Hľadaný výraz "con" v Lekárskom slovníku

Nájdených 190 výsledkov (2 strán)

 • con(n)exio

  - spojenia, styk, vplyvná známosť

 • con(n)exus

  - spoj, úzke spojenie

 • conamen

  - pokus, úsilie

 • concanavalinum

  - konkanavalín, látka izolovaná z fazule, stimulujúca T-lymfocyty

 • concavitas

  - konkavita, vydutie

 • concavus

  - konkávny, vydutý, vyhĺbený

 • concentratio

  - "koncentrácia, sústredenie sa

 • concentratum

  - koncentrát, zahustený roztok

 • concentratus

  - koncentrovaný, zosilnený, zahustený

 • concentricus

  - koncentrický, majúci spoločný stred, sústredný

 • conceptio

  - "koncepcia, chápanie, spôsob nazerania, osnova

 • concha

  - "koncha, mušľa, škrupinka

 • conchalis

  - konchálny, patriaci, vzťahujúci sa k mušli, ku škrupine

 • conchoscopia

  - konchoskopia, priame vyšetrenie nosovej mušle konchoskopom

 • conchotomia

  - konchotómia, chirurgický zásah na nosovej mušli

 • concisus

  - koncízny, stručný, úsečný, zahustený

 • conclusio

  - uzavretie, ukončenie, záver

 • conclusus

  - uzavretý

 • concoctio

  - uvarený, strávený

 • concoctus

  - uvarený, strávený

 • concomitans

  - konkomitujúci, sprevádzajúci, sprievodný

 • concordans

  - zhodujúci sa

 • concrementum

  - konkrement, kameň, pevný útvar vznikajúci za patologických pomerov v dutých orgánoch (v močovom mechúri, v žlčníku a pod.)

 • concretio

  - zahustenie, zrastanie

 • concretus

  - konkrétny, vnímateľný, skutočný

 • concrustatus

  - stuhnutý, obrastaný kôrou

 • concubina

  - konkubína, súložnica

 • concubinatus

  - konkubinát, súložníctvo, voľné manželstvo bez riadneho zväzku

 • concubitus

  - súlož, pohlavný styk

 • concusio

  - konkuzia, otras

 • condensans

  - kondenzujúci, zhusťujúci

 • condensatio

  - kondenzácia, zhustenie, zrážanie

 • condensator

  - "kondenzátor, zariadenie na zrážanie pár, zrážač

 • condensus

  - kondenzovaný, zahustený

 • condescendentia

  - kondescendencia, zhovievavosť

 • condicio

  - podmienka, požiadavka

 • condicionalis

  - kondicionálny, podmieňovací, podmieňujúci

 • conditus

  - korenený, chutný

 • condolentia

  - kondolencia, sústrasť, vyjadriť sústrasť

 • condomum

  - kondóm, prezervatív, mužský ochranný a antikoncepčný prípravok

 • conducens

  - vedúci, zhromažďujúci

 • conductor

  - "konduktor, nosič určitej choroby, napr. žena pri hemofíli

 • conduplicatio

  - konduplikácia, zdvojenie

 • conduplicatus

  - zdvojený

 • condylaris

  - kondylárny, patriaci ku kondylu

 • condyloideus

  - kondyloidný, kondylu podobný

 • condyloma

  - bradavicový kožný útvar

 • condylus

  - kondyl, hrboľ, kĺbový výbežok

 • confabulatio

  - konfabulácia, skresľovanie skutočnosti, chorobná obrazotvornosť

 • confectiones

  - konfekty, látky pocukrované alebo obalené v cukri, používané na liečebné účely

 • configuratio

  - konfigurácia, zoskupenie, priestorové usporiadanie

 • conflagratio

  - konflagrácia, vzplanutie

 • conflictio

  - konflikt, zrážka, hádka, spor, stretnutie protichodných síl

 • confluens

  - splývajúci

 • confocalis

  - konfokálny, majúci spoločné ložisko

 • conformatio

  - konformácia, utváranie, usporiadanie, prispôsobenie

 • conformis

  - konformný, podobný, prispôsobený

 • confricatio

  - konfrikácia, trenie

 • confrontatio

  - "konfrontácia, postavenie dvoch osôb tvárou v tvár, porovnávanie, overovanie

 • confusio

  - konfúzia, zmätené myslenie, zmätenie

 • confusus

  - konfúzny, popletený, zmätený

 • congelatio

  - kongelácia, zmrznutie, omrzlina, lokálny účinok chladu

 • congelatus

  - stuhnutý, zmrazený, zmrznutý

 • congenitalis

  - kongenitálny, vrodený

 • congestio

  - kongescia, prekrvenie orgánu alebo tkaniva

 • congestivus

  - prekrvený

 • conglobatio

  - zhluk, zhluknutie

 • conglomeratio

  - konglomerácia, zmiešanina, zmes, spojenie nesúrodých vecí

 • conglutinatio

  - "konglutinácia, zlepenie, zlepovanie

 • congressus

  - kongres, stretnutie vedeckých pracovníkov určitého odboru

 • congruens

  - kongruentný, zhodný, zhodujúci sa

 • coni epididymidis (vasculosi)

