Hľadaný výraz "in" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 280 výsledkov (3 strán)

 • absorbent

  - látka objemovo pohlcujúca iné...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • agresivita

  - útočnosť, tendencia napádať iných,...

 • akt

  - čin, jednanie, výkon; úradný...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • alternatívny

  - zástupný, iný, náhradný, s...

 • antitéza

  - protiklad, výrok popierajúci iný...

 • brainstorming

  - okamžitý nápad, náhla inšpirácia;...

 • concerto grosso

  - druh barokovej inštrumentálnej skladby,...

 • devíza

  - zmenkový, šekový alebo iný...

 • diafragma

  - iný názov pesaru, ochranného...

 • dolus

  - úmysel spáchať trestný čin...

 • dualita

  - v matematike okrem iného...

 • encián

  - iný názov horca, horská...

 • engineering

  - poskytovanie inžinierskych služieb...

 • environmentalistika

  - iný názov pre ekológiu,...

 • et cetera

  - a iné, a tak...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • expres

  - súrna listová alebo iná...

 • fakt

  - udalosť, skutočnosť, čin, skutok...

 • frankatúra

  - výplatné, známky a iné...

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • kasta

  - prísne uzavretá, iným neprístupná...

 • kulpózny delikt

  - trestný čin spáchaný z...

 • laboretizum

  - ekonomická teória inšpirovaná taylorizmom...

 • legovanie

  - pridávanie iného kovu do...

 • matchball

  - v tenise a iných...

 • multiplikátor

  - zariadenie zvyšujúce účinnosť iného...

 • omisia

  - opomenutie, vynechanie; trestný čin...

 • peridot

  - iný názov olivínu...

 • prelát

  - biskup alebo iný cirkevný...

 • pupa

  - iný názov pre kuklu,...

 • pyré

  - zemiaková, ryžová alebo iná...

 • sonáta

  - komorná viacvetová inštrumentálna skladba...

 • sudatórium

  - parný kúpeľ alebo iné...

 • superintendant

  - vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca,...

 • symbiont

  - organizmus žijúci s iným...

 • teopneustia

  - inšpirácia „od boha“, božie...

 • in

  - skratka pre inch...

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne...

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade;...

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade...

 • in corpore

  - hromadne, spoločne...

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne;...

 • in favorem

  - v prospech, k dobru...

 • in genere

  - všeobecne, vôbec...

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne...

 • in margine

  - na okraji, mimochodom...

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako...

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne;...

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v...

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe...

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ...

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci...

 • in status quo

  - v terajšom stave...

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda...

 • in vivo

  - za živa, v živom...

 • inadekvátny

  - neprimeraný, nezodpovedajúci...

 • inaktivácia mikroorganizmov

  - zásahy vedúce k likvidácii...

 • inaparentný

  - v medicíne: skrytý...

 • inauguračná adresa

  - pamätný spis, programové vyhlásenie...

 • incentíva

  - motivácia, popud, pohnútka, podnet...

 • inch

  - britsko-americká jednotka dĺžky, palec...

 • incident

  - príhoda, prípad, nemilá udalosť...

 • incinerácia

  - spopolnenie...

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých...

 • incizúra

  - ryha, medzera, rez...

 • indagácia

  - vyšetrovanie, pátranie...

 • indeciso

  - v hudbe: nerozhodne, neurčito,...

 • indemnita

  - odškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť...

 • independentizmus

  - hnutie za nezávislosť...

 • inderit

  - vodnatý boritan horečnatý, nerast...

 • index

  - odlišujúci ukazovateľ pridaný dole...

 • indiferencia

  - ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť,...

 • indigénny

  - pôvodný, domáci...

 • indignácia

  - rozhorčenie, nevôľa, pohoršenie...

 • indigo

  - modré organické farbivo, kedysi...

 • indikatív

  - oznamovací spôsob...

 • indikcia

  - oznámenie, ohlásenie; cirkevná výzva;...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • indiskrécia

  - nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti...

 • indisponibilita

  - nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom...

 • indispozícia

  - dočasná, náhla nespôsobilosť; nepriaznivý...

 • individualita

  - osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností...

 • indivíduum

  - jednotlivec, jedinec; samostatný živočích...

 • indoeurópsky euroregión

  - funkčný územný celok v...

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi,...

 • indukcia

  - úvod, uvedenie; postup od...

 • induktor

  - ručný generátor striedavého elektrického...

 • indult

  - súhlas, povolenie; poskytnutá lehota;...

 • industria

  - usilovnosť; činnosť, pracovitosť; priemyselná...

 • ineditná literatúra

  - nelegálne vydávanie zakázanej literatúry...

 • inefektívny

  - neúčinný; bezvýsledný; liečebne neúspešný...

 • inercia

  - nečinnosť, necitlivosť; nečinnosť; vo...

 • inervácia

  - zásobenie nervovými vláknami...

 • inezit

  - vodnatý kremičitan vápenatomangánatý, nerast...

 • infamácia

  - zneuctenie, zhanobenie...

 • infancia

  - obdobie detstva; vývojová etapa...

 • infantéria

  - starší názov pre pechotu...

 • infantilizmus

  - zaostalosť vo vývoji; pretrvávanie...

 • infarkt

  - ohraničené odumretie srdcového tkaniva...

 • infekcia

  - nákaza...

 • infekt

  - zápalové ložisko v orgáne...

 • infektológia

  - náuka o nákazlivých chorobách...

 • inferiorita

  - menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť...

 • infertilita

  - neplodnosť; opakované samovoľné potraty...

 • infidelita

  - nevera...

 • infiltrácia

  - preniknutie, presiaknutie; vsakovanie zrážkovej...

 • infinitezimálny

  - nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s...

 • infinitizmus

  - názor o nekonečnosti sveta,...

 • infirmita

  - slabosť, nespoľahlivosť, nepevnosť...

 • inflamácia

  - zápal, vzplanutie...

 • inflexia

  - ohyb, ohnutie; v geometrii...

 • influenza

  - chrípka...

 • informatika

  - teória vzniku, prenosu a...

 • informel

  - spontánne vznikajúca abstraktná maľba...

 • infrakcia

  - nalomenie, naštiepenie kosti...

 • infralampa

  - žiarovka vydávajúca infračervené žiarenie...

 • infraštruktúra

  - materiálno-technické zázemie štátu alebo...

Naposledy hľadané výrazy: