Hľadaný výraz "bio" v Lekárskom slovníku

Nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • biocatalysator

  - biokatalyzátor, látka, ktorá už v nepatrnej koncentrácii urýchľuje látkovú premenu v živých organizmoch

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
  - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.

 • biochemický

  - týkajúci sa chemických dejov a reakcií, ktoré sa odohrávajú v živých organizmoch.

 • biochemicus

  - biochemický, týkajúci sa biochémie

 • biocíd

  - chemická látka používaná proti škodcom

 • biocoenosis

  - biocenóza, spôsob vzájomného spolužitia organizmov rôznych druhov na určitom mieste

 • biocyclus

  - biocyklus, biologický obeh, opakujúci sa striedaním biologických funkcií v bunkách a orgánoch

 • biodromalis

  - biodromálny, týkajúci sa priebehu života, biodromálna psychológia, obor zaoberajúci sa psychickým vývojom človeka v životu ako celku

 • biodynamicus

  - biodynamický, životne silný

 • bioecologia

  - bioekológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa vzťahmi medzi živými organizmami, vzťahmi organizmov k prostrediu a výmenou energie (potravinovým reťazcom) vo vnútri ekosystému

 • bioethica

  - bioetika, etika vzťahujúca sa k živej prírode, zaoberajúca sa predovšetkým mravnou oprávnenosťou vedeckých pokusov, ktoré môžu ovplyvniť vznik a vývoj ľudského druhu (klonácia ľudského embrya)

 • biogenes

  - biogénny, zúčastňujúci sa životných javov, vyvolaný životnými pochodmi

 • biogenesis

  - biogenéza, vznik a vývoj živých organizmov, jedna z hypotéz vysvetľujúca vznik života na Zemi

 • biokatalyzátor

  - látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.

 • bioklimatologia

  - bioklimatológia, náuka o vplyvoch podnebia na život a vývoj živého organizmu

 • biologia

  - biológia, veda o životných dejoch, o živote organizmov vôbec, o ich vývoji a vzťahoch k okolitému prostrediu
  - veda zaoberajúca sa štúdiom života a živých organizmov. Jej súčasťou sú aj také vedy ako veda o živočíchoch (zoológia), správaní živočíchov (etológia), rastlinách (botanika), bunkách (cytológia), dedičnosti (genetika), vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím (biológia) a ďalšie.

 • biologicus

  - biologický, vzťahujúci sa k biológii

 • biolysis

  - biolýza, narušenie základných životných pochodov organizmu, rozrušenie organickej hmoty ako výsledok pôsobenia živých organizmov

 • biomedicina

  - biomedicína, nekonvenčný spôsob liečby používajúci len prirodzené, telu vlastné látky

 • biometria

  - biometria, biometrika, štatistická analýza dát z oblasti biológie, bioštatistika

 • biomorphosis

  - biomorfóza, životné premeny organizmu od narodenia až po smrť

 • biomotor

  - biomotor, prístroj k zavedeniu umelého dýchánia (pľúcny ventilátor)

 • bionike

  - bionika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a technikou používajúci technické metódy pri biologickom bádanie

 • bionomia

  - bionómia, vedný odbor zaoberajúci sa životom organizmu z hľadiska jeho ovplyvnenia rôznymi zákonitosťami,

 • biophysica

  - biofyzika, hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou, študujúci vplyv faktorov prostredia na živé organizmy z hľadiska fyzikálnych zákonitostí a metód

 • bioplasma

  - bioplazma, základná živá bunková hmota

 • biopsia

  - odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho mikroskopické vyšetrenie

 • biorheusis

  - bioreúzia, priebeh životných pochodov, označenie pre prirodzený proces starnutia a s ním spojených zmien v organizme

 • biorhytmus

  - biorytmus, biologický vrodené striedanie určitých dejov alebo stavov

 • biosféra

  - tenká “vrstva života” na povrchu Zeme, vrátane oživenej vrstvy vzduchu a pôdy, sladkých vôd a morí, ktorej môžu existovať živé organizmy.

 • biosis

  - bióza, život v širokom zmysle slova, životnosť

 • biosphaera

  - biosféra, oblasť výskytu živých organizmov na Zemi a v ovzduší, vonkajší obal Zeme osídlený živými organizmami

 • biostimulans

  - biostimulačný, zvyšujúci obranné schopnosti organizmu

 • biostimulatio

  - biostimulácia, zvyšovanie obranyschopnosti organizmu

 • biosynthesis

  - biosyntéza, tvorba látok v živom organizme, tvorba chemických zlúčenín v bunkách živého organizmu, tvorba organických substancií

 • biotelemetria

  - biotelemetria, prenášanie a registrácia biologických pochodov na diaľku

 • biotherapia

  - bioterapia, liečebné použitie látok vzniknutých v živých organizmoch

 • bioticus

  - žijúci, týkajúci sa života, pre život vhodný, k životu užitočný

 • biotinum

  - biotín, súčásť komplexu vitamínu B2, v biologických systémoch má funkciu koenzýmu

 • biotome

  - biotómia, vivisekcia, operácia na živom zvierati bez znecitlivenia

 • biotonus

  - biotonus, životná energia jedinca

 • biotop

  - miesto s určitým druhom prostredia charakterizované určitým druhom rastlinného a živočíšneho spoločenstva, napríklad dubový les, skalnaté pobrežie, vresivisko či breh rieky.

 • biotopos

  - biotop, najmenšia prirodzená plocha pre život organizmu, charakterizovaná určitými vlastnosťami, faktormi

 • biotropia

  - biotropia, chorobná citlivosť organizmu na zmeny počasia

 • biotropismus

  - biotropizmus, pohybová reakcia mikroorganizmov na podráždenie vychádzajúce zo živého tkaniva

 • biotypologia

  - biotypológia, náuka triediaca jedinca podľa telesných a duševných vlastností a znakov do určitých skupín

 • biotypus

  - biotyp, skupina jedincov, ktorí majú rovnaký genotyp

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: cãƒâ ãƒâ, conv, komp, ua, r, symantec, wan, bw, z, ega, host, hour, ????r, usenet, žada
Ekonomický slovník: hrt, rvd, oov, rad, bcn, , subã æ ã, tgr, zie, v, vdqs, zaã, peã ë, ara, zfg