Hľadaný výraz "čír" v Lekárskom slovníku

Nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • circadialis

  - cirkadiálny, týkajúci sa biologických rytmov počas 24 hodín

 • circellus

  - krúžok

 • circinatus

  - kruhový, kruhu podobný

 • circoideus

  - cirkoidný, podobný kruhu

 • circularis

  - cirkulárny, kruhový, kruhovitý, obiehajúci, kolujúci

 • circulatio

  - cirkulácia, kolobeh, obeh (krvný)

 • circulatorius

  - cirkulačný, kruhový, obehový

 • circulus

  - kruh, obeh, pletenec

 • circumanalis

  - cirkumanálny, nachádzajúci sa v okolí análneho (ritného) otvoru

 • circumarticularis

  - cirkumartikulárny, nachádzajúci sa okolo kĺbu

 • circumcisio

  - "cirkumcízia, obriezka, odstránenie predkožky

 • circumclusio

  - cirkumklúzia, chirurgické uzavretie (napr. tepny)

 • circumductio

  - cirkumdukcia, krúživý pohyb dolnej končatiny pri chôdzi (napr. u ľudí po cievnej mozgovej príhode)

 • circumferentia

  - cirkumferencia, obvod, rozsah

 • circumferentialis

  - obvodový

 • circumflectio

  - cirkumflexia, obtočený

 • circumflexus

  - ohnutý, otočený, zatočený

 • circummaxillaris

  - cirkummaxilárny, nachádzajúci sa okolo hornej čeľusti

 • circumnuclearis

  - cirkumnukleárny, nachádzajúci sa okolo jadra

 • circumplicatus

  - obtočený, ovinutý

 • circumrenalis

  - cirkumrenálny, nachádzajúci sa okolo obličky

 • circumscriptus

  - cirkumskriptný, ohraničený, vymedzený, obmedzený

 • circumspectio

  - cirkumspekcia, obozretnosť, opatrnosť

 • circumvascularis

  - cirkumvaskulárny, nachádzajúci sa okolo cievy

 • circumversio

  - cirkumverzia, obrátenie, otočenie

 • circumvolutio

  - cirkumvolúcia, otočenie

 • čírenie vína

  - odstraňovanie labilných látok rozličného charakteru z vína, ktoré by mohli v priebehu zrenia zhoršiť senzorickú kvalitu vína (čírosť, farebnosť, chuťová stabilita); uskutočňuje sa pomocou činidiel alebo mechanicky

 • cirhosis

  - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom

 • cirhóza

  - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom

 • cirrhosis

  - cirhóza, stvrdnutie orgánu pri novotvorbe väziva

 • cirrhoticus

  - cirhotický, stvrdnutý a zvraštený, vzťahujúci sa k cirhóze

 • cirsectomia

  - cirzektómia, chirurgické odstránene kŕčových žíl

 • cirsoideus

  - cirzoidný, podobajúci sa uzlu

 • cirsomphalus

  - cirzomfalus, hlava medúzy, rozšírenie podkožných žíl okolo pupka pri portálnej hypertenzii

 • cirsotomia

  - cirzotómia, chirurgické odstránenie kŕčových žíl

 • kinetochór

  - miesto pripojenia vlákna deliaceho vretienka v oblasti centroméry.

 • kopolymér

  - polymér s veľkým počtom článkov chemicky rozdielnych monomérov; kopolymerizáciou vytvorená makromolekulová látka

 • meato(r)rhaphia

  - meatorafia, chirurgické zošitie poškodeného priechodu

 • myo(r)rhytmia

  - myorytmia, pravidelne sa objavujúce zášklby svalu (napr. nystagmus)

 • parar(r)hytmia

  - pararytmia, srdcová arytmia ako následok pôsobenia dvoch centier tvoriacich nezávisle od seba stimuly rôznych frekvencií

 • r(h)aphe

  - šev

 • r. p. ab.

  - zkratka pre reziduá post abortum (po potrate)

 • r. p. p.

  - skratka pre reziduá post partum (po pôrode)

 • rádioaktivácia

  - vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

 • retardér

  - spomaľovač, napr. chemická látka spomaľujúca reakciu; umelo vytvorená prekážka na ceste na spomalenie jazdy

 • tachya(r)rhytmia

  - tachyarytmia, porucha srdcového rytmu so zrýchlenou frekvenciou srdca

 • tachyph(r)asia

  - tachyf(r)ázia, rýchla reč

 • telúr

  - chemický prvok, striebrobiela krehká látka polokovového charakteru; značka Te

 • trankvilizér

  - ukľudňujúci liek