

 • dyscraniopygophalangia

  - dyskraniopygofalangia, jedinec s deformáciou lebky, očí, uší, pánvy a končatín

 • dyscrasia

  - dyskrázia, porucha v zložení telesných tekutín

 • dyscrinia

  - dyskrinizmus, porucha funkcie žliaz s vnútornou sekréciou

 • dyscyesis

  - dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

 • dysdiadochocinesia

  - dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

 • dysdiadochokinesia

  - dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

 • dysdipsia

  - dysdipsia, porucha v pociťovaní smädu

 • dysembryoplasia

  - dysembryoplázia, prenatálna malformácia, porucha vo vývoji zárodku

 • dysenteria

  - dyzentéria, črevná úplavica, akútne infekčné ochorenie vyvolané baktériami Shigella

 • dysentericus

  - dyzenterický, týkajúci sa úplavice, vo vzťahu k úplavici

 • dysergia

  - dyzergia, abnormálny spôsob reakcie, porucha voľného správania

 • dysfágia

  - sťažené prehĺtanie

 • dysfemia

  - dysfémia, koktavosť

 • dysfibrinogenaemia

  - dysfibrinogenémia, prítomnosť patologického fibrinogénu, dedičná porucha, ktorá vedie k zvýšenej krvácavosti

 • dysfónia

  - hlasová porucha rôzneho pôvodu

 • dysfória

  - rozladenosť, druh nálady , ktorá sa prejavuje nahnevanosťou, rozladenosťou a napätím

 • dysfunctio

  - dysfunkcia, porucha činnosti niektorého orgánu

 • dysgalactia

  - dysgalakcia, porucha v sekrécii mlieka

 • dysgammaglobulinaemia

  - dysgamaglobulinémia, defekt protilátkovej imunity so znížením alebo chýbaním jednej z dvoch hlavných tried imunoglobulínov v krvi

 • dysgenesis

  - dysgenéza, narušený vývoj, vývojová porucha

 • dysgenéza

  - porušený, chorobný vývoj

 • dysgenitalismus

  - dysgenitalizmus, funkčné alebo anatomické poruchy a zmeny v oblasti pohlavných orgánov

 • dysgerminoma

  - dysgerminóm, nádor z primordiálnych zárodočných buniek, seminóm

 • dysgeusia

  - dysgeúzia, porucha chuti

 • dysglandularis

  - dysglandulárny, týkajúci sa poruchy funkcie žliaz

 • dysglossia

  - dysglosia, porucha výslovnosti

 • dysgnathia

  - dysgnatia, nepravidelné utváranie čeľusti s poruchami uloženia chrupu

 • dysgnosia

  - dysgnózia, porucha gnostickej funkcie, porucha identifikácie a poznania predmetu na základe poruchy vyššej kôrovej analýzy a syntézy určitého druhu podnetov

 • dysgrafia

  - znížená schopnosť naučiť sa správne písať

 • dysgraphia

  - dysgrafia, porucha písania, písomného vyjadrovania

 • dyshaematopo(i)esis

  - dyshematopoéza, porušená tvorba krvi

 • dyshaphia

  - dyshafie, porucha hmatu

 • dyshepatia

  - dyshepatia, narušenie funkcie pečene

 • dyshormonalis

  - dyshormonálny, týkajúci sa porušenej hormonálnej rovnováhy v organizme

 • dyshormonismus

  - dyshormonizmus, porucha tvorby a vylučovania hormónov

 • dyskalkúlia

  - znížená schopnosť naučiť sa správne počítať

 • dyskeratosis

  - dyskeratóza, abnormálne rohovatenie buniek v stratum spinosum kože

 • dyskiesis

  - dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

 • dyskinesia

  - dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

 • dyskinéza

  - porucha normálnych pohybov

 • dyskomfort

  - pocit nepohodlia

 • dyslalia

  - dyslália, hatlavosť, štebotavosť, porucha výslovnosti

 • dyslexia

  - neschopnosť pochopiť zmysel písaného slova

 • dyslogia

  - dyslógia, porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického vyjadrovania

 • dysmasesia

  - dysmasézia, porucha žuvania

 • dysmegalopsia

  - dysmegalopsia, narušenie vnímania správnej veľkosti predmetu

 • dysmelia

  - dysmélia, vrodený nedokonalý vývin niektorého orgánu, vývojová chyba

 • dysmenorea

  - nepravidelná, bolestivá menštruácia

 • dysmenorrhoea

  - dysmenorea, stupňovaná bolesť v podbrušku pri menštruácii

 • dysmetria

  - dysmetria, porucha schopnosti previesť správne cielené pohyby v časovom a priestorovom meradle

 • dysmetropsia

  - dysmetropsia, porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov

 • dysmimia

  - dysmímia, porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania

 • dysmnesia

  - dysmnézia, porucha pamäti

 • dysmorfia

  - morfologická vývinová abnormalita, ktorá je typická pre množstvo syndrómov spôsobených genetickými činiteľmi alebo faktormi prostredia.

 • dysmorphia

  - dysmorfia, tvarová odchylka, deformita

 • dysmorphophobia

  - dysmorfofóbia, obava, chorobný strach pred znetvorením, deformáciou, tvarovými odchylkami

 • dysmorphopsia

  - dysmorfopsia, deformované, skreslené videnie okolia (predmetov)

 • dysmotilitas

  - dysmotilita, obmedzená, narušená hybnosť

 • dysmyotonia

  - dysmyotónia, porucha svalového napätia

 • dysneuria

  - dysneúria, porucha funkcie nervov, nervovej činnosti

 • dysodia

  - dysódia, porucha spevného hlasu

 • dysodontiasis

  - dyzodontiáza, porucha vo vývoji zubov, neľahké a nepravidelné prerezávanie zubov

 • dysodynia

  - dyzodýnia, porušenie vnímania bolesti

 • dysontogenes

  - "dyzontogénny, vedúci k porušenému vývoju jedinca

 • dysontogeneticus

  - dyzontogenetický, charakteristický chybným vývojom

 • dysop(s)ia

  - dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

 • dysorexia

  - dyzorexia, porucha chuti, zmenšená chuť, pachuť

 • dysosmia

  - dyzosmia, porucha čuchu

 • dysosteogenesis

  - dyzosteogenéza, narušený vývoj kosti

 • dysostosis

  - dyzostóza, porucha rastu a vývoja kosti

 • dyspareunia

  - dyspareúnia, obtiažny a bolestivý koitus u ženy

 • dyspepsia

  - porucha trávenia

 • dyspepticus

  - dyspeptický, týkajúci sa porušeného trávenia

 • dysperistaltica

  - dysperistaltika, porucha rytmických pohybov svalstva tráviaceho systému

 • dysphagia

  - dysfágia, porucha polykání, obtíže při polykání. Dysphagia spastica dysfagie spastická, obtížné polykání z křeče polykacího svalstva

 • dysphasia

  - dysfázia, porucha reči, hatlavosť, ľahšia forma afázie

 • dysphemia

  - dysfémia, koktavosť, nesúvislá reč

 • dysphonia

  - dysfónia, hlasová porucha, nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu

 • dysphoria

  - dysfória, pocit mrzutosti, nepohodlia, zlej nálady

 • dysphoricum

  - "dysforika, lieky vyvolávajúci zlú náladu, depresiu

 • dysphrenia

  - dysfrénia, duševné psychické ochorenie

 • dysplasia

  - dysplázia, nesprávny vývoj orgánu alebo tkaniva, odchylné utváranie tela

 • Dyspnoe

  - dýchavica, pocit nedostatku vzduchu

Naposledy hľadané výrazy: