Hľadaný výraz "cia" v Lekárskom slovníku

Nájdených 185 výsledkov (2 strán)

 • acidifikácia

  - okysľovanie

 • adícia

  - chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie

 • aglutinácia

  - tvorenie slov a ich tvarov odlíšiteľnými príponami; zhlukovanie krviniek a baktérií v plazme; forma združovania predstáv; zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov

 • agregácia

  - spájanie, zhlukovanie, aglomerácia

 • akcentácia

  - zvýraznenie

 • akomodácia

  - schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti

 • aktivácia

  - povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu; úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať; premena neaktívneho prvku na rádioaktívny; čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov

 • akumulácia

  - zhromažďovanie, hromadenie

 • alkoholová fermentácia

  - - z lat. – biochemický rozklad sacharidov, ktorý prebieha pomocou enzýmov produkovaných kvasinkami v prostredí s obmedzeným prístupom kyslíka, pri vzniku etanolu a oxidu uhličitého a vedľajších produktov

 • alopécia

  - plešatosť

 • alterácia

  - porucha, poškodenie napr. organizmu; zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici; trápenie, problémy, ťažkosti; zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
  - porucha, poškodenie, zhoršenie

 • amplifikácia

  - utvorenie viacerých kópií určitého úseku DNA

 • anovulácia

  - menštruačný cyklus bez dozrievania vajíčka a jeho uvoľňovania

 • anticipácia

  - tento termín sa používa na označenie stále včasnejšieho obdobia manifestácie a stále ťažšieho priebehu dedičnej choroby v generáciách nasledujúcich po sebe. Ide o jav, ktorý je zapríčinený spôsobom výberu.

 • asanácia

  - ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia

 • asimilácia

  - - z lat. – proces, pri ktorom organizmy prijímajú látky a energiu z vonkajšieho prostredia a premieňajú ich na látky vlastné ich stavbe tela

 • asociácia

  - znamená, že v populácii sa dva alebo viac fenotypových znakov vyskytuje spolu častejšie, než sa dá očakávať na základe náhody. Tento termín sa nesmie zamieňať s termínom genetická väzba.

 • aspirácia

  - vdychovanie, vniknutie cudzieho telesa do dýchacích ciest pri vdychu

 • Aspirácia a extrakcia spermií

  - sú chirurgické zákroky, pri ktorých sa spermie odoberú z mužských reprodukčných orgánov v prípade, že partnerov ejakulát neobsahuje spermie. V niektorých prípadoch sa spermie môžu odobrať zo semenníkov (testes), alebo nadsemenníkov (epididymis) muža.

 • auskultácia

  - vyšetrenie posluchom

 • autoakuzácia

  - neprimerané obviňovanie seba

 • automutilácia

  - samo mrzačenie, samo kaličenie

 • autoregulácia

  - vlastná regulácia, samoregulácia

 • autosenzibilizácia

  - precitlivenosť na antigény vlastného tkaniva, autoalergia

 • certifikácia vína

  - zahŕňa kontrolu údajov vo vinohradníckom regióne, chemickú analýzu vína, senzorické hodnotenie vína a overenie dodržiavania špecifikácie hroznového vína podľa osobitného predpisu. Na Slovensku budú podľa nového zákona certifikácii podliehať všetky vína s chráneným označením pôvodu, vína s chráneným zemepisným označením a tokajské vína. Certifikáciu vín s chráneným zemepisným označením pred ich uvedením na trh vykonáva kontrolný orgán alebo organizácie autorizované ministerstvom. Tie musia svoju spôsobilosť preukázať osvedčením o akreditácii.

 • chaptalizácia

  - z francúzštiny - prídavok repného cukru do hroznového muštu, ktorý sa robí s cieľom zvýšiť obsah alkoholu a zlepšiť celkovú stabilitu vína; metóda bola nazvaná podľa francúzskeho chemika Antoine Chaptala, ktorý navrhol „odkysľovanie“ vína prídavkom cukru

 • Defekácia

  - odchod stolice z organizmu

 • defibrilácia

  - odstránenie chvenia (fibrilácia) srdcových komôr

 • degenerácia

  - postupné zoslabovanie životaschopnosti organizmu alebo jeho časti

 • dekompenzácia

  - porucha zapríčinená zlyhaním funkcií v organizme

 • delécia

  - zvyčajne sa tak označuje chromozómová aberácia, pri ktorej chýba časť chromozómu. Môže sa však vzťahovať aj na stratu úseku DNA, ako pri niektorých typoch talasémie.