  - kužeľovité lalôčiky v hlave nadsemenníka oddelené väzivom, každý s jedným alebo s dvoma ductuli efferentes

 • conicus

  - kónický, kužeľovitý

 • conidium

  - konídium, výtrusy húb vzniknuté nepohlavnou cestou

 • coniformis

  - koniformný, kužeľovitý

 • coniinum

  - koniín, prudko jedovatý alkaloid nachádzajúci sa v bolehlave

 • coniologia

  - koniológia, náuka zaoberajúca sa prachom

 • coniometron

  - koniometer, prístroj na meranie množstva prachu v atmosfére

 • coniophagus

  - koniofág, histocytárna bunka pohlcujúca prachové častice, prašná bunka

 • coniosis

  - konióza, ochorenie vyvolané vdýchnutím prachových častíc (pneumoconiosis)

 • coniotomia

  - koniotómia, chirurgické otvorenie priedušnice v conus elasticus ligamentum cricothyroideum

 • coniotoxicosis

  - koniotoxikóza, zaprášenie pľúc pôsobením silno dráždivých prachov

 • conisatio

  - konizácia, kužeľovitá excízia z krčka maternice

 • Conium maculatum

  - bolehlav, druh rastliny používanej v ľudovom liečiteľstve

 • conjuctivitis

  - zápal očných spojoviek

 • conjugalis

  - manželský

 • conjugata

  - panvový rozmer, spojnica promontoria a zadnej spony lonovej kosti

 • conjugatio

  - konjugácia, spojenie

 • conjugatus

  - spojený, zviazaný, spútaný

 • conjugium

  - spojenie, manželstvo

 • conjunctio

  - spojenie, zlúčenie, jednota

 • conjunctiva

  - konjunktíva, spojovka

 • conjunctivalis

  - spojovkový

 • conjunctivitis

  - konjunktivitída, zápal očnej spojovky

 • conjunctivus

  - konjunktívny, spájajúci, logický

 • conjunctus

  - spojený, zlúčený

 • conjungens

  - spájajúci, pripájajúci

 • connatalis

  - konatálny, vzniknutý počas vnútromaternicového vývoja, počas pôrodu

 • connectivus

  - konektívny, spájajúci

 • conoides

  - kužeľovitý, kužeľu podobný

 • conquassatio

  - otras, otrasenie, rozdrtenie

 • consanguineus

  - pokrvný, rodný

 • consanguinitas

  - konsangvinita, pokrvná príbuznosť

 • conscientia

  - vedomie, povedomie

 • conscissus

  - rozrezaný, roztrhaný

 • conscius

  - vedomý, vedúci

 • consecutivus

  - konsekutívny, účinný

 • consensualis

  - súhlasiaci, súhlasný

 • consensus

  - súlad, zvolenie

 • consequens

  - konsekventný, dôsledný, trvalý, zásaditý

 • consequentia

  - konsekvencia, dôslednosť, následok

 • conservatio

  - konzervácia, udržovanie, zachovávanie, šetrenie

 • conservativus

  - "konzervatívny, udržujúci, zachovávajúci (orgán, tkanivo)

 • consideratio

  - úvaha, uvažovanie, zvažovanie

 • consignatio

  - konsignácia, označenie

 • consiliarius

  - konziliárny, poradný

 • consilium

  - konzílium, rada, porada lekárov o chorobe, jej príčine a spôsobe liečby

 • consimilis

  - úplne podobný

 • consistentia

  - "konzistencia, súdržnosť čiastočiek hmoty molekulárnymi silami

 • consolatio

  - útecha

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pheã ã, mrs, pjz, pheã ã, ttj, sfi, unesem, časť, å apo, tzo, hcm, ejz, účelný, er, oxp
Slovník skratiek: hs, u a, proã, d33, ã â p, ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã useã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, pkã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, tm tm tm tm tm, ekv, poď, k91, kmeã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â udiã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã, ideš, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã useã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã