ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 264 výsledkov ( 7 strán )
 
content
 • hlas, kladný
 • kapacita
 • kladný hlas
 • objem
 • obsah
 • spokojnosť
 • spokojný
 • uspokojiť
 • zmysel
 • člen hlasujúci za
content addresable memory
 • asociatívna pamäť
content addressable memory
 • adresovateľný obsah pamäti
content addressable storage
 • asociatívna pamäť
content addressing
 • asociatívne adresovanie
content analysis
 • obsahová analýza
content bid
 • obsahová ponuka
content bidding
 • obsahové ponuky
content bids (pl.)
 • obsahové ponuky
content designator
 • znak obsahu dokumentu
content element
 • obsahový prvok
content form
 • forma obsahu
content meter
 • merač obsahu
content meter for minerals
 • prístroj na meranie obsahu látok v nerastoch
content note
 • vysvetlivka
content of
 • obsah (2. p.)
content of combustion
 • spalné teplo
content of teaching
 • obsah učiva
content oneself
 • uspokojiť sa
content similarity
 • obsahová podobnosť
content substance
 • podstata obsahu
content to be
 • spokojný byť
content validation
 • obsahová účinnosť testu
content validity
 • obsahová validita
content view
 • vyplňujúcí pohľad
content with
 • spokojný s (7. p.)
content word
 • autosémantické slovo
 • významové slovo
content-addressable memory
 • obsahovo adresovateľná pamäť
content-addressed access
 • asociatívny prístup
 • výber podľa obsahu