 • demyelinizácia

  - zánik pošvy nervového vláka

 • denaturácia

  - zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby; znehodnotenie látok; zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
  - zmena dvojvláknovej DNA na jednovláknovú. Rozrušenie chemickej väzby medzi pármi báz sa obvykle dosiahne zvýšenou teplotou.

 • dentícia

  - prerezávanie zubov

 • depaserizácia

  - odchyt vtáctva vo výrobných a skladových priestoroch

 • depersonalizácia

  - pocit odcudzenia k okoliu alebo k vlastnej osobe, odosobnenie

 • depigmentácia

  - strata kožného pigmentu

 • depolymerácia

  - rozklad chemicky zložitej látky na jednoduché zložky, rozklad polymérov na monoméry

 • depolymerizácia

  - rozklad chemicky zložitej látky na jednoduché zložky, rozklad polymérov na monoméry

 • deratizácia

  - plánovaná mechanická alebo chemická likvidácia hlodavcov

 • derealizácia

  - odvrátenie od skutočnosti, chorobný pocit neskutočnosti vonkajšieho sveta

 • desenzibilizácia

  - znižovanie precitlivenosti organizmu

 • diferenciácia

  - z lat. - proces rozrôzňovania, ktorý je jedným zo základných princípov vývoja organizmu

 • dilatácia

  - roztiahnutie, rozšírenie

 • diseminácia

  - rozsev

 • disociácia

  - rozštiepenie, rozklad, rozpad; rozklad chemických zlúčenín na jednoduchšie látky vonkajším pôsobením (napr. energie); rozpad duševnej činnosti ako príznak schizofrénie
  - rozklad, rozpojenie, rozštiepenie

 • duplikácia

  - zdvojnásobenie určitého úseku chromozómu. Duplikácia sa môže týkať celých génov, skupín génov alebo len častí génov.

 • Elektrokauterizácia

  - odstraňovanie, zmenšovanie tkaniva elektrickým prístrojom

 • Elektrokoagulácia

  - zastavenie krvácania lokálnym elektrickým prúdom

 • elevácia

  - dvíhanie, zodvihovanie

 • embolizácia

  - postupné upchávanie krvnou zrazeninou (embolom)

 • Epitelizácia

  - vznikanie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste

 • evolúcia

  - nepretržitý proces zmien, vývoj organizmov. Svedectvom evolúcie sú fosílie. So zmenenými podmienkami prostredia sa menia aj organizmy, aby sa novým podmienkam čo najlepšie prispôsobili a prežili. Tým, čo sa neprispôsobia, hrozí, že vyhynú.

 • exacerbácia

  - nové, opätovné prepuknutie choroby

 • excitácia

  - vzrušenie, podráždenie, zvýšenie činnosti

 • exkoriácia

  - odrenina na koži

 • exkrécia

  - vylučovanie
  - vylučovanie; dej, ktorým sa organizmus zbavuje odpadových látok. Hlavným vylučovacím orgánom cicavcov a vtákov sú obličky.

 • Expektorácia

  - vykašliavanie

 • explorácia

  - vyšetrenie kladením otázok

 • exsudácia

  - tvorba výpotku

 • exulcerácia

  - zvredovatenie, vredový rozpad

 • facilitácia

  - uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi

 • Fertilizácia (oplodnenie)

  - proces, pri ktorom do vajíčka prenikne spermia a oplodní oocyt.

 • fibrilácia

  - mihanie srdcových predsiení alebo komôr, chvenie srdca

 • flokulácia

  - vločkovanie, chemické zrážanie koloidov; zrážanie pri reakcii antigénu s protilátkou

 • fotoablácia

  - odparenie, v tomto prípade časti rohovky, pomocou svetla

 • gestácia

  - uhniezdenie vajíčka v sliznici maternice

 • hemodilúcia

  - zmnoženie obsahu vody v krvnej plazme, zriedenie krvi

 • hemokultivácia

  - diagnostická metóda na zachytenie a určenie mikroorganizmov v krvi pacienta

 • hybridizácia

  - v molekulovej genetike znamená spojenie dvoch rôznych reťazcov DNA, alebo reťazcov RNA a DNA.

 • hydratácia

  - zavodnenie organizmu

 • hyperalimentácia

  - nadmerná výživa

 • hypersalivácia

  - nadmerné slinenie

 • hyperventilácia

  - nárast pľúcnej ventilácie prehĺbením dychu alebo zvýšením dychovej frekvencie

 • Hyposenzibilizácia

  - zníženie alergickej reaktivity organizmu

 • imobilizácia

  - znehybnenie

 • inaktivácia

  - uvedenie do nečinného stavu

 • inaktivácia chromozómu X

  - inaktivácia génov chromozómu X v somatických bunkách samičiek cicavcov počas včasného embryonálneho vývoja.

 • indurácia

  - zatvrdnutie

 • inervácia

  - prestúpenie tkanív tela nervovými vláknami

 • infarzácia

  - prestúpenie tkanív červenými krvinkami pri zamedzení odtoku krvi

 • inhibícia

  - útlm činnosti organizmu alebo jeho časti

 • iniciácia

  - zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie, podnet; uvedenie do tajomstva, zasvätenie; u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov

 • inkarcerácia

  - privretie (napr. črevnej slučky v prietrži)

 • insuflácia

  - zavádzanie vzduchu do telových dutín za diagnostickým alebo terapeutickým účelom

 • intubácia

  - zavedenie rúrky do priedušnice, aby sa zabezpečila priechodnosť dýchacích ciest

 • involúcia

  - spätný vývoj určitého orgánu, zanikanie orgánu

 • iritácia

  - podráždenie

 • jablčno–mliečna fermentácia

  - biochemický proces, ktorým sa baktériami transformuje chuťovo tvrdá kyselina jablčná na chuťovo mäkšiu kyselinu mliečnu a oxid uhličitý

 • kachektizácia

  - výrazné schudnutie a vysilenie, celkové neprospievanie a strata síl

 • kalcifikácia

  - zvápenatenie, prestúpenie tkaniva soľami vápnika

 • katetrizácia

  - cievkovanie, zavedenie cievky do dutého orgánu

 • klaudikácia

  - krívanie

 • koagulácia

  - zrážanie krvi, proces zmeny koloidného roztoku na želé

 • koarktácia

  - vrodené zúženie dutého orgánu v tele

 • kolikvácia

  - rozplynutie tkaniva skvapalnením

 • komócia

  - otras

 • kompenzácia

  - nahradenie porušenej funkcie orgánu iným orgánom

 • kompenzácia dávky

  - odzrkadľuje skutočnosť, že množstvo génového produktu X-viazaného génu je rovnaké bez ohľadu na to, či je v karyotype prítomný chromozóm X alebo dva, zriedkavejšie aj viac.

 • komplementácia

  - v genetike schopnosť dvoch rozličných geneticky podmienených defektov navzájom sa korigovať. Je to dôkaz, že sledované dva defekty nie sú na tom istom géne. Podrobnosti sú v exte knihy.

 • koncentrácia

  - sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku

 • konfabulácia

  - porucha pamäti, pomätenosť

 • kontraindikácia

  - okolnosť alebo stav chorého vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo lieky

 • konvergentná evolúcia

  - jav, keď sa telá alebo časti tiel nepríbuzných organizmov v priebehu evolúcie vyvinuli tak, že vyzerajú veľmi podobne, pretože slúžia rovnakému účelu.

 • Kredeizácia

  - profylaktické nakvapkanie roztoku 1% dusičnanu alebo octanu strieborného do spojovkového vaku novorodenca, aby sa zabránilo infekcii spojoviek kvapavkou

 • Kryokonzervácia

  - procedúra, pri ktorej sa nadbytočné embryá zmrazujú v špeciálnych prístrojoch s programovaným postupným znižovaním teploty až na -169 °C. Kľúčový je však samotný proces zmrazovania a rozmrazovania, ktorý je riadený počítačom. Odporúča sa čo najkratšia doba uchovávania zmrazených embryí.

 • kultivácia

  - umelé pestovanie a množenie organizmov a tkanív

 • kvartácia

  - spôsob odstraňovania striebra, medi a iných prvkov zo surového zlata použitím kyseliny dusičnej; spôsob získavania priemernej vzorky chemického, geologického, technického materiálu na analýzu; kužeľové štvrtenie

 • lacerácia

  - potrhanie mäkkých častí tela pri úraze, roztrhanie, rozdriapanie

 • lakrimácia

  - slzenie, sekrécia slzných žliaz

 • lubrikácia

  - hladkosť, kĺzavosť

 • lyonovej hypotéza (lyonizácia)

  - inaktivácia chromozómu X.

 • malácia

  - mäknutie tkaniva

 • maladaptácia

  - zlá prispôsobivosť, malá schopnosť prispôsobiť sa situácii

 • malformácia

  - znetvorenie, znetvorenina

 • malignizácia

  - premena na zhubné bujnenie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: bpz, tgi, staã, účelný, agrires, ž, maz, hmd, dard, adm, ecw, smrå å, bhr, rwp, pon